Invorderingsrente, coulancerente en heffingsrente

Op deze pagina:

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, lopen wij rente mis. U moet dan invorderingsrente betalen. Als u zelf rente misloopt omdat u te veel belasting hebt betaald, betalen wij in sommige gevallen invorderingsrente aan u. Invorderingsrente is geen boete.

Wanneer betaalt u invorderingsrente?

U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog een bedrag moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op onze rekening is bijgeschreven.

Voorbeeld 1

U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag € 2.700. De uiterste betaaldatum van de aanslag is 31 augustus. U betaalt € 1.500 op tijd. U betaalt na 31 augustus € 300 per maand, via een betalingsregeling. Over iedere betaling na de uiterste betaaldatum rekenen wij invorderingsrente.

Voorbeeld 2

U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De uiterste betaaldatum van de aanslag is 31 maart. U hebt tegen deze aanslag bezwaar gemaakt omdat u vindt dat u maar € 700 hoeft te betalen. U betaalt deze € 700 op tijd en u krijgt uitstel van betaling voor € 300. Wij verminderen de aanslag met € 200.

De datum van de vermindering is 1 december. Het bedrag dat nog openstaat na de vermindering (€ 100) hebt u betaald op 15 december. Over deze € 100 betaalt u invorderingsrente, berekend van 1 april tot en met 14 december.

U betaalt ook invorderingsrente als u een toeslag moet terugbetalen, bijvoorbeeld als u te veel zorgtoeslag hebt gekregen.

Uw betaling en invorderingsrente

Betaalt u ons belasting en moet u nog invorderingsrente of kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel betalen? In dat geval beschouwen wij uw betaling in de 1e plaats als betaling voor de kosten en de rente die u nog moet betalen. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, beschouwen wij als de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld daarna nog niet helemaal betaald? Dan krijgt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro of betaalinformatie.

Wanneer krijgt u invorderingsrente?

U krijgt invorderingsrente als wij er langer dan 6 weken over doen om een teruggaaf aan u uit te betalen. Deze 6 weken tellen vanaf de datum van de teruggaafbrief tot de datum dat het geld op uw rekening staat.

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een aanslag en hebt u daarvoor geen uitstel van betaling gekregen? En hebt u daarom de aanslag op tijd betaald? Dan krijgt u invorderingsrente als u gelijk krijgt in uw bezwaar.

Voorbeeld

U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De uiterste betaaldatum van de aanslag is 15 februari. U maakt op 1 februari bezwaar tegen deze aanslag, maar u krijgt geen uitstel van betaling. Daarom betaalt u € 1.000 op 15 februari. Op 30 oktober krijgt u gelijk in uw bezwaar. U hebt dan recht op een vergoeding van invorderingsrente over de periode van 16 februari tot 6 weken na 30 oktober, dus tot en met 11 december. De invorderingsrente wordt berekend over het terug te geven bedrag.

Kunt u bezwaar maken tegen invorderingsrente?

U krijgt een schriftelijke beslissing over de berekende invorderingsrente. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in een brief aangeven waarom u het hier niet mee eens bent. U moet een kopie van de beslissing bijvoegen.

Wilt u tijdens de afhandeling van uw bezwaar ook uitstel van betaling? Vermeld dat dan ook in uw brief. Stuur de brief binnen 6 weken na de datum van de beslissing naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Overzicht percentages invorderingsrente

In de onderstaande tabel staan de percentages invorderingsrente. De rente wordt elk half jaar vastgesteld.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, nemen wij maatregelen. Zo verlagen wij de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belasting- en toeslagenschulden.

Vanaf 1 juli 2022 verhogen we de invorderingsrente dan weer stapsgewijs: 1% vanaf 1 juli 2022, 2% vanaf 1 januari 2023, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst.

Periode

Percentage

Vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2022

1

Vanaf 23-3-2020 tot en met 30-6-2022

0,01

Vanaf 1-4-2014 tot en met 22-3-2020

4

1-1-2013 tot 1-4-2014

3

Coulancerente

U hebt recht op coulancerente:

  • als u belasting terugvraagt of terugkrijgt, geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente, én
  • als de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk

Voorbeelden waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente zijn:

  • middeling
    (bij inkomstenbelasting)
  • verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar
    (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk weegt ook uw medewerking mee en de tijd die u nodig hebt gehad om te reageren.

De hoogte van het rentepercentage is gelijk aan de belastingrente voor overige belastingen.

U dient een verzoek om vergoeding van coulancerente in met het formulier Verzoek coulancerente.

Heffingsrente (voor aanslagen t/m belastingjaar 2011)

Heffingsrente geldt voor aanslagen tot en met het belastingjaar 2011. Voor aanslagen over belastingjaar 2012 en daarna geldt belastingrente.

Wanneer betaalt u heffingsrente?

U betaalt rente over het bedrag dat u te weinig betaalde.

Voorbeeld

Bij uw inkomen hoort een bedrag van € 2.500 aan belasting en premie. Uw werkgever hield al € 1.000 op uw loon in. Dat is € 1.500 te weinig. U krijgt een belastingaanslag van € 1.500. U betaalt rente over € 1.500.

Wanneer krijgt u heffingsrente?

U krijgt rente over het bedrag dat u te veel hebt betaald.

Hebt u een voorlopige aanslag gekregen die moet worden verminderd? Dan krijgt u over die vermindering geen heffingsrente vergoed. Als wij de aanslag verminderen na 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar, vergoeden wij vaak wel de invorderingsrente.

Let op!

Krijgt u een aanslag over 2011 of eerder? Dan berekenen wij over de hele periode heffingsrente. Het percentage heffingsrente dat u moet betalen na 2012 is gelijk aan het percentage belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.