Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

7 Onderwerp Aangiftebehandeling (incl. binnenbrengen en uitgaan)

Bij de behandeling van (douane)aangiften constateert het aangiftesysteem (profielen) of sanctiemaatregelen (zouden kunnen) gelden. Daarnaast kan ook een steekproef aanleiding geven om bij de aangiftebehandeling te (laten) controleren of mogelijke sanctiemaatregelen van toepassing zijn. Uw werkzaamheden in dat soort situaties binnen het proces aangiftebehandeling staan in dit hoofdstuk.

Let op!

In dit hoofdstuk zijn enkele werkzaamheden opgenomen die zien op de processen binnenbrengen en uitgaan. Daar waar gesproken wordt over aangiftebehandeling van een douaneaangifte wordt in voorkomend geval ook bedoeld de behandeling van de summiere aangifte bij binnenbrengen of uitgaan.

Overzicht sanctiemaatregelen

Raadpleeg het overzicht om direct inzicht te krijgen welke sanctiemaatregelen voor een bepaald land, subject of bepaalde goederen gelden.

Naar boven

7.1 Sanctiemaatregelen bij binnenbrengen en brengen in vrije verkeer

De meeste sanctiemaatregelen richten zich op beperkingen ten aanzien van uitvoer en uitgaan. Voor de hierna genoemde landen gelden (ook) sanctiemaatregelen bij het binnenbrengen en/of in het vrije verkeer brengen in de EU.

Controleert u aangiften met genoemde goederen vanuit de volgende landen of gebieden:

Irak (cultuurgoederen)

Iran (bijlage III-goederen, speciale materialen)

Krim en Sebastopol (alle)

Libië (middelen voor binnenlandse repressie)

Noord-Korea (dual-use goederen, goederen voor o.a. massavernietigingswapens en ballistische raketten, goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, steenkool, ijzer en ijzererts, aardolieproducten, koper, nikkel, zilver en zink, luxe goederen, goud, edelmetaal, diamant, beelden, visserijproducten, lood en looderts, textielstoffen, levensmiddelen en landbouwproducten, bepaalde machines en elektrotechnisch materie, aarde en steen met inbegrip van magnesiet en magnesia, bepaalde houtproducten, bepaalde vaartuigen, industriële machines, transportvoertuigen en ijzer, staal en andere metalen)

Rusland (militaire goederen, ijzer- en staalproducten, ruwe olie en aardolieproducten, goud (incl. goud verwerkt in bijouterieën en juwelen, bankbiljetten en luxe goederen)

Somalië (houtskool)

Syrië (cultuurgoederen, goud, edelmetaal, diamant, aardolie(producten)).

Doorloop dan in ieder geval de stappen van de algemene controle waarbij specifieke aandacht gericht moet worden op de genoemde landen in combinatie met de betreffende goederen.

Naar boven

7.2 Algemene controle douaneaangiften sanctielanden

Voor diverse landen gelden sanctiemaatregelen. De maatregel kan een verbod zijn of vergunningplicht. Controleert u douaneaangiften waarvoor deze maatregelen kunnen gelden? Doorloop dan de hieronder opgenomen stappen. Raadpleeg voor mogelijke afwijkingen en uitzonderingen het overzicht.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Controleer het land van bestemming of vertrek

De maatregelen kunnen gelden als de goederen:

 • bestemd zijn voor een sanctieland;

 • bestemd zijn voor specifieke (“geliste”) personen of organisaties;

 • vanuit een sanctieland worden verstuurd.

In het overzicht staat voor elk land welk soort maatregelen van toepassing is.
Heeft u vragen over sanctiemaatregelen tegen landen, goederen of mogelijk diensten? Neem dan contact op met de CDIU.

Vermoedt u dat voor de (douane)aangifte sanctiemaatregelen gelden?

Raadpleeg eerst het overzicht in dit voorschrift.
In de meeste gevallen zal dan een fysieke controle noodzakelijk zijn.

Geef dan opdracht tot een fysieke controle.

Als het mogelijk gaat om militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen), wordt de fysieke controle uitgevoerd door een vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties. Wanneer directe inzet van een vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties niet mogelijk is, moet de controleopdracht op zijn minst worden uitgevoerd volgens specifieke (telefonische of schriftelijke) aanwijzingen verstrekt door een vraagbaak.

