Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten

16 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

16.1 Geheimhouding

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (artikel 12 lid 1 DWU). De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Naar boven

16.2 Stichting de Thuiskopie

Richtlijn 2001/29/EG heeft als uitgangspunt dat auteursrechthebbenden (en naburig rechthebbenden) moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik van hun werk door derden: rechthebbenden beschikken over het uitsluitende recht (verbodsrecht) om reproducties van hun werk toe te staan of te verbieden. Voor het reproduceren van een werk voor privédoeleinden (thuiskopiëren) geeft de richtlijn lidstaten de keuze geeft om een uitzondering in te voeren op het verbodsrecht van de auteur. Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt in artikel 16c e.v. Auteurswet. Voorwaarde in de Richtlijn voor een thuiskopie-uitzondering is dat de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen. Importeurs, fabrikanten en handelaren dragen de thuiskopievergoeding af aan Stichting de Thuiskopie. De thuiskopievergoeding wordt via de verkoopprijs van een blanco drager doorberekend aan de consument. Per 1 januari 2013 geldt de thuiskopieregeling voor de belangrijkste apparaten en media waarop of waarmee consumenten kunnen kopiëren zoals blanco CD’s en DVD’s, smartphones, laptops, tablets en PC’s, HDD-recorders, settopboxen, audio- en videospelers en externe harddisks. Het heffingsmoment ziet feitelijk op het importeren. Dit moet worden verstaan als het brengen op Nederlands grondgebied. De werkzaamheden van de Douane zien op het binnenbrengen alsmede in het vrije verkeer brengen van goederen uit derde landen. De Stichting de Thuiskopie vervult een wettelijke handhavingstaak ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en is daarvoor is aangewezen in een wettelijke regeling, De Douane beschikt over informatie ten aanzien van heffingsplichtige voorwerpen en kan bijdragen aan het vervullen van deze handhavingstaak. Gezien het bovenstaande verstrekt de Douane aan de Stichting de Thuiskopie de in een convenant overeengekomen informatie.

Naar boven

16.3 Uitwisseling informatie tussen douaneautoriteiten

De Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten kunnen bepaalde gegevens en informatie waarover zij beschikken uitwisselen met de relevante autoriteiten in derde landen.

Doel informatie-uitwisseling

Deze gegevens en informatie worden uitgewisseld met als doel snel een effectieve handhaving mogelijk te maken ten aanzien van transporten van goederen die een inbreuk vormen op een IE-recht. Deze gegevens en informatie kunnen betrekking hebben op inbeslagname, tendensen en op algemene risico-informatie.

Informatie over doorvoer

Expliciet geeft de verordening aan dat ook informatie kan worden uitgewisseld over goederen die via het grondgebied van de Unie worden doorgevoerd en afkomstig zijn van of bestemd zijn voor het grondgebied van de betrokken derde landen (artikel 22).

De verordening 515/97 betreffende de wederzijdse bijstand met de andere lidstaten is hier ook van toepassing. Het DIC vervult daarbij een centrale rol.

Naar boven

16.4 Informatie aan rechthebbenden

Bij de constatering van een vermoedelijke inbreuk op een IE-recht is de Douane bevoegd aan de houder van het besluit of andere rechthebbenden informatie te verstrekken. De Douane kan zich in dit geval niet beroepen op haar geheimhoudingsplicht. Hiervoor geldt een wettelijke ontheffing. Aan deze bevoegdheid zijn twee beperkingen verbonden:

  • Alleen Team IER heeft contact met een houder van het besluit of een rechthebbende. De controleambtenaren en de vraagbaak IER nemen geen contact op noch verstrekken zij informatie over de zending.

  • De ontheffing van de geheimhoudingsplicht geldt alleen voor bepaalde informatie.

Naar boven

16.5 Informatie over parallelimport, -export en overruns

De verordening is niet van toepassing op parallelimport en –export en overproductie (overruns). Goederen die met toestemming van de rechthebbende zijn vervaardigd, maar zich zonder zijn toestemming in een in-, uit-, of wederuitvoersituatie bevinden, vallen niet onder de toepassing van de verordening (artikel 1, lid 5). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om goederen die buiten de officiële distributieketen door een niet-geautoriseerde importeur worden ingevoerd. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen bij parallelhandel of overproductie van goederen die elders op de (wereld)markt worden afgezet. De Douane treedt in dit geval niet op. Bovendien is het in de praktijk niet mogelijk deze goederen tijdens een douanecontrole te identificeren als inbreukmakende goederen. Deze goederen bezitten namelijk veelal geen uiterlijke kenmerken die wijzen op een mogelijke inbreuk op een IE-recht. De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en de verordening biedt geen ontheffing om eventuele informatie over parallelimport of export te verstrekken.

Naar boven

16.6 Informatie-uitwisseling met andere opsporingsinstanties

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren. Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos

Om tot een goede samenwerking te komen is informatie-uitwisseling tussen Team IER, het DIC, het DLTC en de FIOD (ook bij mogelijke belastingfraude) noodzakelijk.

Naar boven

16.7 Adresgegevens

Douane Landelijk Kantoor dossierhouders IER

Kijk hier voor dossierhouder IER Douane Landelijk Kantoor.

Team IER

Douanekantoor Groningen/team unit landelijke taken/Team Intellectuele Eigendomsrechten

Bezoekadres

Postadres

Kempkensberg 12

Postbus 3070

9722 TB Groningen

6401 DN Heerlen

tel: (088) 151 2123

piket: 06 18 60 54 47

E-mail: dutchcustoms-ipr@douane.nl

 

DIC

Douane Rotterdam/DLTC/Douane Informatiecentrum

Bezoekadres

Postadres

Laan op Zuid 391

Postbus 3070

3072 DB Rotterdam

6401 DN Heerlen

Tel: (010) 244 20 00

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/Kantoor Utrecht

Bezoekadres

Postadres

De Knoop, Croeselaan 14

Postbus 19266

3521 CA Utrecht

3501 DG Utrecht

Tel: (088) 1551600

NVWA

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Bezoekadres

Postadres

Catharijnensingel 59

Postbus 43006

3511 GG Utrecht

3540 AA Utrecht

Tel: (0900) 0388

Naar boven