Voor particulieren: inkeerregeling, uw aangifte verbeteren of alsnog aangifte doen

Is niet al uw inkomen aangegeven bij de Belastingdienst? Of hebt u helemaal geen belastingaangifte gedaan terwijl u dat wel moest? En u wilt dat alsnog doen? Dan kunt u misschien nog aangifte doen, of uw aangifte nog verbeteren. Ga daarvoor naar ‘Mijn Belastingdienst’. Gaat dat niet meer? Gebruik dan de inkeerregeling. Dat doet u met het formulier: Melding vrijwillige verbetering.

Doet u vrijwillig alsnog aangifte? Dan is de boete vaak lager dan wanneer de Belastingdienst zelf achterhaalt dat u inkomen verzweeg.

Hieronder op deze pagina staan de volgende onderwerpen:

Geen of minder boete bij vrijwillig alsnog aangeven, verbeteren en bij de inkeerregeling

Gaf u eerder een inkomen niet aan? En doet u alsnog aangifte, verbetert u uw aangifte of gebruikt u de inkeerregeling? Dan krijgt u soms geen boete. En krijgt u wel een boete? Dan is die vaak lager dan wanneer de Belastingdienst erachter komt dat u meer inkomsten had dan u aangaf. Want de Belastingdienst houdt bij het vaststellen van een boete rekening met het feit dat u vrijwillig alsnog, al is het te laat, aangifte doet.

Voor inkomstenbelasting

Deed u na 1 mei volgend op het jaar waarin u inkomsten had, geen aangifte terwijl u geen uitstel van aangifte doen hebt gekregen? Dan verzwijgt u inkomsten. U kunt daarvoor een boete krijgen. Geeft u vrijwillig deze inkomsten alsnog aan? Dan krijgt u geen boete, tenzij het gaat om buitenlands inkomen.

Verbetert u vrijwillig uw eerdere belastingaangifte binnen 2 jaar na het doen van de aangifte inkomstenbelasting? Dan krijgt u geen boete.

Verbetert u vrijwillig na 2 jaar uw eerdere inkomstenbelastingaangifte? Dan verlagen we de boete, behalve als u inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland niet opgaf. We verlagen de boete omdat u vrijwillig alsnog inkomen bij ons meldt.

Altijd een boete bij verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland

De lagere boete bij alsnog aangifte doen, verbetering en de inkeerregeling geldt niet voor eerder verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland (zwartsparen). De boete is dan maximaal 300% van de belasting die had moeten worden betaald. Dit noemen we een vergrijpboete. Toch loont het als u dit inkomen alsnog opgeeft. Want als u volledig meewerkt aan ons onderzoek, kunnen wij de vergrijpboete die u daarvoor krijgt, verlagen.

Voor andere belastingen dan inkomstenbelasting

Vrijwillig verbeteren kan altijd voor alle belastingen. Maakt u gebruik van de inkeerregeling? Dan moet alsnog de belasting betalen, maar krijgt u geen vergrijpboete.

Aangifte over alle inkomsten, erfenissen en schenkingen, en dergelijke

U moet belastingaangifte doen over al uw inkomen en vermogen. Waar u dat ook verdiende of kreeg: loon, winst uit onderneming, inkomen uit spaargeld of belegging, uit erfenissen of inkomen uit werkzaamheden.  U krijgt een aangiftebrief waarin staat hoe u aangifte kunt doen. Voorbeeld: Zo doet u in 2019 aangifte inkomstenbelasting over 2018. Dat kan vanaf 1 maart, met als uitgangspunt dat u voor 1 mei uw inkomstenbelastingaangifte doet. Als u geen aangiftebrief hebt ontvangen, moet u vóór 1 juli zelf vragen om een uitnodiging om aangifte te doen.

Krijgt u een erfenis? Dan moet u daarvan misschien een aangifte erfbelasting doen. Krijgt u bericht dat u aangifte moet doen, dan staat in dat bericht voor welke datum dat moet. Krijgt u geen bericht? Doe dan zelf aangifte met de digitale aangifte erfbelasting op deze website.

Woont u niet in Nederland?

Dan moet u aangifte doen over uw inkomen uit Nederland of het vermogen dat u in Nederland hebt.

Wat is inkomen en wat is vermogen?

Inkomen is alles wat u verdient met werken, bijvoorbeeld uw loon of winst. Ook een uitkering die u krijgt, is inkomen.

Vermogen is bijvoorbeeld het saldo op bankrekeningen, spaarrekeningen, deposito's en andere spaarvormen, effecten, een tweede woning of contanten.

Hoe werkt de inkeerregeling bij inkomstenbelasting en erfbelasting

U kunt uw aangifte inkomstenbelasting of erfbelasting op verschillende manieren verbeteren.

