Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

5 Controlecertificaat COI

5.1 Eisen aan het COI

Aan het COI zijn eisen gesteld. Deze kunt u vinden in Verordening 1235/2008, artikel 13.

Vanaf 17 oktober 2017 kunnen COI’s alleen met Traces opgemaakt worden. De instructies hiervoor kunt u vinden op Connect People community Algemene Informatie Handhavingsgebieden VGEM.

Naar boven

5.1.1 Taal

Het COI kan via de instellingen in Traces in het Nederlands op het scherm gezet worden. Ga hiervoor naar het scrollmenu rechtsboven in beeld.

Naar boven

5.1.2 Geldigheidsduur

Het COI heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Naar boven

5.1.3 Invullen van diverse vakken

De noten bij het model voor het COI in bijlage 1 bij dit voorschrift geven een toelichting op de in te vullen gegevens.

Diverse ingevulde vakken worden door het systeem op juistheid gecontroleerd. Het volgnummer wordt automatisch toegekend.

De instantie die het COI heeft afgegeven, heeft in vak 6 verklaard dat de in het COI vermelde goederen op biologische wijze zijn geproduceerd.

Het systeem geeft elektronisch een stempel en de handtekening van deze instantie af. De instanties die aangemeld zijn voor Traces zijn via Brussel geautoriseerd en dus altijd juist. De Douane hoeft hier niet meer op te controleren.

Als de uitslag van de controles conform is, viseert de Douane vak 20 van het COI. In hoofdstuk 6 staat hoe u dit moet doen.

Naar boven

5.2 Indienen COI bij aangifte voor het brengen in het vrije verkeer

Bij de invoer van biologische producten uit derde landen moet de belanghebbende het COI, of een e-uittreksel hiervan, in Traces aangemaakt hebben bij de aangifte voor ‘het brengen in het vrije verkeer’ (Verordening 1235/2008). Dat geldt voor:

  • aangiften in AGS

  • bij in het vrije verkeer brengen met een vereenvoudigde aangifte (GPA) zoals bedoeld in art. 182 DWU

Een onvolledige aangifte waarvan de reden is dat het COI of het e-uittreksel later wordt overgelegd, is niet toegestaan.

Naar boven

5.3 Indienen COI via systeem In het vrije verkeer brengen met bescheidcode C644

Voor importeurs is het van groot belang dat de douaneambtenaar bij de afwerking van de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer van biologische producten het COI of het e-uittreksel op de juiste wijze behandelt voordat hij de producten vrijgeeft. Doet hij dit niet, dan wordt de zending in het vervolgtraject niet meer als biologisch aangemerkt.

Dit soort zendingen moet worden uitgesloten van selectie voor het witte kanaal door het Douane systeem AGS invoer (= administratieve afwerking van de aangifte). In AGS is het mogelijk om dit soort zendingen te markeren voor een bescheidcontrole (verificatie aan de hand van de bescheiden) door een verificatieprofiel te plaatsen.

Om een zending biologische producten als zodanig te kunnen herkennen, heeft het verificatieprofiel in AGS een ‘trigger’ nodig die het mogelijk maakt om de goederen te herkennen. Normaliter wordt hiervoor een GN-code gebruikt.

De GN-code kan hier niet als ‘trigger’ dienen omdat er voor biologisch geproduceerde goederen geen aparte GN-codes zijn vastgesteld én omdat het voor zeer vele goederencodes mogelijk is om de betreffende goederen zowel op biologische als klassieke wijze te produceren.

Daarom moet de belanghebbende van biologische producten in ‘vak 44’ van de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer, bescheidcode C644 ‘COI biologisch geproduceerde producten’ vermelden. Zo weet AGS dat deze aangifte voor het brengen in het vrije verkeer betrekking heeft op een zending biologische producten. AGS selecteert deze aangifte nu automatisch.

Voor sommige goederen is een Y-code, Y929, in het leven geroepen. Met deze Y-code wordt aangegeven dat de goederen niet biologisch zijn.

Let op!

Sommige goederen zijn wel biologisch, maar hiervoor wordt geen keuze gegeven in DTV om C644 of Y929 in te vullen. De aangever/importeur zal hier extra op moeten letten.

Naar boven

5.4 Bijzonderheden die van toepassing kunnen zijn bij een COI

5.4.1 Onvindbare COI in Traces

De te behandelen COI’s moeten te vinden zijn in Traces. In het geval dat dit niet lukt kan de volgende situatie van toepassing zijn, bij vak 9 van het COI:

  • plaats van binnenkomst is een grenscontrolepost buiten Nederland

  • land van inklaring is anders dan Nederland

Dit kan niet worden aangepast door de Douane. De belanghebbende zal dit bij de afgevende instantie moeten laten aanpassen. Dit zou snel moeten kunnen, want het systeem is elektronisch. Als de afgevende instantie niet wil meewerken moet de belanghebbende contact opnemen met RVO.nl. RVO.nl zal dit melden in Brussel. De afgevende instantie kan hierdoor zijn status als afgevende instantie van biologische certificaten verliezen.

Er kan daarnaast sprake zijn van een COI dat ‘nog niet door de afgevende instantie is geviseerd’. De belanghebbende kan dan wel al een pdf-uitdraai uit Traces tonen. Het COI-nummer wordt dan echter vooraf gegaan door het woord “draft”. In Traces kan de Douane het desbetreffende COI-nummer nog niet oproepen.

Naar boven

5.4.2 Wijzigingen aanbrengen in het COI

De Douane brengt geen wijzigingen aan in het COI. Vak 12 ‘eerst geadresseerde’ kan nog door de Douane gewijzigd worden. Dit is in Nederland niet gebruikelijk. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt dit toegestaan. De belanghebbende moet dan een verzoek met schriftelijke bewijzen overleggen.

In sommige gevallen is geen ‘belanghebbende bij de lading’ opgegeven. Dit is niet verplicht. Het kan zijn dat de belanghebbende bij de lading dezelfde is als de eerst geadresseerde. Bij het maken van uittreksels is het echter altijd nodig, zodat de aangever of de entrepothouder als ‘belanghebbende bij de lading’ in Traces kan werken om de uittreksels af te geven.

Als u ziet dat de aantallen en het gewicht in het COI veel hoger zijn dan in de douaneaangifte, dan zal het COI waarschijnlijk voor uitlevering in gedeelten dienen. Neem contact op met de aangever of entrepothouder als hij dit niet heeft aangevinkt. Als het zo bevestigd wordt, moet alsnog in batches worden aangegeven en in uittreksels komt dan de geadresseerde te staan. Na het viseren in vak 20 kan dit niet meer aangepast worden.

Het kan zijn dat na het viseren door de afgevende instantie een Nederlandse importeur of eerst geadresseerde geschorst wordt. Dit wordt direct verwerkt in Traces. Bij de importeur of geadresseerde staat dan het woord ‘geschorst’. Handel deze COI niet af! Neem contact op met Skal.

Naar boven