Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

14 Overzicht Ruslandsancties

Verordening 833/2014
Verordening 269/2014
Verordening 2024/1485
Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

OVERZICHT SANCTIEMAATREGELEN RUSLAND

Wapen embargo

Dual-use

Bevriezen tegoeden en economische middelen

Goud, edelmetaal, diamant, luxe goederen, bankbiljetten

Industriële sector

Specifieke goederen

Informatie en/of aangifteplicht

Financiële diensten

X

X

X

X

X

X

X

X


Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod om: goederen en technologie voor tweeërlei gebruik (Vo. (EU) 2021/821-Bijlage I), al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, 

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.


Verordening, artikel 2, lid 1,en 2
Verordening (EU) nr. 2021/821-Bijlage I Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing:
Verordening, artikel 2, lid 3
Vo. (EU) 2021/821-Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Voor goederen en technologie voor tweeërlei gebruik geldt uiteraard
wel een vergunningverplichting.

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor:
Verordening, artikel 2, lid 4
Vo. (EU) 2021/821-Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Voor goederen en technologie voor tweeërlei gebruik geldt uiteraard
wel een vergunningverplichting.

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten tot en met 31 december 2023 toestemming verlenen voor:  
Verordening, artikel 12 ter, lid 1 en bijlage II
Vo. (EU) 2021/821-Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik als bedoeld in lid 1 is verboden.
Verordening, artikel 2, lid 1 bis Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing op: Verordening, artikel 2, lid 3 bis
Verordening, artikel 2, lid 4 bisSanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om:
goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector (Bijlage VII), al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland,
evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 2 bis, lid 1,en 2 en Bijlage VII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing:
Verordening, artikel 2 bis, lid 3, Bijlage VII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2


In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel kunnen:
Verordening, artikel 2 bis, lid 4, Bijlage VII
Verordening, artikel 12 ter, lid 1, Bijlage VII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland, of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector (Bijlage VII), als bedoeld in lid 1 is verboden.
Verordening, artikel 2 bis, lid 1 bis, Bijlage VII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing op: Verordening, artikel 2 bis, lid 3 bis, Bijlage VII
Verordening, artikel 2 bis, lid 4 bis, Bijlage VII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om:

de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie en de in bijlage XXXV bij deze verordening vermelde vuurwapens en andere wapens, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 2 bis bis, lid 1 en 2 en Bijlage XXXV
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

De doorvoer over het grondgebied van Rusland van de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie en de in bijlage XXXV bij deze verordening vermelde vuurwapens en andere wapens, als bedoeld in lid 1 is verboden.
Verordening, artikel 2 bis bis, lid 1 bis en Bijlage XXXV
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Verbod om: goederen of technologie (olie- en gasindustrie) die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat of voor gebruik in Rusland met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 3, lid 1 en 2 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing op: Verordening, artikel 3, lid 3 en Bijlage II Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 12 ter, lid 1 en bijlage II Verordening, artikel 12 ter, lid 1 bis, bijlage II
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om:

goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de raffinage van olie en het vloeibaar maken van aardgas, als vermeld in bijlage X, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 3 ter, lid 1 en 2 en Bijlage X
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

In afwijking van: de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen of toestemming geven voor:
Verordening, artikel 3 ter, lid 4, Bijlage X Verordening, artikel 12 ter, lid 1, Bijlage X Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om:

goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

 

Het is ook verboden één of een combinatie van de volgende activiteiten te verrichten: direct of indirect reviseren, repareren, inspecteren, vervangen, wijzigen of herstellen van een defect van een luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel, met uitzondering van een direct aan de vlucht voorafgaande inspectie, in verband met de in bijlage XI vermelde goederen en technologie voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
Verordening, artikel 3 quater, lid 1, 3 en 4 en Bijlage XI en XX
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

In afwijking hiervan kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 quater, lid 6 sexies en Bijlage XI, deel B
Verordening, artikel 3 quater, lid 6 bis en Bijlage XI, deel B
Verordening, artikel 3 quater, lid 6 quater en Bijlage XI, deel B
Verordening, artikel 12 ter, lid 1 en bijlage XI en XX

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

De doorvoer over het grondgebied van Rusland van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, als bedoeld in lid 1 is verboden.
Verordening, artikel 3 quater, lid 1 bis en Bijlage XI en XX
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

In afwijking hiervan kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 quater, lid 6 quinquies en Bijlage XI en XX
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: goederen en technologie voor de zeescheepvaart, als vermeld in bijlage XVI, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland of voor de installatie aan boord van onder Russische vlag varende vaartuigen,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

