Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.02.00 Geneesmiddelen

3 Bevoegdheden

De bevoegdheden die u als douaneambtenaar heeft, worden onderscheiden in:

Naar boven

3.1 Controlebevoegdheid Adw

De bepalingen van de Adw zijn van toepassing op het toezicht en de controle van de Douane op goederen en het goederenverkeer. De Adw betreft niet alleen de heffing van rechten bij invoer, maar óók het toezicht en de controle met betrekking tot VGEM-taken. Het gaat hierbij om verboden of beperkingen die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

De Adw geldt voor verboden en beperkingen onder douanetoezicht en goederen die zich nog niet, niet of niet meer onder douanetoezicht bevinden (Adw, artikel 1:1, lid 5). U bent op grond van de Adw dus altijd bevoegd goederen te controleren.

Het zwaartepunt van de taak van de Douane ligt op goederen die de buitengrens van de Unie overschrijden. De taken en daarbij behorende bevoegdheden van de Douane staan in:

  • Convenanten met bijlagen

  • VGEM-voorschriften

U gebruikt uw bevoegdheden uitsluitend wanneer de Douane een taak heeft. De Adw geeft één set controle bevoegdheden die u altijd gebruikt, ongeacht de VGEM-controletaak die u uitvoert. De VGEM-wetgeving. moet dan wel onder onderdeel A of B van de bijlage van de Adw vallen

Controlebevoegdheden

De Douane oefent haar controlebevoegdheden alleen uit als deze zijn vastgelegd met de desbetreffende ministeries in een Convenant en haar bijlagen en binnen de afgesproken taak. Meer informatie over het gebruik van uw controlebevoegdheden vindt u in het Handboek Douane, onderdeel 5.00.00.

Naar boven

3.2 Handhaving verboden of beperkingen Gnw

De Douane heeft een taak bij de handhaving van verboden en beperkingen die van toepassing zijn op goederen bij het binnenbrengen en / of invoer in de Unie.

Deze verboden of beperkingen staan in de Gnw, en is opgenomen in de bijlage onderdeel B van de Adw (Adw, artikel 1:1, lid 5).

Naar boven

3.3 Schorsingsbevoegdheid gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen

Deze verordening is gebaseerd op artikel 133 van het EG-verdrag (onderdeel A van de bijlage Adw). De Adw en de daarin gegeven controlebevoegdheden zijn daarmee van toepassing op de taak van de Douane betreffende het toezicht op gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen.

De Douane heeft de bevoegdheid om goederen vast te houden of de vrijgave op te schorten als het vermoeden bestaat dat het gaat om gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen (Verordening 2016/793, artikel 9).

Voordat deze bevoegdheid wordt toegepast, is er sprake van een reguliere douanecontrole en zijn de bepalingen van het DWU en de Adw van toepassing. Tot het moment dat de douanecontrole en het proces-verbaal van bevinding is afgerond, worden de (vermoedelijk) gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen dus opgehouden voor onderzoek op grond van de controlebepalingen van het DWU en Adw. Pas nadat er reden is om aan te nemen dat het gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen betreft, wordt de bevoegdheid uit de Verordening gebruikt om de vrijgave te schorsen.

Naar boven

3.4 Opsporingsbevoegdheid Wed

Strafbare feiten Gnw

Overtreding van het invoerverbod is een economisch delict (Wed, artikel 1 onder 1°). De douaneambtenaar is aangewezen als opsporingsambtenaar voor alle economische delicten.

De strafbaarstelling is neergelegd in de Wed, artikel 6. Een economisch delict dat opzettelijk is begaan, is een misdrijf en een overtreding als van opzet geen sprake is (Wed, artikel 2, lid 1).

De strafbaarstelling ziet ook op het binnenbrengen van geneesmiddelen en / of werkzame stoffen voor de vervaardiging van geneesmiddelen, in post-, pakket en koerierzendingen. In dat geval wordt het begrip invoer niet beperkt uitgelegd tot de aangifte voor het vrije verkeer maar ziet de term ‘invoer’ ook op het "op het grondgebied van Nederland brengen".

Strafbare feiten gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen

Wanneer gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen worden aangetroffen in een niet toegestane situatie, is er sprake van een strafbaar feit (Adw, 10:11 en Adr, 5:10 en 11:3).

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane

Voor de Douane zijn de opsporingsbevoegdheden geregeld in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017 (verder BOA-besluit). Op grond van het BOA-besluit, artikel 2 bent u als douaneambtenaar aangewezen voor de opsporing van alle strafbare feiten.

Beleidsmatige inperking opsporingsbevoegdheid

Deze opsporingsbevoegdheid is beleidsmatig ingeperkt. Dat betekent dat u alleen van de opsporingsbevoegdheden gebruik mag maken als opsporingstaken aan de Douane zijn opgedragen.

In het Handboek Douane staan richtlijnen voor het inzetten van de opsporingsbevoegdheden. De Gnw is opgenomen in de lijst van opgedragen opsporingstaken en dus mag u uw opsporingsbevoegdheden gebruiken. U maakt van deze bevoegdheid alleen gebruik in samenhang met uw normale douanewerkzaamheden. U heeft dus géén opsporingstaak bij goederen die zich in het vrije verkeer bevinden.

Naar boven