Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

8 Samenloop en Bijzondere onderwerpen

8.1 Samenloop andere controles

Een biologische zending kan ook vallen onder wetgeving op het gebied van veterinair, fytosanitair en/of niet-dierlijke levensmiddelen. Deze wetgeving kan voorschrijven dat de goederen voor die wetgeving een documenten-, overeenstemmings en/of materiële controle moet ondergaan. Deze controles worden in NL voor en door de NVWA gedaan.

De NVWA moet voordat zij overgaan tot controleren, vaststellen of de zending biologisch is. Als dit het geval is moeten zij controleren of de COI die bij die zending hoort, is geviseerd door de douane of Skal. Is dat (nog) niet gedaan dan moeten zij de belanghebbende hiervan op de hoogte stellen en de controle opschorten.

De NVWA controles moeten op een grenscontrolepost (GCP) of controle punt (CP) worden uitgevoerd. Om het logistieke proces zo min mogelijk te hinderen kan onder voorwaarden daarvan worden afgezien. Dit geldt voor zendingen met fytosanitaire goederen of zendingen niet-dierlijke levensmiddelen en diervoeders. Als door de importeur daarom wordt verzocht, kunnen voor O- en M-controles geselecteerde zendingen worden overgebracht naar een erkend controlepunt in Nederland of een andere lidstaat.

Let op!

Let op! Voor dit soort zendingen kan in vak 10 niet voor een punt van vrijgave voor het vrije verkeer worden gekozen.

***Het punt van vrijgave voor het vrije verkeer (=PIVV) is de plek in de Unie waar de officiële controles van biologische producten en omschakelingsproducten, die bedoeld zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht en die zijn vrijgesteld van officiële controles aan deze grenscontroleposten overeenkomstig de verordening, moeten worden uitgevoerd. Dit kan, maar hoeft niet, gelijk te lopen met de vrijgave vrije verkeer bij de Douane zoals omschreven in het Douanewetboek voor de Unie.

Naar boven

8.2 AV-vernietigen

Biologische goederen kunnen vernietigd worden. De reden voor het vernietigen is niet omdat de goederen niet biologisch zijn, maar veelal om gezondheidsredenen. Deze goederen hebben een samenloop met een andere VGEM-taak zoals fytosanitair, veterinair en niet-dierlijke levensmiddelen. Na het afwerken van de COI wordt door de NVWA besloten om te keuren en een GGB af te geven. De NVWA kan een zending ook afkeuren. Bij afkeuren kan de NVWA beslissen dat de goederen vernietigd moeten worden. In de desbetreffende onderdelen van het HB VGEM kunt u vinden hoe u moet handelen. Het COI kan niet meer ongeldig gemaakt worden. U stuurt een mail naar Skal over het voornemen om een zending te vernietigen. Zij kunnen dan een onregelmatigheidsmelding doen.

Naar boven

8.3 COI voor importeur niet-Unie-landen die gebruik maken van Traces

Het systeem van Traces wordt voor de COI’s ook gebruikt door andere landen, die feitelijk een niet-Unie land zijn, maar in Traces gedeeltelijk ‘als Unieland’ behandeld worden. Zo werken Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland ook in Traces. Biologische zendingen die bestemd zijn voor deze landen kunnen niet als biologisch in een lidstaat in het vrije verkeer gebracht worden. In het COI mag in vak 12 namelijk alleen een importeur gevestigd in een van de lidstaten staan. (Vak 5 in een uittreksel.) Dat betekent dat ook de eerst geadresseerde in de Unie gevestigd moet zijn. Deze zendingen moeten onder douaneverband vervoerd worden naar bijvoorbeeld Zwitserland. Daar wordt in Traces het COI geldig gemaakt of het COI voor uittreksels afgegeven. Daarna moet de zending in dat land in het vrije verkeer gebracht worden.

Een biologische zending die van oorsprong verkregen is uit Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland komt, mag in de EU als biologisch worden aangegeven.

Naar boven

8.4 Noodprocedure COI bij uitvallen Traces

Er kan alleen overgeschakeld worden op een noodprocedure nadat dit is toegestaan door Skal. Er moet sprake zijn van langdurige uitval van Traces. Een COI die tijdens een noodprocedure schriftelijk is opgemaakt moet achteraf alsnog in Traces worden opgevoerd met een vermelding waaruit blijkt dat deze onder een noodprocedure viel. Is de noodprocedure ingegaan ná afgifte in het 3e land dan moet in vak 30 bij vak ‘opmerkingen’ de term ‘noodprocedure’ opgenomen worden.

Naar boven

8.5 Terugkerende goederen

Soms wordt een biologische zending vanuit een derde land teruggezonden naar de Unie. Dit derde land kan ook het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland zijn. Als deze zending geheel en al verkregen is in de Unie dan is de biologische status onveranderd. Er gelden wel douanebepalingen voor terugkerende landbouwgoederen (HB Douane 25.00.00 onderdeel 1.7.)

In het geval dat de zending voorafgaand aan de export, in de Unie in het vrije verkeer is gebracht, dan kan de kan de zending een niet-Unie oorsprong hebben. In dat geval moet de belanghebbende de biologische status aantonen. Dit zal niet niet altijd met een eerder afgegeven COI kunnen. Het moet dan blijken uit de bijgeleverde handelsdocumentatie en/of merken en nummers (HB 25.00.00 onderdeel 1.12). Deze beslissing moet altijd in overleg met Skal genomen worden.

Naar boven

8.6 Biologische zending met oorsprong VK

Vanaf 01-01-2024 moet voor zendingen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk een COI in Traces zijn opgemaakt. Net als voor andere zendingen uit een derde land.

Naar boven