 Verordening, artikel 3 septies, lid 1 en 2 en Bijlage XVI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1 en lid 2 is niet van toepassing:
Verordening, artikel 3 septies, lid 3, Bijlage XVI
Verordening, artikel 3 septies, lid 4, Bijlage XVI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 12 ter, lid 1, Bijlage XVI Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod op:
a) het direct of indirect invoeren van ijzer- en staalproducten die vermeld zijn in bijlage XVII die - van oorsprong zijn uit Rusland, of - uit Rusland zijn uitgevoerd;

b) aankoop van ijzer- en staalproducten die vermeld zijn in bijlage XVII die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Rusland;

c) vervoer van ijzer- en staalproducten die vermeld zijn in bijlage XVII, als die van oorsprong zijn uit Rusland of vanuit Rusland naar een ander land wordt uitgevoerd;
d) per 30-09-2023 direct of indirect de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten in te voeren of te kopen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt en waarin de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland zijn verwerkt; voor de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland met de GN-codes 7207 11, 7207 12 10of 7224 90 zijn verwerkt, geldt dit verbod met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11, en met ingang van 1 oktober 2028 voor de GN-codes 7207 12 10en 7224 90;

Voor de toepassing van dit punt verstrekken importeurs op het moment van invoer het bewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt, tenzij het product is ingevoerd uit een partnerland voor de invoer van ijzer en staal, zoals vermeld in bijlage XXXVI.

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen aan Rusland.

Verordening, artikel 3 octies, lid 1, 2, 3 en 4 en Bijlage XVII en XXXVI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:
Verordening, artikel 3 octies, lid 4 en Bijlage XVII
Verordening, artikel 3 octies, lid 5 en Bijlage XVII
Verordening, artikel 3 octies, lid 5 bis en Bijlage XVII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In afwijking hiervan kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor:
Verordening, artikel 3 octies, lid 7 en Bijlage XVII
Verordening, artikel 12 ter, lid 2 en bijlage XVII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 3 nonies, lid 1 en 2 en Bijlage XVIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

De in de leden 1 en 2 bedoelde verboden zijn van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij in die bijlage anders is bepaald.
Verordening, artikel 3 nonies, lid 2 bis en Bijlage XVIII

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:
Verordening, artikel 3 nonies, lid 3 en Bijlage XVIII
Verordening, artikel 3 nonies, lid 3 bis en Bijlage XVIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2


In afwijking hiervan kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 nonies, lid 4 en Bijlage XVIII
Verordening, artikel 3 nonies, lid 4 bis en Bijlage XVIII
Verordening, artikel 3 nonies, lid 4 bis en Bijlage XVIII
Verordening, artikel 12 ter, lid 1 en bijlage XVIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: goederen die aanzienlijke inkomsten opleveren voor Rusland ( bijlage XXI) en waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen aan Rusland.

Verordening, artikel 3 decies, lid 1 en 2 en Bijlage XXI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 bis en Bijlage XXI
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 bis quater
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 bis quinquies
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 quater bis
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 quater ter
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 quinquies bis

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning of toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 quater en Bijlage XXI
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 sexies en Bijlage XXI
Verordening, artikel 12 ter, lid 2 en bijlage XXI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

De leden 1 en 2 gelden niet:
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 quater quater
Verordening, artikel 3 decies, lid 3 quater quinquies
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: de in bijlage XXIII vermelde goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 3 duodecies, lid 1 en 2 en Bijlage XXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1 en lid 2 is niet van toepassing voor:
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 3 Bijlage XXIII
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 3 bis bis en Bijlage XXIII

Verordening, artikel 3 duodecies, lid 3 bis ter en Bijlage XXIII
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 3 bis quater en Bijlage XXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

D
e bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 5 en Bijlage XXIII
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 5 bis en Bijlage XXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In a
fwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 5 ter en Bijlage XXIII
Verordening, artikel 12 ter, lid 1 en bijlage XXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

De doorvoer over het grondgebied van Rusland van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie als vermeld in bijlage XXXVII is verboden.

Verordening, artikel 3 duodecies, lid 1 bis en Bijlage XXXVII

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

In afwijking van de lid 1 bis 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3 duodecies, lid 5 quater en Bijlage XXXVII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst gerelateerd aan deze goederen.

Verordening, artikel 3 quaterdecies, lid 1 en 2 en Bijlage XXV
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1 en lid 2 geldt niet voor:
Verordening, artikel 3 quaterdecies, lid 3 c) en Bijlage XXV
Verordening, artikel 3 quaterdecies, lid 3 d) en Bijlage XXV
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

De in lid 3, punt d), bedoelde vrijstelling geldt niet langer voor Duitsland en Polen op 23 juni 2023.
Verordening, artikel 3 quaterdecies, lid 3 bis en Bijlage XXV
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Tijdelijke afwijking
mogelijk via:
Verordening, artikel 3 quaterdecies, lid 4 en Bijlage XXV
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: goud, als vermeld in bijlage XXVI, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land is uitgevoerd na 22 juli 2022,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst gerelateerd aan deze goederen.

