Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

6 Proces aangiftebehandeling en werkzaamheden

6.1 Aanmelden voor Traces

Om te werken in Traces moet u een persoonlijke account aanmaken. Dit doet u volgens de instructie Login Guide Douane. Deze vindt u in Connect People onder de openbare community Algemene Informatie Handhavingsgebieden VGEM . U werkt altijd onder uw eigen naam in Traces.

De belanghebbende moet in Traces een COI aangemaakt hebben voordat de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer van biologische producten is opgemaakt.

 1. een e-COI opgemaakt op de ‘eerste geadresseerde’; of

 2. een e-uittreksel van het COI.

Naar boven

6.1.1 Aangiftebehandeling bij in het vrije verkeer brengen

De importeur of belanghebbende stuurt een mail naar de Postbus met als onderwerp het AGS aangiftenummer en het door Traces afgegeven COI nummer. Zie voor de juiste Postbus de adresgegevens vermeld in 11.5. U zoekt aan de hand van deze gegevens het COI en het aangiftenummer op. Vervolgens vergelijkt u de aangegeven informatie.

Controleer of de volgende vakken overeen komen met de douaneaangifte:

 • Vak 7, Land van oorsprong

 • Vak 9, Land van inklaring/Plaats van binnenkomst. In Nederland zijn diverse plaatsen van Binnenkomst aangemeld. Het gekozen adres moet overeenkomen met de plaats waar de douaneaangifte gedaan is.

 • Vak 11, Importeur, als u dubbelklikt op de puntjes onder de naam van de importeur krijgt u extra gegevens.

 • Vak 12 subvak “Doel”: In dit subvak moet ingevuld zijn of de partij in 1x naar de eerst geadresseerde gaat of dat de uitlevering in delen (uittreksels) zal plaatsvinden. In het openstaande vakje kan de belanghebbende of de Douane, via knippen en plakken, het aangiftenummer/MRN-nummer invullen.

 • Vak 13, Beschrijving van de goederen. Dit vak is gekoppeld aan het DTV, op 8 cijfer niveau. De omschrijving, aantallen, merken en nummers en het nettogewicht.

 • Vak 14/15, Containernummers en verzegeling. Het kan zijn dat de (bulk)goederen in verschillende containers zit maar toch in 1x aangegeven worden voor 1 Eerst geadresseerde. Uittreksels zijn dan niet altijd verplicht. Het mag wel.

Let op!

De GN-code in vak 13 van het COI moet gelijk zijn aan de aangifte. Als dat niet het geval is mag het COI niet worden afgetekend. Zie stroomschema, bijlage 3.

Behandelen certificaat

Het COI is bij de aangifte overgelegd. Vak 18 is afgetekend. Rechtsbovenin staat ‘Aangifte van afgevende instantie ondertekend’. Is de uitslag van de controles conform, dan tekent u onder vak 18 het COI af. Dit doet u als volgt:

In het vak ‘Controles’ vult u in of de documentencontrole wel of niet aanvaardbaar is.

In de vakken ID controle, fysieke controle en laboratorium test vult u altijd ‘niet uitgevoerd’ in. Dit is in Nederland geen douanetaak. Ook als er een douanetechnische monstername is geweest vult u ‘niet uitgevoerd’ in.

Vervolgens klikt u in vak 20 op de blauwe knop ‘verificatie ondertekenen als….’. zet u uw elektronische handtekening. De status rechtsboven verandert nu. Na het aftekenen kunt u niet meer wijzigen.

Vrijgeven goederen

Nadat u de COI in Traces heeft afgehandeld kunt u de goederen en de regeling (wanneer andere bepalingen dit niet verhinderen) vrijgeven. Vermeld in de aangifte dat u het COI heeft afgewerkt.

Onregelmatigheden

Handel op de voorgeschreven wijze (zie 6.2) bij:

 • een onjuiste aangifte

 • een onjuist COI

 • het niet tijdig cq achteraf indienen van een COI in TracesNT

Naar boven

6.1.2 Aangiftebehandeling bij invoer met uittreksels

Zendingen mogen afgeleverd worden in gedeelten. In dat geval wordt gebruik gemaakt van uittreksels. De belanghebbende moet dan in plaats van een Eerst Geadresseerde, onder vak 12 bij ‘doel’ kiezen in de basis-COI voor de optie ‘vrij te geven in batches (basis voor uittreksel)’. Om te voorkomen dat alleen de Importeur (de opmaker van het COI in Traces) hiermee kan werken, moet er een ‘Belanghebbende bij de lading’ opgevoerd zijn. De ‘Belanghebbenden bij de lading’ kunnen bijvoorbeeld aangevers of Nederlandse entrepothouders zijn, bij wie de goederen liggen in afwachting van het in het vrije verkeer brengen in gedeelten. Deze belanghebbenden moeten zichzelf wel opgevoerd hebben in Traces.

