Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

8 Proces fysiek toezicht

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden binnen het proces fysiek toezicht bij het toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen. De werkzaamheden zien op:

 • goederen;

 • bestemming/herkomst: land, persoon of entiteit;

 • Kimberleyprocescertificering.

Overzicht vastgestelde sanctiemaatregelen

Alle sanctiemaatregelen, de relevante verordeningen en regelingen zijn via het overzicht raadpleegbaar. Dit overzicht wordt periodiek bijgewerkt.

Naar boven

8.1 Fysiek toezicht gericht op goederen

Controle soort goederen

Veel sanctiemaatregelen vloeien voort uit (gewapende) conflicten in een bepaald land of gebied. De hierop ingestelde maatregelen zien op het tegengaan van het verstrekken van militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use). Het beoordelen van dergelijke goederen tijdens een fysieke controle vereist specialistische kennis. De vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties heeft hiervoor een opleiding en training gevolgd.

Let op!

Voordat u contact opneemt met de vraagbaak zorgt u dat u de gegevens van de goederen opgevraagd of ontvangen heeft van AB. Dit betreft minimaal de factuur, merken en typenummers en liefst technische specificaties. Maak indien mogelijk foto’s. zonder specificaties of typenummers kan een vraagbaak lastig beoordelen.

Militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)
Bepaalde sanctiemaatregelen betreffen in bijlagen van sanctieverordeningen aangewezen militaire goederen en technologie of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use) en technologie. De omschrijving van deze goederen en technologie is vaak zeer specifiek en technisch. Bij de controleopdracht gericht op deze goederen wordt altijd de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties ingeschakeld. De vraagbaak zal de beoordeling van deze goederen uitvoeren.
Is een vraagbaak niet direct beschikbaar, dan wordt de controle alleen uitgevoerd na overleg met een vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties op basis van de door de vraagbaak gegeven (telefonische of schriftelijke) instructies.

Blijkt bij de controle dat o.b.v. de technische specificaties of specifieke technologie van de goederen een verdere verdieping noodzakelijk is dan neemt de vraagbaak contact op met de CDIU, deze neemt eventueel contact op met Team POSS. Team POSS besluit in voorkomend geval in overleg met de vraagbaak hoe de fysieke controle verder wordt uitgevoerd. Team POSS bevestigt hun beslissing per email. Gaat Team POSS de fysieke controle in samenwerking met de vraagbaak of u uitvoeren dan vraagt u Team POSS om hun bevindingen altijd schriftelijk te bevestigen. De bevindingen van Team POSS worden bij het Plato-dossier gevoegd.

Andere goederen
Voor een fysieke controle voor andere goederen dan de hierboven genoemde goederen wordt de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties niet ingeschakeld. Bij ander soortige goederen verricht u zelfstandig de fysieke controle. Alleen wanneer u tijdens de fysieke controle blijkt dat er mogelijk toch sprake is van militaire goederen of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use), neemt u contact op met een vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties.

Wanneer bij de fysieke controle onduidelijkheden bestaan over de feitelijke aard of indeling van de goederen, overlegt u altijd met de opdrachtgever van de controleopdracht. In overleg wordt dan vastgesteld hoe de controle wordt voortgezet.

Let op!

De CDIU vervult een helpdesk-functie in situaties waarbij meer specialistische kennis noodzakelijk is. De CDIU is tijdens kantooruren rechtstreeks bereikbaar en buiten kantooruren via een piketdienst.

Naar boven

8.2 Fysiek toezicht bestemming/herkomst bepaalde landen, personen of entiteiten

Veel sanctiemaatregelen zijn specifiek gericht tegen bepaalde personen of entiteiten. We spreken hierbij over “geliste” personen of entiteiten. Deze personen of entiteiten zijn opgenomen in een bijlage van de betreffende sanctieverordening. Het betreft een verbod of een vergunningplicht voor het leveren van in de verordening genoemde goederen aan deze personen of entiteiten. Meer informatie vindt u in “Toepassing sanctiemaatregelen”.

