Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

13 Overzicht Sanctiemaatregelen Algemeen

OVERZICHT SANCTIEMAATREGELEN ALGEMEEN

                       

Sanctie

maatregelen

Wapen-embargo

Dual-use

Binnenlandsrepressie

Economischemiddelen

Bevriezingtegoeden

Goud,edelmetaal,diamant,luxe goederenbankbiljetten

Industriële sectoren

Cultuur-goederen

Specifieke goederen

Informatie-of aangifteplicht

Diensten:Laden,LossenBunkeren,etc.

Financiële diensten

Afghanistan

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Belarus

X

 X

X

X

 X

 X

 

Cybertech-nologie

 

 

 

Birma/Myanmar

X

 X

X

 X

 

 

 

Cybertech-nologie

 

 

 

Burundi

X

Centraal-Afrikaanse Rep.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Congo

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Cyberaanvallen

X

Guatemala

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Guinee-Bissau-

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Haïti

 X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hamas en PIJ

X

Irak

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Iran

X

X

X

X

 

Grafiet/Metaal/Nuclear

X

X

ISIS en Al-Qaida

X

X

Jemen

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kimberly certificering

 

 

 

 

 

 

 

Diamant

 

 

 

Krim & Sebastopol

 

 

 

 

 

X

 

Alle/bijlage II

 

 

 

Libanon

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Libië

X

 

X

X

 

 

 

 Goederen voor migranten-smokkel

X

X

 

Mali

X

Moldavië

X

Nigaracua

X

Niger

 

X

 

 

 

Noord-Korea

X

X

 

X

X

 X

 

Diverse goederen

X

X

 

Oekraïne (oud leiders)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Oekraïne (nwe situatie)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Oekraïne III (illegale erkenning, bezetting of annexatie Oblasten)

X

X

 

 

 

X

 

Alle (invoer)

 

 

 

Schendingen van mensenrechten

X

Somalië

X

 

 

X

 

 

 

Houtskool

X

 

 

Strijd tegen terrorisme

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sudan

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Syrië

X

X

X

X

X

X

X

Brandstof/ Cybertech-nologie

X

X

 

Tunesië

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Turkije

X

Venezuela

X

X

X

Cybertech-nologie

Zimbabwe

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Zuid-Sudan

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

13.1 Afghanistan

Verordening 753/2011
Sanctieregeling Afghanistan 2011

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 3 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 5 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt tevens een verbod op het leveren van technische bijstand met betrekking tot de militaire goederen.

Verordening artikel 2

Sanctieregeling Afghanistan artikel 1, lid 1.

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling Afghanistan, artikel 3

Naar boven

13.2 Belarus

Verordening 765/2006
Sanctieregeling Belarus 2006

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

Verordening, artikel 1 bis, lid 1 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Dit is niet van toepassing indien, zie:

Verordening, artikel 1 bis, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


In afwijking hiervan kunnen de bevoegde autoriteiten onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven, zie:

Verordening, artikel 1 bis, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt tevens een verbod op het verlenen van technische bijstand met betrekking tot de militaire goederen en goederen die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt (Bijlage III).

Verordening artikel 1ter, lid 1, letter a en b

Sanctieregeling artikel 1, lid 1.


Ook geldt er een verbod op het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot militaire goederen en goederen die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt (Bijlage III).
Verordening, artikel 1ter, lid 1, letter b

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het verlenen van financiering of financiële bijstand gerelateerd aan:

 • uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt;

 • militaire goederen en technologie en de levering van die goederen en technologie.

Verord., artikel 1 ter, lid 1, letter c, Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1b

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten, zie:

Verordening, artikel 1 ter, lid 2 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid
Uitzondering
mogelijk via:
Verordening, artikel 1 ter, lid 3
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Onverminderd artikel 1 bis van deze verordening is het verboden om de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie en de in bijlage XVI bij deze verordening vermelde vuurwapens en andere wapens, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.
Verordening, artikel 1 ter bis, lid 1, Bijlage XVI Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

 

Er geldt een verbod op: a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen of met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus, of b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.
Verordening, artikel 1 ter bis, lid 2 Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie of software, ongeacht of zij van oorsprong zijn uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus, tenzij de op de websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.
Verordening, artikel 1 quater, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Tenzij de op de websites in bijlage II genoemde bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 1 quater, lid 2, geldt een verbod op:
a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage IV vermelde uitrusting en technologie, of in verband met het leveren, installeren, beheren of actualiseren van in bijlage IV vermelde software, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus; b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage IV vermelde uitrusting, technologie en software, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus; c) het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie op telecommunicatie of op het internet aan, of direct of indirect ten behoeve van de Belarussische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen. Verordening, artikel 1 quinquis, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden om goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus. Verordening, artikel 1 sexies, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op: a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus, of b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus. Verordening, artikel 1 sexies, lid 2 Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden om de in bijlage V bis vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Belarus of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus. Verordening, artikel 1 septies, lid 1 Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien:
Verordening, artikel 1 septies, lid 3 Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking van lid 1 en 2 is mogelijk via: Verordening, artikel 1 septies, lid 4 Verordening, artikel 1 septies, lid 4 bis Verordening, artikel 1 septies, lid 5 Verordening, artikel 1 septies, lid 5 bis Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op: a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus, of b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus. Verordening, artikel 1 septies, lid 2 Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden de in bijlage VI vermelde goederen, ongeacht of zij van oorsprong uit de Unie zijn, te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus of voor gebruik in Belarus.
Verordening, artikel 1 octies, lid 1, Bijlage VI Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, te verlenen alsook verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van lid 1. Verordening, artikel 1 octies, lid 1 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op:
a) het invoeren, direct of indirect, in de Unie van de in bijlage VII vermelde minerale producten ◄, indien deze:
i) van oorsprong uit Belarus zijn, of
ii) uit Belarus zijn uitgevoerd;
b) het aankopen, direct of indirect, van de in bijlage VII vermelde minerale producten ◄ die zich bevinden in of van oorsprong uit Belarus zijn;.
c) het vervoeren van de in bijlage VII vermelde minerale producten ◄ indien deze van oorsprong uit Belarus zijn of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;
d) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b) en c). Verordening, artikel 1 nonies, lid 1, Bijlage VII Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing indien:
Verordening, artikel 1 nonies, lid 2 Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage VIII vermelde kaliumchlorideproducten (“potas”), ongeacht of zij van oorsprong uit Belarus zijn.
Verordening, artikel 1 decies, lid 1, Bijlage VIII Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, te verlenen alsook verzekeringen of herverzekeringen aan te bieden, in verband met de verbodsbepalingen van lid 1.
Verordening, artikel 1 decies, lid 2, Bijlage VIII Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op:
a) het direct of indirect invoeren in de Unie van houtproducten als vermeld in bijlage X indien: i) zij van oorsprong zijn uit Belarus; of
ii) zij uit Belarus zijn uitgevoerd;
b) het direct of indirect aankopen van houtproducten als vermeld in bijlage X die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Belarus;
c) het vervoeren van houtproducten als vermeld in bijlage X, indien deze van oorsprong zijn uit Belarus of vanuit Belarus naar een ander land worden uitgevoerd;
d) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook op het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), en c), opgenomen verbodsbepalingen.
Verordening, artikel 1 sedecies, lid 1,Bijlage X Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2, leden 1 en 2 / Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 2bis, 2 ter, 3, 4 bis en 4 ter / Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 1

Artikel 1b, lid 1 is niet van toepassing indien:

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 3

Naar boven

13.3 Birma / Myanmar

Verordening 401/2013
Sanctieregeling Birma 2013

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van:

uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

Verordening, artikel 2, lid 1 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer is mogelijk via:

Verordening, artikel 2, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het leveren van financiering of financiële of technische bijstand met betrekking tot de militaire goederen.

Verordening artikel 3, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking hierop is mogelijk op basis van:

Verordening, artikel 4, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het leveren van financiering of financiële of technische bijstand gerelateerd aan de in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt.

Verordening artikel 3, lid 2

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma, als deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik, een militaire eindgebruiker of de grenswachtpolitie.