De belanghebbende heeft met het aanvinken in het COI aangegeven dat hij uittreksels wil gebruiken. De belanghebbende stuurt een mail naar een Douane-Postbus met als onderwerp het COI nummer. Zie voor de juiste Postbus de adresgegevens 11.5.

Behandelen COI voor uittreksels

Op basis van de mail met het COI nummer opent u de COI in Traces. Als u ziet dat de keuze is gemaakt voor het vrijgeven in batches (=gedeelten) dan kan u de COI afwerken.

Dit doet u als volgt:

In het vak ‘Controles’ kiest u dat de documentencontrole aanvaardbaar is. In een nieuwe update zal een mogelijkheid komen om hier voor ‘basis voor uittreksels’ te kiezen.

In de vakken ID controle, fysieke controle en laboratorium test kiest u altijd ‘niet uitgevoerd’.

Vervolgens klikt u in vak 20 op de blauwe knop ‘verificatie ondertekenen als…’ om uw elektronische handtekening te zetten. De status rechtsboven verandert nu in ‘Basis voor uittreksels’.

De belanghebbende kan nu in het systeem uittreksels aanmaken. De nummering is als volgt: achter het bestaande COI nummer volgt een “/” en daarna de 1 t/m zoveel als nodig zijn om het COI qua aantal ‘vol’ te maken.

Op het moment dat de belanghebbende douaneaangifte(n) gaat doen, moet hij bij iedere aangifte het desbetreffende uittreksel van het COI in Traces opgemaakt hebben. Voor de werkwijze van het behandelen van deze uittreksels zie paragraaf 6.1.1.

De uittreksels worden dus per zending door de Douane nagekeken en geviseerd.

Vrijgeven goederen

Bij de aangifte is het uittreksel ingediend. De uitslag van de controles is conform. U kunt de goederen (wanneer andere bepalingen dit niet verhinderen) nu vrijgeven.

Onregelmatigheden

Handel op de voorgeschreven wijze (zie 6.2) bij:

 • een onjuiste aangifte

 • een onjuist e-uittreksel

 • het niet tijdig achteraf overleggen van een e-uittreksel

Naar boven

6.1.3 Opslagaangiften IM7

De belanghebbende kan bij de aangifte voor ‘opslag’ kiezen met de regeling 71 00 in ‘vak 37’. De aanvraag in Traces is verplicht omdat de biologische status van de goederen van het begin tot en met het eindverbruik traceerbaar moet zijn, dus ook de tussentijdse opslag. Als de partij na de opslag in gedeelten wordt vrijgemaakt, moet de belanghebbende in Traces voor het moment van opslag de keuze ‘basis voor uittreksel’ aanvinken. U behandelt de uittreksels daarna af zoals in paragraaf 6.1.2 is beschreven. (Indien de partij na de opslag in 1 keer naar de eerste geadresseerde gaat, moet óók gekozen worden voor het uitleveren in gedeelten. Bij het in het vrije verkeer brengen is het daarna dan mogelijk om het aangiftenummer in vak 12 op te nemen. Kies in zo’n geval dan voor 2 uittreksels voor deze opslag in 1 keer.)

Vak 19 Douane-entrepot dient slechts gebruikt te worden indien er gebruikelijke behandelingen in douane-entrepot zullen gaan plaatsvinden.

Naar boven

6.2 Gevolgen bij onjuiste aangifte van biologische producten

6.2.1 Overtredingen met strafrechtelijke gevolgen

Als de uitslag van de verificatie van het COI niet conform is, neemt u contact op met Skal. Er zijn 2 wettelijke bepalingen 'overtreden met strafrechtelijke gevolgen':

 1. Overtreding van de biologische wetgeving
  Op grond van de biologische wetgeving kan de zending in dit geval niet als biologisch worden ingevoerd. Gevolg is dat de aangever alle biologische aanduidingen van de producten moet verwijderen. Na verwijdering kunt u de goederen (wanneer andere bepalingen dat niet verhinderen) vrijgeven voor invoer. Ook verstrekt u Skal de voor hen relevante informatie betreffende deze zending.

