Hoe wordt de premie berekend?

Als u in Nederland verplicht verzekerd bent voor de sociale zekerheid, dan moet u ook premie volksverzekeringen betalen. De verschuldigde premie volksverzekeringen wordt berekend over het premie-inkomen. Het premie-inkomen is aan een maximum gebonden. Over dit premie-inkomen wordt de premie volksverzekeringen berekend die u moet betalen. Het verschuldigde bedrag wordt nog verminderd met het premiedeel van de heffingskorting en wordt samen met de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting in 1 bedrag geheven. Bent u niet het hele jaar verzekerde in Nederland, dan wordt het maximum premie-inkomen alleen berekend over de periode dat u hier wel verzekerde was.

Premie-inkomen

Het premie-inkomen is (meestal) gelijk aan het belastbaar inkomen in box 1, berekend volgens de regels die gelden voor een inwoner van Nederland. Dit betekent dat bij de berekening van het premie-inkomen niet alleen rekening wordt gehouden met uw inkomen in box 1 in of vanuit Nederland, maar ook met uw eventuele positieve of negatieve inkomen uit werk en woning uit een ander land. Het gaat dus om uw wereldinkomen in box 1. Verder wordt rekening gehouden met de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld

In dit voorbeeld gebruiken wij fictieve bedragen.

U bent 34 jaar, ongehuwd en werkte in Nederland in loondienst. Uw looninkomen bedroeg € 18.151. Van uw ex-echtgenoot in uw woonland ontving u € 4.538 alimentatie. Daarnaast genoot u arbeidsinkomsten in uw woonland van € 2.269. U bezit een eigen woning. Het eigenwoningforfait bedraagt € 908. Aan rente en kosten voor een geldlening voor deze woning hebt u € 3.360 betaald.

 

 

Het premie-inkomen bedraagt:

Looninkomen

€ 18.151

 

Bij: Arbeidsinkomen woonland

€   2.269

 

Bij: Alimentatie

€   4.538

 

Bij: Eigenwoningforfait

€      908

 

Subtotaal
(Looninkomen + Arbeidsinkomen woonland
+ Alimentatie + Eigenwoningforfait)

€  25.866

 

Af: Rente en kosten eigen woning

€    3.360

 

Premie-inkomen
(Subtotaal - Rente en kosten eigen woning)

 

€ 22.506
Over dit premie-inkomen bent u (vóór aftrek van de heffingskorting) verschuldigd:

premie AOW

17% van € 22.506 =

€ 3.826

premie Anw

0,6% van € 22.506 =

€    135

premie Wlz

10% van € 22.506 =

€ 2.250

Let op!

Hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden andere rekenregels voor de berekening van de verschillende delen van de heffingskorting. Hebt u het hele jaar de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen AOW-premie. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u een aangepaste premie voor de AOW. In dat jaar passen wij daarom het belastingtarief in de eerste 2 schijven aan. De maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief. Bent u vóór 1 januari 1946 geboren? Dan hoeft u geen AOW-premie te betalen, maar is uw maximum premie-inkomen hoger.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.