Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

8 Proces fysiek toezicht en werkzaamheden

Voor de werkzaamheden is het van belang onderscheid te maken tussen invoer en uitvoer en de categorieën geregistreerde stoffen. Dit onderscheid kan namelijk van invloed zijn op de werkzaamheden die u moet uitvoeren.

Exemplaar 3 van de invoervergunning moet bij de categorie I-stoffen blijven vanaf de plaats waar de Douane de vergunning heeft behandeld tot de bedrijfsruimte van de importeur of de uiteindelijke ontvanger.

Naar boven

8.1 Toezicht op invoer en uitvoer geregistreerde stoffen

De marktdeelnemer moet zich bij invoer en uitvoer van geregistreerde stoffen aan een aantal verplichtingen houden.
Het gaat om het volgende verplichtingen:

Naar boven

8.2 Fysieke controle en monsterneming

Als u opdracht krijgt een fysieke controle uit te voeren of monsters te nemen bij invoer en uitvoer van geregistreerde stoffen, volg dan de aanwijzingen in het fyco-formulier.

Controleer de stoffen en leg uw bevindingen vast op het fyco-formulier conform de instructies in het Handboek Douane, onderdeel 12.00.00, hoofdstuk 6. De goederen worden in afwachting van de uitslag van het laboratoriumonderzoek niet vrijgegeven.

Monsterneming van geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen zijn chemische stoffen, producten of preparaten. Het kan dan ook om gevaarlijke stoffen gaan. Er is sprake van gevaarlijke stoffen als u bij monsterneming een direct risico loopt voor uw veiligheid of gezondheid. Hoe u gevaarlijke stoffen herkent, staat in de aanwijzingen en instructies in het Handboek Douane, onderdeel 12.10.00, paragraaf 2.3.4 en onderdeel 12.20.00. Volg deze aanwijzingen en instructies nauwkeurig op, het gaat hier om uw eigen veiligheid.

De Douane heeft afspraken gemaakt met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de monsterneming van gevaarlijke stoffen. In de Bijlage 6 van Handboek Douane onderdeel 12.10.00 staat een lijst met gevaarlijke stoffen waarvan dit gespecialiseerde bedrijf altijd de monsters neemt. De geregistreerde stoffen staan op deze lijst (behalve categorie II-stof kaliumpermangaat).

Uitzonderingen: mobiel douanelaboratorium en testkits

In het geval het Mobiele douanelaboratorium bij de controle aanwezig is worden de monster door de Douane genomen. Het personeel van het mobiele douanelaboratorium is daarvoor opgeleid. In bepaalde werkprocessen worden specifieke testkits voor bepaalde drugsprecursoren (BMK, PMK en Efedrine) gebruikt bij controleopdrachten gericht op het tegengaan van smokkel. Ook in dat geval neemt de Douane zelf monsters.

Naar boven

8.2.1 Controle etikettering en documentatie

Bekijk bij de fysieke controle of de etiketten en de documentatie voldoen aan de eisen. Tijdens uw controlewerkzaamheden bij invoer en uitvoer kunt u constateren dat de aangever of een andere marktdeelnemer niet voldoet aan de documentatieplicht en de etiketteringplicht.

Overleg met team aangiftebehandeling

Als er sprake is van onregelmatigheden neem dan altijd contact op met het team aangiftebehandeling voor overleg over verdere stappen.

Onderscheid onregelmatigheden: opzet en geen opzet

Het afhandelen van de geconstateerde onregelmatigheden is afhankelijk van de beoordeling of er wel of geen sprake is van opzet.

Naar boven

8.3 Overzicht werkzaamheden invoer en uitvoer geregistreerde stoffen

Invoer en uitvoer geregistreerde stoffen

 1. Als daartoe aanleiding is, controleer dan of de vergunning is overgelegd aan de Douane en is behandeld door de Douane.

 2. Als er sprake is van ongebruikelijke omstandigheden, controleer dan, als de omstandigheden dit vereisen- de legale doeleinden bij invoer van geregistreerde stoffen.

 3. Controleer bij het beoordelen van monsters of deetiketten voldoen aan gestelde eisen.

 4. Controleer

  • of de marktdeelnemer heeft voldaan aan dedocumentatieverplichting; en

  • of de vereiste informatie op de documenten staat; en

  • of de juiste benaming voor de geregistreerde stof is gebruikt

  • ; en

  • of het woord ‘DRUG PRECURSORS’ op de documenten is vermeld

 5. Verricht een fysieke controle en neemmonsters volgens de aanwijzingen op het fyco-formulier en de aanwijzingen en instructies in het Handboek Douane.

 6. Handel een onregelmatigheid af volgens de instructies bij de invoer van categorie I-stoffen

Naar boven

8.4 Ambulant toezicht en geregistreerde stoffen in vrije verkeer

Als u werkzaam bent in het ambulant toezicht, kunt u tijdens het uitvoeren van controles ook geregistreerde stoffen aantreffen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden. In Verordening 273/2004 staan de verplichtingen voor de handel tussen de lidstaten van de EU.

Afnemersverklaring categorie I-stof

Een marktdeelnemer die een categorie I-stof levert, moet de afnemer om een verklaring (Verordening 273/2004, bijlage III) vragen waarin de gebruiksdoeleinden van de stof zijn gespecificeerd. De kopie van de afnemersverklaring moet elk vervoer van stoffen van categorie I in de EU vergezellen. De marktdeelnemer moet de afnemersverklaring kunnen tonen aan de autoriteiten (de Douane) die bevoegd zijn de inhoud van voertuigen tijdens het vervoer te controleren.

Documentatieplicht categorie I- en II-stoffen in het vrije verkeer

Voor categorie I- en II-stoffen heeft de marktdeelnemer een documentatieplicht. De documentatieplicht in Verordening 273/2004 verschilt met die in Verordening 111/2005. Bij de handel tussen de lidstaten van de EU is de marktdeelnemer niet verplicht het woord ‘DRUG PRECURSORS’ op de handelsbescheiden te zetten.

Etiketteringplicht categorie I- en II-stoffen in het vrije verkeer

Voor categorie I- en II-stoffen heeft de marktdeelnemer een etiketteringplicht.

Afhandeling onregelmatigheden in het vrije verkeer

Tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden bij ambulant toezicht kunt u onregelmatigheden constateren bij geregistreerde stoffen van categorie I en II die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden.

 • Licht direct de FIOD in. De FIOD beslist of er verder onderzoek nodig is en geeft u aanwijzingen voor de verdere afhandeling.

 • Leg de beslissing en de aanwijzingen van de FIOD vast in het relaas of proces verbaal dat u opmaakt over de onregelmatigheid.

 • Als de FIOD besluit een strafrechterlijk onderzoek in te stellen, maak dan een proces-verbaal van bevindingen op. De FIOD neemt de goederen in beslag. Op verzoek van de FIOD kan de Douane de goederen in beslag nemen. De FIOD neemt het beslag dan zo spoedig mogelijk over.

 • Meldt de onregelmatigheid in DFB.

Naar boven