Wanneer de eindgebruiker het leger van Myanmar/Birma is, worden de betrokken goederen en technologie geacht voor militair gebruik te zijn bestemd.

Verordening artikel 3 bis, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden direct of indirect financiering, financiële bijstand, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik daarvan te verlenen aan militaire eindgebruikers, de grenswachtpolitie of voor militair gebruik in Myanmar/Birma.

Verordening artikel 3 bis, lid 4

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie of software, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma, tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.

Verordening artikel 3 ter, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vooraf toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 3 ter, is het verboden: direct of indirect financiering, financiële bijstand, technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage III vermelde apparatuur en technologie, of in verband met het leveren, installeren, in werking stellen of actualiseren van in bijlage III vermelde software, te verlenen aan personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma.

Verordening artikel 3 quater, lid 1

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren. Er worden ook aan de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

Verordening artikel 4 bis, lid 1 en 2 en Bijlage IV

sanctieregeling artikel 1, lid 1

Artikel 4 bis, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 4 quinquis bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Er bestaan afwijkingsmogelijkheden op dit verbod.

Verordening, artikel 4 ter, 4 quater en
4 quinquis ter

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2

Naar boven

13.4 Burundi

Verordening 2015/1755
Sanctieregeling Burundi 2015

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezen van alle tegoeden en economische middelen van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, die zijn opgenomen in Bijlage I.

Verordening, artikel 2, lid 1 en 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 4 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijken voor de volgende doeleinden is mogelijk via:

Verordening, artikel 3, lid 1 en Bijlage I
Verordening, artikel 4, lid 1 en Bijlage I
Verordening, artikel 5, lid 1 en Bijlage I
Verordening, artikel 6, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.5 Centraal Afrikaanse Republiek

Verordening 224/2014
Sanctieregeling Centraal-Afrikaanse Republiek 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op het leveren van technische bijstand en tussenhandeldiensten met betrekking tot de militaire goederen.

Verordening, artikel 2, letter a

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1


Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening, artikel 2 letter b

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening,artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 5 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 2

Artikel 5, lid 1, 2 en 3, is niet van toepassing, indien:
Verordening, artikel 5, lid 4
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2Afwijking
op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 6, Bijlage I
Verordening, artikel 7

Verordening, artikel 8, Bijlage I


Verordening, artikel 9, Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Lid 1 is niet van toepassing indien:

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2
Sanctieregeling, artikel 2, lid 3Naar boven

13.6 Chemische Wapens

Verordening 2018/1542

Sanctieregeling Chemische wapens 2018

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

1 Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgesomde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.

2 Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3 Bijlage I omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad, door de Raad zijn aangewezen als:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor, of financiële, technische of materiële steun verlenen aan, of op enige andere wijze betrokken zijn bij:

i) de aanmaak, de aanschaf, het bezit, de ontwikkeling, het vervoer, de opslag of de overdracht van chemische wapens;

ii) het gebruik van chemische wapens, of

iii) alle voorbereidingen voor het gebruik van chemische wapens;

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam bijstaan, aansporen of ertoe brengen om deel te nemen aan enige activiteit als bedoeld in punt a) van dit lid en daardoor het risico veroorzaken dat dergelijke activiteiten worden uitgevoerd of tot dat risico bijdragen, en

c) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die geassocieerd zijn met de onder de punten a) en b) vallende natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen.

Verordening, artikel 2
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 3, 4 en 5
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.7 Cyberaanvallen

Verordening 2019/796 Sanctieregeling cyberaanvallen 2020

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

1 Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I opgesomde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, worden bevroren.

2 Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3 Bijlage I omvat natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Besluit (GBVB) 2019/797 van de Raad, door de Raad zijn aangewezen als:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor cyberaanvallen of pogingen tot cyberaanvallen

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die financiële, technische of materiële steun verlenen aan, of op enige andere wijze betrokken zijn bij cyberaanvallen of pogingen tot cyberaanvallen, met inbegrip van het plannen, voorbereiden, deelnemen aan, aansturen van, assisteren bij of aanmoedigen van dergelijke aanvallen, of het faciliteren daarvan door handelen of nalaten
Verordening, artikel 3
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 3, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 4 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking
op dit verbod kan wanneer de bevoegde autoriteiten op door hen passende voorwaarden toestemming verlenen via:
Verordening, artikel 3, 4 en 5
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.8 Democratische republiek Congo

Verordening 1183/2005
Sanctieregeling Congo 2005

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op het direct of indirect verlenen van:

technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

financiering of financiële bijstand in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

aan niet-gouvernementele entiteiten of personen die actief zijn op het grondgebied van de Congo.

Verordening, artikel 1 bis
Sanctieregeling, artikel
2, lid 1

In afwijking van artikel 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor:

Verordening, artikel 1 ter

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Bevriezing en een verbod op de beschikbaarstelling van alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect aan degene vermeld in de bijlagen I of I bis .

Verordening, artikel 2, 2 ter en Bijlage I en bijlage I bis (lijst met personen, entiteiten en lichamen die zijn aangewezen voor de sancties. Aangevuld met de reden en identificatiemogelijkheden)

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 1 en 2, is niet van toepassing als:
Verordening artikel 2, lid 3
Sanctieregeling artikel, 2, lid 2Afwijking
op verbod is mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

Verordening, artikel 3, 4, 4 ter, Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Verbod op direct of indirect het leveren van militaire goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Sanctieregeling, artikel 3, lid 2

Sanctieregeling, artikel 3, lid 3

Naar boven

13.9 Guatemala

Verordening 2024/287

Sanctieregeling Guatemala 2024

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van op de lijst in bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.
Verordening, artikel 2, lid 1

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Er worden geen tegoeden of economische middelen, direct of indirect, ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van op de lijst in bijlage I opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
Verordening, artikel 2, lid 2
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod is, soms onder voorwaarden, mogelijk via:
Verordening, artikel 3, lid 1

Verordening, artikel 4, lid 2

Verordening, artikel 5, lid 1

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing, indien:
Verordening, artikel 4, lid 1
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Naar boven

13.10 Guinee

Verordening 1284/2009
Sanctieregeling Guinee 2010

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in bijlage II zijn vermeld, worden bevroren.
Verordening, artikel 6, lid 1 en Bijlage II
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing, indien:
Verordening, artikel 8 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:
Verordening, artikel 8 en 9 en Bijlage III
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.11 Guinee-Bissau

Verordening 377/2012
Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening, artikel 2 en Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1 en lid 4

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 4, 5, 6, 7, Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.12 Haïti

Verordening 2022/2309
Sanctieregeling Haïti 2022

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op: • het verstrekken van technische bijstand in verband met militaire activiteiten etc., direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I; • het verstrekken van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I.
Verordening, art. 2 en Bijlage I en Bijlage I bis Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

 

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening, artikel 3
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Deze maatregel is in bepaalde situaties niet van toepassing, zie:
Verordening, art. 5
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2


Ook zijn er diverse afwijkingen op deze maatregel mogelijk:
Verordening, artikel 6, lid 1
Verordening, artikel 6 bis, lid 1
Verordening, artikel 6 ter, lid 1
Verordening, artikel 7, lid 1
Verordening, artikel 8, lid 1
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.
Sanctieregeling, artikel 3

Naar boven

13.13 Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ)

Verordening 2024/386
Sanctieregeling Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening, artikel 2
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Ook zijn er diverse afwijkingen op deze maatregel mogelijk:
Verordening, artikel 3, lid 1
Verordening, artikel 5, lid 1
Verordening, artikel 6,lid 1
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Deze maatregel is in bepaalde situaties niet van toepassing, zie:
Verordening, artikel 4, lid 1
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Naar boven

13.14 Irak

Verordening 1210/2003
Sanctieregeling Irak 2004 II

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op de:

 • invoer in de EU en;

 • uitvoer uit de EU en;

 • handel in cultuurgoederen die illegaal zijn meegenomen uit Irak.

