Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren die niet in Nederland wonen

Hebt u dividendbelasting betaald over Nederlandse portfolioaandelen en woont u niet in Nederland? En wordt u benadeeld ten opzichte van een vergelijkbare aandeelhouder die in Nederland woont? Dan kunt u misschien (een deel van) de Nederlandse dividendbelasting terugvragen.

Wanneer kunt u dividendbelasting terugvragen?

Is er bij u Nederlandse dividendbelasting ingehouden over portfolioaandelen? Dan kunt u (een deel van) deze belasting terugvragen als u deze belasting niet kunt verrekenen op basis van een belastingverdrag tussen Nederland en het land waar u woont. Bovendien gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent over uw aandelen meer dividendbelasting verschuldigd dan een vergelijkbare aandeelhouder die in Nederland woont.
 • U doet over 1 kalenderjaar maximaal 1 verzoek om teruggaaf.
 • U doet uw verzoek om teruggaaf binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de dividendbelasting is ingehouden.

Een teruggaaf aanvragen kan alleen digitaal. Het formulier start met een toelichting, inclusief voorbeelden. En een check waarmee u kunt berekenen of u meer belasting hebt betaald dan een vergelijkbare aandeelhouder in Nederland.

Lees meer over de berekening van belasting over vermogen over 2018.

Hoe vraagt u dividendbelasting terug?

Dat doet u met dit digitale formulier . Bereken hierin eerst of u meer belasting hebt betaald dan een vergelijkbare aandeelhouder in Nederland. Is dat het geval? Dan kunt u met hetzelfde formulier het verschil terugvragen.

Hebt u nog geen RSIN (fiscaal nummer), BSN en/of gebruikersnaam en wachtwoord? Vraag die dan eerst aan met het digitale formulier. Na ontvangst van deze gegevens kunt u het verschil terugvragen.

Aanvullende gegevens

Bij de behandeling van uw teruggaafverzoek kunnen wij u nog vragen om de volgende aanvullende gegevens aan te leveren:

 • een kopie van de dividendnota's waarover uw verzoek om teruggaaf gaat
 • een overzicht van alle vennootschappen waarin u belegt die in Nederland zijn gevestigd
 • een gespecificeerd overzicht van de waarde in het economische verkeer van uw Nederlandse aandelen op 1 januari van het kalenderjaar waarover u teruggaaf vraagt
  Uit dit overzicht moet blijken hoeveel aandelen u van iedere vennootschap op 1 januari bezat: u stuurt de aankoopbewijzen mee of een daarmee vergelijkbaar bewijs. Ook moet uit dit overzicht blijken hoe u de waarde in het economische verkeer hebt bepaald. Voor beursaandelen vermeldt u de beurswaarde op 1 januari van het kalenderjaar waarover u teruggaaf vraagt. In dit overzicht moet u ook de Nederlandse portfolioaandelen opnemen waarover géén dividend is uitgekeerd. Deze aandelen behoren namelijk ook tot de grondslag waarmee de ingehouden dividendbelasting moet worden vergeleken. Als u en/of uw fiscale partner voor minimaal 5% deelneemt in een bepaalde vennootschap, hoeft u deze aandelen niet in het overzicht op te nemen. U hebt dan een 'aanmerkelijk belang'. Wel moet u in uw verzoek om teruggaaf vermelden dat u een aanmerkelijk belang hebt.
 • een toelichting waaruit blijkt hoe een natuurlijke persoon in uw woonland wordt belast voor buitenlands portfoliodividend
  U moet aangeven welke relevante wettelijke bepalingen er in uw woonland zijn en van die bepalingen een Nederlandse of Engelse vertaling meesturen.
 • kopieën van uw aangiften inkomstenbelasting, personenbelasting of vergelijkbare belasting uit uw woonland over het belastingjaar waarover u teruggaaf vraagt
  Stuur ook de aanslagen van deze aangiften mee.
 • als u onroerend goed hebt in Nederland: de adresgegevens van uw onroerende goed en een opgave van de waarde van de bezittingen en van de schulden in verband met dit onroerende goed
 • een woonplaatsverklaring
 • een kopie van uw geldige paspoort
 • een specificatie van het bedrag dat wij volgens u zouden moeten teruggeven

Meer informatie

Meer informatie over deze regeling leest u in de Staatscourant.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.