Hebt u uw aangifte ingediend, maar nog geen aanslag ontvangen? Dan kunt u uw aangifte waarschijnlijk nog wijzigen. Dit doet u in ‘Mijn Belastingdienst’. Gaat wijzigen niet meer? Gebruik dan het formulier 'Melding vrijwillige verbetering'.

Hebt u nog geen aangifte gedaan voor de erfbelasting of de schenkbelasting die u moet aangeven?
Doe dan alsnog aangifte erfbelasting of aangifte schenkbelasting.
Hebt u al aangifte gedaan voor de erfbelasting of de schenkbelasting?
Gebruik dan het formulier 'Melding vrijwillige verbetering'.

Procedure na gebruik van het formulier Melding vrijwillige verbetering

U krijgt van ons een brief met het verzoek al uw inkomsten en vermogensgegevens (bijvoorbeeld bankstukken of een overzicht van een boedelverdeling) op te sturen en een overzicht te maken van het verloop van uw banksaldo's. U moet een toelichting geven op grotere opnamen en stortingen. En let op: wij sturen u een ontvangstbevestiging na ontvangst van uw formulier.

Met deze gegevens maken wij een berekening van de belasting die u moet betalen. En we berekenen de rente die u moet betalen omdat u te laat betaalt. Deze berekening leggen wij aan u voor met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken over de te betalen belasting en rente.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over de vaststellingsovereenkomst, dan lichten wij deze overeenkomst in een gesprek toe. Zo nodig passen we  de vaststellingsovereenkomst aan. Gaat u akkoord met de berekening? Dan tekent u de overeenkomst. U krijgt kort daarna de aanslag(en).

Als u na verloop van 2 jaar vrijwillig verbetert, of als u inkomen uit sparen beleggen in het buitenland alsnog opgeeft, bevat de overeenkomst ook afspraken over de boete.

Niet betaalde belasting, rente en boete betalen bij vrijwillige verbetering of inkeerregeling

Geeft u verzwegen inkomen of vermogen aan? Of een erfenis? Of andere zaken of geld dat u kreeg en niet eerder aangaf bij de Belastingdienst?
Dan betaalt u:

  1. de belasting die u ten onrechte niet hebt betaald
  2. rente over de niet betaalde belasting
  3. een boete (niet altijd, en als u vrijwillig alsnog aangifte doet is die boete vaak lager dan een boete die u krijgt als de Belastingdienst ontdekt dat u iets niet aangaf)

U krijgt daarvoor van ons een navorderingsaanslag.

1-Belasting betalen

Hoeveel belasting u moet betalen? Daarop is het antwoord simpel: de belasting die u had moeten betalen, maar niet hebt betaald.
Bereken daarvoor de belasting die u had moeten betalen. Trek daarvan af de belasting die u hebt betaald. En u weet het bedrag dat u nu alsnog moet betalen.

Hebt u binnenlands inkomen of vermogen verzwegen?
Dan kunnen wij u over de laatste 5 jaar een navorderingsaanslag opleggen.
U moet de belasting die u over de laatste 5 jaar niet hebt betaald, alsnog betalen.

De Belastingdienst mag tot en met 5 jaar na het belastingjaar niet betaalde belasting navorderen.

Voorbeeld


In 2019 is een navorderingsaanslag mogelijk over 2014. Had u uitstel voor het doen van uw belastingaangifte over 1 van die jaren? Dan wordt de periode dat u uitstel had, opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.


Hebt u buitenlands inkomen of buitenlands vermogen verzwegen? 

Dan kunnen wij u over de laatste 12 jaar een belastingaanslag opleggen.
U moet de belasting die u over de laatste 12 jaar niet hebt betaald, alsnog betalen.

Voorbeeld


Had u buitenlands inkomen of inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland? Dan mogen wij dat 12 jaar navorderen. In 2019 is dus nog een navordering mogelijk over 2007. Had u uitstel voor het doen van uw belastingaangifte over 1 van die jaren? Dan wordt de periode dat u uitstel had, opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Hebt u een erfenis verzwegen (niet aangegeven binnen 1 jaar na het erven)? En u hebt daarvan geen aangifte gedaan? Dan moet u de belasting betalen over het verzwegen deel van uw inkomsten. Daarvoor geldt geen verjaring. En dat kan ook gevolgen hebben gehad voor het vermogen waarover u inkomstenbelasting had moeten betalen.

Let op!


Wij geven uw veranderde inkomensgegevens door aan een aantal instanties, zoals Toeslagen, het CAK en de DUO. Dan worden ook daar uw inkomensgegevens aangepast. Hierdoor kunt u van deze instanties ook een reactie krijgen over een aanpassing in uw inkomen en vermogen. En moet u misschien wel onterecht gekregen geld aan hen terugbetalen.