Verordening, artikel 3 lid 1 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering op verbod als de cultuurgoederen, zie:

Verordening, artikel 3 lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 4 en Bijlage III en IV

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 4, lid 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien:
Verordening, artikel 4, lid 4
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening, artikel 6 en Bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, dan wel door of uit te voeren naar entiteiten of personen in Irak of voor gebruik in of ten behoeve van Irak, ongeacht het land van oorsprong.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling, artikel 1b, lid 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Irak hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak, artikel 2 en bijlage I

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 4, 6, 8 en 9

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een tussenhandeldienst als bedoeld in de artikelen 4, derde lid, 5, eerste lid, of 6, eerste lid, van de wet te verlenen voor goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Irak hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 3 en bijlage I

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 5, 7, 8 en 9

Naar boven

13.15 Iran

Verordening 267/2012
Verordening 359/2011

Verordening 2023/1529

Sanctieregeling Iran 2012

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Een voorafgaande vergunning is vereist voor:

 • het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan of exporteren van de goederen en technologie, bedoeld in bijlage I, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage I, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen en technologie opgenomen in bijlage I, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in bijlage I, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • alvorens een overeenkomst aan te gaan met Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, met inbegrip van het accepteren van leningen die of krediet dat door dergelijke personen, entiteiten of lichamen worden verschaft, die het dergelijke personen, entiteiten of lichamen mogelijk zouden maken om, zelfstandig of als deelgenoot in een joint venture of ander partnerschap, deel te nemen aan of een deelneming te vergroten in handelsactiviteiten met betrekking tot het volgende:

 • uraniumontginning,

 • de productie of het gebruik van nucleaire materialen opgenomen in deel 1 van de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden. Het verstrekken van een lening of krediet aan dergelijke personen, entiteiten of lichamen valt hier eveneens onder.

 • de aanschaf, de invoer of het vervoer uit Iran van in bijlage I opgenomen goederen en technologie, ongeacht of zij afkomstig zijn uit Iran.

Verordening 267/2012, artikel 2 bis, lid 1 en bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is vereist, geval per geval:

 • voor het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan en exporteren van de goederen en technologie, bedoeld in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran.

 • voor het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage II, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen opgenomen in bijlage II, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • voor de financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in bijlage II, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • alvorens een overeenkomst aan te gaan met Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, met inbegrip van het accepteren van leningen die of krediet dat door dergelijke personen, entiteiten of lichamen worden verschaft die het dergelijke personen, entiteiten of lichamen mogelijk zouden maken om, zelfstandig of als deelgenoot in een joint venture of ander partnerschap, deel te nemen aan of een deelneming te vergroten in handelsactiviteiten met betrekking tot technologieën als vermeld op de lijst in bijlage II;

 • voor de aanschaf, de invoer of het vervoer uit Iran van in bijlage II opgenomen goederen en technologie, ongeacht of zij afkomstig zijn uit Iran.

Verordening 267/2012, artikel 3 bis, lid 1 en bijlage II
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 3 bis is niet van toepassing in de volgende situaties:
Verordening 267/2012, artikel 3 quater, lid 1 en bijlage II

Verordening 267/2012, artikel 3 quinquis, lid 1 en bijlage II
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Iraanse personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Iran van de in de bijlage III genoemde goederen en technologieën of elk ander voorwerp waarvan de lidstaat van oordeel is dat het zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, ongeacht of die goederen van oorsprong zijn uit de Unie.

Verordening 267/2012, artikel 4 bis, lid 1 en bijlage III
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er wordt een verbod ingesteld op:

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage III ter vermelde goederen en technologie, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage III ter vermelde goederen, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

 • de financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in bijlage III, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het aangaan van een overeenkomst met Iraanse personen, entiteiten of lichamen, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, met inbegrip van het accepteren van leningen die of krediet dat door dergelijke personen, entiteiten of lichamen worden verschaft, die het dergelijke personen, entiteiten of lichamen mogelijk zouden maken om, zelfstandig of als deelgenoot in een joint venture of ander partnerschap, deel te nemen aan of een deelneming te vergroten in handelsactiviteiten met betrekking tot technologieën als vermeld op de lijst in bijlage III.

Verordening 267/2012, artikel 4 ter, bijlage III
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het is verboden de in de bijlage III genoemde goederen en technologie, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Iran, direct of indirect, ongeacht of het product van Iraanse oorsprong is.

Verordening 267/2012, artikel 4 quater, bijlage III
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er wordt een verbod ingesteld op:

 • het direct of indirect verlenen van technische bijstand, diensten als tussenhandelaar en andere diensten in verband met goederen en technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen en technologie genoemd in die lijst, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of bestemd voor gebruik in Iran;

 • de financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het aangaan van een overeenkomst voor het deelnemen aan of het vergroten van een deelneming in Iraanse personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij de vervaardiging van goederen of technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen hetzij onafhankelijk, hetzij als onderdeel van een joint venture of ander partnerschap. Het verstrekken van een lening of krediet aan dergelijke personen, entiteiten of lichamen valt hier eveneens onder.

Verordening 267/2012, artikel 5
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is vereist voor:

 • het verkopen, leveren of overdragen aan en exporteren van grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII ter ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran;

 • het verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII ter of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke items aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

 • de financiering of financiële bijstand in verband met grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII ter, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand of tussenhandeldiensten, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran.

Verordening 267/2012, artikel 15 bis, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen voor van grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in bijlage VII zijn niet van toepassing op de in bijlagen I, II en III vermelde goederen of met betrekking tot bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009.

Verordening 267/2012, artikel 15 bis, lid 6
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Bijlage VIII omvat de personen, entiteiten en lichamen die de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité hebben aangewezen o.b.v. enkele VN-resoluties.

Verordening 267/2012, artikel 23 en Bijlage VIII en IX
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 23, lid 1, 2 en 3, is niet van toepassing wanneer:
Verordening 267/2012, artikelen 23, lid 7,
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking
op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 267/2012, artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 28ter en 29.
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Bijlage XIII omvat de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die de VN-Veiligheidsraad heeft aangewezen overeenkomstig lid 6, onder c), van bijlage B bij VNVR-Resolutie 2231 (2015).

Verordening 267/2012, artikel 23 bis en Bijlage XIII en XIV
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 23 bis, lid 1, 2 en 3, is niet van toepassing wanneer:
Verordening 267/2012, artikelen 23 bis, lid 7,
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking
op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 267/2012, artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 28ter en 29.
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De persoon die vooraf informatie verstrekt als vastgelegd in de desbetreffende bepalingen inzake summiere aangiften en douaneaangiften in Verordening (EEG) nr. 2913/92 en Verordening (EEG) nr. 2454/93, legt eveneens de toestemmingen over als die krachtens deze verordening vereist zijn.

Verordening 267/2012, artikel 36
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

• De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan vaartuigen die eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 36 bedoelde vooraf verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze schepen voorwerpen vervoeren die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is.. • De verlening van technische en onderhoudsdiensten aan vrachtvliegtuigen die de eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 36 bedoelde vooraf verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze vliegtuigen voorwerpen vervoeren die voorkomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is.
Verordening 267/2012, artikel 37 Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op:
• de directe of indirecte verkoop, etc. voor uitrusting die gebruikt kan worden voor binnenlandse repressie van bijlage III;
• het direct of indirect verstrekken van technische bijstand of tussenhandeldiensten gerelateerd aan de in bijlage III bedoelde uitrusting;
• het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage III bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt.
Verordening 359/2011, artikel 1 bis, bijlage III
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking hiervoor is mogelijk via:
Verordening 359/2011, artikel 1 bis, lid 2 en bijlage II
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Het is verboden zonder voorafgaande toestemming de in bijlage IV vermelde apparatuur, technologie of programmatuur, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, etc. Verordening 359/2011, artikel 1 ter, bijlage IV
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Er geldt een verbod op:
• het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur genoemd in bijlage IV;
• het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de uitrusting, technologie en programmatuur genoemd in bijlage IV.
Verordening 359/2011, artikel 1 quater en bijlage IV
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening 359/2011, artikel 2 en Bijlage I Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.
Verordening 359/2011, artikel 4, 5, 6, 7 en Bijlage II
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2 en artikel 3

