Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

6 Proces aangiftebehandeling en werkzaamheden

6.1 Aanmelden voor Traces

Om te werken in Traces moet u een persoonlijke account aanmaken. Dit doet u volgens de instructie Login Guide Douane. Deze vindt u in Connect People onder de openbare community Algemene Informatie Handhavingsgebieden VGEM. U werkt altijd onder uw eigen naam in Traces. Daarnaast moet uw teamleider via IMS aangeven dat u in Traces als gebruiker gaat werken.

De belanghebbende moet in Traces een COI aangemaakt hebben voordat de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer van biologische producten is opgemaakt. Deze moet in vak 18 zijn geviseerd, voordat het schip of het vliegtuig het land van oorsprong of uitvoer heeft verlaten. Artikel 4 lid 1 Vo 2021/2306.

 1. een COI opgemaakt op de ‘eerste geadresseerde’ of;

 2. een uittreksel van het COI.

Naar boven

6.2 Inleiding Behandeling COI

6.2.1 COI visering door Skal

Voordat de biologische zending in de Unie binnenkomt is de importeur/belanghebbende verplicht om een voorafgaande kennisgeving te doen. In Nederland is dit nog niet volledig ingeregeld. Voor zendingen die vallen onder een hoog risico zoals vermeld op de site van Skal of zendingen die vallen onder de lijst met Nationale risico’s, moet een importeur echter actief bij Skal melden dat een daaronder vallende zending binnengebracht gaat worden met het oogmerk om de zending vrij te maken voor het vrije verkeer van de Unie. Skal zoekt ook actief in Traces naar dit soort zendingen, maar de verplichting tot melden ligt bij de exploitant/belanghebbende.

 • Skal stelt de importeur op de hoogte als deze zending door hen gecontroleerd gaat worden.

 • Skal geeft aan dat de goederen niet bij de douane aangegeven mogen worden voor vrijgave van het vrije verkeer vóórdat de keuring ‘conform’ is afgerond.

 • Skal vermeld in het ‘opmerkingenvak’ in vak 30 dat zij een controle gaat uitvoeren.

 • Skal viseert deze COI in vak 30 nadat de controles ‘conform’ zijn afgerond.

De douane zal in de douaneaangifte zien dat deze zending wel aangegeven is als biologisch d.m.v. C644. Als de COI in Traces geviseerd is door Skal in vak 30 mag de douaneaangifte vrijgegeven worden.

Let op! Voor dit soort zendingen kan niet voor een punt van vrijgave voor het vrije verkeer worden gekozen.

Naar boven

6.2.2 Aangiftebehandeling bij in het vrije verkeer brengen

De exploitant stuurt een mail naar de Postbus met als onderwerp het AGS aangiftenummer en het door Traces afgegeven COI nummer. Zie voor de juiste Postbus de adresgegevens vermeld in 11.5. U zoekt aan de hand van deze gegevens het COI en het aangiftenummer op. U kijkt in vak 30 of de zending in behandeling is bij Skal, zie alinea hierboven. Is dit niet zo, dan vergelijkt u de aangegeven informatie.

Controleer of de volgende vakken overeen komen met de douaneaangifte:

 • Vak 8, Land van oorsprong

 • Vak 10, Grenscontrolepost/Punt van vrijgave voor het vrije verkeer

  . Is er geen samenloop? Dan moet het Punt van Vrijgave voor het vrije verkeer ingevuld worden.
 • Vak 12, Importeur, als u dubbelklikt op de puntjes onder de naam van de importeur krijgt u extra gegevens.

  Let op dat de Importeur in de Unie gevestigd moet zijn.
 • Vak 13, Beschrijving van de goederen. Dit vak is gekoppeld aan het DTV, op 8 cijfer niveau. De omschrijving, aantallen, merken en nummers en het nettogewicht.

 • Vak 14/15, Containernummers en verzegeling. Het kan zijn dat de (bulk)goederen in verschillende containers zit maar toch in 1x aangegeven worden voor 1 Eerst geadresseerde.

 • Vak 24, Eerste ontvanger in de Europese Unie moet altijd ingevuld zijn. Ook als ‘vrij te geven in gedeelten’ is aangevinkt. U kunt in dit vak ook het douanedocument vermelden.

Let op!

De GN-code in vak 13 van het COI moet gelijk zijn aan de aangifte. Als dat niet het geval is mag het COI niet worden afgetekend. Zie stroomschema, bijlage 3.

Naar boven
6.2.2.1 Behandelen certificaat COI

Het COI is bij de aangifte overgelegd. Vak 18 is afgetekend/geviseerd. Rechtsbovenin staat ‘Aangifte van afgevende instantie ondertekend’. Is de uitslag van de controles conform, dan tekent u dit aan in vak 25. Dit doet u als volgt:

Bij ‘Documentencontrole’ vinkt u aan of deze wel of niet bevredigend is.

Bij ‘Geselecteerd voor overeenstemmings- en materiële controles’ vinkt u aan ‘nee’ als deze goederen alleen voor een d-controle zijn geselecteerd.

