Belastingdienst actueel

Voortgang aanpak systeemstoringen Douane

18-09-2017

Op 23 maart 2017 hebben wij een bericht gepubliceerd over de intensivering van de aanpak van de systeemverstoringen. Door technische storingen is de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de Douane niet op het niveau dat wij nastreven.

 

Dit bericht is eerder gepubliceerd opo 18 mei 2017.

In het bericht van 23 maart hebben we aangegeven dat de aanpak langs 3 lijnen verloopt:

  • het stabieler maken van AGS
  • het afronden van het programma Hoog Beschikbaarheid Douane Systemen (HBDS) en
  • het aanpakken van de Digipoort problematiek

Gemeld is ook dat er met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven afspraken worden gemaakt over het elkaar informeren over de voortgang en de communicatie hierover. In april heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In dat gesprek zijn de klachten vanuit het bedrijfsleven gedetailleerd aan de orde gekomen. Er is gesproken over de oorzaken van de verstoringen in de douanesystemen maar vooral over de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven. Daarbij kwam de toepassing en de werkwijze bij de noodprocedures aan de orde. En hoe daar verbeteringen in zouden kunnen worden aangebracht zodat het aangiftebehandelingsproces soepeler verloopt en er minder nasleep is na een verstoring. Vanuit de Douane is toegelicht hoe de problemen worden aanpakt en welke initiatieven er zijn genomen richting Logius, de beheerder van Digipoort. Digipoort is de 'centrale brievenbus' voor de overheid. De Douane pakt de problemen planmatig aan waarbij per onderwerp de planning, de meetpunten en de sturing worden vastgelegd. Inmiddels is een aantal verbeteringen in gang gezet. Zo heeft Logius onlangs een aantal fixes doorgevoerd in Digipoort waarmee de beschikbaarheid is verbeterd. De afgelopen weken zijn er nauwelijks verstoringen geweest (zie het Rapport beschikbaarheid douanesystemen 2017). Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden tussen Douane en Logius om de onderhoudsmomenten aan de systemen in kaart te brengen en waar mogelijk te synchroniseren. Hiervoor is een structureel overleg ingericht.

In dit nieuwsbericht belichten we de stand van zaken rondom het programma HBDS. HBDS ziet op het hoog beschikbaar maken van douaneprocessen. 'Hoog beschikbaar' wil zeggen dat de systemen dubbel uitgevoerd worden, zodat als er een storing is in het ene systeem het andere systeem het kan overnemen. Binnen HDBS gaat het om 6 cruciale douaneprocessen: Invoer, Uitvoer, Binnenbrengen, Uitgaan, Accijnsgoederenvervoer en Vervoer. Gelet op alle koppelingen van deze processen met bijvoorbeeld het Klant Informatie Systeem (KIS), het Inningsysteem of het Douane Tarievensysteem (DTV) is dit een complex traject met een doorlooptijd van meerdere jaren. De processen Binnenbrengen, Uitgaan en Accijnsgoederenvervoer worden deels in 2017 en deels in het 1e kwartaal 2018 hoog beschikbaar gemaakt. Functioneel betekent dit dat tijdens onderhoudswerkzaamheden op de infrastructuur en bij verstoringen de betreffende applicaties gewoon beschikbaar blijven. Echter bij het implementeren van aanpassingen in de applicaties zelf, zullen deze applicaties niet beschikbaar zijn. Hiervoor benutten we dan de gebruikelijke onderhoudswindows.

Hoogbeschikbaarheid van het proces aangiftebehandeling (invoer en uitvoer) wordt bereikt door het project 'rehosting AGS'. Naar verwachting is dat niet eerder dan eind 2018 gereed. Voor het proces Vervoer (NCTS) loopt momenteel een onderzoek waarin hoog beschikbaarheid wordt meegenomen. Dit proces heeft een Europese component en ligt dus voor een deel buiten de invloedsfeer van de Nederlandse Douane. Momenteel is nog niet bekend wanneer resultaten te verwachten zijn.

In het programma HBDS is ook opgenomen het (preventief) kunnen monitoren van deze processen. Monitoring van de processen Binnenbrengen en Uitgaan is ingericht. Op de overige bedrijfsprocessen (m.u.v. Vervoer) vindt monitoring plaats op onderdelen van de keten. Uitbreiding van de monitorfunctie vindt in 2017 en eerste halfjaar 2018 plaats.  

Meer nieuwsberichten leest u in het nieuwsoverzicht

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.