Vermogen in een stichting dat een particulier doel dient

Vermogen dat een natuurlijke persoon inbrengt in een stichting (of vereniging) die een particulier doel dient, kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een afgezonderd particulier vermogen (APV).

Wanneer kan sprake zijn van een APV?

Er is bijvoorbeeld sprake van een APV als de inbrenger van het vermogen, zijn kinderen of overige familieleden een verzoek bij het bestuur van de stichting kunnen indienen om 1 of meer uitkeringen uit het fonds van de stichting te ontvangen als zij in bijzondere omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld bij studie, ziekte, huwelijk, geboorte of het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Aan wie moet het vermogen van de stichting worden toegerekend?

Het vermogen van de stichting moet in het geval sprake is van een APV worden toegerekend aan de inbrenger van het vermogen en na zijn overlijden aan zijn erfgenamen, ieder voor een evenredig deel en onafhankelijk van het feit of deze wel of geen uitkering uit de stichting hebben ontvangen of zullen ontvangen.

Afgezonderd particulier vermogen in uw aangifte

In de volgende situaties geeft u het vermogen uit het APV aan in uw aangifte inkomstenbelasting:

  • U hebt vermogen in het APV ondergebracht.
  • U bent de erfgenaam van degene die vermogen in het APV heeft ondergebracht.
  • U hebt een concreet recht ten laste van het APV, bijvoorbeeld een recht op uitkeringen.
  • U hebt een fiscale partner die vermogen heeft ondergebracht in het APV.
  • U hebt voor een minderjarig kind vermogen ondergebracht in het APV.
  • U hebt een fiscale partner die voor zijn minderjarig kind vermogen heeft ondergebracht in het APV.

Waarde vermogen APV

U geeft de waarde van het vermogen in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Heeft iemand een concreet recht ten laste van het APV? Bijvoorbeeld een recht op uitkeringen? Verminder dan de waarde van het vermogen met de waarde van dat concrete recht. Diegene die zo'n recht heeft, geeft in zijn aangifte inkomstenbelasting de waarde in het economisch verkeer van dit recht aan.

Waarde concreet recht APV

Als u een concreet recht hebt ten laste van het APV, geeft u de waarde van dat recht in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over APV? Bijvoorbeeld over APV en vennootschapsbelasting of APV en schenk- en erfbelasting? Neem dan contact op met een adviseur of met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.