Vervolgens klikt u in vak 30 op ‘vrij te geven als biologisch’ of op ‘vrij te geven als niet-biologisch’ als dat het geval is. Om digitaal te ondertekenen drukt u op de blauwe knop ‘verificatie ondertekenen als…’ en kiest u voor ‘digitally sign verification as’ de GPC die in vak 10 staat of als Customs administration of The Netherlands.

Als in vak 18 (afgevende instantie 3e land) niet ‘digitally signed’ staat, moet u zelf in vak 30 wél digitaal ondertekenen.

 Vergeet niet om met de groene knop digitaal te stempelen, anders wordt de visering niet opgeslagen. De status rechtsboven verandert nu. Na het aftekenen kunt u niets meer wijzigen.

Er zijn ook andere mogelijkheden in vak 30 naast vrij te geven als biologisch of niet-biologisch, namelijk:

 • Vrij te geven als in omschakeling (zie hoofdstuk 2 begripsbepalingen)

 • De zending kan niet worden vrijgegeven voor het vrije verkeer

 • Een deel van de zending kan worden vrijgegeven voor het vrije verkeer

Deze keuzes komen niet vaak voor. Kies ze alleen na overleg met een Technisch Coach.

Na visering kan de COI niet meer gewijzigd worden.

2.2.2 Vrijgeven goederen

Nadat u de COI in Traces heeft afgehandeld kunt u de goederen en de regeling (wanneer andere bepalingen dit niet verhinderen, zie Samenloop, hoofdstuk 8) vrijgeven. Vermeld in de douaneaangifte dat u het COI heeft afgewerkt.

2.2.3 Onregelmatigheden

Handel op de voorgeschreven wijze (zie 6.3) bij bijvoorbeeld:

 • een onjuiste aangifte

 • een onjuist COI

 • het niet tijdig c.q. achteraf indienen van een COI in TracesNT

Naar boven

6.2.3 Aangiftebehandeling bij invoer met uittreksels

Zendingen mogen afgeleverd worden in gedeelten. In dat geval wordt gebruik gemaakt van uittreksels. De exploitant moet dan naast een Eerst Geadresseerde, in vak 24 kiezen in de basis-COI voor de optie ‘vrij te geven in batches (basis voor uittreksel)’. Om te voorkomen dat alleen de Importeur (de opmaker van het COI in Traces) hiermee kan werken, moet er een ‘Voor de zending verantwoordelijke exploitant’ (vak 19) opgevoerd zijn. Deze ‘Voor de zending verantwoordelijke exploitant’ kunnen bijvoorbeeld aangevers of Nederlandse entrepothouders zijn, bij wie de zending ligt in afwachting van het in het vrije verkeer brengen in gedeelten. Deze belanghebbenden moeten zichzelf wel opgevoerd hebben in Traces.

De exploitant heeft met het aanvinken in het COI aangegeven dat hij uittreksels wil gebruiken. Is deze optie per abuis aangevinkt dan kan dit na visering van vak 30 niet teruggedraaid worden. Er zullen dan minimaal 2 uittreksels opgemaakt moeten worden, ook als de zending feitelijk in zijn geheel wordt vrijgemaakt. De exploitant stuurt een mail naar een Douane-Postbus met als onderwerp het COI nummer. Zie voor de juiste Postbus de adresgegevens 11.5.

2.3.1 Behandelen COI voor uittreksels

Op basis van de mail met het COI nummer opent u de COI in Traces. Als u ziet dat de keuze is gemaakt voor het vrijgeven in batches (=gedeelten) dan kan u de COI afwerken.

Is de uitslag van de documentencontrole conform, dan tekent u dit aan in vak 25. Dit doet u als volgt:

Bij ‘Documentencontrole’ vinkt u aan of deze wel of niet bevredigend is.

Bij ‘Geselecteerd voor overeenstemmings- en materiële controles’ vinkt u aan ‘nee’ als deze goederen alleen voor een d-controle zijn geselecteerd.

Vervolgens klikt u in vak 30 op ‘vrij te geven als biologisch’ of op ‘vrij te geven als niet-biologisch’ als dat het geval is. Om digitaal te ondertekenen drukt u op de blauwe knop ‘verificatie ondertekenen als…’ en kiest u voor ‘digitally sign verification as’ Customs administration of The Netherlands of als genoemd kantoor in vak 10 van het COI.

Als in vak 18 (afgevende instantie 3e land) niet ‘digitally signed’ staat, moet u zelf in vak 30 wél digitaal ondertekenen.

Vergeet niet om met de groene knop digitaal te stempelen, anders wordt de visering niet opgeslagen. De status rechtsboven verandert nu. Na het aftekenen kunt u niets meer wijzigen.

