Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.01.00 Drugsprecursoren

5 Wat zijn drugsprecursoren?

5.1 Drugsprecursoren zijn grondstoffen

Precursoren

Een precursor of ‘voorloper’ is een chemische stof die door zijn aard of eigenschappen kan worden gebruikt bij de vervaardiging van een chemisch eindproduct. Precursoren zijn dus grondstoffen voor de vervaardiging van chemische producten en de chemische industrie maakt op grote schaal gebruik van ‘precursoren’ voor, bij of tijdens de productie van talloze producten. Dit gebruik is volkomen legaal.

Drugsprecursoren

Een bepaalde groep precursoren, de zogenoemde ‘drugsprecursoren’, wordt niet alleen gebruikt voor legale doeleinden maar wordt ook misbruikt voor de illegale productie van verdovende middelen (drugs). De benaming drugsprecursoren is een verzamelnaam. Hieronder vallen stoffen die een belangrijk bestanddeel zijn van het eindproduct maar ook hulpstoffen die onmisbaar zijn voor de productie van drugs zoals reagentia (bijvoorbeeld kaliumpermanganaat), oplosmiddelen (bijvoorbeeld aceton) en katalysatoren.

Naar boven

5.2 Drugsprecursoren zijn geregistreerde stoffen

In de wetgeving van de Unie worden alle drugsprecursoren genoemd waarop die wetgeving van toepassing is. De verordeningen spreken niet over drugsprecursoren, maar gebruiken het begrip ‘geregistreerde stof’.
Verordening 273/2004 en Verordening 111/2005 hebben beide een bijlage met de omschrijving van dezelfde geregistreerde stoffen (drugsprecursoren). Een geregistreerde stof is dus een stof (drugsprecursor) die in de bijlagen van de verordeningen is genoemd.

Geregistreerde stoffen onderverdeeld in vier categorieën

Geregistreerde stoffen zijn onderverdeeld in vier categorieën. De mate van toezicht is afhankelijk van de categorie. Voor categorie I-stoffen is het toezicht zwaarder dan voor categorie II-, III- of categorie IV-stoffen.

Let op!

in dit voorschrift wordt niet gesproken over drugsprecursoren of geregistreerde stoffen van categorie I, II-, III of IV, maar kortweg over categorie I-, II-, III- of IV-stoffen.

Naar boven

5.2.1 Niet geregistreerde stoffen

Naast de geregistreerde stoffen noemen de verordeningen ook zogenaamde niet-geregistreerde stoffen. Dit zijn dus geen drugsprecursoren in de zin van de verordening en deze worden ook niet genoemd in de bijlagen van de verordeningen.

Van deze stoffen is bekend dat zij -naast hun legale gebruik- gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van verdovende middelen. Voor deze "niet-geregistreerde" stoffen" bestaat ook een vorm van toezicht. Dit toezicht wordt niet door de Douane uitgeoefend maar door de marktdeelnemers zelf. Er is voor dat doel een lijst opgesteld van "niet geregistreerde" stoffen zodat de marktdeelnemers in staat zijn op vrijwillige basis hier toezicht op uit te oefenen en
verdachte transacties te melden.

De FIOD kan, op verzoek van het Landelijk Parket OM, de douane verzoeken een zending niet-geregistreerde stoffen het douanegebied van de Unie niet binnen te laten komen of uit te laten gaan. Voorwaarde is dat er voldoende bewijs is dat de stoffen bedoeld zijn voor de illegale productie van verdovende middelen of psychoactieve stoffen.

Naar boven

5.2.2 Geneesmiddelen en drugsprecursoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik die in hun samenstelling geregistreerde stoffen bevatten zijn geen drugsprecursoren, tenzij de geneesmiddelen zijn opgenomen in categorie IV van bijlage bij Verordening 111/2005. Voor geregistreerde stoffen categorie IV geldt een uitvoervergunning met een voorafgaande kennisgeving. Verder zijn de verordeningen 273/2004 en 111/2005 niet op geneesmiddelen van toepassing. Meer informatie over het vaststellen van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig de voorschriften Geneesmiddelen en Diergeneesmiddelen.

Naar boven

5.2.3 Misbruik van geneesmiddelen

De kans bestaat dat geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik -doordat zij een drugsprecursor bevatten- worden misbruikt voor de productie van verdovende middelen.

De geregistreerde stoffen die in geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik kunnen voorkomen zijn:

 • Efedrine

 • Pseudoefedrine

 • Norefedrine

 • Ergotamine

 • Ergometrine

Voor (dier)geneesmiddelen die efedrine of pseudoefedrine bevatten (categorie IV van de bijlage bij Verordening 111/2005) geldt een verplichte (art. 12).

Bij zeer grote zendingen waarbij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, moet altijd contact opgenomen worden met de BFC-er. Deze beslist hoe verder gehandeld moet worden en geeft daarvoor instructies.

