Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten

11 Post- en koerierszendingen

11.1 Algemeen

Voor post en koerierzendingen kan (wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan) de kleine zendingen procedure worden gevolgd in plaats van de normale procedure.

De kleine zendingen procedure verschilt op enkele onderdelen van de normale procedure voor inbreukmakende goederen. De kleine zendingen procedure is bedacht omdat voor een massaal proces als post- en koerierzendingen waarin vele zendingen slechts enkele inbreukmakende goederen, het voor zowel de rechthebbende als de Douane veel tijd en geld kost om op treden voor deze kleine hoeveelheden.

Verschillen met de normale procedure zijn onder meer:

 • de Douane draagt in de kleine zendingen procedure zorg voor de eventuele vernietiging van de inbreukmakende goederen;

 • de houder van het besluit heeft geen bemoeienis met het verloop van deze procedure tenzij er bezwaar wordt gemaakt tegen de vernietiging door de Douane.

Naar boven

11.2 Voorwaarden toepassen kleine zendingen procedure

 1. Goederen worden als “kleine zending” in post- en koerierzendingen vervoerd.

 2. Alleen van toepassing voor nagemaakte of door piraterij verkregen goederen.

 3. Niet van toepassing voor bederfelijke goederen.

 4. Besluit tot toewijzing van verzoek tot douaneoptreden waarin de toepassing kleine zendingen procedure is verzocht.

Naar boven

11.3 Wanneer is sprake van kleine zending?

De verordening geeft de volgende definitie in (artikel 2, lid 19):

'kleine zending': per post of via expresvervoer verstuurde zending die:

 • ten hoogste drie stuks bevat;

of

 • een brutogewicht van minder dan 2 kilogram heeft.

Deze definitie wordt als volgt ingevuld:

 • 3 stuks ziet op 3 stuks inbreuk per rechthebbende

of

 • 2 kg is een absolute bruto gewichtsgrens voor gehele zending ongeacht de hoeveelheid [inbreukmakende] goederen.

Alleen namaak en piraterij en geen bederfelijke goederen

Er is geen duidelijke reden bekend waarom de kleine zendingen procedure beperkt is tot twee vormen van inbreuken op IE-rechten (namaak en piraterij). De veronderstelling is dat deze inbreuken het gemakkelijkst te herkennen zijn voor de Douane en ook het meest voorkomen in post- en koerierzendingen. Deze beperking heeft niet veel effect omdat de handhaving van inbreuken (al dan niet in kleine zendingen) meestal piraterij en namaak betreft.

Alleen wanneer verzoek is ingediend en toepassing kleine zendingen procedure is verzocht

De toepassing van de kleine zendingen procedure kan alleen wanneer een aanvraag voor douaneoptreden is ingediend en een beslissing is afgegeven. Dat betekent dat voor vermoedelijke inbreukmakende goederen waarvoor geen aanvraag is ingediend (ambtshalve douaneoptreden) eerst de procedure van de aanvraag moeten worden doorlopen, zodat bij volgende bevindingen wel conform de KZP kan worden opgetreden.

Deelzendingen in vracht kunnen ook onder kleine zendingen procedure vallen

Er zijn altijd situaties bestaan waarbij onduidelijk is of die onder de toepassing van de kleine zendingen procedure kunnen vallen. In vrachtzendingen komt het bijvoorbeeld voor dat 1 grote zending 100 kleine deelzendingen bevat die bestemd zijn voor particulieren (en vaak maar een kleine hoeveelheid inbreukmakende goederen bevatten). De zending gaat vervolgens naar een koeriersbedrijf die het daarna bij de geadresseerden aflevert. In deze situatie wordt dit behandeld als een post- en koerierzendingen wanneer op elke individueel pakketje een geadresseerde staat en aan de overige voorwaarden voor de kleine zendingen procedure wordt voldaan.

Naar boven

11.4 Stroomschema toepassen kleine zendingen procedure

 

Naar boven

11.5 Stroomschema werkwijze kleine zendingen procedure

 

Naar boven

11.6 Team IER schrijft aangever aan

Binnen één werkdag na de schorsing van de vrijgave of na de vasthouding van de goederen stelt Team IER de aangever in kennis van de schorsing van de vrijgave en:

 • dat de Douane voornemens is om de inbreukmakende goederen te vernietigen

 • welke rechten de aangever of de houder van de goederen heeft

 • dat de aangever binnen tien werkdagen na kennisgeving van de schorsing van de vrijgave van de goederen of vasthouding ervan, zijn standpunt kenbaar kan maken (artikel 26, lid 4).