Het is verboden om de in bijlage II vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de capaciteit van Iran om onbemande luchtvaartuigen (“UAV’s”) te vervaardigen, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of voor gebruik in Iran. Ook de doorvoer over het grondgebied van Iran van uit de Unie uitgevoerde goederen en technologie als bedoeld in de eerste alinea is verboden.
Verordening 2023/1529, artikel 2, lid 1 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 1

Het is verboden:
a) direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of voor gebruik in Iran technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of voor gebruik in Iran financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

c) intellectuele-eigendomsrechten of fabrieksgeheimen op enige andere wijze te verkopen, in licentie te geven of over te dragen, alsmede rechten te verlenen op toegang tot of hergebruik van materiaal of informatie die door middel van intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd of die fabrieksgeheimen vormt in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, en op het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van die goederen en technologie, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Iran of voor gebruik in Iran.
Verordening 2023/1529, artikel 2, lid 2 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 1

Afwijking is mogelijk via:
Verordening 2023/1529, artikel 2, lid 3 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 2

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de in bijlage III vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die verantwoordelijk zijn voor, steun verlenen aan of betrokken zijn bij het Iraanse programma voor UAV’s, en van de ook in bijlage III vermelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die met hen banden hebben, worden bevroren. Verordening 2023/1529, artikel 3, lid 1 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 1

Aan of ten behoeve van de in bijlage III vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.
Verordening 2023/1529, artikel 3, lid 2 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 1

Afwijkingen van artikel 3 zijn mogelijk via:
Verordening 2023/1529, artikel 3 bis Verordening 2023/1529, artikel 3 ter Verordening 2023/1529, artikel 3 quater Sanctieregeling, artikel 2a, lid 2

Artikel 3, lid 2, geldt niet in geval van:
Verordening 2023/1529, artikel 3 sexies, lid 1 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 2

In gevallen die niet onder lid 1 van dit artikel vallen en in afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten, onder de algemene of specifieke voorwaarden die zij passend achten, specifieke of algemene toestemmingen verlenen om bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen vrij te geven of om bepaalde tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor uitsluitend humanitaire doeleinden in Iran. Verordening 2023/1529, artikel 3 sexies, lid 2 Sanctieregeling, artikel 2a, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.
Sanctieregeling artikel 4

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor bepaalde voertuigen die bescherming bieden tegen kogels en bestemd zijn voor bepaalde personen.
Sanctieregeling artikel 4

Naar boven

13.16 ISIS en Al-Qaida

Verordening 881/2002
Verordening 2016/1686

Sanctieregeling ISIS en AL Qaida 2016

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, direct of indirect aan degene vermeld (op alfabetische volgorde) in bijlage I van vo 881/2002.
Verordening 881/2002, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien:

Verordening 881/2002, artikel 2 , lid 5

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 881/2002, artikel 2 bis, Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect, ook via een derde die namens hen of op hun aanwijzing handelt, aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen toebehoren, of die hun eigendom zijn, in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, worden bevroren.

Let op:

De lijst van bijlage 1 wordt verder uitgebreid in artikel 3 met o.a. degenen die verbonden zijn aan ISIS (Da'esh) en Al Qaida of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan en nog meer. Bijlage 1 is dus geen limitatieve opsomming, alle personen/entiteiten die voldoen aan de omschrijvingen van artikel 3 vallen onder de bepalingen van deze verordening.
Verordening 2016/1686, artikel 2, Bijlage I Sanctieregeling, artikel 5, lid 1

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening 2016/1686, artikel 2, lid 3
Sanctieregeling, artikel 5, lid 1
Afwijking hiervan door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op de door hen passend geachte voorwaarden is mogelijk.

Verordening 2016/1686, artikel 5 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 5, lid 1

Verbod op het leveren van militaire goederen, aanverwant materiaal en technologie direct of indirect aan degene vermeld (op alfabetische volgorde) in bijlage I van vo 881/2002.

Geldt ook voor: degene is opgenomen in Bijlage I van Vo. 2016/1686
Sanctieregeling, artikel 1

Naar boven

13.17 Jemen

Verordening 1352/2014
Sanctieregeling Jemen 2015

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

   

Er geldt een verbod op:

 • het verstrekken van technische bijstand in verband met militaire activiteiten etc., direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I;

 • het verstrekken van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen vermeld in bijlage I.

Verordening, artikel 1 bis en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking hiervan kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zie:
Verordening, artikel 3 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 2, lid 1 en 2, is niet van toepassing indien:
Verordening, artikel 2, lid 3
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:
Verordening, artikel 3 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 1a

Naar boven

13.18 Kimberleyprocescertificering

Verordening 2368/2002
Sanctieregeling conflictdiamanten 2003

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op de invoer in de EU van ruwe diamant.

Onder invoer wordt voor deze verordening mede begrepen binnenbrengen van goederen.

Verordening, artikel 2 letter j en artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1

Invoer in de EU is toegestaan als aan de voorwaarden voor invoer wordt voldaan en vervoer van diamanten plaatsvindt met gebruik van de regeling extern douanevervoer.

Verordening artikel 18

Sanctieregeling artikel 1 lid 2

Verbod op de uitvoer uit de EU van ruwe diamant.

Verordening, artikel 11

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitvoer uit de EU is wel toegestaan als aan de voorwaarden voor uitvoer wordt voldaan.

Verordening, artikel 11

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.19 Krim en Sebastopol

Verordening 692/2014
Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op de invoer van alle goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.

Het verbod geldt ook voor het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van financiering of verlenen van financiële bijstand in verband met de invoer van de hierboven bedoelde goederen.

Verordening, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De in artikel 2 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing

Verordening, artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren, overdragen of uitvoeren van goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de sleutelsectoren:

 • Vervoer;

 • Telecommunicatie;

 • Energie;

 • Prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen.

a) naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of in Sebastopol, of

b) voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.

Verordening, artikel 2 ter, lid 1 en 2, bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen die zijn vastgesteld in de leden 1 en 2, wanneer zij verband houden met lid 1, onder b), gelden niet wanneer:
Verordening, artikel 2 ter, lid 3 en 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

1. Het is verboden technische bijstand, tussenhandeldiensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met infrastructuur in de Krim of in Sebastopol in de in artikel 2 ter, lid 1, bedoelde sectoren, als vastgelegd op basis van bijlage II, ongeacht de herkomst van de goederen of technologie.
Verordening, artikel 2 quater, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten kunnen tevens, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen, zie:
Verordening, artikel 2 sexies, lid 3
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het verrichten van diensten die direct verband houden met toeristische activiteiten in de Krim of in Sebastopol is verboden.

Het is met name schepen die cruisediensten verrichten verboden om de in bijlage III vermelde havens van het schiereiland de Krim binnen te varen of aan te doen.

Verordening, artikel 2 quinquies, lid 1 en 2 en bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen gelden niet wanneer:
Verordening, artikel 2 quinquies, lid 3 en 4 en bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.20 Libanon

Verordening 1412/2006
Verordening 305/2006

Verordening 2021/1275

Sanctieregeling Libanon en Syrië 2007

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van:

 • technische bijstand direct dan wel indirect;

 • financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire activiteiten.