Wanneer geen sprake is van mogelijk militaire goederen of goederen tweeërlei gebruik (dual-use goederen) voert Fysiek Toezicht de controleopdracht zelfstandig uit.

Fysiek toezicht controleert onder andere of op de bijbehorende documentatie of de directe verpakking informatie staat over:

 • het land van bestemming en/of herkomst;

 • de geadresseerde;

 • de goederensoort;

 • het (eind)gebruik van de goederen.

Monsteronderzoek

Kunt u de goederensoort alleen vaststellen door monsteronderzoek? Neem dan contact op met de CDIU. Leg in het aangiftedossier het volgende vast:

 • advies van de CDIU;

 • naam van de ambtenaar die het advies gaf;

 • datum waarop de ambtenaar het advies gaf.

Wanneer monsteronderzoek noodzakelijk is neemt u vooraf contact op met het Douane Laboratorium. U stelt zich in verbinding met de specialist Stratego/Sancties om overleg te plegen over de in te zenden monsters.

Na monsteronderzoek kunnen deze goederen alleen met toestemming van de CDIU hun bestemming volgen. Indien de goederen niet voldoen aan de voorwaarden bepaalt de CDIU wat er met de goederen moet gebeuren. Is er sprake van een onregelmatigheid, zie hoofdstuk 10.

Controleer de aangegeven afwijkingen of uitzonderingen

Of er afwijkingen of uitzonderingen mogelijk zijn, kunt u vinden in het overzicht. Controleer of aan de voorwaarden voor afwijken of uitzonderen is voldaan. In de verordening of regeling staat verder uitgewerkt wie bevoegd is om toestemming te verlenen ingeval van afwijken of een uitzondering van/op een sanctiemaatregel. Voorwaarden voor afwijken of uitzonderingen zijn meestal:

 • een vergunning, of

 • een schriftelijke ontheffing.

Voor het maken van een uitzondering gelden soms andere aanvullende voorwaarden. U controleert dan of aan deze voorwaarden is voldaan.

Bij twijfel pleegt u overleg met de CDIU.

Controle vergunning of schriftelijke ontheffing

Controle van de vergunning of ontheffing kan zich in verschillende situaties voordoen. Dit is afhankelijk van het (aangifte)proces waarin deze controle wordt verricht.

A – Algemeen (geen uitvoer)

 • Controleer of de ontheffing of de vergunning geldig is en voldoet aan de eisen.

 • Controleer of de ontheffing of vergunning is afgeven door de bevoegde instantie.

 • Vergelijk de gegevens op de ontheffing of vergunning met de gegevens in de aangifte.

 • Neem bij twijfel altijd contact op met de CDIU.

B - Uitvoer

Elektronische controle vergunning bij (weder)uitvoeraangifte in DMS

Bij een (weder)uitvoeraangifte met de bescheidcode C052 (Tabel 213) controleert DMS via elektronische wijze in het vergunningensysteem van de CDIU of de vergunning kan dienen. Als de in de aangifte te vermelden vergunninggegevens overeenstemmen met gegevens in het systeem van de CDIU (duo-communicatie) wordt:

 • de aangifte aanvaard; en

 • de vergunning geautomatiseerd afgeschreven voor de uit te voeren hoeveelheid (kilogrammen, stuks en/of waarde).

Hiermee wordt de vergunning beschouwd te zijn overgelegd.

Overleggen vergunning bij verificatie (weder)uitvoeraangifte in DMS

De aangever moet bij verificatie een vergunning of ontheffing alleen in de navolgende situaties op uw verzoek overleggen. U verzoekt de vergunning of ontheffing te overleggen als:

 • DMS daarvoor een controleaanwijzing geeft;

 • u twijfelt of de omschrijving van de goederen, bestemming en/of geadresseerde op de aangifte overeenstemt met de gegevens op de door de CDIU afgegeven vergunning.

Overleggen vergunning andere lidstaat

In situaties waarbij er sprake is van een in een andere lidstaat afgegeven vergunning vindt er geen elektronische controle en afschrijving plaats. In situaties waarbij u overgaat tot controle verzoekt u altijd de vergunning te overleggen. Hierbij kan een originele (papieren) vergunning worden overgelegd of een afschrift van de elektronisch verleende vergunning. De (papieren) vergunning wordt dan ook handmatig afgeschreven, op een afschrift van een elektronische vergunning wordt een aantekening geplaatst.