Er zijn geen vormvereisten voor de reactie van de aangever.

Naar boven

11.6.1 Veronderstelde instemming

Wanneer de aangever niet binnen de termijn van 10 werkdagen aan Team IER bevestigt dat hij instemt met de vernietiging van de goederen, maar ook niet verklaart ertegen te zijn, mag Team IER ervan uitgaan dat de aangever akkoord gaat met de vernietiging van de goederen (artikel 26, lid 6). Dit is de zogenaamde ‘veronderstelde instemming’.

Tussen niet reageren en een expliciete verklaring dat men niet akkoord gaat met de vernietiging, zit een scala aan mogelijke reacties. De reactie wordt door Team IER geïnterpreteerd waarbij een conclusie moet worden getrokken: is instemming of geen instemming gegeven voor de voorgenomen vernietiging.

Naar boven

11.6.2 Bezwaar tegen voorgenomen vernietiging door Douane

Het vernietigen door de Douane is afhankelijk van de reactie van de aangever. Een reactie dat men het niet eens is met de voorgenomen vernietiging door de Douane, betekent dat de volgende fase in de kleine zendingen procedure in werking treedt: de houder van het besluit moet de civielrechtelijke handhaving oppakken.

Door Team IER wordt in de IER applicatie de reactie van de aangever vastgelegd. Team IER bericht de houder van het besluit en bewaakt het verdere verloop van het proces.

Naar boven

11.6.3 Wachttijd van 3 werkdagen / bezwaar buiten termijn

In verband met de postbezorging is een wachttijd van 3 werkdagen redelijk als wachttijd voor het binnenkomen van een reactie na afloop van de termijn. Na deze “wachttijd” gaat de Douane de goederen vernietigen conform de lokaal geldende instructies.

Komt een bezwaar binnen na de deze 3 werkdagen maar zijn de goederen nog niet daadwerkelijk vernietigd, dan worden ze niet meer vernietigd en wordt de zaak via Team IER aan de houder van het besluit gemeld voor civielrechtelijk optreden door de houder van het besluit.

De Douane treedt in de bestrijding van inbreuken IE-rechten facilitair op en heeft geen eigen belang. Als een bezwaar binnenkomt buiten de termijn kan niet meer volstaan worden met de fictie dat er een veronderstelde instemming is met de vernietiging van iemands eigendom. Dit is alleen anders als Douane na afloop van de 10 werkdagentermijn en de drie dagen wachttijd én voordat het bezwaar binnenkomt, de inbreukmakende goederen daadwerkelijk heeft vernietigd.

Naar boven

11.7 Geen toepassing drempelhoeveelheden whitelist bij kleine zendingen procedure

De whitelist is niet van belang wanneer de kleine zendingen procedure van toepassing is. In dat geval heeft de houder van het besluit zich ertoe verplicht op te treden voor kleine hoeveelheden in post en koerierzendingen wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen vernietiging door de Douane (tenzij een geldige reden wordt aangevoerd voor het niet optreden).

Naar boven

11.8 Bezwaar tegen vernietiging

Geen vernietiging bij bezwaar

Wanneer de aangever bezwaar maakt tegen de voorgenomen vernietiging, stelt Team IER de houder van het besluit daar onmiddellijk van in kennis. Met onmiddellijk op de hoogte stellen door Team IER zal een of twee werkdagen gemoeid zijn.

Door Team IER wordt informatie verstrekt over het aantal goederen, de aard ervan en eventuele afbeeldingen, de namen en adressen van de geadresseerde, de afzender de aangever, de douaneregeling, de oorsprong, herkomst en bestemming van de goederen.

Team IER stelt rechthebbende in kennis van bezwaar

De procedure en werkzaamheden inzake het in kennis stellen van de houder van het besluit loopt via Team IER (net als de normale procedure).

De rechthebbende moet een procedure inleiden

De houder van het besluit wordt door Team IER op de hoogte gebracht en moet een procedure inleiden ‘waarmee wordt vastgesteld of er een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is gepleegd’ binnen een termijn van 10 werkdagen. Uit de verordening blijkt dat het moet gaan om een gerechtelijke procedure. De verordening laat geen ruimte om de houder van het goed op een bepaalde wijze te bewegen afstand te doen. Er is voorgeschreven dat de rechthebbende een gerechtelijke procedure begint en niets anders. De vrijgave blijft (net als in een normale artikel 23 procedure) gedurende de procedure opgeschort.

