Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

Het Voorschrift Vervoer gevaarlijke stoffen verstaat onder:

Begrip

Omschrijving

ADR

Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

ADR-richtlijn

Richtlijn 2008/68 EG

Adw

Algemene douanewet

Annex 18 verdrag van Chicago

Deze annex behoort bij het verdrag van Chicago voor de burgerluchtvaart en is de basis voor de gevaarlijke stoffen regelgeving in de luchtvaart

BVGS

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

BVGSLV

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Controle-richtlijn

Richtlijn 2022/1999

CPC

Container Package Certificate (Container beladingscertificaat)

DGD

Dangerous goods Declaration/Document

EG 41

Uittreksel van de EG checklist uit de Richtlijn 2022/1999

Gevaarlijke stoffen

De stoffen genoemd in WVGS, artikel 1 (zie ook tabel met voorbeelden).

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IBC

Intermediate Bulk Container

ICAO-TI

International Civil Aviaton Organisation Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air

IMDG

International Maritime Dangerous Goods

Wet Lv

Code Wet Luchtvaart, hoofdstuk 6.5

KCC

Het Klantcontactcentrum van de ILT (vh MIC)

MSDS

Material safety data sheet - dit veiligheidsblad bevat alle relevante informatie over aard en samenstelling van het product en daarnaast de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn bij vervoer, opslag, handling en gebruik

Primaire verpakking

De onmiddellijke (directe) verpakking waarin gevaarlijke stoffen zijn verpakt

Secundaire verpakking

De middellijke verpakking waarin gevaarlijke stoffen zijn verpakt

ShipDec

Shipper’s Declaration for Dangerous Goods

SOLAS

Convention for the Safety of Life at Sea

VLG

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Vraagbaak gevaarlijke stoffen

Een douaneambtenaar die opgeleid is tot vraagbaak gevaarlijke stoffen.

WVGS

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Naar boven

2.2 Wetgeving

2.2.1 Internationale wetgeving

 • Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

Dit is een overeenkomst tussen een groot aantal Europese landen om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg te reguleren. Deze overeenkomst is per 1 januari 1997 door de Europese Europese Unie overgenomen en verwerkt in communautaire wetgeving.

 • IMDG International Maritime Dangerous Goods Code:

  Deze voorschriften zijn van toepassing op alle schepen waarvoor SOLAS van toepassing is en die gevaarlijke stoffen vervoeren.

 • Annex 18 bij het verdrag van Chicago

  . Deze annex van het verdrag van Chicago, is de basis voor de gevaarlijke stoffen regelgeving voor de burgerluchtvaart.

 • ICAO-TI

  International Civil Aviaton Organisation Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air: Dit is de gevaarlijke stoffen regelgeving uitgevaardigd voor de internationale burgerluchtvaart.

Naar boven

2.3 Communautaire wetgeving

 • Richtlijn 2008/68 EG (ADR-richtlijn) verklaart het ADR van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg op het gehele grondgebied van de EU.

 • Richtlijn 2022/1999 (de controle-richtlijn) geeft aan op welke manier de lidstaten controles kunnen uitvoeren op het vervoer, op uniforme wijze en met zo min mogelijk oponthoud.

Naar boven

2.4 Nationale wet- en regelgeving

Alle communautaire en internationale regelgeving is door Nederland uitgewerkt in nationale wet- en regelgeving:

 • Wet Luchtvaart (Wet Lv),hoofdstuk 6.5.,

  De Wet Luchtvaart, hoofdstuk 6.5 heeft als doelstelling het bevorderen van de openbare veiligheid en de bescherming van het milieu bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

  Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veiligheids- en milieurisico's met zich mee. Stoffen aan boord van een vliegtuig staan bloot aan bijzondere (atmosferische) invloeden. Daarom is het aan strenge regels onderworpen. Regels die niet alleen van toepassing zijn op zaken als verpakking en hoeveelheid, maar ook voorschriften bevatten van belading in het vliegtuig tot aan de opleidingseisen van het betrokken personeel. Verder zijn er regels voor opslag van gevaarlijke stoffen in de vrachtloodsen op- en rond luchthavens, voordat ze op transport gaan.

 • Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (BVGSLV)

  Het doel van dit besluit is -voor zover voor de Douane van toepassing- het uitvoeren van de verdragen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Artikel 1 van het Besluit implementeert op basis van de Wet luchtvaart de internationale verdragen die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Dit zijn met name de Annex 18 bij het verdrag van Chicago voor de burgerluchtvaart en de ICAO-TI.

  De regels met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wijzigen iedere twee jaar. Deze wijzigingen worden gepubliceerd in de nieuwste editie van de ICAO TI. Op grond van het bepaalde In artikel 1 van het BVGSLV is steeds de nieuwste editie van de ICAO TI geldend als nationaal recht.

 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

  De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) heeft als doelstelling het bevorderen van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee en over land. Dit betekent het voorkomen van schade of hinder voor mens, dier en omgeving als gevolg van dit vervoer. Naast het vervoer zelf vallen ook handelingen gerelateerd aan het vervoer onder deze wet. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het laden en lossen van vervoermiddelen en containers en het voor vervoer aanbieden van gevaarlijke stoffen.

 • Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS)

  Het doel van dit besluit is -voor zover voor de Douane van toepassing- het uitvoeren van de verdragen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Artikel 2 van het Besluit is de basis voor de uitwerking van deze verdragsregels in de ’Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’. Omdat de regels met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen vaak wijzigen, zijn er alleen regels met een duurzaam karakter in het Besluit opgenomen. Regels die veelvuldig wijzigen zijn uitgewerkt in de VLG.

 • Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)

  In deze regeling zijn de internationale vervoersvoorschriften uitgewerkt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land. Deze voorschriften zijn in het ADR opgenomen en maken integraal deel uit van de regeling. De verdragen die aan het ADR ten grondslag liggen, bevatten zeer veel technische en gedetailleerde voorschriften die om de twee jaar wijzigen. Door implementatie met toepassing van een ministeriële regeling is een snelle aanpassing aan de wijziging van het verdrag mogelijk.

Uiteraard zijn er ook regels vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en over binnenwateren. De Douane heeft (nog) geen taak bij de handhaving van de regelgeving op deze terreinen. Daarom wordt die regelgeving verder niet besproken.

Naar boven