Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.08.00 Vervoer gevaarlijke stoffen

7 Proces fysiek toezicht en werkzaamheden

7.1 Signalerende functie van de douaneambtenaar

Als u werkt in het proces ‘fysiek toezicht’ is het belangrijk te weten dat u zelf geen controles mag uitvoeren. Alleen een vraagbaak gevaarlijke stoffen is bevoegd om een controle op gevaarlijke stoffen in stellen. Als u bij de uitoefening van werkzaamheden in het kader van fysiek toezicht het vermoeden heeft dat de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen niet worden nageleefd, neemt u contact op met de vraagbaak gevaarlijke stoffen. U hebt dus enkel een signalerende taak. De vraagbaak zal beoordelen of een controle nodig is en zal deze controle zelf uitvoeren.

Het gaat hierbij uitsluitend om vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, over zee, of het wegvervoer voorafgaand of aansluitend aan het lucht-, of zeevervoer en voor zover die gevaarlijke stoffen zich bevinden in het werkgebied van de Douaneregio’s Schiphol Cargo en Rotterdam Haven, of in een andere Douaneregio als daar een vraagbaak (tijdelijk) ingezet wordt. De controle van het vervoer per spoor en over binnenwateren wordt in alle gevallen uitgevoerd door de ILT.

Bij een controle kunt u aanwijzingen krijgen dat een voertuig gevaarlijke stoffen vervoert of dat een lading gevaarlijke stoffen bevat, bijvoorbeeld als:

  • er gevaar etiketten op het voertuig en/of op de lading zitten.

  • de goederenomschrijving op de vervoersdocumenten wijst op gevaarlijke stoffen.

Als u vermoedt dat de regels voor (het vervoer van) deze gevaarlijke stoffen niet worden nageleefd, of als er naar uw oordeel sprake is van een gevaarlijke situatie, informeert u de vraagbaak gevaarlijke stoffen en volgt u de door de vraagbaak verstrekte aanwijzingen op.

Als er op dat moment geen vraagbaak gevaarlijke stoffen beschikbaar is, neem dan telefonisch contact op met het KCC en volg de door de medewerkers van het KCC verstrekte aanwijzingen op. Leg de resultaten van dit contact vast in het dossier.

Afhankelijk van de bevindingen van de vraagbaak gevaarlijke stoffen of de ILT wordt bepaald wat er met de goederen en het vervoermiddel moet gebeuren.

Naar boven

7.2 Vraagbaak gevaarlijke stoffen en fysiek toezicht

De vraagbaak gevaarlijke stoffen bepaalt of het nodig is om een controle in te stellen. De vraagbaak zal dan zelf die controle uitvoeren. Als er bij de controle blijkt dat het vervoer niet aan de regels voldoet, zal de vraagbaak de ILT informeren.

Naar boven

7.3 Fysiek toezicht en veiligheid

Algemene veiligheidsregels

Het uitvoeren van een douanecontrole brengt risico’s met zich mee. Bij controles waarbij (mogelijk) gevaarlijke stoffen in het geding zijn, is extra aandacht voor veiligheid geboden. Door het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen die risico’s worden beperkt. Het gaat daarbij vooral om veilig gedrag en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het Handboek Douane, onderdeel 12.20.00, veiligheid besteedt uitgebreid aandacht aan veiligheidsrisico’s, aan herkenning van gevaarlijke stoffen en aan het veilig uitvoeren van een douanecontrole. Ook wordt aangegeven hoe u moet handelen bij calamiteiten.

Naar boven