Aanslag erfbelasting betalen

Nadat u aangifte hebt gedaan, beoordelen wij of de erfgenamen belasting moeten betalen. U krijgt altijd bericht van ons. Moeten de erfgenamen erfbelasting betalen? Dan krijgt u van ons bericht waarin staat hoeveel ze moeten betalen. Dat bericht heet een aanslag.

Naar wie sturen wij de aanslag?

In de aangifte erfbelasting kunt u aangeven naar wie wij onze berichten moeten sturen. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Naar de contactpersoon, die betaalt dan de aanslagen erfbelasting en verrekent dat met de erfenis.
  • Naar iedere erfgenaam, ieder van hen betaalt dan voor zichzelf de erfbelasting.

Let op!

Wonen 1 of meer van de erfgenamen in het buitenland of doet een executeur aangifte? Dan sturen wij de aanslagen altijd naar het correspondentieadres van de contactpersoon.

Belastingrente

Moet u een aanslag erfbelasting betalen? En gaat het om een overlijden op of na 1 januari 2017? Dan berekenen we tijdelijk geen belastingrente.

Uitstel van betaling

Erft de ouder die achterblijft de woning van de overledene? En krijgen de kinderen door de wettelijke verdeling een vordering op de ouder? Dan moet de ouder de eventuele erfbelasting van de kinderen betalen. De ouder kan uitstel van betaling krijgen.

Navorderingsaanslag

Wanneer wij ontdekken of vermoeden dat de aanslag te laag was, kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de aanslag of navorderingsaanslag? Dan kunt u binnen 6 weken bij ons bezwaar maken.  

Verzoek om vermindering

U kunt om vermindering van erfbelasting vragen als zich een nieuwe situatie voordoet. 

Regeling bij kunstvoorwerpen

In bijzondere gevallen en onder voorwaarden kunt u (een deel van) de erfbelasting betalen met kunstvoorwerpen uit de erfenis. 

Erfgenaam overlijdt binnen 30 dagen na een erfenis

Krijgt iemand een erfenis, maar overlijdt hij binnen 30 dagen nadat hij die erfenis heeft gekregen? In die gevallen hebt u misschien recht op een vermindering van de aanslag erfbelasting over de 1e erfenis.

Voorlopige aanslag aanvragen

Een voorlopige aanslag vraagt u aan met het formulier Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting

Gegevens in uw vraag om een voorlopige aanslag voor een overledene

Geef in uw aanvraag aan:
• wie vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
• het bedrag waarover zij vermoedelijk erfbelasting moeten betalen
• wat hun relatie met de overledene is

Als de definitieve aanslag hoger is dan de voorlopige aanslag, moet u het verschil bijbetalen.
Is de definitieve aanslag lager dan de voorlopige aanslag? Dan krijgt u geld terug.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.