Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.01.00 Biologische landbouwproducten

7 Taak bij toegestane behandelingen in een douane-entrepot of actieve veredeling met schorsing

Voordat biologische producten in het vrije verkeer worden gebracht, is het toegestaan dat zij een behandeling ondergaan. Er worden twee soorten behandelingen onderscheiden:

 • behandeling in een douane-entrepot

 • behandeling onder regeling actieve veredeling onder schorsing van rechten

Voor deze behandelingen is toestemming of een vergunning vereist (Verordening 1235/2008, artikel 14).

Voordat de behandeling plaatsvindt, moet:

 1. belanghebbende een COI in Traces opgemaakt hebben

 2. de Douane de zending verifiëren en het COI afwerken

Naar boven

7.1 Behandelingen in een douane-entrepot

7.1.1 Toegestane behandelingen

In de tweede kolom van de tabel staan de behandelingen die zijn toegestaan in een douane-entrepot (GVoDWU artikel 180 en bijlage 71-03). In de rechterkolom van de tabel staan de eventuele beperkingen vanuit de biologische wetgeving. De wettelijke basis voor toegestane biologische behandelingen is Verordening 1235/2008, artikel 14.

Nr.

Gebruikelijke behandeling op grond van bijlage 71-03 van GVo.DWU

Aandachtspunten met betrekking tot de biologische wetgeving

1

het luchten, uitspreiden, drogen, stof wegruimen, eenvoudige schoonmaakhandelingen, herstelling van de verpakking, eenvoudige herstellingen van gedurende het vervoer of de opslag opgelopen beschadigingen in zoverre dit eenvoudige handelingen betreft, het aanbrengen of weghalen van beschermende bekleding met het oog op het vervoer

geen

2

het herconstrueren van goederen na het vervoer

geen

3

het inventariseren, het nemen van monsters, het sorteren, zeven, mechanisch filteren of wegen van de goederen

geen

4

het verwijderen van beschadigde of aangetaste delen

geen

5

het verbeteren van de houdbaarheid van de goederen door middel van pasteurisatie, sterilisatie, bestraling of het toevoegen van bewaarmiddelen

1. Op grond van de biologische wetgeving is het niet toegestaan om de producten te bestralen.

2. Toevoeging van bewaarmiddelen ter verbetering van de houdbaarheid is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 889/2008, bijlage 8

6

het behandelen tegen parasieten

Behandeling tegen parasieten is uitsluitend toegestaan overeen-komstig de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 889/2008, bijlage 2

7

het behandelen tegen roest

Het te behandelen verpakkings-middel mag niet in aanraking komen met het biologische product

8

behandelingen die slechts bestaan uit:

 • het verhogen van de temperatuur, zonder verdere behandeling of distillatie, of

 • het verlagen van de temperatuur, ook als dit tot de indeling onder een andere achtcijfercode van de GN leidt;

geen

9

elektrostatische behandeling, het ontkreuken of strijken van textiel

Deze behandeling is niet mogelijk bij biologische landbouwproducten

10

behandelingen bestaande uit:

 • het verwijderen van steeltjes en/of pitten van fruit, het in stukken breken of snijden van gedroogde groenten en fruit, de rehydratering van fruit, of

 • het verdunnen van vloeistoffen, zelfs als dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld

De toevoegingen mogen uitsluitend bestaan uit water of een andere biologische vloeistof

11

het ontzilten, schoonmaken en crouponeren van huiden

Deze behandeling is niet mogelijk bij biologische producten

12

het toevoegen van goederen of toevoeging of vervanging van bijkomende componenten zolang deze toevoeging of vervanging relatief beperkt is en slechts bedoeld om aan technische eisen te voldoen en de aard of de prestaties van de oorspronkelijke goederen hierdoor niet worden gewijzigd of verbeterd, zelfs als dit ertoe leidt dat de toegevoegde of vervangende goederen onder een andere achtcijfercode van de GN worden ingedeeld

