Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.05.00 Voertuigcriminaliteit

5 Proces fysiek toezicht en werkzaamheden

5.1 Voorwaarden uitvoering douanetaak

De douanetaak inzake voertuigcriminaliteit wordt uitgevoerd in de zeehavens.

Controle van het VIN

Voertuigen kunnen zijn voorzien van een uniek identificatienummer, in de volksmond ook wel chassisnummer genoemd. Dit VIN wordt door de producent ingeslagen in het chassis van het voertuig. Het VIN wordt daarnaast vermeld op de papieren die bij het voertuig horen. Als een voertuig is gestolen, vindt registratie in de justitiële informatie- en opsporingssystemen plaats door vermelding van het voertuig en het VIN.

Controle van het voertuig vindt in eerste instantie plaats door te controleren of het VIN in NSIS als gestolen staat geregistreerd. Daarnaast kan het VIN zijn gemanipuleerd.

Na constatering van een registratie ‘gestolen’ van het VIN of een andere onregelmatigheid aan het VIN, wordt het voertuig gemeld aan de politie. De controle van het VIN vindt plaats op basis van de controlebevoegdheid die de Douane bezit.

De controle kan plaatsvinden op basis van een generieke controleopdracht of op basis van een specifieke controleopdracht.

Niet aantreffen van een voertuig

De taak veronderstelt de aanwezigheid van een voertuig. Het kan voorkomen dat u een aangifte heeft van een voertuig en geen voertuig aantreft. In zo’n geval werkt u de fysieke controle af en komt u niet toe aan het controleren van het VIN. In dit geval is er waarschijnlijk sprake van een onjuiste aangifte of wegvoeren zonder toestemming. U werkt de aangifte op de gebruikelijke wijze af.

Naar boven

5.2 Controle van het VIN via de meldkamer

U gaat naar het op het fyco-formulier of actiedraaiboek aangegeven terrein en controleert daar het VIN van de aanwezige voertuigen. U controleert het VIN door per voertuig het aangetroffen nummer te melden aan de meldkamer die dit nummer controleert in P-info.

De meldkamer meldt terug of het VIN geregistreerd is of niet.

Per voertuig kunnen zich dan de volgende situaties voordoen:
1. het VIN is geregistreerd als ‘gestolen’
2. het VIN is niet geregistreerd als ‘gestolen’

Naar boven

5.3 VIN is geregistreerd als ‘gestolen’

Als het VIN is geregistreerd, betekent dit dat u een redelijk vermoeden hebt dat het aangetroffen voertuig is gestolen. U handelt als volgt:

VIN is geregistreerd als ‘gestolen’

 1. Bel de (contactpersoon van de) regionale politie.

 2. Meld dat u tijdens een controle een vermoedelijk gestolen voertuig hebt aangetroffen en verstrek de volgende gegevens:

  • merk

  • type

  • (eventueel) kenteken

  • VIN

   Vermeld de relevante omstandigheden (voertuig in container, op trailer of anderszins), de tijd en de locatie van uw bevinding.

 3. Verzoek de politie de zaak voor verdere behandeling over te nemen.

 4. Leg in PLATO vast:

  • het bevragen van de meldkamer

  • de voertuiggegevens (merk, type, VIN)

  • de terugkoppeling van de meldkamer

  • de aanmelding bij depolitie

 5. Leg de bevonden onregelmatigheid vast in DFB.

 6. Overdracht van de zaak en het voertuig vindt plaats door middel van het PV van overdracht

Veiligstellen voertuig door politie

Met de politie is afgesproken dat zij het voertuig binnen één uur na de melding van de Douane (feitelijk) overnemen of veiligstellen. Veiligstellen van het voertuig door de politie kan onder meer gebeuren doordat de politie:

 • het voertuig wegsleept

 • het voertuig van een wielklem of iets dergelijks voorziet

 • strafrechtelijk beslag legt

 • de terminalexploitant belt en opdracht geeft het voertuig apart te zetten en niet weg te voeren of te laten wegvoeren

Politie neemt voertuig niet over

Als de politie – op basis van de door u beschreven onregelmatigheden – aangeeft de zaak niet over te nemen, handelt u als volgt:

 1. Leg in PLATO vast:

  • het bevragen van de meldkamer

  • de voertuiggegevens (merk, type, VIN)

  • de terugkoppeling van de meldkamer

  • de bevonden vermoedelijke onregelmatigheid

  • de aanmelding bij de politie en de reactie van de politie hierop

 2. Werk de fysieke controle verder af

Naar boven

5.4 VIN is niet geregistreerd als ‘gestolen’

Als de meldkamer terugkoppelt dat het VIN niet geregistreerd staat, controleert u vervolgens of er andere onregelmatigheden zijn aan het VIN. Let dan bijvoorbeeld op de volgende zaken:

 • een mogelijke lasnaad rond het VIN

 • manipulaties van het VIN zelf

Manipulatie van het VIN kan bijvoorbeeld blijken uit:

 • krassen in cijfers

 • beschadigingen (van cijfers, van de directe omgeving van het VIN)

 • verschillende cijfervormen

 • verschillen in cijfergrootte en/of cijferpositie

 • verschillen in ‘schrijfstijl’

 • inslagpunten die wijzen op het met de hand (of anderszins) proberen in te slaan van één of meerdere nummers

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. u treft onregelmatigheden aan

 2. u treft geen onregelmatigheden aan

Naar boven

5.4.1 Niet geregistreerd als ‘gestolen’, wel onregelmatigheden

In dit geval handelt u alsof het VIN wel geregistreerd is als ‘gestolen’ en verricht u dezelfde werkzaamheden.

