Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

10 Onderwerp Onregelmatigheden

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden als een onregelmatigheid wordt geconstateerd.

Bevoegdheden

Een overtreding van de Sanctiewet of een op de Sanctiewet gebaseerde ministeriële regeling is een economisch delict (Wed, artikel 1, onder 1°). U bent als douaneambtenaar bevoegd voor de opsporing van economische delicten (Wed, artikel 17, lid 1 sub 3). Team POSS is belast met het opsporen en afhandelen van (kleine) overtredingen van de Sanctiewet.

Naar boven

10.1 Taakverdeling

Informeren over mogelijke onregelmatigheid

Wanneer u een mogelijke overtreding op de sanctiewetgeving constateert, neemt u of de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties contact op met de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU). De CDIU beoordeelt (eventueel) in samenspraak met BuZa en/of team POSS de onregelmatigheid. Als de controle plaatsvindt aan de hand van een controle-opdracht informeert u ook het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) of de opdrachtgever voor de controle.

Is er sprake van een mogelijke overtreding van financiële sanctiemaatregelen geconstateerd op een van onze internationale luchthavens, meldt deze aan de vraagbaak LM/MR van uw kantoor. De vraagbaak LM/MR neemt contact op met de CDIU. Bij een mogelijke onregelmatigheid overlegt de CDIU met team POSS en/of BuZa.

Geen onregelmatigheid?

Wanneer vervolgens wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een onregelmatigheid, werkt u de controle verder af. De aangifte wordt verwerkt, de goederen kunnen vrijgegeven worden en er kan toestemming tot wegvoeren worden gegeven.

Wel vermoedelijke onregelmatigheid?

De CDIU bevestigt u de mogelijke onregelmatigheid en informeert Team POSS.

Team POSS handelt een onregelmatigheid af in samenwerking met:

 • u;

 • het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC)/opdrachtgever die de controle-opdracht gaf;

 • de verantwoordelijke ministeries;

 • de FIOD (in voorkomend geval).

Team POSS beslist over het strafrechtelijk optreden. Soms kan een onregelmatigheid hersteld worden. Mogelijk kunnen de goederen worden teruggestuurd.

Algemene werkzaamheden vermoedelijke onregelmatigheid:

 1. Neem contact op met de CDIU en het DLTC of opdrachtgever controle:

  • als een vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties is betrokken neemt deze contact op met de CDIU;

  • meldt iedere onregelmatigheid apart;

  • geef iedere melding een uniek nummer;

  • maak emailbericht voor de CDIU en voeg alle relevante bescheiden toe als bijlagen;

  Als dit niet mogelijk is, zendt u de bijlagen per fax onder vermelding van het unieke nummer.

 2. Geef de goederen niet vrij en geef geen toestemming tot wegvoeren.

 3. Leg het antwoord van CDIU en Team POSS vast in het aangiftedossier. De CDIU informeert u telefonisch en bevestigt dit met een e-mailbericht.

 4. Alsnog geen onregelmatigheid:

  • werk de controle verder af;

  • de aangifte wordt verder behandeld;

  • de goederen kunnen worden vrijgegeven en er kan toestemming tot wegvoering worden verleend.

 5. Wel onregelmatigheid

  • CDIU bevestigt u de vermoedelijke onregelmatigheid;

  • CDIU informeert team POSS;

  • POSS bepaalt of de onregelmatigheid kan worden hersteld of dat de goederen moeten worden teruggestuurd.

 6. team POSS handelt de onregelmatigheid af in samenwerking met:

  • u (indien van toepassing (ook) met de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties);

  • het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC)/opdrachtgever die de controle-opdracht gaf;

  • de verantwoordelijke ministeries;

  • de FIOD (in voorkomend geval).

Naar boven

10.2 Onregelmatigheid herstellen

Soms bestaat de mogelijkheid een onregelmatigheid te herstellen. De CDIU en team POSS informeren u hierover.

Werkzaamheden herstel onregelmatigheid:

 1. Wacht op bericht van de CDIU of team POSS.

 2. CDIU of team POSS informeert u hoe een onregelmatigheid hersteld kan worden.

 3. Laat de aangever weten dat de onregelmatigheid hersteld kan worden.

 4. Handel de controle verder af na toestemming van Team POSS. De aangifte kan verder worden verwerkt, de goederen kunnen vrijgegeven worden en er kan toestemming tot wegvoeren worden gegeven.

 5. Team POSS stuurt u een e-mailbericht dat niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Leg dit vast in het dossier.

Naar boven

10.3 Goederen terugsturen

Wanneer sprake is van een onregelmatigheid bestaat de mogelijkheid dat de goederen worden teruggestuurd. Team POSS informeert u hierover.

Werkzaamheden terugsturen goederen:

 1. Wacht op bericht van de CDIU of Team POSS.

 2. Team POSS informeert u (via een e-mailbericht) dat de goederen terug moeten naar de lidstaat waar de onregelmatigheid is begaan. Leg dit vast in het dossier.

 3. Team POSS maakt hierover afspraken met de autoriteiten van die lidstaat.

 4. Voer de afspraken van Team POSS uit. Team POSS informeert u met een e-mailbericht.

 5. Betreft het niet-Unie goederen? Behandel dan:

  • de (summiere) aangifte;

   Dit is de aangifte waarmee de goederen werden aangegeven toen u de onregelmatigheid constateerde.

  • de aangifte voor terugzending van de goederen.

 6. Zijn goederen ten onrechte vrijgegeven voor uitvoer in een andere lidstaat? Dan stuurt u deze Unie goederen terug.

  • meldt in ECS dat de goederen de Europese Unie niet mogen verlaten;

  • meldt het kantoor van uitgang dat de goederen de Europese Unie niet mogen verlaten;

  • team POSS stuurt u de bevestiging van de terugkomst van de goederen in de andere lidstaat. Voeg deze bevestiging bij het dossier.

 7. Team POSS en u zorgen voor één gezamenlijke melding in DFB.

Naar boven

10.4 Strafrechtelijk afhandelen onregelmatigheid door Team POSS

In sommige situaties is de onregelmatigheid van dien aard dat besloten wordt dat strafrechtelijk wordt opgetreden. Team POSS informeert u hierover.

Werkzaamheden bij strafrechtelijk optreden:

 1. Wacht op bericht van team POSS.

 2. Team POSS informeert u dat sprake is van een onregelmatigheid en er strafrechtelijk wordt opgetreden.

 3. Team POSS stuurt een e-mailbericht met:

  • aanwijzingen voor de strafrechtelijke afhandeling;

  • vermelding van de verdachte.

 4. Inbeslagname goederen: als goederen in beslag moeten worden genomen informeert Team POSS of de FIOD u hierover. Maak een bewijs van inbeslagname voor de aangever. Draag de goederen zo snel mogelijk over aan Team POSS of de FIOD. Zij geven u een ontvangstbewijs.

 5. Leg beslissingen en aanwijzingen van Team POSS of de FIOD vast in het dossier.

 6. Maak een proces verbaal van bevindingen. Vermeld hierin ook wie de verdachte is. Gaat het om strategische goederen? Maak dan samen met de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties een proces verbaal.

 7. Verstuur uw proces-verbaal via de boete-fraudecoördinator naar Team POSS.

 8. Team POSS stuurt u een e-mailbericht met het resultaat van de strafrechtelijke afhandeling.

 9. Team POSS en u zorgen voor één gezamenlijke melding in DFB.

Naar boven