Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.05.00 Vis

6 Documentencontrole

Een belangrijke taak van de Douane bij de bescherming van vissoorten is de controle van vangstcertificaten en statistische documenten. In dit hoofdstuk staat:

 • welke documenten u controleert

 • waaruit de documentencontrole bestaat

Naar boven

6.1 Welke documenten controleert u?

De Douane controleert in samenhang met de veterinaire documenten bij binnenbrengen:

 • IOO-vangstcertificaat

 • Statistisch document voor Zwaardvis en Grootoogtonijn naast IOO-vangstcertificaat

 • Vangstdocument voor Blauwvintonijn

 • Vangstdocument voor Dyssostichus SPP

Naar boven

6.1.1 Controle aanwezigheid vereiste documenten

Kiest de aangever bij zendingen vis bij binnenbrengen veterinair de bestemming invoer, m.a.w. is de vis EU-waardig? Dan moet bij de zending de vereiste documenten worden overgelegd.

Bij invoer zijn 3 situaties denkbaar. Hierna staat per situatie welke documenten aanwezig moeten zijn:

 • directe Invoer (van derde land naar Nederland/EU)

  bij de zending moeten aanwezig zijn:

  • een geldig gemaakt, origineel, vangstcertificaat

  • een bijlage of aanhangsel met transportgegevens

 • indirecte Invoer (van derde land naar Nederland/EU met tussenstop in ander derde land waar het product is bewerkt)
  bij de zending moeten aanwezig zijn:

  • annex IV-document (te linken aan vangstcertificaat)

  • geldig gemaakt vangstcertificaat (kopie of origineel)
   Het moet zijn afgestempeld en ondertekend in het land waar de bewerking plaats vond.

  • een bijlage of aanhangsel met transportgegevens

  • gegevens van de importeur en de bestemming van de producten

 • indirecte Invoer (van derde land naar Nederland/EU met tussenstop in ander derde land waar het product niet is bewerkt)
  bij de zending moeten aanwezig zijn:

  • een geldig gemaakt, origineel, vangstcertificaat

  • een bijlage of aanhangsel met transportgegevens

  • gedocumenteerd bewijs dat de vis niet is bewerkt in ander derde land maar dat ze alleen is overgeladen of tijdelijk opgeslagen.

Wanneer is geen IOO-vangstcertificaat nodig?

Kiest de aangever bij zendingen vis en visproducten bij binnenbrengen veterinair de bestemming ten opslag, doorvoer of transhipment, m.a.w. is de vis niet-EU-waardig? Dan hoeft bij de zending geen IOO-vangstcertificaat te worden overgelegd. Echter moet wel een vangstcertificaat aanwezig zijn en desgevraagd getoond worden.

Naar boven

6.1.2 Controle aanwezigheid Statistisch document

Wordt zwaardvis (Xiphias gladius) of grootoogtonijn (Thunnus obesus) de Europese Unie via Nederland binnengebracht? Dan moet bij de zending naast een IOO- Vangstcertificaat ook een geldig statistisch document aanwezig zijn. Binnenbrengen van de hier bedoelde vissoorten is verboden als bij de zending geen statistisch document aanwezig is.

Naar boven

6.1.3 Controle aanwezigheid Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB-P)

Behalve de voornoemde documenten moet ook een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst worden overgelegd.

Naar boven

6.2 Hoe controleert u de documenten?

De controle is afhankelijk van de bestemming van de zending. Bij de controle met een vervolgbestemming ‘andere lidstaat’ is de documentencontrole beperkt. U moet het volgende doen:

 • Controleer of de vereiste documenten (Vangstdocument, IOO-vangstcertificaat, IOO-vangstcertificaat+statistisch document) aanwezig zijn.

 • Geef de bescheiden terug aan de aanbieder.

 • Handel de documentencontrole af als ‘niet conform’ (zie bij 5.3) als documenten niet aanwezig zijn. Ook als u onregelmatigheden vermoedt, handelt u de controle af als ‘niet conform’.

Is er geen vervolgbestemming ‘andere lidstaat’? U moet het volgende doen:

 

 • Controleer of het juiste vangcertificaat is gebruikt.

 • Controleer of vak 1 tot en met 5, 9, 10 en 11 zijn ingevuld (vak 11 kan in vertegenwoordiging ingevuld zijn).

 • Controleer of het document op tijd wordt ingeleverd. De indientermijn van de vangstcertificaten is drie werkdagen.

  • Bij wegvervoer is de indientermijn twee uur.

  • Bij lucht- en spoorvervoer is de indientermijn vier uur.
   Meestal wordt het vangstcertificaat gelijk met het veterinair certificaat ingeleverd. (NB. Er kunnen lokale afspraken gemaakt worden over het vroegtijdig indienen van gescande exemplaren. Zo kunnen we de documentencontrole al op het gescande vangstcertificaat uitvoeren. Pas na vergelijking van het origineel met het gescande exemplaar geeft de Douane een definitief oordeel over het vangstcertificaat).

 • Controleer of het vangstcertificaat overeen komt met de bijgevoegde documentatie voor de veterinaire documentencontrole, denk hierbij aan:

  • de soort vis, niet alle vis valt onder de IOO-verordening. Het gaat globaal om wild gevangen, zoutwater (verwerkte) vis. Kijk voor de uitzonderingen naar bijlage Xlll van Vo 1010/2009 (bijgevoegd).

  • het gewicht

  • eventuele verwijzingen naar elkaar

 • Houd bij de controle rekening met de risicoaanwijzingen van de NVWA.
  Vul vak 12 (of vak 8 bij een verkort vangstcertificaat) in.

 • Schrijf onder het vakje ‘Douane-aangifte’ het nummer van het GDB.