De houder van het besluit stelt Team IER in kennis

 • Team IER bewaakt de termijn van 10 werkdagen waarbinnen de houder van het besluit een procedure moet inleiden.

 • Team IER moet door de houder van het besluit in kennis worden gesteld dat de gerechtelijke procedure binnen de termijn van 10 werkdagen is gestart.

 • Er zijn geen vormvereisten voor deze mededeling door de houder van het besluit.

 • Deze 10 werkdagentermijntermijn kan niet worden verlengd op verzoek van de houder van het besluit.

Vrijgave goederen

De Douane geeft de goederen vrij wanneer zij niet binnen tien werkdagen door de houder van het besluit in kennis zijn gesteld van de inleiding van een gerechtelijke procedure waarin wordt vastgesteld of er een inbreuk op een IE-recht is gepleegd (artikel 26, lid 9)

Naar boven

11.9 Vernietiging door Douane in post en koerierzendingen

De situatie in de kleine zendingen procedure is anders dan de toepassing van de normale procedure.

 • In de normale procedure vernietigt de houder van het besluit de inbreukmakende goederen (of worden deze door een ander vernietigd maar niet door de Douane).

 • In de kleine zendingen procedure vernietigt de Douane de inbreukmakende goederen.

De Douane draagt altijd zorg voor de vernietiging in post en koerierzendingen

In één postzending kan zowel de normale procedure als de kleine zendingen procedure tegelijkertijd worden toegepast voor de verschillende goederen. Het is dan niet efficiënt als in een zending 1 inbreukmakende goed door de Douane o.g.v. de kleine zendingen procedure wordt vernietigd en het andere inbreukmakende goed in opslag blijft totdat de houder van het besluit alle formaliteiten heeft vervult om deze te (laten) vernietigen (waarop de Douane ook nog ambtelijk toezicht moet houden).

Uitgangspunt in de kleine zendingen procedure is: wanneer de kleine zendingen procedure op één inbreukmakende goed van toepassing is, worden alle inbreukmakende goederen die niet voor vrijgave in aanmerking komen, door de Douane vernietigd. De overige goederen “liften” dus mee in de vernietiging door de Douane.

Wanneer voor een postzending de kleine zendingen procedure in het geheel niet van toepassing is, dan is de normale procedure van toepassing en wordt de vernietiging normaal gesproken gedaan door (of namens) de houder van het besluit. De motivatie hiervoor is, dat het elke houder van het besluit vrij staat om te kiezen voor de toepassing van de kleine zendingen procedure en de Douane zich in bepaalde gevallen mag laten leiden door efficiency.

Dit brengt echter veel administratief werk met zich mee en duurt ook lang. De houder van het besluit is immers niet gebonden aan een termijn waarbinnen de vernietiging plaats moet vinden en de Douane moet voor de bewaking en opslag zorgen.

Besloten is om voor inbreukmakende goederen bij post en koerierszendingen die niet voor vrijgave in aanmerking komen en ongeacht of de kleine zendingen procedure of de normale procedure van toepassing is geweest, de Douane deze goederen vernietigt.

Samenvattend: Voor post en koerierszendingen worden alle inbreukmakende goederen die niet voor vrijgave in aanmerking komen, door de Douane vernietigd.

Naar boven

11.10 Informatieverstrekking kleine zendingen procedure door Team IER

Team IER verstrekt “in voorkomend geval de houder van het besluit op verzoek informatie over het daadwerkelijke of veronderstelde aantal vernietigde goederen en de aard ervan” (artikel 26, lid 7). De vastlegging door de Douane gaat niet verder dan de voorgeschreven Europese statistiek rubrieken en eisen in de IER applicatie. Een verzoek om informatie van de houder van het besluit over de toepassing van de kleine zendingen procedure wordt gedaan aan Team IER.

De informatie ziet alleen op die inbreukmakende goederen die door de Douane met gebruikmaking van de kleine zendingen procedure zijn vernietigd. Deze informatie ziet niet op:

 • inbreuken waarvoor de kleine zendingen procedure niet van toepassing is

 • of indien wel van toepassing, niet door de Douane zijn vernietigd (maar door de houder van het besluit civielrechtelijk verder afgehandeld) of

 • door de Douane vrij zijn gegeven.