Verordening 1412/2006, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op dit verbod is mogelijk via:
Verordening 1412/2006, artikel 3, de Bijlage

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening 305/2006, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 4, lid 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien:
Verordening 305/2006, artikel 2, lid 4
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2Afwijking op dit verbod is mogelijk:
Verordening 305/2006, artikel 3 en 4 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of een in bijlage I vermeld lichaam, worden bevroren. Verordening 2021/1275, artikel 2, lid 1 Sanctieregeling artikel 2a, lid 1

Er worden geen tegoeden of economische middelen, direct of indirect, ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
Verordening 2021/1275, artikel 2, lid 1 Sanctieregeling artikel 2a, lid 1

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing, indien:
Verordening 2021/1275, artikel 4
Sanctieregeling artikel 2a, lid 2


Afwijking
van artikel 2 is mogelijk op basis van:
Verordening 2021/1275, artikel 3, lid 1 Verordening 2021/1275, artikel 5, lid 1 Verordening 2021/1275, artikel 5, lid 1 Verordening 2021/1275, artikel 6, lid 1 Sanctieregeling artikel 2a, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Artikel 3, lid 1 is niet van toepassing in de volgende situaties:
Sanctieregeling, artikel 3, lid 2

Naar boven

13.21 Libië

Verordening 2016/44
Sanctieregeling Libië 2016

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

De directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië van de in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie is verboden.
Verordening, artikel 2, lid 1, letter a, Bijlage I Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Dit geldt niet, indien:
Verordening, artikel 2, lid 3 en 4, en Bijlage IV Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Libië, ongeacht of het product van Libische oorsprong is. Verordening, artikel 2, lid 2 en Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is vereist voor de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië van de in bijlage VII genoemde goederen (Goederen die zouden kunnen worden gebruikt voor migrantensmokkel en mensenhandel), ongeacht of die goederen van oorsprong zijn uit de Unie.
Verordening, artikel 2bis, lid 1 en bijlage VII Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een voorafgaande vergunning is niet vereist:
Verordening, artikel 2bis, lid 3 en bijlage VII Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op: het direct of indirect verlenen van technische bijstand en het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met in bijlage I opgenomen uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Libië of voor gebruik in Libië.
Verordening, artikel 3, lid 1, letter b en c Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Voor de volgende situaties gelden uitzonderingen:
Verordening, artikel 3, lid 2, 4 en Bijlage IV Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bijzondere informatieplicht vóór aankomst dan wel vóór vertrek voor alle goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen uit of verlaten naar Libië.
Verordening, artikel 4
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening artikel 5, Bijlage II en III Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening artikel 5, lid 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking
op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.
Verordening, artikel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en Bijlage IV
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het laden, vervoeren of ontladen van ruwe olie uit Libië op aangewezen vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, tenzij de bevoegde autoriteit van die lidstaat na overleg met het contactpunt van de regering van Libië daartoe toestemming verleent.
Verordening, artikel 15, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het leveren van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
Verordening, artikel 3, lid 1, letter a en c Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking hiervan en mits voorafgaande goedkeuring door het Sanctiecomité, zijn de daarin vermelde verbodsbepalingen niet van toepassing op:
Verordening artikel 3, lid 3
Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.
Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Het verbod geldt niet voor, zie:
Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Naar boven

13.22 Mali

Verordening 2017/1770
Sanctieregeling Mali 2017

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening artikel 2, lid 1 en 2 Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing, indien:
Verordening artikel 2, lid 3
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijkingen / uitzonderingen
:
Verordening artikel 3, lid 1,
Verordening artikel 3 bis, lid 1
Verordening artikel 4, lid 1
Verordening artikel 5, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.23 Moldavië

Verordening 2023/888
Sanctieregeling Moldavië 2023

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening artikel 2, lid 1 en 2 Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op dit verbod is mogelijk via:
Verordening artikel 3, lid 1
Verordening artikel 5, lid 1
Verordening artikel 6, lid 1
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Het verbod geldt niet voor, zie:
Verordening artikel 4, lid 1
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2
Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:
Verordening artikel 4, lid 2
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Naar boven

13.24 Nicaragua

Verordening 1716/2019
Sanctieregeling Nicaragua 2019

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening, artikel 2 en Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op voorwaarden, toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3, 4 en 5
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 6
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.25 Niger

Verordening 2023/2406
Sanctieregeling Niger 2023

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2 en Bijlage 1I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op voorwaarden, toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 3,4,5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.26 Noord-Korea

Verordening 2017/1509
Sanctieregeling Noord-Korea 2017

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op:

 • de directe of indirecte verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer:

naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea, van de in bijlage II (zie artikel 3, lid 2) vermelde goederen en technologieën, met inbegrip van software, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit de Unie;

Verordening, artikel 3, lid 1 a)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

naar Noord-Korea van luchtvaartbrandstof, als vermeld in bijlage III, of het vervoer ervan naar Noord-Korea aan boord van een onder de vlag van een lidstaat varend vaartuig of een vliegtuig van een lidstaat, ongeacht of deze brandstof van oorsprong is uit het grondgebied van de lidstaten.

Verordening, artikel 3, lid 1 b
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

 • de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van:

de in bijlage II (zie artikel 3, lid 2) vermelde goederen en technologieën, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;
Verordening, artikel 3, lid 1 c)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1


van goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, als vermeld in bijlage IV, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;

Verordening, artikel 3, lid 1 d)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1


van steenkool, ijzer en ijzererts, als vermeld in bijlage V, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;

Verordening, artikel 3, lid 1 e)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1


van de in bijlage VI vermelde aardolieproducten, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea;

Verordening, artikel 3, lid 1 f)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1


van koper, nikkel, zilver en zink, als vermeld in bijlage VII, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 3, lid 1 g)

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toch toestemming verlenen via:
Verordening, artikel 8, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


De verbodsbepaling van lid 1, onder b), is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 3, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking is ook mogelijk via:
Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking is, onder voorwaarden, mogelijk voor steenkool (niet van oorsprong uit Noord-Korea).

Verordening, artikel 4, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op de directe of indirecte verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van producten, met uitzondering van voedsel of medicijnen, indien de exporteur weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat:

a) de producten direct of indirect zijn bestemd voor de strijdkrachten van Noord-Korea, of

b) de uitvoer van de producten de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere staat dan Noord-Korea kan ondersteunen of verbeteren.

Verordening, artikel 5, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er is met toestemming een afwijking onder voorwaarden mogelijk.

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de invoer, de aankoop of het vervoer van de in lid 1 bedoelde producten uit Noord-Korea indien de importeur of de vervoerder weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat sprake is van een van de onder a) of b) van lid 1 vermelde situaties.

Verordening, artikel 5, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er is met toestemming een afwijking onder voorwaarden mogelijk.

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in bijlage II vermelde goederen en technologieën, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea.

Verordening, artikel 7, lid 1, letter a en b en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 7, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, bij goedkeuring door de VN-Veiligheidsraad, toch toestemming verlenen via:
Verordening, artikel 8, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op het direct of indirect verkrijgen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in bijlage II vermelde goederen en technologieën, ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea.

Verordening, artikel 7, lid 1, letter c en d en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 7, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, bij goedkeuring door de VN-Veiligheidsraad, toch toestemming verlenen via:

Verordening, artikel 8, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

In aanvulling op de verplichting om de bevoegde douaneautoriteiten voorafgaand aan aankomst of vertrek van informatie te voorzien moet een verklaring worden gedaan of de goederen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen dan wel onder deze verordening vallen. Wanneer voor de uitvoer daarvan toestemming moet worden verleend, moet tevens worden verklaard voor welke goederen en technologieën de uitvoervergunning is verleend.

De vereiste aanvullende informatie wordt door middel van een elektronische douaneaangifte verstrekt, ofwel, bij ontbreken van een dergelijke aangifte, in enige andere passende elektronische of schriftelijke vorm.

Verordening, artikel 9

Verbod op het leveren, de verkoop, uitvoer of overdracht naar Noord-Korea van luxe goederen.

Verordening, artikel 10, lid 1, letter a en bijlage VIII.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toch toestemming verlenen via:

Verordening, artikel 10, lid 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren, de aankoop, invoer of overdracht uit Noord-Korea van luxe goederen.

Verordening, artikel 10, lid 1, letter b en bijlage VIII.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Het verbod geldt niet bij:
Verordening, artikel 10, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


De bedoelde verbodsbepalingen gelden niet indien:
Verordening, artikel 10, lid 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen op door hen passend geachte voorwaarden toch toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 10, lid 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op verkoop, levering of overdracht aan of uitvoer direct of indirect van goud, edelmetaal en diamanten naar genoemde entiteiten en personen.

Verordening, artikel 11, letter a en bijlage IX.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Verbod op invoer, aankoop of vervoer direct of indirect van goud, edelmetaal en diamanten van genoemde entiteiten en personen.

Verordening, artikel 11, letter b en bijlage IX.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Geldt ook voor de verstrekking, direct of indirect, van technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand m.b.t. deze goederen.

