Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.04.00 Sanctiemaatregelen

11 Risicobeheersing

11.1 Risicobeheersing

De handhaving door de Douane is gebaseerd op risicobeheersing. Aard en omvang van de risico’s bepalen de gerichte inzet van handhavingsinstrumenten.

De handhaving kent verschillende vormen in tijd en in werking, die elkaar aanvullen of versterken om het beoogde effect te bereiken. We hanteren dus een gelaagde handhaving.

De Douane kan verschillende handhavingsvormen inzetten, van generiek (bijvoorbeeld VGEM-brede controles, monitoring, virtueel net, cameratoezicht) tot specifiek (bijvoorbeeld de controle van een goederenzending gericht op indicatoren goederen of object). De juiste keuze en inzet leiden tot een optimale doeltreffendheid (doen we de juiste dingen) en doelmatigheid (doen we de juiste dingen goed).

Ook bij de generieke handhaving werken we risicogericht en is het beschreven risico leidend. Naast controle op dit risico voeren we een geïntegreerde controle uit. Bij controles op andere handhavingsgebieden controleren we het beschreven risico, maar kijken we dus ook naar het risico sanctiemaatregelen.

Naar boven

11.2 Handhaving

De Douane en BH&O stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s op het gebied sanctiemaatregelen zij willen afdekken bij de invoer in en de uitvoer uit het douanegebied van de EU (Nederland). Deze afstemming met beleidsverantwoordelijk departement gebeurt door de afdeling Handhavingsbeleid (HHB) van Douane landelijk kantoor. Ook wordt vastgesteld welke handhavingsinstrumenten daarvoor ingezet zullen worden.

Het specifieke handhavingsniveau wordt vastgelegd in het uitvoeringsplan sanctiemaatregelen. Dit wordt beheerd en geëvalueerd door Intelligence, DLTC. Bij de handhaving gaat de Douane uit van risicoanalyses; ook deze worden gemaakt door Intelligence, DLTC.

Het DLTC is verantwoordelijk voor de aansturing van de handhaving door de Douane en voor de evaluatie en analyse van de handhavingsresultaten (kleine en grote leercirkel). Op basis hiervan wordt nagegaan of de beoogde effecten worden bereikt en wordt de aansturing continu bijgesteld.

Gegevens uit de evaluatie van het DLTC vormen input voor de jaarlijkse beleidsevaluatie die door HHB opgesteld en vervolgens met BH&O besproken wordt.

Naar boven

11.3 Risicodatabase

De RisicoDataBase (RDB) is een applicatie die het proces van risicobeheersing geautomatiseerd ondersteunt. Met de applicatie is het mogelijk om nieuwe (risico)signalen digitaal te verzenden naar de postbus van het centraal punt van de RDB. De applicatie levert een bijdrage in de verdere ontwikkeling en besluitvorming over de ingebrachte signalen.

Binnenkomende nieuwe signalen worden beoordeeld op relevantie en juistheid. Er wordt een keuze gemaakt tussen niet ontwikkelen, ontwikkelen, direct handelen of toevoegen aan een bestaand signaal. Nieuwe signalen worden rechtstreeks uitgezet bij profielbeheer bij het relevante team binnen DLTC als direct handelen gewenst is of geen nadere analyse hoeft plaats te vinden. Als nadere analyse gewenst is worden ze toegewezen aan Intelligence, waarbij risicosignalen over de processen heen worden beoordeeld.

Naar boven