Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten

4 Taakverdeling

4.1 Algemeen

Voor de uitvoering van de taken inzake de handhaving van IE-rechten hebben Team IER en de vraagbaak IER specifieke taken.

Naar boven

4.2 Taak Team IER

Team IER is het enige aanspreekpunt voor de houder van het besluit en andere belanghebbenden over alle zaken gedurende de opschorting van de vrijgave of de vasthouding van de vermoedelijk inbreukmakende goederen. Vragen over procedures en informatieverzoeken worden altijd doorgeleid naar Team IER. Vanuit de uitvoering wordt richting de aangever of houder van de goederen wel de gebruikelijke informatie verstrekt over de controleresultaten van de uitgevoerde fysieke controle en het gegeven dat vermoedelijk inbreukmakende goederen zijn aangetroffen.

Team IER heeft de volgende taken:

 • behandelen verzoeken douaneoptreden

 • behandelen verzoeken verlenging termijn

 • bewaken termijnen

 • vervullen helpdeskfunctie voor vraagbaak IER over vermoedelijke inbreuken

 • beoordelen en behandelen meldingen door vraagbaak IER voordat deze wordt doorgezet naar de houder van het besluit of de rechthebbende

 • FIOD informeren over zaken die mogelijk in aanmerking komen voor strafrechtelijke afhandeling

 • Fraudeteam informeren voor analyse op mogelijke fraudepatronen

 • vervullen regiefunctie bij uitvoering van procedures in het algemeen en in het bijzonder inzake monsterneming en inspecties door houder van het besluit

 • informeren houder van het besluit en andere belanghebbenden en vraagbaak IER over o.a. de toepasselijke termijn, de verlenging van een termijn en aflopen van een termijn

 • onderhouden van contacten met rechthebbenden

 • onderhouden van de white/blacklist inzake minimumaantallen voor optreden Douane

 • beoordelen schenden verplichtingen door de houder van een besluit en opleggen /administreren van sancties aan de houder van het besluit

 • behandelen verzoeken om informatie en klachten

 • leveren expertise bij bezwaarschiften op besluiten

 • leveren expertise aan landsadvocaat / Ministerie van Financiën bij IE rechtszaken

 • opbouwen en actualiseren databank IE-rechten

 • bewaken en vergaren actuele productinformatie

 • bijdragen aan kennis en vaardigheden vraagbaak IER

 • uitwerken risico’s betreffende verzoeken om douaneoptreden en plaatsen daarvan in

  DOU-IT
 • beheren en actualiseren content -in samenspraak met DLK- van het onderdeel IE-recht op het intranetportaal Douane en www.douane.nl

 • Bijdrage leveren (na afstemming met DLK) aan:

  • intradepartementale overleggen op IER-gebied

  • internationale overleggen en seminars op IER-gebied

 • Periodiek en op aanvraag rapporteren / informatie verstrekken aan:

  • Europese Commissie (DG TAXUD)

  • CEN database van de WDO

  • FIOD

  • Fraudeteam

Naar boven

4.3 Taak vraagbaak IER

Voor de handhaving van de IE-rechten zijn medewerkers opgeleid tot vraagbaak IER. De vraagbaak IER heeft een aantal taken bij de uitvoering van de procedures in dit voorschrift.

Taken bij uitvoering procedures

De vraagbaak IER heeft de volgende taken:

 • beoordelen (determineren) van vermoedelijk inbreukmakende goederen wanneer procedures uit de verordening van toepassing zijn

 • raadplegen van de “white-/blacklist”

 • opmaken van de beoordeling en binnen 2 werkdagen via een daartoe te ontwerpen systeem (momenteel via mail) ter kennis brengen van Team IER

  in

  een daartoe te ontwerpen systeem (momenteel via mail)

 • duidelijke digitale foto’s (laten) maken betreffende de productkenmerken en deze in een daartoe te ontwerpen systeem (momenteel via mail, dan wel een SG in overleg met Team IER) te uploaden een daartoe te ontwerpen systeem (momenteel via mail) uploaden

 • aanspreekpunt voor Team IER voor uitvoeringszaken zoals:

  • beëindigen opschorten vrijgave of vasthouding van de goederen

  • inspectie van goederen

  • overhandiging monster

 • aanspreekpunt en ondersteuning voor medewerkers

 • overdragen kennis aan medewerkers

 • ondersteunen Risicobeheersorganisatie

 • invoeren van risicosignalen in Risicodatabase Douane

 • voorleggen van beleidsmatige vraagstukken, rechtsvragen en helpdeskvragen via de ReVACO-VGEM van het betreffende regiokantoor aan de dossierhouder IER van het DLK

Naar boven

4.4 Taak FIOD

4.4.1 Strafrechtelijk optreden

Waarom soms strafrechtelijke handhaving

De houder van het besluit is primair verantwoordelijk om op te treden tegen inbreuk op zijn IE-recht. Daarvoor beschikt hij over diverse civielrechtelijke mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat bij de bestrijding van inbreuken op IE-rechten civielrechtelijk optreden door de rechthebbende voorop staat. Uitzondering hierop is als ook het algemeen belang in het geding is en daarom reden voor strafrechtelijk optreden. Hierbij wordt met name gedacht aan gevallen die;

 • een veilige samenleving (bijvoorbeeld volksgezondheid) bedreigen

 • zien op grootschalige vormen van eigendomsfraude die marktverstorende effecten hebben

 • betrekking hebben op georganiseerde criminaliteit

Bij strafrechtelijke handhaving staat (ook) de vraag centraal welke inspanningen moeten worden verricht na het aantreffen van onregelmatigheden. Het gaat dan om (vervolg)onderzoek en vervolging. Als vervolging inderdaad het doel is, dan betekent dit een grote aanslag op de capaciteit van de Douane en het OM. Het werkproces vanaf het constateren van de onregelmatigheid tot het aanbieden van het proces-verbaal aan het OM is een arbeidsintensief traject. Denk bijvoorbeeld aan:

 • horen van mogelijke verdachten uit Nederland of daarbuiten

 • horen van een afzender (gevestigd buiten de EU), wat vrijwel onmogelijk is

 • bewijsprobleem als de verdachte ontkent

De strafrechtelijke handhaving is de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD. De activiteiten van de Douane blijven in dit verband beperkt tot het in beslag nemen en verbaliseren.

Naar boven

4.4.2 Informatieverstrekking vooraf door Team IER aan FIOD

Team IER meldt een bevinding inzake een vermoedelijke inbreuk op een IE-recht - voordat de melding wordt doorgezet naar de houder van het besluit- aan de FIOD, wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • bedreiging volksgezondheid of veiligheid van de samenleving

 • grootschalige namaak en piraterij (minimaal 1000 stuks), gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren

 • economische waarde (dit kan zijn douanewaarde of theoretische omzet)

 • meervoudige recidive

 • bijzondere omstandigheden

 • aanwijzingen van betrokkenheid van criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit

Naar boven

4.4.3 Procedure strafrechtelijk optreden IER-inbreuken

 • Team IER beoordeelt altijd of op de door de vraagbaak IER aangemelde zaak, het door het OM geformuleerde strafrechtelijke handhavingskader van toepassing kan zijn.

 • Als dat het geval is, informeert Team IER de FIOD over de aangetroffen vermoedelijk inbreukmakende goederen voor de aanvang van de procedure uit de verordening.

 • De FIOD beoordeelt vervolgens of deze zaak ook daadwerkelijk strafrechtelijk wordt opgepakt en bericht binnen 4 uur Team IER daarover (eerst telefonisch doorgegeven en vervolgens bevestigd per e-mail).

 • Besluit de FIOD (in overleg met OM) tot een strafrechtelijk onderzoek, dan neemt de FIOD de goederen in beslag of verzoekt de Douane dit te doen. De goederen worden dan later aan de FIOD overgedragen.

 • Besluit de FIOD (evt. na overleg met OM) niet tot een strafrechtelijk onderzoek, dan informeert Team IER de houder van het besluit en aangever of houder van de goederen en wordt verder de procedure uit de verordening gevolgd.

 • FIOD koppelt resultaten terug aan Team IER. Bij een FIOD-onderzoek, is het van belang i.v.m. profilering, dat de gegevens vanuit het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking komen van Team IER zodat deze kunnen worden gedeeld (via risicodatabase) met Intelligence.