Verordening, artikel 11, letter c en bijlage IX.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Verbod op de levering en uitvoer nieuwe bankbiljetten in de Noord-Koreaanse munteenheid.

Verordening, artikel 12

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op invoer, aankoop of overdracht direct of indirect van beelden uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 13 en bijlage X.

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen onder voorwaarden afwijken van dit verbod.

Verordening, artikel 14

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van de in bijlage XI vermelde helikopters en vaartuigen.

Verordening, artikel 15

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen onder voorwaarden afwijken van dit verbod.

Verordening, artikel 16

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van de in bijlage XI bis vermelde visserijproducten, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 bis, lid 1 en bijlage XI bis

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van het in bijlage XI ter vermelde lood en looderts, ongeacht of dit al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea is.

Verordening, artikel 16 ter en bijlage XI ter

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van de in bijlage XI quater vermelde condensaten en aardgascondensaten.

Verordening, artikel 16 quater en bijlage XI quater

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van alle geraffineerde aardolieproducten, als vermeld in bijlage XI quinquies, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 quinquies en bijlage XI quinquies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen onder voorwaarden afwijken van dit verbod.
Verordening, artikel 16 sexies

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van ruwe olie, als vermeld in bijlage XI sexies, ongeacht of deze van oorsprong is uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 septies en bijlage XI sexies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

In afwijking kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, bij goedkeuring door de VN-Veiligheidsraad, toch toestemming verlenen via:

Verordening, artikel 16 octies

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van de in bijlage XI septies vermelde textielstoffen, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn.

Verordening, artikel 16 nonies en bijlage XI septies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen onder voorwaarden afwijken van dit verbod.

Verordening, artikel 16 decies, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI octies vermelde levensmiddelen en landbouwproducten uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 undecies en bijlage XI octies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI novies vermelde machines en elektrotechnisch materieel uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 duodecies en bijlage XI novies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI decies vermelde aarde en steen, met inbegrip van magnesiet en magnesia uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 terdecies en bijlage XI decies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI undecies vermelde houtproducten uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 quaterdecies en bijlage XI undecies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van de in bijlage XI duodecies vermelde vaartuigen uit Noord-Korea, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit Noord-Korea.

Verordening, artikel 16 quaterdecies en bijlage XI duodecies

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Noord-Korea van alle industriële machines, transportvoertuigen en ijzer, staal en andere metalen, als vermeld in deel A van bijlage XII, ongeacht of deze van oorsprong zijn uit de Unie.

Verordening, artikel 16 septdecies en bijlage XII deel A

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten mogen onder voorwaarden toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 16 octodecies en bijlage XII deel B

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op geldovermakingen, met inbegrip van de clearing van betalingen, van en naar Noord-Korea.

Verordening, artikel 21, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Dit verbod is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 21, lid 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2


Dit verbod is ook niet van toepassing:
Verordening, artikel 21, lid 4

Sanctieregeling artikel 1, lid 2


Ook geldt er een uitzondering op dit verbod voor:
Verordening, artikel 21, lid 5

Sanctieregeling artikel 1, lid 2


In afwijking van de verbodsbepalingen van artikel 21, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor:

Verordening, artikel 22, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de in de bijlagen XIII, XV, XVI en XVII vermelde personen, entiteiten en lichamen worden bevroren.

Verordening, artikel 34, lid 1 en bijlagen XIII, XV, XVI en XVII

Sanctieregeling artikel 1, lid 1


Alle in bijlage XIV vermelde vaartuigen worden in beslag genomen, indien het Sanctiecomité dit zo heeft bepaald.

Verordening, artikel 34, lid 2 en bijlage XIV

Sanctieregeling artikel 1, lid 1


Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlagen XIII, XV, XVI en XVII vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.Verordening, artikel 34, lid 3 en bijlagen XIII, XV, XVI en XVII

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Er gelden diverse afwijkingen / uitzonderingen of is een maatregel niet van toepassing op de hier genoemde verboden. Alle afwijkingen/ uitzonderingen kennen hun eigen voorwaarden.

Zie hiervoor:

Verordening, artikel 34, lid 7 t/m lid 10

Verordening, artikel 35, lid 1 en 2

Verordening, artikel 36, lid 1 en 2

Verordening, artikel 37

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Vrachtzendingen, met inbegrip van persoonlijke bagage en ingecheckte bagage, die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije zones, worden geïnspecteerd om na te gaan of ze geen producten bevatten die door de VN-Veiligheidsraad of deze verordening zijn verboden indien:

 1. de vrachtzending afkomstig is uit Noord-Korea;

 2. de vrachtzending bestemd is voor Noord-Korea;

 3. voor de vrachtzending Noord-Korea, onderdanen van dat land, personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan, als tussenhandelaar of bemiddelaar zijn opgetreden;

 4. voor de vrachtzending in bijlage XIII vermelde personen, lichamen of entiteiten als tussenhandelaar of bemiddelaar zijn opgetreden;

 5. de vrachtzending wordt vervoerd aan boord van een vaartuig onder Noord-Koreaanse vlag of een in Noord-Korea geregistreerd vliegtuig, of van een vaar- of vliegtuig dat in geen enkel land is geregistreerd.

Verordening, artikel 38, lid 1

Sanctieregeling artikel 1, lid 1


Vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van lucht- of zeehavens en vrije zones, en die buiten het toepassingsgebied van lid 1 vallen, worden geïnspecteerd indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij producten zouden kunnen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, in de volgende omstandigheden:

a) de vrachtzending afkomstig is uit Noord-Korea;

b) de vrachtzending bestemd is voor Noord-Korea, of

c) voor de vrachtzending zijn Noord-Korea, onderdanen van dat land of namens hen handelende personen of entiteiten als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden.

Verordening, artikel 38, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Deze verboden (lid 1 en 2) doen geen afbreuk aan de onschendbaarheid en de bescherming van diplomatieke en consulaire tassen overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963.

Verordening, artikel 38, lid 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

De verlening van bunker- of leveringsdiensten of andere diensten aan Noord-Koreaanse vaartuigen is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie op grond waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze vaartuigen producten vervoeren waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer verboden is op grond van deze verordening.

Verordening, artikel 38, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Dit verbod geldt niet wanneer de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden.

Verordening, artikel 38, lid 4

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2

Naar boven

13.27 Oekraïne (Territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van)

Verordening 269/2014
Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Er zijn op dit verbod enkele uitzonderingen mogelijk:
Verordening artikel 2 bis
Sanctieregeling, artikel 1 en 2.

Afwijkingen
van het verbod zijn mogelijk via:
Verordening, art 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquis en 6 sexies

Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Het verbod is niet van toepassing indien: Verordening, artikel 6 quater, 6 septies. Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage II, uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Oekraïne hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, Artikel 2, bijlage II

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

Naar boven

13.28 Oekraïne II (oud leiders)

Verordening 208/2014
Sanctieregeling Oekraïne 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen in verband met de bezetting van Krim en Sebastopol.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4, 5, 6 en 7

Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Naar boven

13.29 Oekraïne III (illegale erkenning, bezetting of annexatie Oblasten)

Verordening 2022/263
Sanctieregeling Erkenning Donetsk en Luhanks 2022

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op:
a) de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de genoemde gebiedsdelen;
b) het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van financiering of financiële bijstand, alsmede het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen in verband met de invoer van de in punt a) bedoelde goederen. Verordening 2022/263, artikel 2, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 1

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing, zie:
Verordening 2022/263, artikel 2, lid 2 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op:
a) het verwerven of vergroten van een deelneming in vastgoed in de genoemde gebiedsdelen;
b) het verwerven of vergroten van een deelneming in entiteiten die zijn gevestigd in de genoemde gebiedsdelen, met inbegrip van de volledige verwerving van een dergelijke entiteit, of de verwerving van aandelen daarin en van andere effecten die een deelnemingsrecht in een dergelijke entiteit vertegenwoordigen;
c) het verstrekken van of het deelnemen aan regelingen voor het verstrekken van leningen of kredieten of het anderszins verstrekken van financiering, met inbegrip van eigen vermogen, aan een entiteit in de genoemde gebiedsdelen, of met de expliciete bedoeling een dergelijke entiteit te financieren;
d) het oprichten van een joint venture in de genoemde gebiedsdelen of met een entiteit in de genoemde gebiedsdelen; e) het verrichten van beleggingsdiensten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als genoemd in de punten a) tot en met d).
Verordening 2022/263, artikel 3, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 1