Naar boven

11.11 Alleen registratie in de IER applicatie / geen registratie in DFB

Bevindingen met vermoedelijk inbreukmakende goederen worden alleen in de IER applicatie vastgelegd. Op deze wijze wordt de bestuurlijke informatie voor alle bevindingen (ongeacht het proces waarin de bevinding is gedaan) uniform vastgelegd voor de bestuurlijke informatie.

DFB wordt dus niet (meer) gebruikt voor het vastleggen van inbreuken op een IE-recht

Naar boven

11.12 Werkzaamheden kleine zendingen procedure

Het is mogelijk dat in een post- en koerierszending meerdere procedures van toepassing zijn voor de verschillende vermoedelijk inbreukmakende goederen. Zie voorbeelden (11.13).

Stap 1. Stel vast dat de kleine zendingen procedure van toepassing is.

 • Is een sanctie opgelegd: geef de goederen vrij.

 • Gebruik stroomschema en stel vast dat kleine zendingen procedure van toepassing is.

 • De gehele zending weegt minder dan 2 kg brutogewicht (ongeacht de hoeveelheid inbreukmakende goederen) of maximaal 3 stuks inbreukmakende goederen per rechthebbende

 • Betreft namaak of door piraterij verkregen goederen.

 • Betreft geen bederfelijke goederen.

 • Er is een besluit voor douaneoptreden waarin om toepassing kleine zendingen procedure is gevraagd.

Is voor de aangetroffen inbreukmakende goederen de kleine zendingen procedure NIET van toepassing? Volg stap 2.

Is voor de aangetroffen inbreukmakende goederen de kleine zendingen procedure WEL van toepassing? Volg stap 3.

Stap 2. Raadpleeg de white-/blacklist met minimum drempels voor optreden Douane

 • Geen verzoek voor douaneoptreden; volg voor die inbreukmakende goederen de ambtshalve procedure.

 • Wel verzoek voor douaneoptreden en is hoeveelheid inbreukmakende goederen

 • boven de minimumdrempel; volg voor die inbreukmakende goederen de normale procedure.

 • onder de drempel; geef de goederen vrij.

 • staat rechthebbende op blacklist; geef de goederen vrij.

 • is een sanctie opgelegd: geef de goederen vrij.

Stap 3: kleine zendingen procedure van toepassing, registratie middels PV en toezending naar Team IER. Team IER verzorgd de registratie in de IER applicatie en Team IER zal aangever in kennis stellen

 • Leg de bevinding vast in PV en toezending aan Team IER. (Team IER legt vast in de IER applicatie)

 • Verzending van de kennisgeving aan de aangever door Team IER.

Stap 4: Reactie van aangever binnen 10 werkdagen:

Positieve reactie: instemming met voorgenomen vernietiging door de Douane.

 • Verwerk reactie in de IER applicatie (Team IER).

 • Douane draagt zorg voor vernietiging.

 • Registratie van vernietiging in de IER applicatie (Team IER).

Geen reactie: veronderstelde instemming met vernietiging

 • Verwerk reactie in de IER applicatie (geen reactie) (Team IER)

 • Douane draagt zorg voor vernietiging (na 3 werkdagen wachttijd)

 • Registratie van vernietiging in de IER applicatie (Team IER)

Bezwaar tegen vernietiging

 • Verwerk reactie in de IER applicatie (bezwaar). (Team IER)

 • Team IER brengt aangever en houder van het besluit in kennis.

 • Team IER brengt uitvoering/vraagbaken op de hoogte van het besluit: vrijgave of vernietiging.

 • Registreer vrijgave of vernietiging in de IER applicatie. (Team IER)

Naar boven

11.13 Schematische weergave toepassing kleine zendingen procedure

 

Naar boven

11.14 Voorbeelden

In alle gevallen wordt eerst de White-/blacklist (en in de toekomst de te ontwikkelen IER applicatie) gecontroleerd of er sprake is van een sanctie (intrekking schorsing beschikking voor douaneoptreden).

Voorbeelden

De Douane treft één postzending (bruto gewicht kleiner 2 kg) met 1 inbreukmakend goed:

1 merk X T-shirt met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure.

