Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

   

Begrip

Omschrijving

............................

..................................................................................................................

Adw

Algemene douanewet

Afwijken

De mogelijkheid om af te wijken van een vastgestelde sanctiemaatregel met toestemming van de bevoegde autoriteit.

Awr

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Besluit BOA

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022

Bevoegde autoriteit

De autoriteit die in een sanctieverordening of in een ministeriële sanctieregeling is aangewezen om afwijking van vastgestelde sanctiemaatregel toe te staan.

BFC/CA

Boete-fraudecoördinator / Contact ambtenaar

BH&O

Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Bsg

Besluit strategische goederen

Buza

Minister/Ministerie van Buitenlandse Zaken

CDIU

Douane Groningen, Team Centrale Dienst In- en Uitvoer

Derde landen

De landen en gebieden die geen deel uitmaken van de Europese Unie.

DFB

Douane Fraude Bestrijding

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

DTV

Douane Tarief Voorziening

DWU

Douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) Nr. 952/2013)

Erfgoedwet

Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

EU

Europese Unie

EZK

Minister/Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FIN

Minister/Ministerie van Financiën

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

Goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen)

Goederen geschikt voor civiele en militaire doeleinden zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van Verordening 2021/821.

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 tot aanvulling van de DWU met nadere regels van enkele bepalingen van het DWU

I&W

Minister/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Militaire goederen en militaire technologie

Goederen en technologie die staan in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, Usg, artikel 2

Ministeriële sanctieregeling

Een regeling van de minister van Buitenlandse zaken en de ter zake bevoegde minister waarin:

 • sanctiemaatregelen zijn vastgesteld tegen een land en/of subject

 • het handelen in strijd met een sanctieverordening wordt verboden

Ontheffing

Een schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit om af te wijken van een sanctiemaatregel.

Raad

De Raad van de Europese Unie

Sanctiemaatregel

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nederland en andere internationale organisaties inzetten om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen, de internationale rechtsorde te bevorderen of terrorisme te bestrijden.

Sanctieverordening

Een verordening van de Raad waarin sanctiemaatregelen zijn vastgesteld tegen een land en/of subject.

Sanctiewet

Sanctiewet 1977

Strategische goederen

Militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik

Team POSS

Douane Groningen, Team PrecursOren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving. Meer over team POSS vindt u op de intranetsite van Team POSS op douanenet.

Uitzondering

Een uitzondering op een vastgestelde sanctiemaatregel waarvoor geen toestemming is vereist volgens de betreffende sanctieverordening of ministeriële sanctieregeling.

Usg

Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012

UVo.DWU

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2447 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van de DWU

Vergunning

Vergunning om:

 • militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik;

 • andere goederen

waarvoor een sanctiemaatregel is vastgesteld, te mogen uitvoeren of wederuitvoeren.

VN-Veiligheidsraad

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Vraagbaak LM/MR

Vraagbaak Liquide Middelen / Meldrecht

Wed

Wet op de economische delicten

Wsd

Wet strategische diensten

WvSr

Wetboek van strafrecht

Naar boven

2.2 Wetgeving

De Raad van de Europese Unie stelt sanctiemaatregelen vast in een Besluit (Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids Beleid-GBVB).

Unie bepalingen

 • Verordeningen van de Raad van de EU betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde landen en/of personen, entiteiten en lichamen (in verband met de situatie in bepaalde landen)

 • Verordening 2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

Nationale bepalingen

In OVERZICHT Algemeen en OVERZICHT Ruslandsancties vindt u een overzicht van de verordeningen, de ministeriële sanctieregelingen en die maatregelen die van belang zijn voor de Douane . In Hoofdstuk 5 leest u meer over de structuur en werking van wetgeving over sanctiemaatregelen.

Naar boven

2.3 Actuele informatie over wetgeving

De sanctiewetgeving en sanctiemaatregelen wijzigen regelmatig.
De meest actuele informatie vindt u op:

 • Op deze website vindt u een volledig overzicht van de actuele EU-sancties inclusief de VN resoluties, de gemeenschappelijke standpunten en sanctieverordeningen.

 • Via deze website vindt u Rijksoverheid informatie over sancties inclusief het laatste door Min.BuZa bijgewerkte overzicht van sanctiemaatregelen.

Voor de meest actuele lijst van personen en entiteiten tegen wie sanctiemaatregelen zijn ingesteld, kunt u de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU raadplegen. Op deze site is een zoekfunctie op naam opgenomen.

De sanctiewetgeving verandert regelmatig. U wordt bij relevante wijzigingen voor de uitvoering van de douanetaak geïnformeerd door:

 • een bericht op DouaneNet;

 • verwerking van wijzigingen in selectieprofielen en controleopdrachten;

 • verwerken van wijzigingen verwerkt in en Taric-nl

  .

Naar boven