Controle overgelegde vergunning

 • Controleer of de vergunning geldt voor de goederen, geadresseerde en de bestemming waarvoor de aangifte is gedaan. De gegevens op de vergunning moeten overeenkomen met de aangifte.

 • Controleer of de juiste bescheidcode, het vergunningnummer en andere vergunninggegevens op de aangifte zijn vermeld.

Controleer de geldigheid.

Bij twijfel neemt u contact op met de CDIU.

Is een vergunning afgegeven op grond van het Besluit strategische goederen? Volg dan de instructies uit het voorschrift Strategische goederen.

Neem bij vragen contact op met de CDIU

U kunt de CDIU bereiken op werkdagen tijdens kantooruren. Buiten kantooruren beschikt de CDIU over een piketdienst.

Bij twijfel goederen niet vrijgeven of laten wegvoeren

Bij de controle van de aangifte geeft u de goederen niet vrij en laat de goederen niet wegvoeren als:

 • u monsteronderzoek doet (Geef de goederen pas vrij na toestemming van de CDIU);

 • niet vaststaat of een sanctiemaatregel geldt;

 • niet vaststaat of aan de voorwaarden is voldaan als er sprake is van een afwijking of uitzondering van de maatregel.

Kijk in hoofdstuk 10 voor de afhandeling van onregelmatigheden.

Naar boven

7.3 Controle aangiften van goederen bestemd voor personen of bepaalde organisaties

Vaak gelden sanctiemaatregelen voor individuele personen of voor bepaalde organisaties, de zogenaamde “geliste” personen of entiteiten.
Deze sanctiemaatregelen gericht tegen “geliste” personen of entiteiten zijn van toepassing op:

 • een verbod op het leveren van militaire goederen (alleen voor Afghanistan, ISIS en Al-Qaida en Jemen);

 • de bevriezing van tegoeden en een verbod op het ter beschikking stellen van economische middelen.

Controleert u een aangifte waarbij van bovenstaande sprake kan zijn. Doorloop dan de algemene controle.

Let op!

Controleer voor bovengenoemde goederen voor wie de goederen (uiteindelijk) bestemd zijn.

Voor de meest actuele lijst van (“geliste”) personen en entiteiten tegen wie sanctiemaatregelen zijn ingesteld, kunt u de volgende site raadplegen: Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU.

Deze site biedt de mogelijkheid om op naam te zoeken.

Let op!

Wanneer uit de gegevens van de douaneaangifte (of bijbehorende bescheiden) blijkt dat het goederen betreft welke bestemd zijn voor personen, bedrijven of organisaties die voorkomen op de lijst van “geliste” (rechts)personen moeten deze goederen worden gestopt. Deze goederen worden dan aangemerkt als economische middelen.

Neem in dergelijk geval direct contact op met de CDIU en stem af hoe verder te handelen.

Naar boven

7.4 Controle in-, uit- en vervoer ruwe diamant (Kimberleycertificering)

Er bestaan sanctiemaatregelen die zien op de handel in ruwe diamant. Invoer, uitvoer en douanevervoer van ruwe diamant, is aan strikte voorwaarden gebonden op grond van de Kimberleyprocescertificering.

De Kimberleycertificering kent de volgende definities:

 • invoer: brengen op het grondgebied van de Unie:

 • uitvoer: verlaten van het grondgebied van de Unie:

 • douanevervoer: extern douanevervoer.(Niet Uniegoederen worden over het grondgebied van de Unie weer buiten de Unie gebracht)

U verricht de volgende algemene werkzaamheden bij de controle een douaneaangifte voor ruwe diamanten

Controleer of de Kimberleycertificeringsprocedure wordt gevolgd

In alle gevallen moet sprake zijn van;

- dat zowel land van herkomst als land van bestemming deelnemers zijn aan het Kimberley Proces;

- vervoer in fraudebestendige houders;

- intacte verzegeling van de fraudebestendige houders;

- officiële Kimberleyprocescertificaten geldig gemaakt door de bevoegde autoriteiten of een gewaarmerkt afschrift daarvan;

- geldigheid van het Kimberleyprocescertificaat mag niet verlopen zijn.