Politie neemt zaak over

Als de politie - op basis van de door u beschreven onregelmatigheden - aangeeft de zaak over te nemen, verricht u dezelfde werkzaamheden als in het geval dat het VIN als gestolen staat geregistreerd. In DFC legt u wel meer gegevens vast.

Politie neemt voertuig over

 1. Bel de (contactpersoon van de) regionale politie.

 2. Meld dat u tijdens een controle een vermoedelijk gestolen voertuig hebt aangetroffen en verstrek de volgende gegevens:

  • merk

  • type

  • (eventueel) kenteken

  • VIN

   Vermeld de relevante omstandigheden (auto in container, op trailer of anderszins), de tijd en de locatie van uw bevinding.

 3. Verzoek de politie de zaak voor verdere behandeling over te nemen.

 4. Leg in PLATO vast:

  • het bevragen van de meldkamer

  • de voertuiggegevens (merk, type, VIN)

  • de terugkoppeling van de meldkamer

  • de bevonden vermoedelijke onregelmatigheid aan het VIN

  • de aanmelding bij de politie en de reactie van de politie hierop

 5. Leg de bevonden onregelmatigheid vast in DFB.

 6. Overdracht van de zaak vindt plaats door middel van een PV van overdracht

Politie neemt zaak niet over

Als de politie - op basis van de door u beschreven onregelmatigheden - aangeeft de zaak niet over te nemen, handelt u als volgt:

Politie neemt de zaak niet over

 1. Leg in PLATO vast:

  • het bevragen van de meldkamer

  • de voertuiggegevens (merk, type, VIN)

  • de terugkoppeling van de meldkamer

  • de bevonden vermoedelijke onregelmatigheid

  • de aanmelding bij de politie en de reactie van de politie hierop

 2. Werk de fysieke controle verder af.

Naar boven

5.4.2 Niet geregistreerd als ‘gestolen’, geen onregelmatigheden

Als het voertuig niet is geregistreerd als ‘gestolen’ en er zijn geen onregelmatigheden, dan handelt u als volgt:

Niet geregistreerd als ‘gestolen’, geen onregelmatigheden

 1. Leg in PLATO vast:

  • het bevragen van de meldkamer

  • de terugkoppeling van de meldkamer

  • uw bevindingen (geen onregelmatigheid VIN)

  • de voertuiggegevens (merk, type, VIN)

 2. Werk de fysieke controle verder af.

Naar boven

5.5 Aangetroffen voertuig en onjuiste aangifte

Als u bij het uitvoeren van een controleopdracht een voertuig aantreft, kan er sprake zijn van een onjuiste aangifte.

Hierbij zijn twee situaties mogelijk. U treft aan een voertuig aan dat:

 • niet op de aangifte staat vermeld In dat geval staan er dus andere goederen op de aangifte vermeld.

 • niet als zodanig op de aangifte staat vermeld In dat geval wordt op de aangifte wel een voertuig vermeld, maar niet het voertuig dat wordt aangetroffen.

Onjuiste aangifte voertuig is vermoeden van diefstal

In deze twee situaties is sprake van een onjuiste aangifte. De ervaring van de politie is dat in de situatie dat een voertuig niet of niet als zodanig op de aangifte is vermeld, er in de regel ook sprake is van een gestolen voertuig. Dit geldt ook als het VIN van de aangetroffen voertuigen niet in NSIS staat gesignaleerd. Om deze reden handelt u in deze situaties alsof het een vermoedelijk gestolen voertuig betreft en brengt u de politie hiervan op de hoogte. Na controle door de politie kan blijken dat het voertuig gestolen is. U handelt als volgt:

‘Niet vermeld’ of ‘niet als zodanig vermeld’ voertuig

 1. Bel de (contactpersoon van de) regionale politie.

 2. Meld dat een voertuig is aangetroffen dat niet of niet als zodanig op de aangifte staat vermeld (vermoedelijk gestolen voertuig) en verstrek de volgende gegevens:

  • merk

  • type

  • (eventueel) kenteken

  • VIN
   Vermeld de relevante omstandigheden (voertuig in container, op trailer of anderszins), de tijd en de locatie van uw bevinding.

 3. Verzoek de politie het voertuig voor verdere behandeling over te nemen.

 4. Als politie de zaak overneemt:

  • Deel het bedrijf mee dat de container of de trailer niet wordt vrijgegeven en voor verdere controle door de Douane en politie op het terrein beschikbaar moet blijven.

  • Werk de controle verder af en meld bij het proces aangiftebehandeling dat de zending niet wordt vrijgegeven.

 5. Leg in PLATO vast:

  • het bevragen van de meldkamer

  • de voertuiggegevens (merk, type, VIN)

  • de terugkoppeling van de meldkamer

  • de aanmelding bij de politie en de reactie

 6. Schrijf een proces-verbaal voor de onjuiste aangifte:

  • Leg deze onregelmatigheid vast in DFB.

  • Vermeld de aangever als verdachte.

 7. Als de politie de diefstal heeft bevestigd:

  • Leg de onregelmatigheid met betrekking tot de vermoedelijke diefstal vast in DFB.

  • Vermeld de belanghebbende als verdachte

  • Overdracht van de zaak vindt plaats door middel van het PV van overdracht

 8. Werk de onjuiste aangifte op de gebruikelijk wijze af.

 9. Als de politie de zaak niet overneemt of veiligstelt, handelt u de onjuiste aangifte op de gebruikelijke wijze af.U vermeldt in PLATO dat de politie de zaak niet heeft overgenomen.

Naar boven