Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

9 Risicobeheersing

9.1 Risicobeheersing

De handhaving door de Douane is gebaseerd op risicobeheersing. Aard en omvang van de risico’s bepalen de gerichte inzet van handhavingsinstrumenten. De handhaving kent verschillende vormen in tijd en in werking, die elkaar aanvullen of versterken om het beoogde effect te bereiken. De Douane hanteert dus een gelaagde handhaving.

De Douane kan verschillende handhavingsvormen inzetten, van generiek (bijvoorbeeld monitoring, virtueel net, cameratoezicht) tot specifiek (bijvoorbeeld de controle van een goederenzending). De juiste keuze en inzet leiden tot een optimale doeltreffendheid (doen we de juiste dingen) en doelmatigheid (doen we de juiste dingen goed).

Risicovinding is een essentieel en onmisbaar element in het systeem van risicobeheersing, het genereert nieuwe signalen voor de risicobeheersing. Risicovinding kent twee vormen:

  • specifieke risicovinding: planmatig en thematisch

  • generieke risicovinding: tijdens de uitvoering van geïntegreerde controles en controles op basis van steekproeven

In alle processen van Douane passen we risicovinding toe.

Naar boven

9.2 Prioritering en Handhavingsplan Douane

Toepassing van risicobeheersing betekent ook keuzen maken. Niet alle risicoterreinen vragen evenveel aandacht. Daar waar de risico’s het grootst zijn is ook de aandacht van de Douane het grootst. Op belangrijke handhavingsgebieden kiezen we gericht voor de inzet van (een mix van) effectgerichte handhavingsinstrumenten. Aan de overige, minder relevante handhavings-gebieden wordt minder intensief aandacht besteed.

In het handhavingsplan Douane is dit vertaald naar verplichtingen, aandachtsterreinen die maatschappelijk en/of politiek van belang zijn, prioriteiten en risicovinding. Wapens en munitie is een handhavingsgebied dat benoemd is als maatschappelijk en/of politiek van belang. Dit betekent dat hierop ook specifieke handhaving wordt ingezet vanwege het grote afbreukrisico voor Nederland (en de Douane).

Naar boven

9.3 Handhaving

Ook bij de generieke handhaving werken we risicogericht en is het beschreven risico leidend. Naast controle op dit risico voeren we een geïntegreerde controle uit. Bij controles op andere handhavingsgebieden controleren we het beschreven risico, maar kijken we dus ook naar het risico’s voor wapens en munitie.

Bij het handhavingsniveau gaat de Douane uit van risicoanalyses. De Douane en het ministerie van Justitie en Veiligheid stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s op het gebied wapens en munitie zij willen afdekken bij de invoer in en de uitvoer uit het douanegebied van de Unie.

Ook stelt de Douane met het ministerie vast welke handhavingsmaatregelen zij daarvoor zullen nemen. DLK Handhavingsbeleid legt het specifieke handhavingsniveau vast in het uitvoeringsplan Wapens en munitie. Zij beheert het plan, evalueert het plan en stelt het jaarlijks bij.

Naar boven

9.4 Risicodatabase

De RisicoDataBase (RDB) is een applicatie die het proces van risicobeheersing geautomatiseerd ondersteunt. Met de applicatie is het mogelijk om nieuwe (risico)signalen digitaal te verzenden naar de postbus van het centraal punt van de RDB. De applicatie levert een bijdrage in de verdere ontwikkeling en besluitvorming over de ingebrachte signalen. Een risicosignaal over wapens en munitie uit de RDB wordt veredeld en er wordt een besluit door handhavingsregie genomen voor een eventuele controleopdracht.

’DLTC is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de controleopdrachten (kleine leercirkel) en DLK Handhavingsbeleid voor het gehele handhavingsgebied wapens en munitie (grote leercirkel).

Douane Informatiecentrum (DIC)

Voor een effectieve controle en opsporing van de smokkel van wapens en munitie is een goede analyse en uitwisseling van informatie essentieel. Het DIC speelt daarin als nationaal en internationaal aanspreekpunt een centrale rol. Het DIC draagt onder meer zorg voor het verzamelen, verwerken en distribueren van informatie ter ondersteuning van de controle of opsporing door de Douane en opsporingsdiensten.

Naar boven