Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten

12 Samenloop met andere wetgeving

Een vermoedelijke inbreuk op IE-rechten loopt soms samen met een overtreding van andere wetgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een samenloop met:

 • Wet op de Accijns

 • Geneesmiddelenwet

 • Flora- en faunawet

 • Wet wapens en munitie

 • Productveiligheid

Naar boven

12.1 Samenloop met Wet op de Accijns

Een deel van de aangetroffen gesmokkelde accijnsgoederen (o.a. sigaretten) maken tevens een inbreuk op het IE-recht. De accijnsgoederen worden afgehandeld conform de Richtlijnen voor de aanmelding en afhandeling van fiscale delicten, douane- en toeslagdelicten.

Wanneer u accijnsgoederen aantreft die mogelijk inbreuk maken op een IE-recht, volgt u de voorgeschreven procedure voor afdoening van onregelmatigheden op grond van de Wet op de accijns. De Douane neemt om vast te stellen dat er mogelijk sprake is van inbreuk op een IE-recht, wel monsters voor dat doel.

Naar boven

12.2 Samenloop met Geneesmiddelenwet

Voor geneesmiddelen gelden bepaalde voorwaarden bij het in het vrije verkeer brengen. In het voorschrift Geneesmiddelen leest u meer over de voorwaarden en de taak van de Douane.

Hieronder staan de mogelijke situaties vermeld. Feitelijk is alleen in situatie 2 sprake van een samenloop. De andere situaties betreffen geen samenloop en daarin behoeft geen extra tijd en energie gestoken te worden tenzij de feiten en omstandigheden u anders doen beslissen (bijvoorbeeld een zeer omvangrijke zending waarbij het de moeite loont ook te onderzoeken of wellicht een andere wettelijke bepaling is overtreden).

 1. Geneesmiddel zeker, inbreuk IE-rechten geen vermoeden.

  Als wordt vastgesteld dat sprake is van geneesmiddelen en niet duidelijk is dat vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt op een IE-recht, handelt u volgens het voorschrift Geneesmiddelen.

 2. Geneesmiddel zeker, inbreuk IE-rechten duidelijk (samenloop).

  Als duidelijk wordt vastgesteld dat sprake is van geneesmiddelen en ook duidelijk sprake is van een vermoedelijke inbreuk op een IE-recht: u handelt volgens voorschrift Geneesmiddelen.

 3. Geneesmiddel niet zeker, inbreuk IE-rechten duidelijk vermoeden.

  Dit ziet bijvoorbeeld op een gezondheidsproduct in de vorm van vitaminepreparaten. U handelt volgens dit voorschrift.

Let op!

geen handelskarakter # eigen gebruik voor Geneesmiddelenwet

Voor reizigers geldt dat geneesmiddelen voor eigen gebruik zijn toegestaan. Als inbreukmakende geneesmiddelen worden aangetroffen en er is geen sprake van een handelskarakter, dan moet nog steeds worden beoordeeld of er ook sprake is van eigen gebruik voor de Geneesmiddelenwet.

Er zit een verschil in “handelskarakter” voor IER en “eigen gebruik” voor de geneesmiddelenwet.

Het laatste is iets minder ruim dan het eerste en ziet op geneesmiddelen (echt of namaak) die voor de persoon in kwestie zelf bestemd zijn.

Naar boven

12.3 Samenloop met Wet wapens en munitie

Voor airsoftapparaten en speelgoedwapens is het mogelijk dat ook een inbreuk wordt gemaakt op een IE-recht en er sprake is van een samenloop met de Wet wapens en munitie.

De te volgen procedure voor de samenloop met een intellectueel eigendomsrecht is weergeven in het handboek VGEM onderdeel 10.06.00 Wapens en munitie, onderdeel 5.3.5

Naar boven

12.3.1 Reizigers

 • Geen handelskarakter en overtreding Wwm

  • In deze situatie wordt strafrechtelijk opgetreden op grond van de Wwm.

 • Handelskarakter en overtreding Wwm

  • Er is dan samenloop. In deze situatie wordt strafrechtelijk opgetreden op grond van de Wwm.

 • Handelskarakter en geen overtreding Wwm

  • Er is dan geen samenloop. In deze situatie worden de procedures uit dit voorschrift gebruikt.

Naar boven

12.3.2 Post-, pakket en koerierszendingen

 • Particulier in Nederland: Wwm toepassen

  • Wanneer wapens niet rechtmatig worden ingevoerd en wapens bestemd zijn voor een particulier in Nederland, worden deze in beslag genomen op grond van de Wwm. . Een procedure is voldoende en er wordt in dit geval strafrechtelijk opgetreden op grond van de Wwm. U kunt in het proces-verbaal melding maken van een vermoedelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht (maar dit is niet noodzakelijk).

