Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begrippen en afkortingen

Begrip

Omschrijving

Aangever

De persoon die in eigen naam een douaneaangifte, een aangifte tot tijdelijke opslag, een summiere aangifte bij binnenbrengen, een summiere aangifte bij uitgaan, een aangifte tot wederuitvoer of een kennisgeving van wederuitvoer indient, dan wel de persoon namens wie deze aangifte of deze kennisgeving wordt ingediend;(Verordening (EU) Nr. 952/2013, artikel 5, punt 15).

Adw

Algemene douanewet

Aw

Auteurswet

Bederfelijke waren

Goederen die volgens de Douane bederven als zij 20 dagen lang worden vastgehouden, te rekenen vanaf de datum van schorsing van de vrijgave of vasthouding ervan (artikel 2 lid 20).

Besluit BOA

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022

Civielrechtelijke procedure

Een procedure volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarbij een geschil over de mogelijke inbreuk op een IE-recht aan de civiele rechter wordt voorgelegd.

DWU

Douane Wetboek van de Unie

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446

Houder van de goederen

De persoon die:

 • eigenaar is van de goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een IE-recht, of

 • een soortgelijk recht heeft om erover te beschikken,

 • of

 • fysieke controle erover uitoefent.

Houder van het besluit

De houder van een IE-recht waaraan een verzoek tot optreden van de Douane is toegewezen.

IE-recht(en)

Intellectuele eigendomsrecht(en)

IER applicatie

Centrale databank van Douane NL tbv de bescherming van de IE-rechten. Hierin worden alle aanvragen voor douaneoptreden, alle bevindingen en alle overige zaken die verband houden met de handhaving van IE-rechten geregistreerd.

Namaakgoederen

Voor toepassing van de verordening zijn namaakgoederen:

 1. goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk in de lidstaat waar de goederen worden aangetroffen, en waarop zonder toestemming een teken is aangebracht dat identiek is aan het geldig geregistreerde fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke goederen of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden;

 2. goederen aanduiding in de lidstaat waar de goederen worden aangetroffen, en die een naam of vermelding dragen dan wel met een naam of vermelding worden omschreven die beschermd is wat die geografische aanduiding betreft;

 3. c) verpakkingen, etiketten, stickers, brochures, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen of soortgelijke voorwerpen, zelfs indien afzonderlijk gepresenteerd, waarmee inbreuk wordt gemaakt op een fabrieks- of handelsmerk of een geografische aanduiding, die een teken, naam of vermelding dragen die identiek is aan een geldig geregistreerd fabrieks- of handelsmerk of een beschermde geografische aanduiding, of die daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden, en die kunnen worden gebruikt voor dezelfde soort goederen als waarvoor het fabrieks- of handelsmerk of de geografische aanduiding is geregistreerd (artikel 2, lid 5).waarmee inbreuk wordt gemaakt op een geografische

Piraterij

Voor toepassing van de verordening zijn door piraterij verkregen goederen, goederen die gekopieerd zijn of kopieën bevatten, die zijn vervaardigd zonder toestemming van de:

 • houder van een auteursrecht of naburig recht

 • houder van een recht inzake tekeningen of modellen

 • persoon die door de rechthebbende in het productieland gemachtigd is (artikel 2, lid 6).

Rechthebbende

De houder van een IE-recht, elke andere persoon die gemachtigd is een IE-recht te gebruiken of hun vertegenwoordiger. Dit is de algemene term die in dit voorschrift wordt gebruikt. Als de rechthebbende een verzoek voor douaneoptreden heeft ingediend en deze is toegewezen, wordt hij verder aangeduid als “houder van het besluit”.

Schikking

Overeenkomst tussen de rechthebbende en de inbreukmaker of diens gemachtigde om de vermoedelijke inbreukmakende goederen af te staan ter vernietiging.

Team IER

Team Intellectuele Eigendomsrechten / Douanekantoor Groningen/Unit Landelijke Taken.

Uitvoeringsverordening

Uitvoeringsverordening 1352/2013 tot vaststelling van de formulieren waarin is voorzien in verordening 608/2013 inzake de handhaving van IE-rechten door de douane

Uniemerk

Een Uniemerk biedt in één keer bescherming voor alle (momenteel 28) landen van de Europese Unie. Uniemerken worden geregistreerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat is gevestigd in Alicante (Spanje).

UVo.DWU

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447

Vernietigen

De fysieke vernietiging, recycling of verwijdering uit de handel van goederen, zodanig dat de houder van het besluit geen schade lijdt (artikel 2, lid 16).

Verordening

Verordening 608/2013 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde IE-rechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

Verzoek optreden douaneautoriteiten

Een aan de bevoegde douanedienst gericht verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten voor goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een IE-recht.

Vrijgave van de goederen

Terbeschikkingstelling door de Douane van goederen voor de doeleinden die zijn voorzien in de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst (artikel 5 lid 26 DWU).

Wed

Wet op de economische delicten

Werkdag

Elke andere dag dan een officiële feestdag, de zondag en de zaterdag. Meer informatie over termijnen vindt u hier.

