Cliëntenonderzoek voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Met het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. U moet dit onderzoek doen voordat u een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert. U moet de identiteitsgegevens van uw cliënt vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen en de komende 5 jaar bewaren. 

Hoe het cliëntenonderzoek er uitziet, is afhankelijk van de cliënt waar u mee te maken hebt en of u vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt.

Taxateurs hoeven geen cliëntenonderzoek te doen. 

Let op!

Bent u makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken, dan moet u ook een cliëntenonderzoek doen naar de wederpartij van uw cliënt, dus niet alleen naar uw cliënt zelf. De wederpartij is de partij met wie uw cliënt daadwerkelijk een overeenkomst sluit die door uw bemiddeling tot stand is gekomen.

Normaal cliëntenonderzoek

In principe voert u een normaal cliëntenonderzoek uit.

Bij het normale cliëntenonderzoek moet u:

 • de identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen
 • de identiteit  van de uiteindelijk belanghebbende vaststellen, controleren en vastleggen
 • het doel en de aard van de opdracht of transactie vaststellen en vastleggen
 • een voortdurende controle kunnen uitoefenen op de zakelijke relatie
 • vaststellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is
 • controleren of de cliënt voor zichzelf of van een ander optreedt

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

U kunt zich tot een vereenvoudigd cliëntenonderzoek beperken als een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.

Om te bepalen of sprake is van een laag risico houdt u in ieder geval rekening met de risicofactoren die genoemd staan in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn.

Afhankelijk van de omstandigheden moet u bezien welke onderzoeksmaatregelen nodig zijn bij het vereenvoudigd cliëntenonderzoek.

Verscherpt cliëntenonderzoek

U moet een verscherpt cliëntenonderzoek doen:

 • als u vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering vermoedt
 • als de staat waar de cliënt woont of gevestigd is, of zijn zetel heeft, door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme
 • als de cliënt een politiek prominent persoon is, of
  een familielid of een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon is

Ook bij het verscherpt cliëntenonderzoek moeten de maatregelen afgestemd zijn op het concrete geval. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat aanvullend onderzoek verricht moet worden naar de herkomst van de middelen die bij een transactie betrokken zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.