 • Particulier in lidstaat: IER voorschrift toepassen

  • Als de inbreukmakende goederen niet bestemd zijn voor een particulier in Nederland wordt anders gehandeld. Categorie I sub 7 wapens mogen wel doorgevoerd worden maar alleen met een ontheffing. De ontvanger in de andere lidstaat weet veelal niet dat de goederen die hij in een derde land heeft besteld en in zijn land zijn toegestaan, de EU binnenkomen in Nederland en dat het binnenkomen hier verboden is zonder ontheffing. De ontvanger zal in de regel geen strafrechtelijk verwijt te maken zijn. Het gaat te ver om de Douane uit te laten zoeken wat in de lidstaat van bestemming precies wel en niet is toegestaan voor nepwapens. Hoewel het in beslag nemen op grond van de Wwm mogelijk is, wordt in deze situatie gehandeld volgens de procedures uit de verordening. Immers als een inbreuk op een IE-recht wordt vermoed, geldt deze inbreuk ook in de lidstaat van bestemming. Als de rechthebbende niet optreedt, wordt de zaak vervolgens afgehandeld volgens de Wwm

 • Commerciële zendingen:

  • Hoewel de scheidslijn tussen particulier en commercieel niet altijd scherp is, bestaat de mogelijkheid dat alsnog een ontheffing wordt gevraagd en gekregen wanneer de bestemming gelegen is in een andere lidstaat. De vermoedelijke inbreuk op een IE-recht geldt echter ook in de lidstaat van bestemming en daarom is handelen op grond van een inbreuk op IE-rechten het meest voor de hand liggend. Als de rechthebbende niet optreedt, wordt de zaak vervolgens afgehandeld volgens de Wwm.

Naar boven

12.3.3 Overige processen (cargo)

 • Bestemming andere lidstaat (doorvoer in de zin van Wwm)

  • Procedure volgen zoals beschreven in dit voorschrift. Als de rechthebbende niet optreedt, wordt de zaak vervolgens afgehandeld volgens de Wwm.

 • Bestemming Nederland (geen doorvoer in de zin van Wwm)

  • Goederen in beslag nemen op grond van de Wwm (artikel 13 Wwm).

Naar boven

12.4 Samenloop met productveiligheid

Verordening 765/2008 (Productveiligheid) regelt het markttoezicht in de EU en controle van producten die de unie markt binnenkomen. Het gaat dan vooral om producteisen die een hoog beschermingsniveau bieden voor algemene belangen en met name ziet op consumentenproducten (non-food).

Douanetaak is beperkt

De douanetaak in het kader van verordening 765/2008 beperkt zich tot de twee volgende taken.

 1. Samenwerking NVWA: Samenwerking waarbij op basis van een risicoselectie van de NVWA bij het proces binnenbrengen goederen door de Douane worden geselecteerd. De uitworp van deze selectie wordt door de NVWA beoordeeld en indien nodig door de NVWA gecontroleerd.

 2. Samenwerking AT: Met het AT is een samenwerking voor de controle op zgn. "GPS- en GSM-Jammers". Deze controles worden vanuit het DLTC aangestuurd en vindt (vooralsnog) alleen plaats bij post- en koerierszendingen.

Er zijn geen andere taken voor de Douane in het kader van productveiligheid en daarom nauwelijks kans op een samenloop. U onderzoekt vermoedelijk inbreukmakende goederen buiten deze twee toezichtstaken niet op productveiligheid.

Naar boven

12.5 Samenloop met Wet natuurbescherming

Samenloop van IE-rechten en de Wet natuurbescherming (WNB) kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer geneesmiddelen worden aangetroffen. Geneesmiddelen kunnen soms gemaakt zijn, of producten bevatten van, beschermde dier- en plantensoorten. Nagemaakte geneesmiddelen kunnen zelfs onder drie soorten wetgeving vallen: IE-rechten, de geneesmiddelenwet en de Wet natuurbescherming.

Uitgangspunt is dat wanneer het geen duidelijke samenloop betreft daarin geen extra tijd en energie gestoken moet worden tenzij de feiten en omstandigheden u anders doen beslissen (bijvoorbeeld een zeer omvangrijke zending waarbij het de moeite loont ook te onderzoeken of wellicht een andere wettelijke bepaling is overtreden).

 1. WNB zeker, inbreuk IE-rechten geen vermoeden.

  Als wordt vastgesteld dat sprake is van WNB en niet duidelijk is dat vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt op een IE-recht, handelt u volgens het voorschrift Flora en Fauna.

 2. WNB zeker, inbreuk IE-rechten duidelijk (samenloop).

  Als duidelijk wordt vastgesteld dat sprake is van WNB-overtreding en ook duidelijk sprake is van een vermoedelijke inbreuk op een IE-recht: u handelt volgens het voorschrift Flora en Fauna.

 3. WNB niet zeker, inbreuk IE-rechten duidelijk vermoeden.

  U handelt volgens dit voorschrift.

Naar boven