Belastingdienst actueel

Douane intensiveert aanpak systeemstoringen

18-09-2017

Door technische storingen is de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de Douane niet op het niveau dat wij nastreven. Wij zijn ons volledig bewust van de overlast die ondernemingen hiervan ondervinden in hun administratieve en logistieke processen. Al geruime tijd spannen wij ons in om de stabiliteit van onze systemen te verbeteren, maar tot nog toe blijft het gewenste resultaat uit. Met een geïntensiveerde aanpak willen wij daarin verandering brengen.

 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op 23 maart 2017.

De Douane beseft terdege dat de onbetrouwbaarheid van zijn IT-systemen een negatieve impact heeft op de logistiek in Nederland. Dat gebruikers spanningen ervaren in relatie tot bijvoorbeeld hun opdrachtgevers en vervoerders. En dat bedrijven hun frustraties uiten richting hun koepelorganisaties. Wij zien dat die koepels hun uiterste best doen een bijdrage te leveren aan het verhelpen van storingen, door de ervaringen van hun leden uitvoerig met ons te bespreken. Dit waarderen wij zeer.

Vanzelfsprekend spant de Douane zich enorm in voor stabielere systemen. Toch hebben wij steeds te kampen met diverse, omvangrijke en complexe storingen, met telkens een andere oorzaak. Een snelle, eenduidige en eenvoudige oplossing blijkt dan ook niet voorhanden. Daarom pakken we de problematiek aan in de keten, op de volgende structurele, planmatige wijze:

1. AGS stabieler maken
Met onze IT-leverancier werken wij aan stapsgewijze verbetering van AGS. Daarvoor zijn geregeld tussentijdse releases nodig. Dit dwingt ons om AGS zo nu en dan voor korte tijd uit productie te nemen, wat wij helaas alleen kort van tevoren kunnen aankondigen. Dit leidt dus tot tijdelijke onbeschikbaarheid van AGS en ongemak voor het bedrijfsleven, maar uiteindelijk komt het de performance van AGS ten goede.

2. Programma HBDS afronden
In het tweede kwartaal van 2018 ronden we het in 2012 gestarte programma Hoogbeschikbaarheid Douanesystemen (HBDS) af. Door infrastructurele verbeteringen leidt het uitrollen van nieuwe releases tegen die tijd niet meer tot onbeschikbaarheid van de systemen. Ook is de Douane dan in staat het berichtenverkeer beter te monitoren, zodat storingen makkelijker kunnen worden voorkomen. En als zich onverhoopt toch storingen voordoen, kunnen wij hierover sneller communiceren met het bedrijfsleven.

3. Digipoort-problematiek aanpakken
Sinds 2016 loopt een belangrijk deel van het berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven via Digipoort. Bij de overgang van de douaneberichten naar Digipoort zijn knelpunten ontstaan, omdat onderhoud aan en storingen in Digipoort leiden tot een lagere beschikbaarheid van douanesystemen. Bovendien zijn wij niet altijd op de hoogte van dit onderhoud en deze storingen, waardoor wij hierover niet (tijdig) kunnen communiceren met onze klanten. Weliswaar liggen deze knelpunten buiten de directe invloedssfeer van de Douane, maar door op te schalen kunnen we ze met gezamenlijk overheidsoptreden wegnemen. Een speciale taskforce moet hier op korte termijn voor zorgen.

Onze verwachting is dat deze brede aanpak zal bijdragen aan een structurele verbetering van het elektronisch berichtenverkeer tussen Douane en bedrijven. Wij gaan de voortgang van deze aanpak periodiek bespreken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Vervolgens communiceren wij hierover via daarvoor geëigende kanalen als www.douane.nl en het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.