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing, zie:
Verordening 2022/263, artikel 3, lid 2 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Er bestaat wel een vergunning mogelijkheid: Verordening 2022/263, artikel 7, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Het is verboden goederen en technologie als vermeld in bijlage II te verkopen, te leveren, over te brengen of uit te voeren:
a) aan of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de genoemde gebiedsdelen, of
b) voor gebruik in de genoemde gebiedsdelen.
Bijlage II omvat bepaalde goederen en technologieën die geschikt zijn voor gebruik in de volgende sleutelsectoren:
i) vervoer;
ii) telecommunicatie;
iii) energie;
iv) de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen. Verordening 2022/263, artikel 4, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 1

Deze verbodsbepalingen gelden niet indien sprake is van:
Verordening 2022/263, artikel 4 bis, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Afwijking is mogelijk via:
Verordening 2022/263, artikel 4 bis, lid 2 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Er bestaat wel een vergunning mogelijkheid: Verordening 2022/263, artikel 7, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op:
a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage II vermelde goederen en technologie of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze goederen en technologie aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de genoemde gebiedsdelen of voor gebruik in de genoemde gebiedsdelen;
b) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële steun in verband met de in bijlage II vermelde goederen en technologie aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de genoemde gebiedsdelen of voor gebruik in de genoemde gebiedsdelen.
Verordening 2022/263, artikel 4, lid 2 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 1

Er bestaat wel een vergunning mogelijkheid: Verordening 2022/263, artikel 7, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Het is verboden technische bijstand, tussenhandeldiensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met infrastructuur in de genoemde gebiedsdelen in de in artikel 4, lid 1, bedoelde sectoren, als omschreven op basis van bijlage II, ongeacht de oorsprong van de goederen of technologie. Verordening 2022/263, artikel 5, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 1

Deze verbodsbepalingen gelden niet indien sprake is van:
Verordening 2022/263, artikel 5 bis, lid 1 en 2 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 2

Het verlenen van diensten die direct verband houden met toeristische activiteiten in de genoemde gebiedsdelen is verboden. Verordening 2022/263, artikel 6, lid 1 Sanctieregeling erkenning Donetsk en Luhansk 2022, artikel 1, lid 1

Naar boven

13.30 Schendingen van mensenrechten

Verordening 2020/1998
Sanctieregeling mensenrechtenschendingen 2020

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, direct of indirect aan de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die zijn vermeld in de bijlage I van vo 2020/1998.
Verordening 2020/1998, artikel 3 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming bevoegde autoriteiten voor:
Verordening 2020/1998, artikel 4,5, en 6 Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

 

Naar boven

13.31 Somalië

Verordening 147/2003
Verordening 356/2010

Sanctieregeling Somalië 2003
Verordening 2018/1933

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening 147/2003, artikel 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het verstrekken van technische bijstand (zoals reparaties, ontwikkeling , onderhoud etc.) voor militaire activiteiten, goederen en technologie ,die zijn vermeld in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
Verordening 147/2003, artikel 1 Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het verbod is niet van toepassing via:
Verordening 147/2003, artikel 3

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2 en 4

Bijzondere informatieplicht vóór aankomst dan wel vóór vertrek voor alle goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen uit of verlaten naar Somalië.

Verordening 147/2003, artikel 3 bis

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op invoer, aankoop en vervoer van houtskool.

Verordening 147/2003, artikel 3ter en bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op de levering van onderdelen van geïmproviseerde explosieven als bedoeld in bijlage III naar Somalië, Tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, als vermeld op de in bijlage I genoemde websites, voorafgaande toestemming heeft verleend. Verordening 147/2003, artikel 3 quater en Bijlage III
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Verordening 356/2010, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening 356/2010, artikel 4

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2


Afwijking
op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening 356/2010, artikel 3, 5, 6 en Bijlage II
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

-Verbod op het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten of met de levering, verkoop, overdracht, fabricage, het onderhoud of gebruik van militaire goederen en technologie aan aangewezen personen, entiteiten of lichamen.

Verordening 356/2010, artikel 8, bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor een tiental doeleinden genoemd in de sanctieregeling.

Sanctieregeling artikel 2, lid 2

Naar boven

13.32 Strijd tegen terrorisme

Verordening 2580/2001
Verordening 2019/25

Sanctieregeling terrorisme 2002

Sanctieregeling terrorisme 2002 II

Sanctieregeling terrorisme 2007

Sanctieregeling terrorisme 2007 II

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Verordening, artikel 2 en Bijlage II

Verordening 2019/25 Bijlage (lijst van personen of entiteiten)

Sanctieregeling terrorisme 2002, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

Verordening, artikel 5, 6 en Bijlage I

Sanctieregeling terrorisme 2002, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, voor groepen en entiteiten die met een ster zijn aangemerkt in de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 nr. 2002/931/GBVB.

Sanctieregeling terrorisme 2002 II, artikel 1

Ontheffing op verbod mogelijk door aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling terrorisme 2002 II, artikel 3

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van middelen ( tegoeden en economische middelen), voor in de bijlage genoemde personen.

Sanctieregeling 2007, artikel 2 en bijlage

Ontheffing op verbod mogelijk door aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling 2007, artikel 3

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Tevens een verbod voor het verrichten van financiële diensten ten behoeve van de personen en organisaties vallende onder deze regeling.

Een achttal personen vallen via een aanwijzing onder deze regeling.

Sanctieregeling terrorisme 2007 II, artikel 2

Ontheffing op verbod mogelijk door aangewezen autoriteiten.

Sanctieregeling terrorisme 2007 II, artikel 3

Naar boven

13.33 Sudan

Verordening 747/2014
Verordening 2023/2147
Sanctieregeling Sudan 2014

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het verstrekken van technisch advies of tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening 747/2014, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Verordening 747/2014, artikel 3
Verordening 747/2014, artikel 4

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening 747/2014, artikel 5, Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening 747/2014, artikel 5, lid 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Afwijking
op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening artikel 6, 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.
Verordening 2023/2147, artikel 2, lid 1 en 2 en Bijlage I
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:
Verordening 2023/2147, artikelen 3, lid 1, 4, lid 1 en 2, 5, lid 1, 6, lid 1
Sanctieregeling, artikel 1a, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten via:

Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Sanctieregeling, artikel 3, lid 3

Naar boven

13.34 Syrië

Verordening 36/2012

Sanctieregeling Syrië 2012
Regeling goederen voor tweeërlei gebruik

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van apparatuur, goederen en technologie zoals genoemd in bijlage 1A die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt.

Verordening, artikel 2 bis, lid 1 en Bijlage IA

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

Verordening, artikel 2 bis, lid 2 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Een voorafgaande vergunning is vereist voor het leveren van apparatuur, goederen of technologie zoals genoemd in bijlage IX, die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt.

Verordening, artikel 2 ter en Bijlage IX

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Geen vergunning indien de autoriteiten redelijke gronden hebben dat de apparatuur, goederen of technologie gebruikt worden of kunnen worden voor binnenlandse repressie.

Verordening, artikel 2 ter, lid 2

Bijzondere informatieplicht vóór vertrek voor alle goederen die het douanegebied van de Unie verlaten naar Syrië.

Verordening, artikel 2 quater

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op het leveren van financiering, financiële bijstand of technische bijstand gerelateerd aan uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt.

Verordening, artikel 3, lid 1 en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

Verordening, artikel 3, lid 3, 4 en 5 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het verstrekken van financiering of financiële bijstand voor militaire goederen en technologie en de levering van die goederen en technologie.