De Douane past de kleine zendingen procedure toe, schorst de vrijgave, registreert in de IER applicatie (via Team IER) en zendt de aangever de kennisgeving dat de Douane voornemens is het inbreukmakende goed te vernietigen. Afhankelijk van de reactie wordt vrijgegeven of het goed wordt door de Douane vernietigd.

De Douane treft één postzending (bruto gewicht kleiner dan 2 kg) 1 inbreukmakend goed:

1 merk X T-shirt met verzoek douaneoptreden maar zonder toestemming toepassing kleine zendingenprocedure.

De Douane past dan niet de kleine zendingen procedure toe maar de normale procedure.

De Douane treft één postzending (bruto gewicht kleiner dan 2 kg) 1 inbreukmakend goed:

1 merk X T-shirt zonder verzoek douaneoptreden (ambtshalve douaneoptreden)

De Douane schorst de vrijgave op en past de ambtshalve procedure toe. Team IER draagt zorg voor de kennisgeving. Afhankelijk van de reactie aan Team IER wordt de normale procedure toegepast of volgt vrijgave.

De Douane treft één postzending (bruto gewicht kleiner 2 kg) met 12 inbreukmakende goederen aan: 12 merk X T-shirts met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure.

Zie voorbeeld 1.

De Douane treft één postzending (bruto gewicht kleiner dan 2 kg) 12 inbreukmakende goederen aan:

 1. 4 merk X T-shirts met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure

 2. 4 merk Y T-shirts met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure

 3. 4 merk Z T-shirts met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure

Voor alle goederen past de Douane de kleine zendingen procedure toe, schorst de vrijgave op, registreert in de IER applicatie (via Team IER) en zendt de aangever de kennisgeving dat de Douane voornemens is het inbreukmakende goed te vernietigen. Afhankelijk van de reactie wordt vrijgegeven of het goed wordt door de Douane vernietigd. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld de 4 merk X goederen worden vernietigd en de overige goederen worden vrijgegeven.

De Douane treft één postzending (bruto gewicht kleiner dan 2 kg) drie verschillende 3 inbreukmakende goederen aan:

 1. 2 merk X T-shirts met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure

 2. 5 merk Y riemen met verzoek douaneoptreden maar geen toestemming voor de kleine zendingenprocedure

 3. 12 merk Z T-shirts waarvoor geen verzoek is ingediend

De Douane stelt eerst vast of er een verzoek is ingediend en of daarin toestemming is gegeven voor de toepassing van de kleine zendingenprocedure voor de verschillende IE-rechten.

Ad a: is duidelijk en leent zich voor een directe toepassing van de kleine zendingen procedure (zie voorbeeld 1)

Ad b: de rechthebbende heeft aangegeven dat de kleine zendingenprocedure niet mag worden toegepast. Voordat de normale procedure wordt ingezet wordt de white-/blacklist geraadpleegd. De normale procedure begint met het door Team IER aanschrijven en 10 werkdagen termijn etc).

Ad c: ambtshalve procedure/ via PV en mail melden aan Team IER (Team IER verzorgd de registratie in de IER applicatie); rechthebbende moet worden achterhaald en aangeschreven zodat deze een verzoek kan indienen (waarbij wel of geen keuze voor de toepassing van de kleine zendingen procedure wordt gemaakt). Afhankelijk van reactie (wel geen verzoek om douaneoptreden) wordt vervolgprocedure ingezet.

Hier gaan verschillende termijnen lopen en ook de uitkomsten kunnen verschillend kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat alleen de 2 merk X T-shirts vernietigd worden en de rest van de zending vrijgegeven wordt omdat de rechthebbende niet optreedt/ niet reageert. Ook is mogelijk dat de 2 merk X T-shirts –wanneer bezwaar wordt gemaakt en de rechthebbende verder niet optreedt – ook deze vrijgegeven worden (en merkhouder X wellicht een sanctie moet krijgen als gevolg van het niet optreden zonder geldige reden).

De Douane treft één postzending (bruto gewicht groter dan 2 kg) de volgende inbreukmakende goederen aan:

 1. 2 merk X T-shirts met verzoek douaneoptreden en toestemming toepassing kleine zendingenprocedure

 2. 5 merk Y riemen met verzoek douaneoptreden en toestemming voor de kleine zendingenprocedure

 3. 12 merk Z T-shirts en toestemming voor de kleine zendingen procedure

Ad a. Het totale brutogewicht is weliswaar meer dan 2 kg maar de kleine zendingen procedure is ook van toepassing als per IE-recht 3 of minder stuks worden aangetroffen. In dit geval betreft het 2 stuks inbreukmakende goederen per rechthebbende X en dus is de kleine zendingen procedure voor deze goederen van toepassing.

