Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.03.00 Milieugevaarlijke stoffen

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

Het milieu en de volksgezondheid worden door diverse factoren bedreigd. Er vindt bijvoorbeeld afbraak plaats van de ozonlaag die ons beschermt tegen ultraviolette straling. Daardoor ontstaat onder andere een verhoogd risico op huidkanker. Ook het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt en het klimaat verandert, is een reële bedreiging. De overheid streeft daarbij naar vermindering van de uitstoot in het milieu van schadelijke stoffen die zich in brandstoffen bevinden. Daarnaast zijn chemische stoffen verwerkt in tal van producten. Onveilig gebruik van deze stoffen brengt risico's met zich mee voor mens en milieu. Ook is het nodig betere waarborgen te scheppen voor de bescherming van mens en milieu tegen mogelijke schadelijke effecten van vuurwerk.

De wetgeving met betrekking tot milieugevaarlijke stoffen heeft als doel regels te stellen om mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen te beschermen. De Douane vervult daarbij een aantal werkzaamheden die voortvloeien uit die wetgeving.

Dit voorschrift dient als instructie bij het uitvoeren van de werkzaamheden door de Douane.

Naar boven

1.2 Convenant

Het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I & W) is over het algemeen beleidsverantwoordelijk voor de milieuwetgeving en de handhaving daarvan. Er is een convenant gesloten over de samenwerking tussen I & W en het ministerie van Financiën over de handhaving van de wetgeving met betrekking tot milieugevaarlijke stoffen. Deze kaderovereenkomst is uitgewerkt in diverse bijlagen.

Er is een uitzondering
Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) is beleidsverantwoordelijk voor de wetgeving op het gebied van ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) en gefluorideerde broeikasgassen (F-Gassen). En dat valt onder een ander convenant. De handhaving van die wetgeving voor zo ver van belang voor de Douane ligt bij de ILT die ressorteert onder I&W.

In dit voorschrift zijn de volgende bijlagen bij de convenanten uitgewerkt tot instructies.

Overzicht bijlagen

Bijlagen bij de kaderovereenkomsten

Onderwerpen

Bijlagen 1 t/m 4
.I & W

Afvalstoffen, Kwik Verordening, RoHS en samenstelling brandstoffen

Bijlagen 5 t/m 8
I&W

Explosieven voor civiel gebruik, Gevaarlijke chemische stoffen (PIC Verordening), REACH Verordening en vuurwerk. .

Bijlagen 9 t/m 11
I & W

Vervoer gevaarlijke stoffen, Genetisch gemanipuleerde organismen en Verkeersbegeleidingstarieven.

Bijlage 18
EZK

De samenwerking inzake ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) en gefluorideerde broeikasgassen (F-Gassen).

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

De taak van de Douane bij de handhaving van de wetgeving met betrekking tot een aantal milieugevaarlijke stoffen verschilt per onderdeel. Dit voorschrift beschrijft de taak van de Douane in de volgende onderdelen:

Persoonlijke veiligheid

Het fysiek in contact komen met goederen waarop dit voorschrift betrekking heeft, kan een gezondheidsrisico inhouden. U moet zich bewust zijn van die risico's en de juiste voorzorgsmaatregelen treffen. Onderdeel 12.20.00, van het Handboek Douane, besteedt uitgebreid aandacht aan veiligheidsrisico's en het veilig uitvoeren van controles.

Naar boven