Algemene regels bij bezwaar

Op deze pagina staan algemene regels die gelden bij het maken van een bezwaar tegen de Belastingdienst. Deze regels gelden voor iedereen die een belastingaanslag heeft ontvangen.

Hieronder behandelen we de volgende onderwerpen:

Wie kan bezwaar maken?

Is onze beslissing aan u gericht? 
Dan bent u ook degene die bezwaar kan maken. 
Soms kan uw (fiscale) partner bezwaar maken, bijvoorbeeld als ook zijn of haar inkomen of vermogen in het geding is.

Kunt u of wilt u de bezwaarprocedure niet zelf voeren? 
Dan kunt u iemand machtigen (bijvoorbeeld een belastingadviseur). Wanneer wij daarom vragen, moet de gemachtigde een door u afgegeven schriftelijke verklaring overleggen. Dit geldt niet als u een advocaat hebt gemachtigd.

Hoe maakt u bezwaar?

Voor een aantal belastingen zijn formulieren gemaakt waarmee u makkelijk bezwaar maakt.
Door het (digitale) formulier in te vullen geeft u ons precies de informatie die wij nodig hebben om uw bezwaar te behandelen.

Kunt u uw aangifte in ons digitaal aangiftesysteem zelf nog aanpassen. 
Doe dat dan! Dan hoeft u geen bezwaar in te dienen.
Wij gebruiken de laatst door u ingevoerde gegevens voor de berekening van de belasting.

Waaraan moet uw bezwaar voldoen?

Maakt u bezwaar tegen een beslissing van ons? 
Dan moet u binnen 6 weken na de datum die staat op onze beslissing, uw bezwaar maken.

Vermeld in uw bezwaar:

 • de datum waarop u uw bezwaar verstuurt
 • naam, adres en contactgegevens (uw telefoonnummer op werkdagen / uw emailadres)
  (van u, of als u bezwaar maakt namens uw onderneming, de gegevens van de onderneming)
 • (eventueel) de naam van uw belastingconsulent
 • tegen welke aangifte of beslissing u bezwaar maakt
 • de datum en het kenmerk van de aangifte waartegen u in bezwaar gaat,
  of het kenmerk van de brief (aanslag, beschikking) waarin het besluit staat waartegen u in bezwaar gaat
  (Stuur eventueel voor alle duidelijkheid een kopie van uw aangifte / onze brief / beslissing mee)
 • waarom u het niet eens bent met uw aangifte, onze belastingaanslag, onze beschikking of onze beslissing
  U kunt uw brief bijvoorbeeld beginnen met: 'Hierbij maak ik bezwaar tegen de …'
  Geef alle informatie die uw standpunt ondersteunt
  Stuur als dat kan kopieen mee van die informatie. Of vermeld de bron van die informatie

Zet onderaan uw bezwaar de datum en uw handtekening.

Bezwaar voldoet niet aan alle eisen

Hebt u op tijd bezwaar gemaakt? Maar hebt u niet aan alle vereisten voldaan? Dan krijgt u de mogelijkheid dit alsnog te doen. Doet u dat niet? Of hebt u niet op tijd bezwaar gemaakt? Dan kunnen wij uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat wij uw bezwaar als verzoek in behandeling nemen, en niet als bezwaar. Wij beoordelen vervolgens uw verzoek en nemen een beslissing.

U kunt in beroep gaan tegen het feit dat wij uw bezwaar niet-ontvankelijk hebben verklaard.

Te laat bezwaar gemaakt tegen inkomstenbelasting?

Alleen bij een aanslag inkomstenbelasting: Hebt u niet op tijd bezwaar gemaakt? Dan kunnen wij uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat wij uw bezwaar als verzoek in behandeling nemen, en niet als bezwaar. Wij beoordelen vervolgens uw verzoek en nemen een beslissing.

Wijzen wij uw verzoek helemaal of voor een deel af? Dan is die beslissing over uw aanslag inkomstenbelasting vatbaar voor bezwaar. Lees verder bij het onderwerp: Verzoek om ambtshalve vermindering.

U kunt daarnaast in beroep gaan tegen het feit dat wij uw bezwaar niet ontvankelijk hebben verklaard.

Naar welk adres stuurt u uw bezwaar?

Maakt u digitaal bezwaar? 
Dan komt na een klik op de verzendknop uw bezwaar digitaal bij ons aan.

Maakt u bezwaar met een van onze formulieren? 
Dan staat op het formulier vaak waarheen u het formulier moet sturen.

Is voor u niet duidelijk waarheen u uw bezwaar moet sturen? 
Stuur het dan naar het Belastingkantoor dat de beslissing nam, waartegen u nu in bezwaar gaat. 

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvulling of bezwaar?

Wij proberen binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift te beslissen.

De bezwaartermijn is 6 weken vanaf de datum op de aanslag of andere beschikking. 

De beslistermijn eindigt in het algemeen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. De maximale termijn tussen de datum van de beschikking en de datum van de beslissing is dus 12 weken. 

Voorbeeld

De datum op de belastingaanslag is 3 juli 2015. De bezwaartermijn eindigt op 14 augustus 2015 (6 weken na de datum).
Wij ontvangen het bezwaar op 3 augustus 2015.
Wij proberen vóór 14 september 2015 te beslissen (6 weken na 3 augustus).
De wettelijke beslistermijn eindigt echter op 25 september 2015 (6 weken na 14 augustus).

Wij mogen beslissing uitstellen

Wij mogen het moment waarop wij beslissen uitstellen. 

 • Moet u bijvoorbeeld uw bezwaar aanvullen? 
  Dan schorten wij de beslistermijn op totdat wij uw aanvullingen hebben ontvangen. 
 • Vraagt u ons om uitstel van een hoorzitting of nader onderzoek? 
  Dan kunnen wij onze beslissing ook uitstellen. 
 • Hebben wij informatie nodig van een buitenlandse instantie?
  Dan kunnen wij onze beslissing uitstellen totdat wij die informatie hebben ontvangen en bekeken. 

Beslissen wij niet binnen de (eventueel verlengde) beslistermijn op uw bezwaar? 
Dan kunnen wij de termijn met maximaal 6 weken verlengen. In overleg met u is (verder) uitstel van de beslissing mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld als in de bezwaarfase nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden, waardoor verder onderzoek nodig is. Of als wij met u afspreken de uitspraak van de rechter in een vergelijkbare zaak af te wachten.

Wat kost bezwaar maken?

Als u bezwaar maakt, hoeft u aan ons niets te betalen.

Wanneer kunt u een kostenvergoeding krijgen?

Zijn wij het (gedeeltelijk) eens met uw bezwaar? En hebben wij onrechtmatig gehandeld bij het opleggen van de aanslag? Dan kunt u een kostenvergoeding krijgen. Vraag hier wel om vóórdat op uw bezwaar is beslist. Degene die bezwaar maakt (u of een gemachtigde), kan daar in het bezwaar om vragen. De vergoeding geldt alleen voor beroepsmatig verleende bijstand, bij voorbeeld door een belastingconsulent.

Wat kunt u doen als wij niet op tijd beslissen?

Beslissen wij niet op tijd op uw bezwaar? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Wij hebben dan nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen. Lukt ons dat niet, dan hebt u mogelijk recht op een dwangsom. Lees bij dwangsom eisen hoe u ons in gebreke stelt.

Niet eens met uitspraak op een bezwaar?

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.