Voorwaarden voor middeling

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak').
 • U hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijgt u een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat u uw verzoek hebt gedaan? Dan mag u hier misschien langer over doen.
  Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaan wij er voor onze berekening vanuit dat uw inkomen uit werk en woning € 0 is.

Geen aangifte gedaan?

Als u over een jaar van het middelingstijdvak geen aangifte hebt gedaan, moet u eerst uw belastbaar inkomen in box 1 bepalen. Vervolgens berekent u het bedrag van de verschuldigde belasting met de tabel Tarieven voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt of de tabel Tarieven voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Let op!

 • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug (drempel).
 • Hebt u in 1 van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet u een correctie uitvoeren, voordat u uw teruggaaf berekent.

U bent buitenlands belastingplichtige

Bent u buitenlands belastingplichtige? Dan mag u de middelingsregeling gebruiken als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Navordering of verliesverrekening voor verzoek om middeling

Is het volgende op u van toepassing?

 • U hebt een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening gehad.
 • Deze heeft betrekking op een jaar dat in het middelingstijdvak valt.
 • Deze aanslag of beschikking is onherroepelijk geworden nadat tenminste 34 maanden zijn verstreken van de periode waarbinnen u uw verzoek om middeling moet doen.

Dan hebt u vanaf de datum van het onherroepelijk worden van de aanslag of beschikking nog 2 maanden de tijd om uw middelingsverzoek te doen.

Voorbeeld 1

U wilt middelen over de jaren 2016, 2017 en 2018. Uw aanslag over 2018 is op 20 augustus 2019 onherroepelijk geworden. Uw verzoek om middeling moet dan uiterlijk binnen 36 maanden na deze datum bij ons binnen zijn. Dus vóór 20 augustus 2022.

Op 20 juni 2022 krijgt u een navorderingsaanslag over 2018. Deze wordt onherroepelijk op 1 augustus 2022. Dat is na 34 maanden maar vóór 36 maanden. U hebt nu vanaf die 1 augustus 2 maanden de tijd om uw verzoek tot middeling te doen.

Voorbeeld 2

U wilt middelen over de jaren 2016, 2017 en 2018. Uw aanslag over 2018 is op 20 augustus 2019 onherroepelijk geworden. Uw verzoek om middeling moet dan uiterlijk binnen 36 maanden na deze datum bij ons binnen zijn. Dus vóór 20 augustus 2022.

Op 20 augustus 2022 krijgt u een navorderingsaanslag over 2018. Deze wordt onherroepelijk op 1 oktober 2022. Dat is na 36 maanden. U hebt nu vanaf die 1 oktober 2 maanden de tijd om uw verzoek tot middeling te doen.

Hebt u al een middelingsteruggaaf gehad? En ontvangt u daarna een ambtshalve vermindering, navorderingsaanslag of beschikking verliesverrekening? Dan corrigeren wij uw middelingsteruggaaf automatisch.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.