WvSr

Wetboek van strafrecht

WvSv

Wetboek van strafvordering

   
Naar boven

2.2 Internationale organisaties

Om inbreuken op IE-rechten te bestrijden, zijn internationale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn erop gericht de Douane te betrekken bij de controle op mogelijke inbreuken op IE-rechten. De volgende organisaties zijn van belang:

 • de Wereld Handelsorganisatie (WHO)

 • de Wereld Douane Organisatie (WDO)

 • de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO)

 • Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

 • European Patent Office (EPO)

Naar boven

2.2.1 Wereld Handelsorganisatie (WHO)

De Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation, afgekort: WTO) richt zich op een vrije internationale handel. Een onderdeel van die vrije handel is een overeenkomst voor de IE-rechten: Overeenkomst inzake de handelsaspecten van IE-rechten (Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights, afgekort: het TRIPS-Verdrag). In het TRIPS-Verdrag zijn minimumstandaarden vastgelegd voor de bescherming van IE-rechten. Deze minimumstandaarden zijn vertaald in normen en beginselen over het bestaan, de reikwijdte en het gebruik van IE-rechten in het handelsverkeer. Ook is voorzien in regels voor de handhaving van IE-rechten.

Naar boven

2.2.2 Wereld Douane Organisatie (WDO)

De Wereld Douane Organisatie (World Customs Organisation, afgekort: WCO) heeft een adviserende functie op het gebied van douanerecht. De WDO bevordert op wereldwijde schaal een vergaande harmonisatie van (douane)procedures. De WDO heeft een modelwetgeving ontworpen voor de implementatie van het TRIPS-Verdrag.

Naar boven

2.2.3 Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO)

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property Organization, afgekort: WIPO) richt zich op de regulering en standaardisering van de IE-rechten. Dit doet zij op basis van internationale verdragen. De aangesloten landen sluiten deze verdragen af en brengen die bij de organisatie onder. Het gaat hier om verdragen en andere internationale afspraken op vrijwel alle gebieden van het IE-recht. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (1883)

 • Berner Conventie (1886)

 • Conventie van Rome (1961)

 • Conventie van Geneve (1971)

Naar boven

2.2.4 Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (Voorheen OHIM). Het EUIPO is een agentschap van de Europese Unie en gevestigd in Alicante (Spanje). Het bureau is belast met de registratie van gemeenschapsmerken en -modellen. In de EU heeft EUIPO de verantwoordelijkheid voor de Europese merkenregistratie.

Naar boven

2.2.5 Europees Octrooibureau (EPO)

In de EU heeft het European Patent Office ( EPO) de verantwoordelijkheid voor registraties van octrooien. Op dit moment is er geen volledige harmonisatie van het octrooi in de EU waardoor nog steeds een nationale registratie nodig is om bescherming binnen de afzonderlijke lidstaten te verkrijgen. Dit is voor de handhaving van de octrooibescherming een lastige situatie. Vaak is een octrooi niet in elke lidstaat geregistreerd of nog geldig, waardoor na handhaving door de Douane uitwijkgedrag ontstaat van de ene lidstaat, waar het octrooi wel beschermd is, naar een andere lidstaat, waar het octrooi niet (meer) beschermd is.

Naar boven

2.3 Unie maatregelen: verordening 608/2013

Het verhandelen van goederen die inbreuk maken op IE-rechten berokkent houders van rechten, gebruikers, fabrikanten en handelaren schade. Ook kunnen door deze verhandeling consumenten worden misleid, en kan in sommige gevallen hun gezondheid en veiligheid in gevaar worden gebracht. Dergelijke goederen moeten zoveel mogelijk van de markt van de EU worden geweerd. De verordening voorziet in maatregelen om aan deze illegale verhandeling een einde te maken zonder de legitieme handel in het gedrang te brengen.

Ter voorkoming van inbreuken op de wetgeving inzake IE-rechten is de Douane bevoegd om de IE-rechten waarop de verordening van toepassing is, te handhaven voor goederen die onderworpen zijn aan douanetoezicht of douanecontrole en om passende controles op deze goederen uit te voeren.

Handhaving van de in de verordening genoemde IE-rechten aan de buitengrens, waar de goederen zich onder douanetoezicht of douanecontrole bevinden of hadden moeten bevinden, is een doeltreffende manier om rechthebbenden snel efficiënte rechtsbescherming te bieden. Wanneer de vrijgave van goederen wordt geschorst of goederen door de Douane aan de buitengrens worden vastgehouden is slechts één wettelijke procedure nodig. Worden de goederen daarentegen bijvoorbeeld in het vrije verkeer aangetroffen, dan zijn er verschillende afzonderlijke procedures nodig voor dezelfde mate van handhaving omdat de goederen dan zijn opgesplitst en aan (klein)handelaren zijn geleverd. Het doel van de verordening heeft primair tot doel de Douane in staat te stellen de rechthebbenden te faciliteren om hun IE-recht te handhaven. Het voorkomen dat inbreukmakende goederen in het vrije verkeer komen is niet absoluut aangezien vermoedelijk inbreukmakende goederen worden vrijgegeven als de rechthebbende niet binnen de vastgestelde termijnen aan de voorwaarden van de verordening voldoet.

De verordening bevat uitsluitend procedurele voorschriften voor de Douane. De verordening bevat geen criteria voor de vaststelling van het bestaan van een inbreuk op een IE-recht. De inbreuk wordt geregeld in het materiële IE-recht zelf (zoals bijvoorbeeld de Auteurswet).

Om te garanderen dat IE-rechten in de hele EU worden gehandhaafd kunnen rechthebbenden die handhaving van rechten in de gehele Unie willen afdwingen, een verzoek tot optreden van de Douane indienen. Voor de handhaving van IE-rechten kan de Douane wanneer zij op grond van redelijke aanwijzingen vermoedt dat goederen inbreuk maken op IE-rechten, de vrijgave van deze goederen schorsen of de goederen vasthouden. Dit kan op eigen initiatief van de Douane of op verzoek van de rechthebbende.

Meer informatie vindt u in het onderdeel “Werking verordening 608/2013”.

Naar boven