Erfbelasting betalen met kunst

Laat u kunst na? Dan kunt u laten beoordelen of uw erfgenamen (een deel van) de erfbelasting kunnen betalen met een kunstvoorwerp. Het kunstvoorwerp komt vervolgens in het bezit van de overheid, die ervoor zorgt dat het in een Nederlands museum of bij een universitaire instelling komt.

Ook als u kunst krijgt, kunt u een aanvraag doen om (een deel van) de erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp.

Welke kunstvoorwerpen komen in aanmerking?

Kunstvoorwerpen die in aanmerking komen, zijn onder meer:

 • schilderijen
 • beeldhouwwerken
 • meubels
 • vazen

Het kunstvoorwerp moet van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn. Dit betekent dat het moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Het is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Erfgoedwet).
  U kunt dit opzoeken in het register van Collectie Nederland.
 • Het kunstvoorwerp staat niet in het register, maar u vindt dat het er wel in zou moeten staan. 
  Op Collectienederland.nl leest u welke criteria er gelden voor aanwijzing en plaatsing in het register.
 • Het voorwerp:
  • wordt al regelmatig tentoongesteld
  • is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar
  • is belangrijk vanwege zijn herkomst
  • maakt deel uit van een waardevolle verzameling

Wilt u gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling? Dan kunt u daarvoor een aanvraag doen.

Kwijtscheldingsregeling aanvragen

Stuur een brief waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van de regeling. Beschrijf in de brief het kunstvoorwerp en stuur het taxatierapport mee. Hebt u al een idee welk museum of welke universitaire instelling het voorwerp het best in zijn collectie kan opnemen? Geef dat dan aan in uw verzoek. Heeft een museum of universitaire instelling al belangstelling voor het voorwerp? Stuur de gegevens van dat museum of die instelling dan mee.

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, beoordelen wij het. Hierbij laten we ons adviseren door een commissie die gespecialiseerd is in de beoordeling van kunstvoorwerpen.

U laat kunst na: aanvraag opsturen

Stuur een brief naar:

Ministerie van Financiën
Directoraat Generaal Belastingen
Brieven en Beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Vervolgens informeren wij u of uw kunstvoorwerp in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling.

Let op!

Uw nabestaanden zijn vrij om te kiezen of zij van de regeling gebruikmaken. Als zij dat willen, moeten zij zelf ook een aanvraag doen.

U erft kunst: aanvraag opsturen

Stuur uw aanvraag naar het belastingkantoor dat op de aanslag erfbelasting staat. Doe dit binnen 8 weken nadat de aanslag erfbelasting definitief is vastgesteld. Vervolgens informeren wij u of uw kunstvoorwerp in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling.

Heeft de overledene al een verzoek gedaan om in aanmerking te komen voor de regeling? Stuur dan een kopie van de brief mee waarin staat dat het kunstvoorwerp in aanmerking komt voor de kwijtscheldingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.