Naar boven

6.3 Gevolgen bij onjuiste aangifte van biologische producten

6.3.1 Overtredingen met strafrechtelijke gevolgen

Als de uitslag van de verificatie van het COI niet conform is, neemt u per mail contact op met Skal. Er zijn 2 wettelijke bepalingen 'overtreden met strafrechtelijke gevolgen':

 1. Overtreding van de biologische wetgeving. Op grond van de biologische wetgeving kan de zending in dit geval niet als biologisch worden ingevoerd. Gevolg is dat de aangever alle biologische aanduidingen van de producten moet verwijderen. Na verwijdering kunt u de goederen (wanneer andere bepalingen dat niet verhinderen) vrijgeven voor invoer. Ook verstrekt u Skal per mail de voor hen relevante informatie betreffende deze zending.

 2. Overtreding van de douanewetgeving
  Op grond van de douanewetgeving moet u dezelfde sancties toepassen als die behoren bij de vaststelling van een onjuiste douaneaangifte.

Wanneer een aangever bij de douaneaangifte bijvoorbeeld een onjuist biologisch bescheid overlegt, moet u wel een proces-verbaal opmaken wegens overtreding van de ADW, artikel 10:5.

Als bij de behandeling van de aangifte blijkt dat het COI niet geaccepteerd kan worden, zijn de volgende acties nodig:

 • Stel Skal per mail op de hoogte van de onjuiste aangifte en weigering van het certificaat.

 • Verwijder uit de invoeraangifte de code C644.

 • Vertel de aangever dat je het COI afgeeft in Traces als ‘in te klaren als conventioneel’

 • Vertel de aangever dat hij alle verwijzingen naar de biologische productiemethoden moet verwijderen. Dit moet onder toezicht van de Douane (goederen zijn nog onder douanetoezicht) of Skal (als vervanger) gebeuren.

 • Maak een melding in Dou-It.

In Traces kunt u de COI aftekenen in vak 30 als ‘in te klaren als conventioneel’. Dit mag alleen na afstemming met de technisch coach. Dit kan daarna niet meer aangepast worden. U moet Skal hiervan op de hoogte brengen door een mail te sturen met het COI nummer en de reden van afwaardering.

Let op!

Zie voor informatieverstrekking aan Skal, hoofdstuk 11 Informatie-uitwisseling.

Naar boven

6.3.2 Andere overtredingen

Voorbeelden en gevolg
 • Een exploitant vermeldt niet de bescheidcode C644 (COI, de zending is biologisch) in vak 44 van de aangifte, maar bescheidscode Y929 (de zending is niet biologisch), terwijl de aangifte toch betrekking heeft op een biologisch product (de importeur/aangever heeft wel in Traces een COI opgemaakt.

 • Gevolg: Als de goederen al in het vrije verkeer gebracht zijn, kan de status van het COI alleen als conventioneel worden geviseerd, omdat de controleketen verstoord is. Stuur een mail naar Skal met het COI-nummer en de reden waarom de zending als conventioneel gezien moet worden. Het mailadres Skal vindt u in de adresgegevens.

 • Een importeur of eerst geadresseerde is niet in de Unie gevestigd.

 • Gevolg: Een COI met een niet in de Unie gevestigde importeur of eerst geadresseerde mag niet in de Unie als biologisch worden ingevoerd. De zending mag alsnog naar Zwitserland met een vervoersdocument of de COI zal als niet biologisch moeten worden geviseerd. Stuur een mail naar Skal met het COI-nummer en de reden waarom de zending niet als biologisch moet worden gezien.

Naar boven

6.3.3 Verwijderen verwijzingen naar biologische productiemethoden

Als bij controle blijkt dat voor biologische producten de productievoorschriften, de etiketteringsvoorschriften of controlemaatregelen niet zijn nageleefd, moeten etiketten met verwijzing naar biologische productiemethoden worden verwijderd. Bovendien moeten verwijzingen ook uit de begeleidende documenten gehaald worden. Na verwijdering van de verwijzingen kunnen de goederen alsnog in het vrije verkeer gebracht worden.

Het verwijderen naar de verwijzingen in de douanedocumentatie moet door de Douane gedaan worden.

Neem contact op met Skal als u bij een fysieke controle goederen aantreft met biologische aanduidingen zonder dat deze status blijkt uit de administratie.

Naar boven

6.3.4 Behandelen COI na vrijgave voor het vrije verkeer van de Unie

Als het COI na vrijgave voor het vrije verkeer wordt ‘aangeboden’ voor visering, neemt u de volgende beslissing. Deze goederen kunnen niet als biologisch worden aangemerkt. U werkt het COI in Traces als volgt af: Y929

 1. In vak 24 bij het veld Douanedocument vermeld u de tekst: “goederen als niet biologisch aangemerkt” en het documentnummer of het documentnummer en “Y929 aangegeven”.

 2. Bij vak 25 vult u altijd in:

  • documenten controle: niet

   bevredigend
  • Geselecteerd voor overeenstemmings- en/of materiële controle:

   nee
 3. In vak 30 bij “Conclusie” vinkt u “in te klaren als conventioneel” aan. U zet uw digitale handtekening zoals hierboven beschreven.

 4. U geeft het COI nummer met reden waarom deze als conventioneel is geviseerd door aan Skal via het bekende mailadres

Naar boven