Belangrijke elementen bij een fysieke controle voor dit aspect zijn:

 • soort goederen

 • land van bestemming/herkomst, personen of entiteiten.

Naar boven

8.2.1 Controle van de goederen

Stel vast wat voor goederen het exact betreft, zie hiervoor paragraaf 8.1.

Goederen die bestemd zijn voor gesanctioneerde personen of entiteiten kunnen onder het begrip “economische middelen” vallen. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van goederen die gerelateerd kunnen worden aan geliste” personen of entiteiten partij, wordt de zending opgehouden en direct contact opgenomen met de CDIU.

Naar boven

8.2.2 Controle land van bestemming/herkomst, personen of entiteiten

Controle bestemming/herkomst
Van belang is of de informatie over het land van bestemming, of het land van herkomst (bij invoer), in de controleopdracht overeenstemt met de gegevens op de:

 • goederen;

 • verpakking;

 • alle bescheiden die horen bij de goederen.

Als in de controleopdracht geen informatie staat over het land van bestemming/herkomst, maar wel op de goederen, de verpakking of de bescheiden, vermeld deze gegevens over het land van bestemming/herkomst dan bij uw bevindingen in het Plato-dossier.

Controle personen en entiteiten waarvoor de goederen bestemd zijn

Er moet zoveel als mogelijk informatie in het Plato-dossier worden opgenomen over de persoon of entiteit waarvoor de goederen (uiteindelijk) bestemd zijn. Vastgesteld moet worden of de gegevens van de aangifte overeenstemmen met de gegevens op de goederen, de verpakking of op de bescheiden die horen bij de goederen.

Als er in de controleopdracht geen informatie staat over de persoon of entiteit waarvoor de goederen bestemd zijn, maar wel op de goederen, de verpakking of de bescheiden, vermeld dan die gegevens over de geadresseerde dan zo uitgebreid mogelijk in het Plato-dossier.

Let op!

Voor de meest actuele lijst van personen en entiteiten tegen wie sanctiemaatregelen zijn ingesteld, kunt u de Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU . raadplegen. Op deze site is een zoekfunctie op naam opgenomen.

Naar boven

8.3 Werkzaamheden fysiek toezicht - Algemeen

Als u opdracht krijgt een fysieke controle uit te voeren gericht op sanctiemaatregelen, verricht u de volgende werkzaamheden:

 1. Voer de controle uit volgens de controleopdracht en volg de gegeven instructies op.

 2. Betreft het (mogelijk) strategische goederen, dan moet de controle worden uitgevoerd door of alleen in samenspraak met de vraagbaak Wwm/Strategische goederen/Sancties. Als geen vraagbaak beschikbaar is, neem dan contact op met de opdrachtgever van de fysieke controle. De opdrachtgever besluit, eventueel in overleg met de CDIU, hoe de controle wordt uitgevoerd en welke elementen van belang zijn.

 3. De vraagbaak kan bij de fysieke controle in overleg met de CDIU Team POSS inschakelen om vast te stellen of het strategische goederen betreft. Team POSS geeft de bevindingen schriftelijk door aan de vraagbaak en deze worden aan het Plato-dossier toegevoegd.

 4. Leg altijd de volgende elementen vast:

  de soort en de identiteit van de goederen

  , de aanduidingen op de verpakking en alle bijbehorende bescheiden en neem deze over als ze betrekking hebben op:

  het gebruik van de goederen;


  Controleer of deze informatie overeenstemt met de informatie bij de Plato-opdracht.

  Leg de bevindingen vast in het Plato-dossier conform de instructies in het Handboek Douane, onderdeel 12.00.00, paragraaf 6.

  1. land van bestemming/herkomst;

  2. route naar/van het land van bestemming/herkomst;

  3. voor wie de goederen (uiteindelijk) bestemd zijn;

  4. andere elementen die eventueel door de vraagbaak worden aangeleverd.