 • Is het vangstcertificaat niet aanwezig of niet conform? Handel dan overeenkomstig hoofdstuk 6

 • Is het vangstcertificaat conform? Zet dan een kruisje in het vakje ‘Invoer toegestaan’.

 • Maak 1 van de volgende aantekeningen in het VGC-systeem, bij bijzonderheden:

  • Vangstcertificaat nr <12345> conform

  • Vangstcertificaat nr <12345> niet Conform, overgedragen NVWA, <datum>, <contactpersoon nVWA> en <telefoonnummer>

  • Vangstcertificaat niet aanwezig, overgedragen NVWA, <datum>, <contactpersoon NVWA> en <telefoonnummer>

  • Vangstcertificaat niet aanwezig, conform, <naam importeur>, APEO-certificaatnummer

 • Houdt in VGC de status van de ‘aanhouding’ op ‘concept’.

 • De vangstcertificaten hoeven NIET te worden ingescand.

 • Bewaar de vangstcertificaten apart.

 • Zend één maal per week de complete setjes (vangstcertificaten en overige vereiste documenten) naar de SLO van de NVWA te Echt.

 • Documenten met betrekking tot tonijnachtigen dienen direct naar de SLO van de NVWA te Echt worden verzonden.

 • Doe de veterinaire documentencontrole.

 • Blauwvintonijn, zwaardvis, grootoogtonijn en Disssticus spp, mag niet worden vrijgegeven totdat er specifieke toestemming is van de SLO van de NVWA

Op het statistisch document, het vangstcertificaat of het vangstdocument moet het nadere GDB-nummer worden vermeld. Omdat in de aangifte voor het vrije verkeer zowel naar het statistisch document, het vangstcertificaat of het vangstdocument als naar het GDB moet worden verwezen, moeten beide nummers worden vermeld.

Na de documentencontrole zendt u de complete set naar:

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Directie Handhaven

Divisie Inspectieafdeling Plant, Vis, EU en Natuur
Single Liason Office for Illegal, Unreported and Unregulated fishing


Pastoor Cramerstraat 14a


6102 AC Echt

Tel: +31 (0) 88 223 44 70
Fax: +31 (0) 45-5461011
E-mail:
iuu-slo@nvwa.nl

Gaan goederen vergezeld van een statistisch document dat gesplitst moet worden? Neem dan contact op met de SLO.

Naar boven

6.3 Veelvoorkomende onregelmatigheden

Voorbeelden van onregelmatigheden zijn (in het kader van de IOO):

 • Er is geen overeenstemming met de andere papieren, bijvoorbeeld het gezondheidscertificaat.

 • Het formulier van het vangstcertificaat komt niet overeen met het voorgeschreven of erkende formulier.

Heeft u vragen over de zending of de documenten die bij de zending horen? Neem dan contact op met de importeur of zijn vertegenwoordiger, met een verzoek om nadere uitleg.

Treft u onregelmatigheden aan? Dan moet u:

 

 1. Het dossier en eventueel de bijbehorende documenten overdragen aan de NVWA BIP. De NVWA geeft nadere instructies.

 2. Uw bevinding als onregelmatigheid registreren in het systeem DFB

 • De NVWA kan vragen om de bij de zending behorende papieren per e-mail naar hen op te sturen. De NVWA neemt contact op met belanghebbende. U kunt de veterinaire documenten al controleren, zonder veterinaire vrijgave. Is het vangstcertificaat niet aanwezig of niet conform? Handel dan overeenkomstig hoofdstuk 6.

De NVWA beoordeelt de onregelmatigheden en stelt u, op verzoek, op de hoogte van haar beslissing(en). In hoofdstuk 7 leest u hoe de NVWA onregelmatigheden afhandelt.

Naar boven

6.4 Andere geaccepteerde certificaten

Vis uit IJsland, Noorwegen, Groenland en Faeröer hoeven niet standaard veterinair te worden gekeurd. Deze vis moet wel getoetst worden aan de IOO-regelgeving. Wanneer de hierna voorgeschreven of erkende formulieren voor vangstcertificaten zijn gebruikt, mogen deze geaccepteerd worden, dit zijn:

 • De verklaring als bedoeld in artikel 14 id 2 van Verordening 1005/2008,(Zie bijlage lV van Vo (EG) nr. 1005/2008).
  Bij dit certificaat zitten kopieën van de originele vangstcertificaten.

 • De vereenvoudigde vangstcertificaten (Zie bijlage IV Vo (EG) nr 1010/2009)
  Deze zijn van toepassing bij verzamelvangsten afkomstig van kleine vissersschepen in bepaalde daartoe erkende derde landen.

 • Erkende vangstdocumenten (zie bijlage V van Vo (EG) nr. 1010/2009)
  Dit zijn:

  • ICCAT-vangstdocument voor blauwvintonijn

  • Dissostichus spp. vangstdocument

  • CCSBT vangstdocument voor de zuidelijke blauwvintonijn, met aanvullende voorwaarden.

 • Erkende afwijkende modellen (zie bijlagen van Vo(EG) nr. 1010/2009)
  Dit zijn de modellen van:

  • Canada

  • Faröer

  • Nieuw Zeeland

  • Noorwegen

  • Verenigde Staten van Amerika (VS)

  • IJsland

  • Zuid Afrika

Voor een actueel overzicht: EU-internet pagina

Let op!

Wanneer dit onderdeel vragen oproept neemt u contact op met het SLO.

Naar boven

6.5 Fysieke controles

De Douane stelt in het kader van dit Voorschrift Vis geen fysieke controles in.

Naar boven

6.6 Splitsen van vangstcertificaten

Wanneer vangstcertificaten gesplitst moeten worden neem dan contact op met het SLO.

Naar boven