Ad b en c. Weliswaar is er wel een toestemming van de houder van het besluit voor de toepassing van de kleine zendingen procedure maar omdat de zending meer dan 2 kg brutogewicht is en het aantal inbreuken per rechthebbende meer dan 3 stuks is, wordt voor deze goederen de normale procedure gevolgd. Deze procedure begint met het controleren van de toepasselijkheid van een sanctie en de white/blacklist.

Zelfde voorbeeld als hierboven maar voor merk Y heeft de houder van het besluit opgegeven vanaf 5 stuks op te treden en voor merk Z heeft de houder van het besluit aangegeven pas bij 35 stuks te willen optreden.

Als voor merk Z de houder van het besluit heeft aangegeven pas bij 35 stuks te willen optreden, worden de vermoedelijk inbreukmakende (12 stuks merk Z) goederen vrijgegeven. Immers de kleine zendingen procedure wordt niet toegepast en de houder van het besluit heeft zelf met het opgeven

van een minimumdrempel aangegeven dat hij geen prijs stelt op aanmeldingen van minder dan 35 stuks inbreukmakende goederen.

Dus:

 • merk X: de kleine zendingen procedure van toepassing.

 • merk Y: de normale procedure wordt gevolgd. Deze procedure begint met het controleren van de toepasselijkheid van een sanctie en de white/blacklist. Nu het aantal van 5 stuks exact is waar de houder van het besluit wenst voor op te treden, kan de normale procedure worden gevolgd en melding worden gedaan aan Team IER.

 • merk Z: vrijgave van de goederen

Afhankelijk van het verloop kan ook vrijgave volgen van merk X omdat bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen vernietiging door de Douane en de houder van het besluit niet verder optreedt. Voor merk Y kan vrijgave volgen omdat de houder van het besluit ook niet optreedt. In beide gevallen wordt dan door Team IER beoordeeld of een sanctie moet worden opgelegd.

Naar boven

11.15 Deelzendingen/ompakzendingen in vracht behandelen als postzending

In vrachtzendingen komt het voor dat 1 grote zending 100 kleine deelzendingen bevat die bestemd zijn voor particulieren en vaak maar een kleine hoeveelheid inbreuk makende goederen bevatten. De zending gaat vervolgens naar een koeriersbedrijf die het daarna bij de geadresseerden aflevert. In deze situatie wordt dit behandeld als een post- en koerierzending wanneer op elke individueel pakketje een geadresseerde staat en aan de overige voorwaarden voor de KZP wordt voldaan.

Conclusie: Ompakverpakkingen die via cargo wordt ingevoerd, worden voor inbreuken op IER als post-/koerierszending beschouwd als duidelijk is dat het deelzendingen betreft die voor individuele geadresseerden bestemd zijn. Als dat niet het geval is, dan wordt de gehele zending als vracht beschouwd en als zodanig afgedaan.

Dropshipping

Bij dropshipping (ook bekend als doorverkoop of direct shipment) ontvangt een handelaar een bestelling van een klant. De handelaar plaatst de bestelling door naar een producent of groothandel. De producent of groothandelaar levert het product rechtstreeks aan de koper. De factuur van de producent gaat naar de (tussen)handelaar. De factuur van de handelaar gaat naar de klant.

De dropshipping-methode wordt veel gebruikt door startende ondernemers, aangezien zij normaliter geen grote investeringsmogelijkheden hebben. De ondernemer hoeft niet te investeren in voorraden.

Nu bij dropshipping op elk individueel pakketje een geadresseerde staat, beschouwt Douane Nederland dit als een post- en koerierzending.

Uit efficiency overweging is besloten om de volgende werkwijze te hanteren.

- De zending wordt geboekt als een post en koeriers zending;

- Er wordt één NL dossier voor de gehele zending opgevoerd door team IER;

- De zending wordt als één inbreukmelding (met eventueel meerdere regels voor verschillende artikelen) opgevoerd door team IER in Copis;

- Indien de inbreukmelding in CIS+ komt, zal team IER beoordelen of de beschikbare adresgegevens van de individuele ontvangers worden gedeeld.

Naar boven