Deze behandeling is niet mogelijk bij biologische producten

13

het verdunnen of indikken van vloeistoffen, zonder verdere behandeling of distillatie, zelfs als dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld

De toevoegingen mogen uitsluitend bestaan uit water of een andere biologische vloeistof

14

het mengen van dezelfde soort goederen, van verschillende kwaliteit, om een constante kwaliteit te verkrijgen of een kwaliteit waarom de afnemer heeft gevraagd, zonder dat de aard van de goederen hierdoor wordt gewijzigd

Het mengen mag uitsluitend met andere biologische producten plaatsvinden

15

het opdelen of in stukken snijden van de goederen als dit op eenvoudige wijze is te doen

geen

16

het verpakken, uitpakken, ompakken, het overgieten of overbrengen in een andere verpakking, zelfs als dit ertoe leidt dat het product onder een andere achtcijfercode van de GN wordt ingedeeld; het bevestigen, verwijderen of wijzigen van merktekens, etiketten, prijskaartjes of andere onderscheidingstekens

geen

17

het testen, bijstellen, reguleren en in werking stellen van machines, apparaten en voertuigen, met name om aan technische normen te voldoen, als het om eenvoudige werkzaamheden gaat

Deze behandeling is niet mogelijk bij biologische producten

18

het mat maken van pijpfittingen om deze op bepaalde markten te kunnen verkopen

Deze behandeling is niet mogelijk bij biologische producten

Advies inwinnen bij Skal

Bij de behandeling van een aanvraag tot oprichting van een nieuw douane-entrepot waarin de aanvrager biologische producten wil gaan opslaan of bewerken, moet u advies van Skal inwinnen voor de afgifte van de vergunning. Skal zal beoordelen of dit nieuwe douane-entrepot wel voldoet aan de eisen die de biologische wetgeving hieraan stelt.

Naar boven

7.1.2 AB bij aanvraag gebruikelijke behandeling

De belanghebbende heeft in Traces vak 19 ingevuld. U krijgt een verzoek per mail via de postbus om het COI af te werken. Hiermee kan toestemming worden gegeven tot het uitvoeren van een gebruikelijke behandeling in een douane entrepot van biologische producten. U gaat als volgt te werk.:

 1. Controleer het COI volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk 6.

 2. In vak 19 heeft de belanghebbende gekozen voor ‘douane-entrepot’ of ‘actieve veredeling’

 3. Beoordeel of de gewenste behandeling kan worden toegestaan op grond van de biologische én de douane- technische wetgeving.

  • U vindt meer informatie over de douane-technische eisen in het HD 15.00.00 (Douane entrepots) en/of het HD 16.00.00 (Actieve veredeling)

  • Gelet op de bijzondere eisen in de biologische wetgeving (en de controle hierop) moet u voordat u toestemming geeft, contact opnemen met Skal. Samen met Skal bepaalt u de (eventuele) aanvullende eisen en de wijze van toezicht bij de behandeling.

 4. U houdt tijdens de gewenste behandeling toezicht, eventueel met Skal.

Naar boven

7.2 Behandeling actieve veredeling onder schorsing van rechten

7.2.1 Toegestane behandelingen

Biologische goederen mogen alle ‘toegestane behandelingen’ voor goederen die worden ingevoerd onder de regeling Actieve veredeling onder schorsing van rechten ondergaan.

Alleen handelspolitieke maatregelen of de economische voorwaarden kunnen een reden zijn om de gewenste behandelingen niet toe te staan.

Zie voor meer informatie over de behandelingen die douane-technisch kunnen worden toegestaan, het onderdeel Actieve veredeling, opgenomen in het Handboek Douane deel 5; 16.00.00.

De regels voor de biologisch-technische voorwaarden staan in de Unie verordeningen. In deze verordening staan de biologische productiemethoden en aanduidingen voor deze producten. Om te beoordelen of de aangevraagde behandeling voldoet aan de voorwaarden van deze verordening, moet u advies inwinnen bij Skal.

Naar boven

7.2.2 AB bij aanvraag vergunning AV

Zie 7.1.2

Naar boven