Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

Het doel van de wetgeving die het vervoer van gevaarlijke stoffen regelt, is de bevordering van de veiligheid van degenen die direct bij het vervoer betrokken zijn, de omgeving en de bescherming van het milieu.

Daarom zijn er strikte regels voor de wijze van vervoer, de verpakking, de stuwage en de begeleidende documenten.

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) voor gevaarlijke stoffen die:

  • over zee de Europese Unie worden binnengebracht of over zee buiten de Europese Unie worden gebracht;

  • over de weg worden vervoerd.

In de Wet luchtvaart zijn regels vastgelegd voor gevaarlijke stoffen die door de lucht de Europese Unie worden binnengebracht of via de lucht de Europese Unie gaan verlaten.

Het doel van dit voorschrift is de taak van de Douane bij de handhaving van deze wet en regelgeving te beschrijven.

Bij het samenstellen van dit voorschrift is gebruik gemaakt van beschikbare informatie op de site van de ILT.

Naar boven

1.2 Convenant

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de handhaving van de wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen.

De samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën is vastgelegd in een convenant. Dit convenant is verder uitgewerkt in diverse bijlagen.

In bijlage 9 van het convenant staat hoe de samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport vorm gegeven wordt en wat de taak van de Douane is op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Dit voorschrift is een uitwerking van deze bijlage.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de handhaving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet Luchtvaart, maar de Douane heeft daarin ook een taak.

In bijlage 9 bij het convenant zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De Douane controleert gevaarlijke stoffen die door de lucht de Europese Unie binnenkomen of verlaten;

  • De Douane controleert gevaarlijke stoffen die over zee de Europese Unie binnenkomen of verlaten;

  • De Douane controleert alleen het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg als dit aansluitend aan vervoer door de lucht of over zee plaatsvindt, zoals bij in- en uitslag uit entrepots of bij aanvang of beëindiging van vervoer over de weg.

  • De Douane voert alleen die controles uit die in een jaarlijks op te maken uitvoeringsplan gevaarlijke stoffen is vastgelegd. In het uitvoeringsplan gevaarlijke stoffen kunnen de plaatsen of Douaneregio’s waar vraagbaken gevaarlijke stoffen werkzaam zijn worden beperkt. In andere plaatsen of Douaneregio’s worden gevaarlijke stoffen gecontroleerd door de ILT.

Zodra een douaneambtenaar, die werkzaam is in een douaneregio waar vraagbaken gevaarlijke stoffen werken, onregelmatigheden vermoedt, schakelt hij een vraagbaak gevaarlijke stoffen in. Dit is een medewerker van de Douane die een speciale opleiding heeft gekregen op een of meer gebieden van gevaarlijke stoffen. Een vraagbaak gevaarlijke stoffen voert alleen inspecties uit waarvoor hij of zij is opgeleid en gecertificeerd. Een vraagbaak gevaarlijke stoffen kan gecertificeerd zijn voor een of meer van de volgende vervoersmodaliteiten: lucht, zee en/of wegvervoer.

De vraagbaak gevaarlijke stoffen inspecteert gevaarlijke stoffen in lading en in voorkomend geval het voertuig (wegvervoer). Als de vraagbaak onregelmatigheden vaststelt, maakt deze een proces verbaal of ambtelijk rapport op en draagt de zaak voor verder onderzoek over aan de inspecteurs van de ILT.
De vraagbaak voert geen vervolgonderzoeken uit. Het afleggen van bedrijfsbezoeken of het verhoren van verdachten die niet bij de gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is geen taak van de Douane.

Naar boven