Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.03.00 Milieugevaarlijke stoffen

11 Risicobeheersing

11.1 Rechtshandhavingsmodel Douane (RMD)

De Douane is een rechtshandhavingsorganisatie waarbij het Rechtshandhavingsmodel Douane (RMD) uitgangspunt is voor de wijze waarop de Douane invulling geeft aan haar taken. Dit geldt ook voor de taken die voortvloeien uit de Europese en nationale niet-fiscale wet- en regelgeving. Het uitvoeren van controle en toezicht door de Douane berust op een aanpak van risicobeheersing. Risicobeheersing omvat alle samenhangende activiteiten gericht op het onderkennen, afdekken en zoveel mogelijk voorkomen van risico's.

De handhavingsactiviteiten van de Douane worden in principe uitgevoerd volgens het principe van de geïntegreerde douanecontrole. Dit betekent concreet dat de Douane tijdens elke controle zowel fiscale als niet-fiscale handhavingsactiviteiten uitvoert.

Naar boven

11.2 Algemeen handhavingniveau en de geïntegreerde controle

Het nagestreefde effect van de algemene rechtshandhaving is vooral preventief. Deze rechtshandhaving is in principe niet risicogericht. Het gaat om een zichtbare fysieke aanwezigheid van de Douane op belangrijke controlemomenten en rustpunten in het logistieke proces. De handhavingsmaatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het realiseren van steekproefsgewijze controles, vaste controledichtheden en/of vaste aantallen controles. De basisgedachte bij een geïntegreerde douanecontrole is dat de Douane op grond van haar kerntaak toch al toezicht houdt op dit goederenverkeer. Iedere controlevorm kan voor geïntegreerde controle gebruikt worden.

Naar boven

11.3 Specifiek handhavingniveau in uitvoeringsplan

Het specifieke handhavingsniveau wordt bepaald door de risicoanalyse. Douane en de ILT stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico's moeten worden afgedekt en welke handhavingsmaatregelen daartoe moeten worden getroffen. Het specifieke handhavingsniveau wordt vastgelegd in een uitvoeringsplan Dit uitvoeringsplan is opgesteld door de risicospecialist milieugevaarlijke stoffen van de afdeling Intelligence. Het uitvoeringsplan milieugevaarlijke stoffen wordt jaarlijks herzien en vastgesteld. Bij het vormgeven van de handhaving wordt rekening gehouden met de prioriteiten van de ILT.

Naar boven

11.4 De Applicatie DOU-IT

De Applicatie DOU-IT) is een applicatie die het risicobeheersingsproces geautomatiseerd ondersteunt. De applicatie voorziet in de mogelijkheid om nieuwe (risico)signalen van de Douane digitaal te verzenden naar de centrale postbus. De risicospecialist van de afdeling Intelligence beoordeelt een risicosignaal uit DOU-IT, veredelt dit signaal en neemt een besluit over een eventuele controle-opdracht.

Naar boven