Compensatieregeling

Heeft Duitsland het recht belasting te heffen over uw inkomsten uit werk in Duitsland? Dan betaalt u over deze inkomsten in Nederland geen belasting. Meestal bent u in die situatie ook in Duitsland sociaal verzekerd en betaalt u in Nederland geen premie volksverzekeringen.

Hebt u aftrekposten (hypotheekrente eigen woning, persoonsgebonden aftrek)? Dan leiden deze aftrekposten niet tot een teruggaaf van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt immers uw belasting in Duitsland. Hierdoor kan het voorkomen dat u nu meer belasting moet betalen dan wanneer u in Nederland zou werken. Om dit financiële nadeel te compenseren, is in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling opgenomen. U kunt alleen gebruikmaken van de compensatieregeling als u in loondienst werkt. Ben u ondernemer of gepensioneerd, dan kunt u gebruikmaken van de doorschuifregeling.

Hoe wordt de compensatie berekend?

De compensatie wordt berekend door het verschil te nemen tussen:

  • de Duitse belasting (inclusief ‘Solidaritätszuschlag’) en eventueel de in Nederland verschuldigde belasting  en premies volksverzekeringen
  • het bedrag dat u in Nederland aan belasting en premie volksverzekeringen verschuldigd zou zijn als deze looninkomsten in Nederland belast zouden worden.

Rekenvoorbeeld 1

U woont in Nederland. U bent alleenstaand en werkt in loondienst in Duitsland. U bent het gehele jaar sociaal verzekerd in Duitsland. Uw fiscale loon bedraagt € 40.000. U hebt een eigen woning in Nederland. De aftrekpost voor deze eigen woning bedraagt € 7.500. Uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bedraagt € 32.500. De Duitse belasting bedraagt € 8.300 (stelpost).

In Nederland is hierover verschuldigd:

Inkomstenbelasting

€ 3.213

Bij: Premie volksverzekeringen

€ 9.148

Totaal   

€ 12.361

Af: Heffingskortingen  

€ 4.500

Te betalen

€ 7.861

In Duitsland betaalt u € 8.300. Dit betekent dat uw compensatie (€ 8.300 - € 7.861) € 439 bedraagt.

Zoals uit het voorbeeld blijkt, leidt de compensatie tot een teruggave voor zover de Duitse belasting hoger is dan de belasting die u in Nederland zou hebben moeten betalen. Als de Duitse belasting lager is dan de Nederlandse dan is de compensatie nihil.

Rekenvoorbeeld 2

Hebt u in 2016 een fiscaal partner met inkomen? In dat geval kunt u ook kiezen de aftrekposten bij uw partner in mindering te brengen.
Uw partner werkt in Nederland en heeft een loon van € 35.000. Op het loon is € 8.800 loonheffing ingehouden. De aftrekpost van de eigen woning bedraagt € 7.500. U kiest ervoor de aftrekpost bij uw partner in mindering te brengen. Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box I) van uw partner bedraagt € 27.500.

In Nederland is hierover verschuldigd:

Inkomstenbelasting

€ 2.601

Bij: Premie volksverzekeringen

€ 7.741

Totaal   

€ 10.342

Af: Heffingskortingen  

€ 4.941

Af: Loonheffing

€ 8.800

Te ontvangen

€ 3.399

Dit resultaat kunt u vergelijken met de uitkomst van de compensatieregeling om uw keuze te bepalen. Wellicht dat u onder het vorige belastingverdrag deze keuze ook al maakte.

Doorschuifregeling

U kunt ook kiezen voor de doorschuifregeling. Het bedrag dat niet tot een vermindering van belasting heeft geleid (in dit geval € 40.000 - € 32.500 = € 7.500) wordt overgebracht naar het volgende jaar. U moet zelf uitmaken wat voor u voordelig is. Doorschuiven naar een volgend jaar is in het algemeen alleen voordelig als u in toekomst belastbare inkomsten in Nederland gaat genieten.

Kortom een vergelijking maken tussen enerzijds de compensatieregeling of het verzilveren bij de partner en anderzijds de doorschuifregeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een overweging kan zijn dat u in de (nabije) toekomst verwacht in Nederland belasting te gaan betalen omdat u in Nederland gaat werken. De keuze tussen de regelingen blijft maatwerk en is per persoon en per belastingjaar verschillend.

Wat moet u doen om de compensatie te ontvangen?

U kunt de compensatieregeling aanvragen in de aangifte inkomstenbelasting. Hebt u recht op een teruggaaf, dan wordt deze teruggaaf verwerkt in uw definitieve aanslag. Vraagt u in uw aangifte inkomstenbelasting niet om de compensatieregeling? En is de aftrekpost niet bij uw fiscale partner in mindering gebracht? Dan geldt voor u automatisch de doorschuifregeling.

Let op!

De teruggaaf wordt niet verwerkt in uw voorlopige aanslag.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.