Invorderingsrente, coulancerente en heffingsrente

Op deze pagina:

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, lopen wij rente mis. U moet dan invorderingsrente betalen. Als u zelf rente misloopt omdat u te veel belasting hebt betaald, betalen wij in sommige gevallen invorderingsrente aan u. Invorderingsrente is geen boete.

Wanneer betaalt u invorderingsrente?

U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog een bedrag moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op onze rekening is bijgeschreven.

Voorbeeld 1

U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag € 2.700. De uiterste betaaldatum van de aanslag is 31 augustus. U betaalt € 1.500 op tijd. U betaalt na 31 augustus € 300 per maand, via een betalingsregeling. Over iedere betaling na de uiterste betaaldatum rekenen wij invorderingsrente.

Voorbeeld 2

U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De uiterste betaaldatum van de aanslag is 31 maart. U hebt tegen deze aanslag bezwaar gemaakt omdat u vindt dat u maar € 700 hoeft te betalen. U betaalt deze € 700 op tijd en u krijgt uitstel van betaling voor € 300. Wij verminderen de aanslag met € 200.

De datum van de vermindering is 1 december. Het bedrag dat nog openstaat na de vermindering (€ 100) hebt u betaald op 15 december. Over deze € 100 betaalt u invorderingsrente, berekend van 1 april tot en met 14 december.

U betaalt ook invorderingsrente als u een toeslag moet terugbetalen, bijvoorbeeld als u te veel zorgtoeslag hebt gekregen.

Uw betaling en invorderingsrente

Betaalt u ons belasting en moet u nog invorderingsrente of kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel betalen? In dat geval beschouwen wij uw betaling in de 1e plaats als betaling voor de kosten en de rente die u nog moet betalen. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, beschouwen wij als de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld daarna nog steeds niet geheel voldaan, dan ontvangt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro.

Wanneer ontvangt u invorderingsrente?

U ontvangt invorderingsrente als wij er langer dan 6 weken over doen om een teruggaaf aan u uit te betalen. Deze 6 weken tellen vanaf de datum van de teruggaafbrief tot de datum dat het geld op uw rekening staat.

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een aanslag en hebt u daarvoor geen uitstel van betaling gekregen? En hebt u daarom de aanslag op tijd betaald? Dan ontvang u invorderingsrente als u gelijk krijgt in uw bezwaar.

Voorbeeld

U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De uiterste betaaldatum van de aanslag is 15 februari. U maakt op 1 februari bezwaar tegen deze aanslag, maar u krijgt geen uitstel van betaling. Daarom betaalt u € 1.000 op 15 februari. Op 30 oktober krijgt u gelijk in uw bezwaar. U hebt dan recht op een vergoeding van invorderingsrente over de periode van 16 februari tot 6 weken na 30 oktober, dus tot en met 11 december. De invorderingsrente wordt berekend over het terug te geven bedrag.

Kunt u bezwaar maken tegen invorderingsrente?

U ontvangt een schriftelijke beslissing over de berekende invorderingsrente. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in een brief aangeven waarom u het hier niet mee eens bent. U moet een kopie van de beslissing bijvoegen en de brief binnen 6 weken na de datum van de beslissing sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Overzicht percentages invorderingsrente

In de onderstaande tabellen staan de percentages invorderingsrente.

Wanneer kan het percentage wijzigen?

De rente wordt elk half jaar vastgesteld. 

