Wonen in het buitenland - Nederlands inkomen

U bent een buitenlands belastingplichtige als u buiten Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen hebt. Dat zijn inkomsten in Nederland die u krijgt uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).

Alleen de inkomsten waarover Nederland belasting mag heffen zijn voor ons van belang.

Op deze pagina:

U bent buitenlands belastingplichtig: geen aftrek

Bent u een buitenlands belastingplichtige, of een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Vul dan in uw aangifte alleen uw inkomen in dat in Nederland belast is. Voor Nederlands inkomen waarover u in Nederland geen belasting hoeft te betalen, kunt u in uw aangifte om vrijstelling vragen.

Fiscale partner

U kunt geen fiscale partner hebben als u buitenlands belastingplichtig bent. U betaalt dan in Nederland alleen belasting over uw eigen Nederlandse inkomen en uw eigen deel van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) in Nederland.

Voorbeeld

U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Samen met uw echtgenoot hebt u een vakantiewoning in Nederland. U bent allebei voor 50% eigenaar van deze woning. In uw aangifte geeft u dan 50% van de waarde van deze woning in box 3 aan. En uw echtgenoot geeft de andere 50% aan.

Geen recht op heffingskortingen en aftrekposten

Bent u een buitenlands belastingplichtige, dan hebt u meestal geen recht op:

 • het inkomstenbelastingdeel van heffingskortingen
 • persoonsgebonden aftrek
 • aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen

U hebt wel recht op heffingsvrij vermogen.

Let op!

Woont u in België, Suriname of op Aruba? Dan hebt u toch recht op bepaalde heffingskortingen, aftrekposten, en op heffingsvrij vermogen. Lees meer bij bijzondere situaties.

Hoe berekenen wij uw belasting?

Wij tellen de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over uw inkomen in Nederland bij elkaar op. Het totaalbedrag verminderen wij met het bedrag van de heffingskortingen waarop u recht hebt. Hebt u al belasting (loonbelasting of inkomstenbelasting) en premie volksverzekeringen betaald, dan verrekenen wij dat ook. Het bedrag dat overblijft, is uw te betalen of terug te krijgen belasting.

Bezittingen in box 3

Woont u niet in Nederland, dan belasten wij niet al uw vermogen. Wij belasten meestal wel uw onroerende zaken in Nederland, zoals uw vakantiewoning. Maar bijvoorbeeld uw Nederlandse bankrekening, of een in Nederland afgesloten lijfrenteverzekering, belasten wij niet.

De volgende bezittingen in Nederland moet u aangeven:

 • onroerende zaken in Nederland

  Het gaat om onroerende zaken die niet als uw eigen woning zijn aan te merken, bijvoorbeeld een vakantiehuis of verhuurd pand in Nederland. Als u een eigen woning hebt in Nederland, geeft u de inkomsten daaruit aan in box 1.

 • rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken

  Het gaat om rechten die direct of indirect betrekking hebben op onroerende zaken in Nederland, bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik of erfpacht.

 • rechten op aandelen in de winst van een onderneming in Nederland

  Het gaat om ondernemingen waarvan de leiding in Nederland is gevestigd. Het gaat niet om rechten die voortkomen uit effectenbezit of een dienstbetrekking. Verder mogen de rechten niet eerder in box 1 of box 2 zijn aangegeven.

Schulden die betrekking hebben op Nederlandse bezittingen tellen mee bij de berekening van uw vermogen. Voorbeeld van een schuld: een hypothecaire geldlening voor een vakantiehuis in Nederland.

Niet het hele jaar in Nederland belastingplichtig

Bent u niet het hele jaar in Nederland belastingplichtig, dan geldt toch de peildatum 1 januari voor de berekening van de grondslag sparen en beleggen, maar wordt het percentage voor de berekening van het forfaitair rendement tijdsevenredig aangepast.

Voorbeeld

U woont niet in Nederland. U bent alleen buitenlands belastingplichtig omdat u een woning in Nederland bezit. Op 15 juli verkoopt u de woning. Vanaf dat moment hoeft u in Nederland geen belasting meer te betalen. Echter, de peildatum voor de berekening van de grondslag sparen en beleggen is in dit geval 1 januari. Het forfaitaire rendement wordt vervolgens tijdsevenredig herleid. Dit rendement is dan 6/12 x € 2.000 = € 1.000.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.