Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.02.00 Geneesmiddelen

17 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

17.1 DIC en wederzijdse bijstand

Belastingdienst/Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC), DIC (Douane Informatie Centrum) en Wederzijdse Bijstand vervult bij de informatie-uitwisseling een centrale rol. Dit betreft informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de administratieve samenwerking als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97.

Naar boven

17.2 Algemeen uitgangspunt informatie-uitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft een aanvulling op de gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak uit te voeren. Deze taak moet voortkomen uit de Adw.

U kunt gegevens mondeling, schriftelijk of op een andere manier verstrekken. Dit is altijd kosteloos. In de bijlage van het Convenant leest u welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt.

Naar boven

17.3 Informatie-uitwisseling met de IGJ

De Douane en de IGJ zijn beide belast met het toezicht op de Gnw. De uit te wisselen informatie moet uiteraard van belang zijn voor de juiste uitvoering van de Gnw. De Douane stelt gegevens uit databestanden en dossiers ter beschikking voor analyse. De IGJ informeert de Douane over de wijze van afhandeling van overgedragen zaken en de resultaten daarvan. De IGJ stelt gegevens uit databestanden en dossiers ter beschikking voor onze analyse.

Verstrek slechts informatie aan de IGJ in gevallen en op de wijze zoals in dit voorschrift bij de werkzaamheden is beschreven. Voorziet dit voorschrift niet in de informatieverstrekking? Laat dan eerst een BFC’er het verzoek beoordelen.

In de bijlage is opgenomen welke informatie de Douane aan de IGJ verstrekt.

Naar boven

17.4 Adressen

Voor adressen zie: Voorschrift Geneesmiddelen- geblokte tekst

Naar boven