Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begrippen

Begrip

Omschrijving

1e aanlanding

De haven waar het vissersvaartuig zijn gevangen vis het eerst aanvoert.

Adw

Algemene douanewet

AEO

Authorised Economic Operator, erkende marktdeelnemer op gebied van Fiscaliteit en/of Veiligheid, afgegeven door de Douane.

APEO

Approved Economic Operator, erkende marktdeelnemer op gebied van IOO-visserij. Deze faciliteit kan worden afgegeven door LNV aan visimporteurs.

Belanghebbende

Degene die moet voldoen aan de formele verplichtingen voor de genoemde viswetgeving.

Bevoegde autoriteit

De centrale autoriteit van een lidstaat die bevoegd is officiële controles te organiseren of elke andere autoriteit waaraan die bevoegdheid is gedelegeerd. In Nederland is dit de NVWA. Dit begrip omvat ook de overeenkomstige autoriteit van een derde land.

Binnenbrengen

Is het brengen van de goederen op het grondgebied van de Europese Unie in de zin van de DWU. Aan deze goederen moet nog een nadere bestemming worden gegeven bijvoorbeeld het brengen in het vrije verkeer.

CCSBT

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna

   

Douaneblokkade

Tijdelijk stoppen van een container op een terminal i.v.m. met een nader uit te voeren onderzoek in het kader van een stopfunctie. (Soms op verzoek van andere diensten).

D-controle

Documentencontrole. Controle van wettelijk verplichte certificaten

ICS

ICS2 is het geautomatiseerde proces van Binnenbrengen dat geldt voor de hele EU. Dit proces bewaakt de veiligheid van de buitengrens. De Europese Commissie wil de kwaliteit van de data verhogen, zodat vooraf een betere risicoanalyse kan worden gedaan.

DONO

DONO is de applicatie waarin Douane medewerkers een registratie en afhandeling maken van een onregelmatigheid, zowel voor het Fiscaal deel als mede het VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) deel.

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

DWU

Douane Wetboek van de Unie Vo 952/2013

Dou-It

Een douaneapplicatie dat het proces van risicobeheersing geautomatiseerd ondersteunt.

GGB-P

Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst. De versie P van de GGB is voor producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en samengestelde producten.

Gezondheidscertificaat

Officiële verklaring ter bevestiging van de gezondheidstoestand

GVo.DWU

Gedelegeerde Vo van het DWU 2015/2446

ICCAT-vis

The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas.

IOO-visserij

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

IOTC

The Indian Ocean Tuna Commission

IUU-fishing

De Engelse term voor IOO is illegal, unreported and unregulated fishing.

Invoer (in dit voorschrift)

In dit voorschrift bedoelen we met invoer: het binnenbrengen op het grondgebied van de Europese Unie van visserijproducten, ook wanneer dit binnenbrengen plaatsvindt met het oog op overlading in havens op dat grondgebied.

M-controle

Materiële controle: controle door de NVWA van de vis zelf. Deze controle omvat alle controles die nodig zijn om na te gaan of de wetgeving voor vis wordt nageleefd.

Ministerie LNV

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

MRN-aangifte

Movement Reference Number. Een aangifte voor Douanevervoer. Per 2 december 2024 Master Reference Number.

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en producten onderzoekt en bewaakt.

De NVWA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV.

O-controle

Overeenstemmingscontrole: een visuele inspectie door de NVWA om na te gaan of de certificaten of andere begeleidende documenten overeenstemmen met de fysieke zending.

   

PRISMA

Profiel gebaseerd Risico Management Selectiemodule voor DMF/ICS2. Dit is een geautomatiseerde ondersteuning van risicoselectie waarbij risicobepaling plaatsvindt door middel van profielen.

   

SLO

Single Liaison Office, onderdeel van de NVWA gevestigd bij de NVWA te Echt.

SMS-IOO

Specimen Management System IOO: EU-databank met IOO-stempels

Statistisch document

Dit is het document bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1984/2003. Zendingen van de daar genoemde vissoorten (zwaardvis en grootoogtonijn) moeten bij het binnenbrengen vergezeld gaan van dit document naast het vangstcerticaat. Modellen zijn opgenomen in de bijlagen bij de Verordening.

Vangstcertificaat

Certificaat dat wordt gevalideerd door de vlaggenstaat van het vissersvaartuig dat de vangsten heeft gedaan. Het wordt gebruikt om te certificeren dat de vangsten legaal zijn. Bij invoer van vis in de EU moet dit document zijn bijgevoegd.

Vangstdocument

Voorgeschreven document voor blauwvintonijn en Dissostichus spp. Dit document vervangt het vangstcertificaat.

Vlaggenstaat

De staat onder welke vlag een vissersvaartuig is geregistreerd.

VGC

Veterinair Grens Controle systeem, dit systeem wordt beheerd en onderhouden door de NVWA.

Vooraanmelding

Een kennisgeving van verwachte aankomst in de EU van vis. Deze wordt door een belanghebbende bij de lading ingediend bij de NVWA, via VGC

UVo. DWU

Uitvoeringsverordening van de DWU 2015/2447

Zending

Producten die gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden verzonden of die vergezeld gaan van één vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt.

Naar boven

2.2 Communautaire wet- en regelgeving

De volgende communautaire wetgeving over vis is voor de Douane van belang:

 • Verordening (EG) nr. 1005/2008 over de vaststelling van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen. Deze Verordening is de basis voor de wetgeving voor de controles IOO-visserij. De Verordening is van toepassing op een groot aantal soorten visserijproducten die niet gekweekt zijn. Dit zijn:

  • bijna alle producten van hoofdstuk 03 van de gecombineerde nomenclatuur

  • de posten 1603 en 1604 van de gecombineerde nomenclatuur
   De uitzonderingen hierop zijn vastgesteld in bijlage 1 van de Verordening.

 • Verordening (EG) nr. 1010/2009 uitvoeringsverordening van Vo (EG) nr. 1005/2008.

 • Verordening (EG) nr. 1035/2001 dissostichus spp
  De dissostichus is een soort diepzeevis

 • Verordening (EG) nrL. 2023/28331zwaardvis en grootoogtonijn

 • Verordening (EG) nr. 640/2010 Atlantische blauwvintonijn

Naar boven

2.3 Nationale wet- en regelgeving

De nationale wet- en regelgeving over vis staat in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde nadere Besluiten en Regelingen.

Naar boven