Naar boven

8.4 Fysiek toezicht Kimberleyprocescertificering

De handel in ruwe diamant is aan strikte regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de Kimberley Procedure. Bij een fysieke controle van ruwe diamanten moeten de volgende aspecten worden gecontroleerd:

 1. Stemt de zending overeen met de gegevens op het bijbehorende Kimberleyprocescertificaat.

 2. Worden de diamanten vervoerd in fraudebestendige houders.

 3. Zijn de zegels die in het land van uitvoer of door de officiële communautaire autoriteit op de houders zijn aangebracht, intact?

Is het land van herkomst op het Kimberleyprocescertificaat het daadwerkelijke land van herkomst (bij invoer of doorvoer)?

Bij deze fysieke controle is het niet toegestaan om:

 • de fraudebestendige houders te openen;

 • de aangebrachte zegels te verbreken en;

 • monsters te nemen.

Let op!

Alleen in uitzonderingssituaties waarbij geen officieel Kimberleyprocescertificaat aanwezig is bij de zending of waarbij wordt aangegeven dat het certificaat zich in de container bevindt bestaat de mogelijkheid een houder toch te openen.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Vooraf overleg met de vraagbaak LM/MR.

 • Altijd minimaal één collega aanwezig.

 • Douaneverzegeling aanbrengen + brief in houder.

PV / verslag van maken of vermelden in het plato-dossier.

Het Kimberleyprocescertificaat moet aanwezig zijn bij douanevervoer van ruwe diamant. Neem bij twijfel over de echtheid van het certificaat contact op met de vraagbaak LM/MR. In overleg met de vraagbaak LM/MR kan besloten worden om experts van Falsificaten in te schakelen. Met behulp van deze experts kunnen mogelijk vragen beantwoordt worden over:

 • het model van het certificaat;

 • de minimumeisen;

 • de veiligheidskenmerken;

 • de kenmerken en kleuren van het certificaat.

Let op!

Bij een controle op basis van de douanewetgeving bij het in het vrije verkeer brengen van ruwe diamanten is het wel toegestaan de houders te openen wanneer daarvoor een zeer duidelijke aanleiding (mogelijke onregelmatigheid) bestaat. In deze situatie geldt de verplichting dit onderzoek alleen te doen in het bijzijn van een collega.
In een dergelijke situatie behoort een door de officiële bevoegde autoriteiten gewaarmerkt bescheid aanwezig te zijn.

Naar boven

8.5 Fysiek toezicht financiële sanctiemaatregelen luchthavens

Ook op de Nederlandse internationale luchthavens oefent de Douane toezicht uit op financiële sanctiemaatregelen.
Bij de fysieke controle van passagiers vanuit sanctielanden of passagiers met een nationaliteit van een gesanctioneerd land kunnen geld, waardepapieren, edelmetalen, edelstenen of andere waardevolle goederen worden aangetroffen.

Een natuurlijk persoon die de EU binnenkomt of verlaat moet aangifte doen als hij liquide middelen vervoert met een waarde van € 10.000 of meer. Het kan voorkomen dat er vrijwillig aangifte voor liquide middelen wordt gedaan door een hierboven bedoelde passagier. Mogelijk wordt er geen aangifte gedaan maar worden wel liquide middelen aangetroffen.

U controleert bij het aantreffen van geld, waardepapieren, edelmetalen, edelstenen of andere waardevolle goederen altijd of de passagier mogelijk een gelist persoon is.
Voor de meest actuele lijst van personen en entiteiten tegen wie sanctiemaatregelen zijn ingesteld, kunt u de Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU raadplegen. Op deze site is een zoekfunctie op naam opgenomen.

Is er sprake van een gelist persoon meldt dit aan de vraagbaak LM/MR van uw kantoor. De vraagbaak LM/MR neemt contact op met de CDIU. Bij een mogelijke onregelmatigheid overlegt de CDIU met team POSS en/of BuZa.

Naar boven

8.6 Onregelmatigheden

Bij het constateren van onregelmatigheden handelt u op de voorgeschreven wijze.

Naar boven