Wanneer is sprake van een voor huur bestemde woning?

Woningen die voor verhuur bestemd zijn, tellen mee voor de verhuurderheffing, zoals:

 • een woning die wordt verhuurd aan een huurder
 • een woning die zal worden gerenoveerd, ongeacht of de woning op de peildatum al dan niet is verhuurd
  Uitzondering: een woning is niet voor de verhuur bestemd als de woning op de peildatum niet is verhuurd of te huur staat aangeboden, tussen de peildatum en de start van de renovatie niet verhuurd is geweest of te huur is aangeboden, én de renovatie op 31 augustus van dat jaar nog niet is afgerond.
 • een woning die zal worden gesloopt, tenzij die woning niet (langer) voor de verhuur bestemd is
  Van dit laatste is in ieder geval sprake als de woning op de peildatum niet is verhuurd of te huur staat aangeboden en tussen de peildatum en de start van de sloop niet verhuurd is geweest of te huur is aangeboden.
 • een woning die zal worden verkocht, tenzij die woning niet (langer) voor de verhuur bestemd is
  Van dit laatste is in ieder geval sprake als de woning op de peildatum niet is verhuurd of te huur staat aangeboden, en tussen de peildatum en het moment waarop de (voorlopige) koopovereenkomst is overeengekomen met een koper die de woning zelf gaat bewonen, niet verhuurd is geweest of te huur is aangeboden.
 • een woning die te koop staat en die op de peildatum (tijdelijk) is verhuurd omdat de verkoop stagneert
 • een woning voor gebruik voor eigen doeleinden van de verhuurder die wordt gebruikt voor bewoning
  Een voorbeeld hiervan is de dienstwoning waarin een medewerker van de verhuurder woont. Opslagruimten die de verhuurder gebruikt – voor zover dit geen zelfstandige woningen zijn –tellen niet mee voor de verhuurderheffing.
 • een wisselwoning die wordt gebruikt om een huurder onder te brengen tijdens de renovatie van zijn woning
 • een woning die verhuurd is in het kader van de leegstandswet (voorheen: antikraak)

Woningen in een zorgcomplex voor intramurale zorg

Een zelfstandige woonruimte die onderdeel is van een (intramuraal) zorgcomplex valt ook onder de verhuurderheffing als de bewoner zelf voorziet in de bekostiging van de wooncomponent. Onder bekostiging van de wooncomponent wordt verstaan dat de wooncomponent niet wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of door een zorgverzekeraar.

Een woning in een zorgcomplex die (tijdelijk) wordt verhuurd

Om leegstand te voorkomen, kan de instelling een gedeelte van de woningen in het zorgcomplex zelfstandig verhuren. In die gevallen is de bewoner zelf verantwoordelijk voor zijn huisvestingskosten. Als die zelfstandige woning is verhuurd op de peildatum, valt deze onder de verhuurderheffing, ongeacht of de woning slechts tijdelijk wordt verhuurd.

Een woning in een zorgcomplex staat op de peildatum leeg

Een woning in een zorgcomplex die op de peildatum leegstaat, valt onder de verhuurderheffing. Dit is ook het geval als de zorginstelling woonruimten heeft die tijdelijk leeg staan zonder dat het direct duidelijk is of het gaat om intramurale woonruimten of woonruimten bestemd voor verhuur.

Uitzondering

Als de wooncomponent van de laatste bewoner vóór de leegstand op de peildatum is bekostigd vanuit de Wlz, vanuit de Wmo of door een zorgverzekeraar, dan telt deze woning niet mee voor de verhuurderheffing als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

 • De woning is uiterlijk op 31 augustus na de peildatum weer in gebruik genomen door een bewoner van wie de wooncomponent is bekostigd vanuit de Wlz, vanuit de Wmo of door een zorgverzekeraar.
 • De woning is in de tussentijd niet door een ander bewoond.

Bovenstaande regels gelden voor alle zorgcomplexen van zorginstellingen, ongeacht of de zorginstelling zelf eigenaar is of huurt.

Woonwagens

Een woonwagen die onroerend is, telt mee voor de verhuurderheffing. Bepalend is of de gemeente voor de woonwagen een WOZ-beschikking heeft afgegeven. Roerende woonwagens tellen niet mee, ook niet als de gemeente een aanslag Roerende Ruimte Belasting (RRB) heeft opgelegd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.