Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

3 Bevoegdheidsbepalingen

De bevoegdheden die u als douaneambtenaar heeft, worden onderscheiden in:

  • controlebevoegdheid

  • opsporingsbevoegdheid

Naar boven

3.1 Controlebevoegdheid Adw

De bepalingen van de Algemene Douanewet (Adw) zijn van toepassing op het toezicht en de controle van de Douane op goederen en het goederenverkeer. De Adw betreft niet alleen de heffing van rechten bij invoer, maar óók het toezicht en de controle bij VGEM-taken. Het gaat hierbij om verboden of beperkingen die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

De Adw heeft betrekking op verboden en beperkingen die van toepassing zijn op goederen die zich onder douanetoezicht bevinden, maar ook op goederen die zich nog niet, niet of niet meer onder douanetoezicht bevinden (Adw, artikel 1:1, lid 5). De Adw geeft één set controlebevoegdheden die u altijd gebruikt, ongeacht de VGEM-controletaak die u uitvoert. U kunt geen andere bevoegdheden gebruiken dan de bevoegdheden die in de Adw zijn toegekend. De VGEM-wetgeving moet dan wel onder onderdeel A of B van de bijlage van de Adw vallen. U bent dan op grond van de Adw bevoegd goederen daarop te controleren.

In deze bijlagen is de wetgeving opgenomen waarin verboden of beperkingen zijn gesteld:

  • Onderdeel A van de bijlage van de Adw inzake de verordeningen van de Unie is niet uitputtend omdat een dergelijke lijst zeer uitgebreid is en steeds wijzigt. In bijlage A zijn daarom alleen de artikelen van het EU-Verdrag opgenomen die de basis vormen voor verboden en beperkingen in wetgeving van de Unie.

  • Onderdeel B van de bijlage van de Adw ziet op nationale wetgeving en noemt de Wvmc. U mag dus de bevoegdheden uit de Adw gebruiken voor het toezicht hierop omdat de Douane daarin een taak heeft.

Het zwaartepunt van de taak van de Douane ligt op goederen die de buitengrens van de EU overschrijden. De wijze waarop de Douane invulling geeft aan deze taak en de bijbehorende bevoegdheid is vastgelegd in kaderovereenkomsten en bijlagen en de VGEM-voorschriften. U gebruikt uw bevoegdheden uitsluitend wanneer de Douane een taak heeft.

Controlebevoegdheden

De Douane oefent haar controlebevoegdheden alleen uit binnen de afgesproken taak.
Het betreft onder meer controlebevoegdheden op het gebied van:

  • het nemen van monsters en gedeeltelijk onderzoek (Adw, artikel 1:24)

  • het betreden, controleren en doorzoeken van gebouwen en terreinen (Adw, artikel 1:23 en 1:26)

  • het vorderen dat een vervoermiddel vaart mindert, bijdraait, landt, stilhoudt enzovoorts (Adw, artikel 1:27)

  • de lijfsvisitatie (Adw, artikel 1:28)

  • het gebruik van geweld (Adw, artikel 1:30)

Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Naar boven

3.2 Handhaving verboden of beperkingen Wvmc

De Douane heeft een taak bij de handhaving van verboden en beperkingen die van toepassing zijn of zouden zijn op goederen bij het binnenbrengen in of het verlaten van de EU of bij het kiezen van een douanebestemming. Deze verboden of beperkingen zijn vastgelegd in de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) die is opgenomen in bijlage B van de Adw (Adw, artikel 1:1, lid 5).

Naar boven

3.3 Opsporingsbevoegdheden

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane

Voor de Douane zijn de opsporingsbevoegdheden geregeld in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2012 (verder BOA-besluit). Op grond van het BOA-besluit bent u als douaneambtenaar aangewezen voor de opsporing van alle strafbare feiten (BOA, artikel 2).

Beleidsmatige inperking opsporingsbevoegdheid

Deze opsporingsbevoegdheid is beleidsmatig ingeperkt. Dat betekent dat u alleen van de opsporingsbevoegdheden gebruik mag maken als opsporingstaken aan de Douane zijn opgedragen. In het Handboek Douane staan richtlijnen voor het inzetten van de opsporingsbevoegdheden. De Wvmc is opgenomen in de bijlage 3 lijst van opgedragen opsporingstaken en dus mag u uw opsporingsbevoegdheden gebruiken. U maakt van deze bevoegdheid alleen gebruik in samenhang met uw normale douanewerkzaamheden. U heeft dus géén opsporingstaak bij goederen die zich in het vrije verkeer bevinden.

Opsporingsbevoegdheid Wed

Overtredingen van de verboden van de Wvmc zijn economische delicten (Wed, artikel 1, onder 1, 2 en 4). Als douaneambtenaar bent u aangewezen als opsporingsambtenaar van alle economische delicten (Wed, artikel 17, lid 1, onder punt 3).

In de Wed zijn aan de aangewezen opsporingsambtenaren een aantal bevoegdheden verleend in het belang van de opsporing.

Het betreft onder meer de volgende bevoegdheden:

  • de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen (Wed, artikel 18, lid 1)

  • het vorderen van inzage in bescheiden (Wed, artikel 19 lid 1)

  • het betreden van plaatsen (Wed, artikel 20, lid 1)

  • het nemen van monsters (Wed, artikel 21)

  • het vorderen van het openen van verpakkingen (Wed, artikel 22)

Deze bevoegdheden zijn inhoudelijk bijna gelijk aan de toezichthoudende bevoegdheden op grond van de Adw.

Een ieder is verplicht aan de opsporingsambtenaren binnen de door hen gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van de hen krachtens deze titel toekomende bevoegdheden (Wed, artikel 24a). Het opzettelijk niet voldoen aan een vordering van een opsporingsambtenaar is een economisch delict (Wed, artikel 26).

Afhankelijk van de overtreding wordt een economisch delict beschouwd als een misdrijf of als een overtreding. In de Wed, artikel 6 zijn de sancties voor economische delicten vastgelegd.

Opsporing taak FIOD

De Douane is belast met de opsporing van overtredingen van de Wvmc maar heeft geen zelfstandige taak in het opsporen en afhandelen van overtredingen. De Douane meldt de geconstateerde onregelmatigheden volgens de instructie uit dit voorschrift aan de FIOD. De FIOD beslist of een opsporingsonderzoek noodzakelijk is en geeft aan hoe een onregelmatigheid wordt afgehandeld. De afhandeling kan door de Douane plaatsvinden, door team POSS of door de FIOD zelf.

Naar boven