Stappenplan oprichting steunstichting SBBI

Als u een steunstichting voor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) wilt oprichten, helpt dit stappenplan u:

 1. Maak een plan

  De oprichting van uw stichting begint met de vastlegging van uw ideeën in een stichtingsplan. Hierin beschrijft u wat het doel is van uw stichting. Het doel moet duidelijk omschreven en begrijpelijk zijn.

 2. Schrijf de statuten in concept en maak het huishoudelijk reglement op

  Vervolgens maakt u de concept-statuten op. Hierin staat onder andere de naam van de stichting, vestigingsplaats, doelstelling, wijze van (her)benoemen en aftreden van bestuurders. Uw notaris beschikt over modelakten met voor iedere situatie een aantal essentiële punten. Deze modelakten kunt u in overleg met uw notaris aanvullen of wijzigen, toegesneden op uw eigen situatie. U moet in ieder geval de voorwaarden voor een steunstichting SBBI in de statuten opnemen.In het huishoudelijk reglement vermeldt u de regels voor het bestuur. Dit huishoudelijk reglement is de handleiding voor het bestuur.

 3. De notaris zorgt ervoor dat uw stichting rechtsgeldig wordt

  Voor het oprichten van een stichting is een notariële akte of een testament nodig. U kunt uw stichting dus alleen oprichten bij de notaris. Uw stichting is een rechtspersoon zonder leden die met het vermogen probeert het doel te bereiken dat in de statuten is vermeld. De notaris maakt van de concept-statuten de definitieve statuten. Als u de statuten later wilt wijzigen, moet u dit ook bij de notaris doen. Veel informatie over het oprichten van een stichting vindt u op notaris.nl.

 4. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

  Na de oprichting moet u uw stichting bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister laten inschrijven. Deze inschrijving is verplicht. Meer informatie vindt u op kvk.nl.

 5. Aanmelden bij de Belastingdienst

  Om uw stichting als steunstichting SBBI aan te merken, moet u deze aanmelden bij de Belastingdienst. Wij publiceren een overzicht van de steunstichtingen SBBI op onze website. Stuur een kopie van de statuten van uw stichting naar:

  Belastingdienst/kantoor Eindhoven   
  Steunstichtingen SBBI   
  Postbus 90056   
  5600 PJ  Eindhoven

 6. Bankzaken regelen

  Open een bankrekening op naam van uw stichting en regel de overige bankzaken.

 7. Begroting

  Met uw begroting kunt u het financieel beleid sturen en verantwoorden. Om geld voor uw stichting in te zamelen, moet u kosten maken. Wij raden u aan om van te voren vast te stellen welke kosten dit kunnen zijn en hoeveel geld u hieraan kunt besteden.

 8. Administratie voeren

  Uw stichting is niet verplicht om de jaarstukken te publiceren. Toch is het belangrijk dat uw (aspirant)gevers (financieel) inzicht hebben in het doen en laten van uw stichting. Daarvoor hebt u een goede administratie nodig. In deze administratie registreert u donateurs, giften, relaties (crediteuren en debiteuren), communicatie en uiteraard de bestedingen. Lees meer bij Administratieve verplichtingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.