Controleer het Kimberleyprocescertificaat

Dit certificaat is nodig bij vervoer van ruwe diamant. Neem alleen bij twijfel over de echtheid van het certificaat contact op met de vraagbaak LM/MR. In overleg met de vraagbaak LM/MR kan besloten worden om experts van Falsificaten in te schakelen. Met behulp van deze experts kunnen mogelijk vragen beantwoord worden over:

- het model van het certificaat;

- de minimumeisen;

- de veiligheidskenmerken;

- de kenmerken en kleuren van het certificaat.

Aanvaarden van de aangifte brengen in het vrije verkeer

Aanvaard de aangifte alleen als:

- bescheidcode L116 (Tabel 213) in de aangifte is vermeld;

- dit Kimberleyprocescertificaat moet vóór het brengen in het vrije verkeer van de Unie zijn gewaarmerkt door een communautaire autoriteit (gevestigd in Antwerpen, Praag, Idar-Oberstein, Dublin, Boekarest, Lissabon en London - zie Vo. 2368/2002, bijlage III).

Aanvaarden van de aangifte douanevervoer

Een zending ruwe diamanten van buiten de Unie kan alleen in Nederland in het vrije verkeer worden gebracht wanneer de zending vooraf is voorgelegd en gecontroleerd door een bevoegde communautaire autoriteit (gevestigd in Antwerpen, Praag, Idar-Oberstein, Dublin, Boekarest, Lissabon en London - zie Vo. 2368/2002, bijlage III).

Bij binnenkomst in Nederland (géén bevoegde communautaire autoriteit) van een zending ruwe diamanten die bestemd is voor brengen het vrije verkeer, moet deze eerst worden voorgelegd en gecontroleerd door een bevoegde communautaire autoriteit (gevestigd in Antwerpen, Praag, Idar-Oberstein, Dublin, Boekarest, Lissabon en London - zie Vo. 2368/2002, bijlage III).
Voor het vervoer van deze niet-Unie goederen is daarom een aangifte douanevervoer verplicht.

Aanvaarden van de aangifte ten uitvoer

Aanvaard de aangifte alleen als:

- dit Kimberleyprocescertificaat moet vóór uitvoer uit de Unie zijn gewaarmerkt door een communautaire autoriteit (gevestigd in Antwerpen, Praag, Idar-Oberstein, Dublin, Boekarest, Lissabon en London - zie Vo. 2368/2002, bijlage III).

Fysiek controleren

Is er sprake van ruwe diamant? Maak een fysieke controle opdracht als u antwoord wilt op de volgende vragen:

- Wordt gebruik gemaakt van fraudebestendige houders?

- Zijn de zegels op de houder intact?

- Komt de zending overeen met de gegevens in het Kimberleyprocescertificaat?

- Zorg bij een fysieke controle voor een duidelijk ingevulde Plato.

Vermeldt hierop dat:

- fraudebestendige houders niet geopend mogen worden;

- zegels op houders intact moeten blijven;

- het nemen van monsters uit een verzegelde fraudebestendige houder verboden is;

- zorg dat de aangifte en het Kimberleyprocescertificaat bij de Plato-opdracht aanwezig is.

Neem bij vragen contact op met de CDIU.

Bij twijfel goederen niet vrijgeven of laten wegvoeren

Kijk in Hoofdstuk 10voor de afhandeling van onregelmatigheden.

Naar boven

7.5 Controle informatie- aangifteplicht

Voor de hieronder opgesomde landen geldt een informatie- of aangifteplicht.

 • Libië – alle gesanctioneerde goederen

 • Noord-Korea – alle gesanctioneerde goederen

 • Rusland - bijlage VII-goederen
 • Somalië – alle goederen

 • Syrië – alle goederen

Deze informatie- of aangifteplicht houdt in dat voor de aangegeven goederen die vanuit deze landen naar de EU komen of wel vanuit de EU vertrekken naar genoemde landen een verplichting geldt om hiervan mededeling te doen.

Aan deze verplichting wordt over het algemeen voldaan door het vermelden van deze goederen op de summiere- dan wel douaneaangifte.

Let op!

Voor de onderstaande landen geldt de expliciete verplichting om op de summiere– of douaneaangifte te verklaren of zich in de zending goederen bevinden die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of de onderhavige sanctieverordening. Op de summiere- dan wel douaneaangifte moet hierover een verklaring zijn opgenomen. Ofwel, bij ontbreken van een dergelijke aangifte, in enige andere passende elektronische of schriftelijke vorm.


Als niet voldaan is aan deze verplichting neemt u contact op met de CDIU.

Naar boven