 • Geen strafrechtelijk optreden wanneer procedure uit verordening tot vrijgave leidt. In die gevallen dat de toepassing van de procedures uit de verordening tot gevolg hebben dat de vermoedelijk inbreukmakende goederen worden vrijgegeven, wordt niet alsnog strafrechtelijk opgetreden op grond van vermoeden van een strafbaar feit inzake het schenden van een IE-recht.

Naar boven

4.4.4 Informatieverstrekking achteraf aan FIOD

Team IER verstrekt maandelijks achteraf een overzicht aan de FIOD van alle aan Team IER gemelde inbreuken op IE-rechten. In dit overzicht wordt opgenomen:

 • zaaknummer

 • adresgegevens (afzender en geadresseerde)

 • goederensoort

 • soort IE-recht (trademark, copyright, model etc.)

 • houders van het recht

 • hoeveelheid

 • Taxud waarde (betreft fictieve Brusselse waarde).

Naar boven

4.4.5 Samenloop accijnsfraude en inbreuk IE-recht

Bij de FIOD bestaat het taakaccent Accijnsfraude met de volgende doelstellingen:

 • dagelijkse ondersteuning van het primaire proces van zowel FIOD als Douane;

 • verbeteren van de kwaliteit van de onderzoeken;

 • verzamelen, veredelen en analyseren van informatie en die vervolgens in de vorm van concrete onderzoeksvoorstellen (FIOD) of risicosignalen ter beschikking stellen aan de Douane, de Belastingdienst en andere (handhavings)partners.

Het taakaccent Accijnsfraude ontvangt informatie van allerlei eenheden binnen de Belastingdienst, van externen (zoals buitenlandse douane-organisaties, brancheorganisaties, etc.) en benut ook open bronnen, bijvoorbeeld het internet. Het taakaccent Accijnsfraude gebruikt dit materiaal om een informatiepositie op te bouwen over (mogelijke) accijnsfraude in de ruimste zin van het woord. U kunt het taakaccent Accijnsfraude benaderen voor:

 • allerlei vragen op het gebied van accijns

 • het (laten) vaststellen of sigaretten/tabak al dan niet namaak zijn

 • productinformatie van accijnsgoederen

 • het op verzoek raadplegen van de bij de FIOD ter beschikking staande systemen (zoals ZY-Image, RBS, DFB en Gefis)

De Douane kan taakaccent Accijnsfraude voorzien van informatie over:

 • details betreffende omvangrijke inbeslagnames van accijnsgoederen;

 • zaken die betrekking hebben op mogelijke accijnsfraude;

 • afgeronde strafrechtelijke accijnsonderzoeken (bij voorkeur digitaal);

 • monsters van inbeslaggenomen sigaretten doen toekomen t.b.v. het onderzoek of die sigaretten al dan niet namaak zijn.

Naar boven

4.5 Taak Landelijk Fraude Team Douane, Unit Fraudeteam

Het Landelijk Fraude Team Douane (LFTD) bestaat uit verschillende units met een gezamenlijk belang. Dit team behandelt zeer diverse, nationale en Europese fraudesignalen met als doel de opsporing te ondersteunen.

Het Fraudeteam is als onderdeel van het LFTD dé specialist op het gebied van fraude, zowel op douane-gerelateerde zaken als op accijnsgebied. Het team heeft de kennis en kunde in huis om signalen op te werken tot vervolgingswaardige zaken, waarbij samenwerking met de boetefraudecoördinator en de FIOD voorop staat.

Naar boven

4.6 Taak BFC

De BFC-er besluit over het strafrechtelijk optreden voor inbreuken op IE-rechten wanneer:

 • de Douane geen opsporingstaak heeft

 • het unie goederen betreft

Naar boven

4.6.1 Geen strafrechtelijk optreden wanneer procedure uit verordening tot vrijgave leidt

In die gevallen dat de toepassing van de procedures uit de verordening tot gevolg hebben dat de vermoedelijk inbreukmakende goederen worden vrijgegeven, wordt niet alsnog strafrechtelijk opgetreden op grond van vermoeden van een strafbaar feit inzake het schenden van een IE-recht.

Naar boven