Verordening artikel 3 bis

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Niet van toepassing op:

Verordening artikel 3 ter

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op leveren van apparatuur, technologie of programmatuur voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime. Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening, artikel 4, 5 en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4, 5 en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 2

Verbod op invoer, aankoop en vervoer van aardolie of aardolieproducten.

Bewust en opzettelijke deelname aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild.

Verordening, artikel 6

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk:

Verordening artikel 6 bis en 7

Verordening artikel 6 ter

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Er geldt een verbod op:

de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop, levering, overdracht en uitvoer van de in bijlage V bis vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven bestemd voor personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Syrië.

Ook het verschaffen van financiering of financiële bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten is verboden.

Verordening, artikel 7 bis en bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Een afwijking is mogelijk wanneer de goederen vereist zijn door de Verenigde Naties of

Verordening, artikel 7 bis, lid 3 en 5, bijlage V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren en de uitvoer van apparatuur en technologie voor bepaalde sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie.

Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening, artikel 8, 9 en bijlage VI.

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk:

Verordening artikel 9bis en 10

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op de levering en uitvoer van nieuwe bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid.

Verordening, artikel 11.

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op de invoer, uitvoer en levering van goud, edelmetaal en diamant.

Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening artikel 11 bis en bijlage VIII

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Verbod op uitvoer van luxe goederen.

Verordening artikel 11 ter, lid 1 en bijlage X

Sanctieregeling artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk voor:
Verordening artikel 11ter,lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op de:

 • invoer in de EU en;

 • uitvoer uit de EU en;

 • handel,

in cultuurgoederen die illegaal zijn meegenomen uit Syrië.

Verordening, artikel 11 quater, lid 1 en Bijlage XI

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Uitzondering hierop:

Verordening, artikel 11 quater, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren en de uitvoer van apparatuur of technologie voor de bouw of installatie in Syrië van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit.

Tevens een verbod op hieraan gerelateerde financiering, financiële of technische bijstand.

Verordening, artikel 12, lid 1 en bijlage VII.

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking mogelijk voor:

Verordening artikel 12, lid 2

Sanctieregeling artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 14 en Bijlage II en II bis

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:
Verordening, artikel 16

Verordening, artikel 16 bis en 16 ter

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2 en artikel 2

Verboden om toegang te verschaffen op luchthavens van de Unie aan:

 • alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vrachtvluchten;

 • alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten.

Verordening, artikel 26 bis, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Het verbod is niet van toepassing op:
Verordening, artikel 26 bis, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te kopen, in te voeren of te vervoeren in geval de goederen afkomstig zijn uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Wel toegestaan indien sprake is van:

Sanctieregeling artikel 3, lid 2

Het is verboden zonder vergunning van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goederen voor tweeërlei gebruik als bedoeld in de bijlage I en II, uit te voeren uit Nederland indien deze als bestemming, met inbegrip van de eindbestemming, Syrië hebben.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 2 en bijlage I en II

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de inspecteur.

Regeling goederen voor tweeërlei gebruik, artikel 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

Naar boven

13.35 Tunesië

Verordening 101/2011
Sanctieregeling Tunesië 2011

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Verordening, artikel 2 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1

 

Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:

Verordening, artikel 4, 6, 5, 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 4, 6, 5, 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Naar boven

13.36 Turkije

Verordening 2019/1890

Sanctieregeling Turkije 2019

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten vermeld in Verordening, artikel 2 en bijlage 1,

Sanctieregeling, artikel 1 lid 1

Afwijking op verbod is mogelijk:
Verordening, artikel 3 , 4, 5, 6 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1 lid 2

Naar boven

13.37 Venezuela

Verordening 2017/2063

Sanctieregeling Venezuela 2017

   

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het leveren van financiering, financiële bijstand of technische bijstand gerelateerd aan in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën.

Verordening, artikel 2, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepaling geldt niet voor:
Verordening, artikel 2, lid 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De bevoegde autoriteiten kunnen onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor:

Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op:
Verordening, artikel 5
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van apparatuur, goederen en technologie zoals genoemd in bijlage I die voor binnenlandse repressie kunnen worden gebruikt.

Verordening, artikel 3, letter a en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten kunnen onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Dit is ook niet van toepassing op:

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van financiering, financiële bijstand of technische bijstand gerelateerd aan uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt .

Verordening, artikel 3, letter b en c

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De bevoegde autoriteiten kunnen onder voorwaarden wel toestemming verlenen voor:
Verordening, artikel 4, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Dit is ook niet van toepassing op:
Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Het is verboden de in bijlage II vermelde apparatuur, technologie of software, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Venezuela of voor gebruik in Venezuela, tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.

Verordening, artikel 6, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

De bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat kan voorafgaandelijk toestemming verlenen voor:

Verordening, artikel 7, lid 1

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam die in de bijlagen IV en V is vermeld, worden bevroren.

Aan de natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV en V worden ook geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

Verordening, artikel 8, lid 1 en 2 en Bijlage IV en V

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 8, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 9 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Ook hierop gelden diverse afwijkingen.

Verordening, artikel 9, 10 en 11

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen alsmede militaire technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Dit is niet van toepassing:
Sanctieregeling, artikel 2, lid 2


Dit is ook niet van toepassing met vooraf verleende ontheffing van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of technische bijstand van:

Sanctieregeling, artikel 2, lid 2

Naar boven

13.38 Zimbabwe

Verordening 314/2004
Sanctieregeling Zimbabwe 2004

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Verbod op het verstrekken van technische bijstand en het leveren van financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten en de verstrekking van militaire goederen en technologie.

Verordening, artikel 2

Sanctieregeling, artikel 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

Verordening, artikel 4 en Bijlage II

Sanctieregeling artikel 1, lid 2


Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt en hieraan gerelateerde financiering of financiële bijstand.

Verordening, artikel 3 en Bijlage I

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor humanitair gebruik of bescherming.

Verordening, artikel 4 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Uitzondering op verbod voor tijdelijke uitvoer van beschermende kleding, scherfwerende vesten en militaire helmen bestemd voor bepaalde personen.

Verordening, artikel 5

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen, gericht tegen genoemde personen of entiteiten.

Verordening, artikel 6 en Bijlage III

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

Artikel 6, leden 1 en 2, is niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 7 bis
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2


Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor basisuitgaven en andere bepaalde doeleinden.

Verordening, artikel 7 en Bijlage II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 2, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk voor:

Sanctieregeling artikel 2, lid 2


Uitzondering mogelijk voor de tijdelijke uitvoer van:
Sanctieregeling, artikel 2, lid 3

Naar boven

13.39 Zuid-Sudan

Verordening 2015/735
Sanctieregeling Zuid-Sudan 2015

Aard sancties

Afwijkingen / uitzonderingen

Er geldt een verbod op:

 • Verstekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met militaire activiteiten of met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting, en onderdelen daarvoor, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan:

 • Verbod op het leveren van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten ,

 • met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en aanverwant materieel, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand,tussenhandeldiensten of andere diensten, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Zuid-Sudan:

 • technische bijstand, financiering, financiële bijstand of tussenhandeldiensten in verband met het leveren van gewapende huurlingen in of voor inzet in Zuid-Sudan

  .

Verordening, artikel 2
Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De verbodsbepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op:

Verordening, artikel 3

Sanctieregeling artikel 1, lid 2


Afwijking op verbod is onder voorwaarden mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:
Verordening, artikel 4

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Bevriezing van en verbod op de ter beschikkingstelling van tegoeden en economische middelen.

Verordening, artikel 5 en Bijlage I en 2

Sanctieregeling, artikel 1, lid 1

De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien sprake is van:
Verordening, artikel 5, lid 4
Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Diverse afwijkingen mogelijk.

Verordening, artikel 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 en 13 en Bijlage I en II

Sanctieregeling, artikel 1, lid 2

Verbod op het leveren van militaire goederen en technologie.

Sanctieregeling, artikel 3, lid 1

Afwijking op verbod mogelijk met toestemming aangewezen autoriteiten voor:

Sanctieregeling artikel 3, lid 2


Niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van:
Sanctieregeling, artikel 3, lid 3

Naar boven