Invorderingsrente vanaf 2013

Periode

Percentage

vanaf 1-4-2014 tot en met dit half jaar

4

1-1-2013 tot 1-4-2014

3

Invorderingsrente tot en met 2012

Jaar

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2012

2,85

2,30

2,50

2,25

2011

2,50

2,50

2,75

3,00

2010

2,50

2,50

2,50

2,50

2009

4,90

3,50

2,75

2,50

2008

5,30

4,75

5,15

5,45

2007

4,70

5,00

5,25

5,40

2006

3,50

3,75

4,00

4,25

2005

5,00

5,00

5,00

5,00

2004

3,50

3,50

3,50

3,50

2003

3,25

3,10

2,50

2,00

Coulancerente

U hebt alleen recht op coulancerente:

  • als u belasting terugvraagt of terugkrijgt, waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente, én 
  • als de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk

Voorbeelden waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente zijn: 

  • middeling
    (bij inkomstenbelasting)
  • verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar
    (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)  

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk weegt ook uw medewerking en de tijd die u nodig hebt gehad om te reageren mee.

De hoogte van het rentepercentage is gelijk aan de belastingrente die is vastgesteld voor overige belastingen.

U kunt een verzoek om vergoeding van coulancerente indienen met het formulier Verzoek coulancerente.

Heffingsrente (voor aanslagen t/m belastingjaar 2011)

Heffingsrente geldt voor aanslagen tot en met het belastingjaar 2011. Voor aanslagen over belastingjaar 2012 en daarna geldt belastingrente.

Wanneer betaalt u heffingsrente?

U betaalt rente over het bedrag dat u te weinig betaalde.

Voorbeeld

Bij uw inkomen hoort een bedrag van € 2.500 aan belasting en premie. Uw werkgever hield al € 1.000 op uw loon in. Dat is € 1.500 te weinig. U ontvangt een belastingaanslag van € 1.500. U betaalt rente over € 1.500.

Wanneer ontvangt u heffingsrente?

U ontvangt rente over het bedrag dat u te veel betaalde.

Hebt u een voorlopige aanslag gekregen die moet worden verminderd? Dan krijgt u over die vermindering geen heffingsrente vergoed. Als wij de aanslag verminderen na 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar, vergoeden wij vaak wel de invorderingsrente.

Hoe wordt de heffingsrente berekend?

Voor aanslagen over de belastingjaren 2005 tot en met 2009 wordt heffingsrente berekend vanaf 1 juli van het betreffende belastingjaar. Voor aanslagen over 2010 en volgende belastingjaren wordt heffingsrente berekend vanaf 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar. Voor de aanslag over 2010 geldt dus dat heffingsrente wordt berekend vanaf 1 januari 2011. 

De periode waarover wij de heffingsrente berekenen, eindigt op de datum van het aanslagbiljet.

Erfbelasting en heffingsrente

Bij erfbelasting begint de berekeningstermijn 8 maanden na het overlijden. Als u rente moet betalen, is de einddatum van de periode waarover wij heffingsrente berekenen anders dan wanneer u rente ontvangt.

Kunt u bezwaar maken tegen berekende heffingsrente?

Bent u het niet eens met de heffingsrente die wij u in rekening brengen? Dan kunt u bezwaar maken.

Overzicht percentages heffingsrente

In de onderstaande tabel staan de percentages heffingsrente.

Heffingsrente (voor aanslagen t/m belastingjaar 2011) 
(kijk voor de percentages daarna bij Belastingrente)

Jaar

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

2012

2,85

2,30

2,50

2,25

2011

2,50

2,50

2,75

3,00

2010

2,50

2,50

2,50

2,50

2009

4,90

3,50

2,75

2,50

2008

5,30

4,75

5,15

5,45

2007

4,70

5,00

5,25

5,40

2006

3,50

3,75

4,00

4,25

2005

5,00

5,00

5,00

5,00

2004

3,50

3,50

3,50

3,50

2003

3,25

3,10

2,50

2,00

Wat is heffingsrente?

Heffingsrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar 2 kanten. Wij kunnen u rente in rekening brengen, en u kunt rente vergoed krijgen van ons.

Let op!

Ontvangt u nu nog een aanslag over 2011 of eerder? Dan berekenen wij over de hele periode heffingsrente. Het percentage heffingsrente dat u moet betalen na 2012 is gelijk aan het percentage belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.