Denk bij uitzonderlijke omstandigheden aan (een combinatie van:

 • zeer grote zendingen

 • ongebruikelijke concentratie geregistreerde stof in geneesmiddel

 • een vreemde/onbekende afzender of ontvanger

 • een vreemd adres

 • een vreemde route

 • een vreemde verpakking of goederenomschrijving

Controleer altijd of er sprake is van een ongebruikelijke dosering van de geregistreerde stof. Vergelijk daarvoor het aangetroffen product met het normale product zoals dat in het handelsverkeer gebruikelijk is. Als bijvoorbeeld bepaalde tabletten een zeer hoge Efedrine-dosering hebben in combinatie met andere omstandigheden, kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn. Neem in dat geval contact op met de FIOD.

Bij twijfel over de (opgegeven) doseringen, kan een monster naar het Douane Laboratorium gestuurd worden.

Naar boven

5.3 Mengsels, natuurproducten etc.

Geregistreerde stoffen zijn ook mengsels, natuurproducten, farmaceutische of andere preparaten die geregistreerde stoffen bevatten, wanneer deze geregistreerde stoffen gemakkelijk met eenvoudige of economisch rendabele middelen kunnen worden gebruikt of geëxtraheerd
(Verordening 111/2005, artikel 2 onder a).

Alleen als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is een mengsel, natuurproduct, farmaceutisch of andersoortig preparaat een geregistreerde stof en geldt de precursorenwetgeving.

Het is geen geregistreerde stof als het mengsel, natuurproduct, farmaceutisch of andersoortig preparaat stof geen geregistreerde stof bevat, maar wel op eenvoudige en economisch rendabele wijze in geregistreerde stoffen kan worden omgezet.

Officiële naam vermelden

Als mengsels en natuurproducten als geregistreerde stoffen te beschouwen zijn moet ook bij deze mengsels en natuurproducten - ongeacht het percentage - de officiële naam van de geregistreerde stof of stoffen op de documenten en etiketten staan in één van de talen van de EU. Mengsels en natuurproducten kunnen onder een andere GN-code vallen.

Naar boven

5.4 Gemaskeerde drugsprecursoren

Drugsprecursoren kunnen ook op een andere wijze worden verkregen dan via smokkel. De drugsprecursoren worden dan (tijdelijk) omgezet in andere (legale) chemische stoffen, de zogenaamde gemaskeerde drugsprecursoren, die later worden (terug)omgezet in geregistreerde stoffen. Als de voorwaarde voor mengsels etc. geldt vallen deze stoffen onder de drugsprecursoren-wetgeving. Eventuele vervolging vindt dan plaats op basis van de precursorenwetgeving.

Wanneer optreden Douane

De Douane gaat slechts over tot actieve handhaving van gemaskeerde drugsprecursoren in de volgende situaties.

 1. Rechterlijke uitspraak
  De Douane handhaaft actief op een bepaalde stof wanneer er een rechtelijke uitspraak is over deze stof. In deze uitspraak moet duidelijk het standpunt zijn verwoord dat de betreffende stof als een drugsprecursor (geregistreerde stof) in de zin van de Verordening wordt beschouwd.

 2. Beoordeling laboratorium
  De Douane handhaaft actief als het (Douane)laboratorium een onderzochte stof kwalificeert als zijnde een stof die onder de Verordening valt. De beslissing van het (Douane)laboratorium wordt gebaseerd op de criteria voor mengsels etc.

  Tussen de chemische determinatie en de juridische interpretatie kan ruimte bestaan. In die gevallen waarin het laboratorium van oordeel is dat de onderzochte stof wel gebruikt kan worden voor de illegale vervaardiging van drugs maar vanuit een chemisch oogpunt niet onder de definitie (lijkt te) vallen van artikel 2 onder a verordening 111/2005, wordt de zaak door het laboratorium voorgelegd aan de FIOD voor een nader met het Landelijk Parket OM afgestemde standpunt (zie punt 3). In afwachting van dit standpunt worden de goederen niet vrijgegeven. Het ingenomen standpunt wordt door de FIOD kenbaar gemaakt aan het laboratorium en Handhaving/Intelligence (H/I).

 3. Opdracht Landelijk Parket OM
  Voor bepaalde stoffen ziet het OM een strafrechtelijke verantwoordelijkheid om al op basis van de verdenking van overtreding van de Wvmc te vervolgen. Het OM meent bij een dergelijke verdenking (eventueel in het verlengde van punt 2 of op grond van andere (inter)nationale signalen) dat op goede gronden voor die stof een verdenking kan worden onderbouwd om te vervolgen op grond van de precursorenwetgeving. Ook in dit geval handhaaft de Douane actief.

Een opdracht van het Landelijk Parket voor actieve handhaving op een bepaalde stof, loopt altijd via de FIOD naar Douane Landelijk Kantoor voor nadere afstemming met VWS.

Zie voor deze procedure het stroomschema in de bijlage bij dit voorschrift.

Meer informatie over geregistreerde stoffen

Meer informatie over de toepassingen van drugsprecursoren kunt u vinden in: Chem database

Naar boven