Verordening, artikel 3 sexdecies, lid 1 en 4 en Bijlage XXVI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1, 2 en 3 is niet van toepassing op:
Verordening, artikel 3 sexdecies, lid 5 en Bijlage XXVI en XXVII
Verordening, artikel 3 sexdecies, lid 6 en Bijlage XXVII

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In afwijking van de leden 1, 2 en 3 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor:
Verordening, artikel 3 sexdecies, lid 7 en Bijlage XXVI en XXVII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: de in bijlage XXVI vermelde producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien daarin in een derde land de op grond van lid 1 verboden producten zijn verwerkt,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • Financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst gerelateerd aan deze goederen.

Verordening, artikel 3 sexdecies, lid 2 en 4 en Bijlage XXVI
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Verbod om: goud, als vermeld in bijlage XXVII, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land is uitgevoerd na 22 juli 2022,

 evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst gerelateerd aan deze goederen.

Verordening, artikel 3 sexdecies, lid 3 en 4 en Bijlage XXVII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt, als vermeld in de delen A, B en C van bijlage XXXVIIIA, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien deze van oorsprong uit Rusland zijn of vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land zijn uitgevoerd.
Verordening, artikel 3 septdecies, lid 1 en Bijlage XXXVIIIA
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden diamanten of producten waarin diamanten zijn verwerkt, als vermeld in de delen A, B en C van bijlage XXXVIII, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, ongeacht de oorsprong, indien deze over het grondgebied van Rusland zijn doorgevoerd.
Verordening, artikel 3 septdecies, lid 1 en Bijlage XXXVIIIA-B-C
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Met ingang van 1 maart 2024 is het verboden de in deel A van bijlage XXXVIIIA vermelde producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen, wanneer deze in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of uit Rusland uitgevoerde diamanten met een gewicht van minstens 1,0 karaat per diamant.
Verordening, artikel 3 septdecies, lid 3 en Bijlage XXXVIIIA
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Met ingang van 1 september 2024 is het verboden de in de delen A, B en C van bijlage XXXVIIIA vermelde producten, wanneer die in een derde land zijn verwerkt, en bestaande uit diamanten van oorsprong uit Rusland of diamanten die uit Rusland zijn uitgevoerd met een gewicht van minstens 0,5 karaat of 0,1 gram per diamant, of dergelijke diamanten in die producten verwerkt zijnde, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen.

Verordening, artikel 3 septdecies, lid 4 en Bijlage XXXVIIIA
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen;

 • financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst gerelateerd aan deze goederen.

Verordening, artikel 3 septdecies, lid 5 en Bijlage XXXVIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

De verbodsbepalingen in de leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing op de in deel C van bijlage XXXVIIIA vermelde goederen voor:

Verordening, artikel 3 septdecies, lid 6 en Bijlage XXXVIIIA
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

In afwijking van de leden 1 tot en met 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:

Verordening, artikel 3 septdecies, lid 7 en Bijlage XXXVIIIA
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.
Verordening, artikel 5 decies, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:
Verordening, artikel 5 decies, lid 2 Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod om: de in bijlage XXXIII vermelde goederen en technologie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het in die bijlage vermelde derde land,

evenals:

 • technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan deze goederen en technologie;

 • financiering of financiële bijstand gerelateerd aan deze goederen en technologie aan Rusland;

 • intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen.

Verordening, artikel 12 septies, lid 1 en Bijlage XXXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van een in bijlage XXXIII vermeld goed of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland niet verboden is op grond van bepaalde vrijstellingen waarin deze verordening voorziet, is de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land niet verboden, mits aan dezelfde voorwaarden die krachtens deze verordening voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.

Verordening, artikel 12 septies, lid 4 en Bijlage XXXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Indien de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage XXXIII vermelde goederen of technologie aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland overeenkomstig deze verordening door de bevoegde autoriteiten kan worden toegestaan, kan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer ervan naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het gespecificeerde derde land worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten, mits aan dezelfde voorwaarden die voor afwijkingen voor uitvoer naar Rusland of voor gebruik in Rusland gelden, is voldaan.
Verordening, artikel 12 septies, lid 5 en Bijlage XXXIII
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verordening EU nr. 2024/1484

 Verbod om: van de in bijlage I vermelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt direct of indirect te verkopen, leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie;
Verordening artikel 2, lid 1 en Bijlage I
Sanctieregeling, artikel ?
 

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:
Verordening artikel 2, lid 2
Verordening artikel 5, lid 1 en 2
Sanctieregeling, artikel 1d


In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een vergunning of toestemming verlenen.
Verordening, artikel 2, lid 3 en 5 Sanctieregeling, artikel ?

Verbod om: de in de Bijlage II vermelde apparatuur, technologie of software, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
Verordening artikel 3, lid 1 en Bijlage II
Sanctieregeling, artikel ?

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen.
Verordening artikel 3, lid 4
Sanctieregeling, artikel 1d

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:
Verordening artikel 5, lid 1 en 2
Sanctieregeling, artikel ?

Bevriezing van en verbod op ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening artikel 6, lid 1 en Bijlage IV
Sanctieregeling, artikel ?

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een vergunning verlenen.
Verordening artikel 7, 8, 9 en 10
Sanctieregeling, artikel ?