De digitale aangifte erfbelasting. Wat moet ik bij de hand houden?

Veel mensen vragen zich af wat voor vragen ze moeten beantwoorden als ze de digitale aangifte erfbelasting gaan invullen. Zo kunnen ze van tevoren vast de informatie opzoeken die ze nodig hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die u tegenkomt in de aangifte. Ook zetten we op een rij welke documenten u nodig hebt om de vragen te beantwoorden.

U kunt de aangifte in stappen doorlopen. Elke keer als u uw aangifte opslaat, worden alle gegevens opnieuw voor 4 maanden bewaard.

Inloggen en een nieuwe aangifte beginnen  

Om aangifte erfbelasting te doen, logt u in met uw eigen DigiD.

Bij de hand houden:

 • uw eigen DigiD
 • burgerservicenummer overledene
 • uw eigen burgerservicenummer
 • aangiftebrief met daarop het erfbelastingnummer, als het gaat om een aangifte voor een overlijden in 2016 of eerder
 • gegevens contactpersoon

Gegevens overledene

Vervolgens beantwoordt u een aantal vragen over de overledene. U geeft aan wat de burgerlijke staat van de overledene was, en of hij of zij samen met iemand anders (dan zijn partner) bezittingen had, bijvoorbeeld een huis of een boot.

Bij de hand houden:

 • huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden
 • eigendomsaktes (on)roerende zaken

Verdeling erfenis

In het volgende scherm geeft u aan of de overledene een testament had laten opstellen, of dat – als er geen testament is – het zogenoemde erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn.

In beide gevallen kan het zijn dat sommige erfgenamen hun deel van de erfenis pas later krijgen. Wij vragen dan wat er afgesproken is over het betalen van rente, en of bijvoorbeeld in het testament staat dat een ouder na het overlijden van zijn of haar partner nog in de woning blijft wonen, terwijl een deel van het huis al toekomt aan de kinderen. Dit wordt ook wel vruchtgebruik genoemd. Is hiervan sprake? Dan beantwoordt u hierover enkele vragen.    

Bij de hand houden:

 • testament
 • renteafspraken

Erfgenamen

Nadat u hebt aangegeven hoe de erfenis verdeeld wordt, geeft u aan wie de erfgenamen zijn en of u toestemming hebt om namens hen aangifte te doen. Ook geeft u aan hoe groot het erfdeel is dat de erfgenamen krijgen. Is er een testament, dan vindt u die informatie daar. Is er geen testament? Dan bepaalt het erfrecht wat zij krijgen.

Bij de hand houden:

 • naam en adresgegevens erfgenamen
 • geboortedatums erfgenamen
 • burgerservicenummers erfgenamen
  Woont een erfgenaam in het buitenland en heeft die geen burgerservicenummer? Lees wat u kunt doen
 • testament

Zie ook

Bezittingen en schulden

In het volgende scherm geeft u aan wat de bezittingen en de schulden (waaronder de hypotheek van de woning) van de overledene waren. Van al deze bezittingen en schulden geeft u de waarde op. Het gaat meestal om de waarde die geldt op de datum van overlijden. Wij maken onderscheid tussen:

Bezittingen

 • woning en andere onroerende zaken
 • roerende zaken, zoals de inboedel, vervoersmiddelen of kunst
 • bank- en spaartegoeden en contant geld
 • effecten
 • andere tegoeden, zoals nog terug te ontvangen inkomstenbelasting, geld of een eerdere erfenis
 • auteursrechten, vergunningen en octrooien
 • eventuele onderneming

Schulden

 • hypotheek
 • schuld aan erfgenamen van eerder overleden partner
 • schenkingen ‘op papier’
 • lening bij of schulden aan postorderbedrijven of kredietmaatschappijen

Niet alles wordt via een testament of het erfrecht geregeld. Soms ontvangt iemand iets op grond van andere afspraken of overeenkomsten en moet daar toch erfbelasting over betalen. Om te beoordelen of dat het geval is beantwoordt u – indien van toepassing – een aantal vragen over:

 • verzekeringen, pensioenen en lijfrentes
 • schenkingen en voordelen uit verkoop
  Bijvoorbeeld als de overledene zijn woning verkocht of geschonken heeft aan de kinderen, maar er zelf in bleef wonen. Dit heet ook wel ‘de woning op naam van de kinderen zetten'.
 • overeenkomsten waarin staat dat er iets bepaalds moet gebeuren met bezittingen van de overledene
 • pensioen-bv’s of -nv’s
 • een verblijvings- of overnamebeding
 • afgezonderd particulier vermogen
 • tegoeden uit een eerdere erfenis
 • een uitvaartverzekering
 • begrafenis- en crematiekosten
 • al in het buitenland betaalde erfbelasting

Bij de hand houden:

 • WOZ-waarde woning
 • overzichten van spaar- en effectenrekeningen van banken en andere instellingen
 • overzichten van hypotheken, leningen en andere schulden
 • verzekeringspolissen
 • overeenkomsten met een verblijvings- of overnamebeding
 • andere overeenkomsten en akten
  Bijvoorbeeld een akte van verkoop van een woning aan kinderen van de overledene of een akte van schenking.
 • belastingaanslagen

Uitstel van betaling

Krijgt de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner de woning van de overledene omdat de overledene dat in zijn testament heeft bepaald of omdat de wettelijke verdeling geldt? Dan krijgen de kinderen voor dat deel van de erfenis een vordering op de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner. De kinderen houden hun deel van de erfenis te goed en krijgen het als de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner overlijdt.

Daardoor kan het zijn dat de kinderen de erfbelasting niet kunnen betalen. De echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner betaalt dan de erfbelasting van de kinderen. Het is ook mogelijk om hiervoor uitstel van betaling te vragen. In de aangifte kunt u uitstel van betaling vragen als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:

 • De erfenis van de overledene bestaat hoofdzakelijk uit de woning.
 • De aanslag erfbelasting kan niet worden betaald uit de rest van de erfenis.
 • De echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner kan de erfbelasting niet betalen.

Hij ontvangt dan wel een aanslag erfbelasting, maar hoeft het bedrag niet direct te betalen. Deze aanslag noemen wij een conserverende aanslag.

Let op!

Wordt de woning verkocht? Of gaat de echtgenoot, geregistreerd partner of samenwoner ergens anders wonen? Dan komt hij niet in aanmerking voor uitstel van betaling.

 

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.