 2. Overtreding van de douanewetgeving
  Op grond van de douanewetgeving moet u dezelfde sancties toepassen als die behoren bij de vaststelling van een onjuiste douaneaangifte.

Wanneer een aangever bij de douaneaangifte bijvoorbeeld een onjuist biologisch bescheid overlegt, moet u wel een proces-verbaal opmaken wegens overtreding van de ADW, artikel 10:5.

Als bij de behandeling van de aangifte blijkt dat het COI niet geaccepteerd kan worden, zijn de volgende acties nodig:

 • Stel Skal op de hoogte van de onjuiste aangifte en weigering van het certificaat.

 • Verwijder uit de invoeraangifte de code C644.

 • Vertel de aangever dat je het COI afgeeft in Traces als ‘in te klaren als conventioneel’

 • Vertel de aangever dat hij alle verwijzingen naar de biologische productiemethoden moet verwijderen. Dit moet onder toezicht van de Douane (goederen zijn nog onder douanetoezicht) of Skal (als vervanger) gebeuren.

 • Maak een melding in de Risico Data Base.

In Traces kunt u de COI aftekenen in vak 20 als ‘in te klaren als conventioneel’. Dit mag alleen na afstemming met Skal en de technisch coach. Dit kan daarna niet meer aangepast worden.

Let op!

Zie voor informatieverstrekking aan Skal, hoofdstuk 11 Informatie-uitwisseling.

Naar boven

6.2.2 Overtredingen zonder strafrechtelijke gevolgen

Voorbeelden van deze overtredingen:

Overtreding

Een belanghebbende vermeldt niet de bescheidcode C644 (COI)) in vak 44 van de aangifte, terwijl de aangifte toch betrekking heeft op een biologisch product (de importeur/aangever heeft wel in Traces een COI opgemaakt.

Gevolg

Dit heeft voor de importeur/ aangever geen strafrechtelijk gevolg. Neem contact op met Skal. Zij ondernemen verdere actie.

Overtreding

De importeur of de aangever vult bescheidcode C644 in vak 44 van de aangifte in, maar de zending bestaat niet uit biologische producten of er zijn geen bio-kenmerken op vermeld (de aangever heeft geen COI).

Gevolg

Formeel is dit een onjuiste aangifte. Dit heeft voor de importeur/ aangever geen strafrechtelijk gevolg. Neem contact op met Skal. Zij kunnen na IVV nog controleren.

Naar boven

6.2.3 Verwijderen verwijzingen naar biologische productiemethoden

Als voor biologische producten de productievoorschriften, de etiketteringsvoorschriften of controlemaatregelen niet zijn nageleefd, moeten etiketten met verwijzing naar biologische productiemethoden worden verwijderd Verordening 834/2007 artikel 30 Verordening 834/2007 artikel 30. Bovendien moeten verwijzingen ook uit de begeleidende documenten gehaald worden. Dit geldt ook bij invoer uit derde landen. Na verwijdering van de verwijzingen kunnen de goederen alsnog in het vrije verkeer gebracht worden.

Het verwijderen naar de verwijzingen in de douanedocumentatie moet door de Douane gedaan worden.
Neem contact op met Skal als u bij een fysieke controle goederen aantreft met biologische aanduidingen zonder dat deze status blijkt uit de administratie.

Naar boven

6.2.4 Aanbieden COI na einde van de regeling

Als het COI achteraf wordt ‘aangeboden’ voor afwerking, neemt u dit niet in behandeling. U neemt contact op met Skal. Als Skal aangeeft dat de goederen niet als biologisch kunnen worden aangemerkt, dan werkt u de COI in Traces als volgt af:

 1. In vak 12 bij het veld Douanedocument vermeld u de tekst: “goederen als niet biologisch aangemerkt na overleg met Skal”.

 2. Onder vak 18 bij “Controles” vult u altijd in:

  • documenten controle: niet conform

  • ID-controle: niet uitgevoerd

  • fysieke controle: niet uitgevoerd

  • laboratorium test: niet uitgevoerd

 3. In vak 20 bij “Conclusie” vinkt u “in te klaren als conventioneel” aan. U zet uw elektronische handtekening.

Naar boven