2-Rente

Over het geld dat de Belastingdienst niet op tijd van u in bezit had, betaalt u belastingrente. Krijgt u ook een boete, en betaalt u die op tijd? Dan betaalt u over de boete geen rente. Hoe hoog het rentepercentage is ziet u op de pagina: Overzicht percentages Overzicht percentages belastingrente.

3-Boete en andere sancties

De hoogte van de boete hangt ook af van hoelang geleden u onjuist aangifte deed. Geeft u over de 2 meest recente jaren verzwegen inkomen of vermogen aan? Dan krijgt u alleen een boete als u inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland niet hebt aangegeven.

Geeft u verzwegen inkomen of vermogen aan, dat u meer dan 2 jaar geleden had moeten aangeven? Dan krijgt u een boete.

Hoe hoog is de boete?

De boete is altijd een percentage van de belasting die u niet hebt betaald. Daarvoor bestaan maximale percentages. De boete kan hoger als omstandigheden daartoe aanleiding geven. De boete kan lager uitvallen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Hoe meer medewerking u geeft bij het opgeven van uw verzwegen inkomen, hoe lager het boetepercentage door de Belastingdienst wordt vastgesteld.

Situatie

Hoogte van de boete bij beroep op de inkeerregeling

Door grove schuld niet of onjuist aangeven
(behalve bij inkomen in box3 - inkomstenbelasting)

25% van de niet betaalde belasting

Opzettelijk niet of onjuist aangeven
(behalve bij inkomen in box3 -  inkomstenbelasting)

50% van de niet betaalde belasting

Bij fraude, of herhaling bij met grove schuld of opzet niet aangeven
(behalve bij inkomen in box3 inkomstenbelasting)

100% van de niet betaalde belasting

Met grove schuld inkomen uit
box 3 (waaronder sparen en beleggen) niet of onjuist aangeven,
(langer dan 2 jaar verzwegen)

75% van de niet betaalde belasting
We kunnen de boete maximaal verlagen tot 30% van de niet betaalde belasting

Met opzet inkomen uit
box 3 (waaronder sparen en beleggen) niet of onjuist aangeven
(langer dan 2 jaar verzwegen)

150% van de niet betaalde belasting, en
minimaal: 60% van de niet betaalde belasting
maximaal 300% van de niet betaalde belasting

Bij fraude of herhaling van grove schuld met opzet inkomen uit box 3 (waaronder sparen en beleggen) niet of onjuist aangeven
(langer dan 2 jaar verzwegen)

300% van de niet betaalde belasting

Verzwegen inkomsten uit sparen en beleggen in het buitenland

300% van de niet betaalde belasting.
De boete kan lager uitvallen als u volledig meewerkt.

Erfenis niet aangegeven met grove schuld

25% van de niet betaalde belasting

Erfenis niet aangegeven met opzet

50% van de niet betaalde belasting

Bij herhaling erfenis niet aangegeven, of fraude bij het aangeven van een erfenis

100% van de niet betaalde belasting,

Naast een boete over het nagevorderde bedrag, zijn er ook andere sancties mogelijk. Hebben wij u om informatie gevraagd, maar geeft u deze gevraagde informatie niet? Dan kunnen wij bijvoorbeeld aan de rechter vragen om u een dwangsom op te leggen voor iedere dag dat u ons geen informatie verstrekt. Ook kunnen wij een zaak voorleggen voor strafrechtelijke vervolging.

Voorbeeld 1 - geen boete bij vrijwillige verbetering inkomstenbelastingaangifte

U doet uw belastingaangifte 2017 op 15 maart 2018.
Daarin verzwijgt u inkomsten.
Wij ontvangen van u vóór 15 maart 2020 een Melding vrijwillige verbetering.
Of: u past, als dat nog kan, uw inkomstenbelastingaangifte voor 15 maart 2020 aan in ‘Mijn Belastingdienst’.
Dan maakt u daarmee gebruik van de inkeerregeling.
Dan krijgt u geen boete, behalve als het om verzwegen vermogen of inkomsten uit het buitenland gaat.
Want u meldt vrijwillig binnen 2 jaar na aangifte dat u inkomen hebt verzwegen.

Voorbeeld 2 - wel boete bij vrijwillige verbetering inkomstenbelastingaangifte

U doet uw belastingaangifte 2017 op 15 maart 2018.
Daarin verzwijgt u inkomsten.
Wij ontvangen op of na 15 maart 2020 een Melding vrijwillige verbetering.
Of: u past, als dat nog kan, uw inkomstenbelastingaangifte aan in ‘Mijn Belastingdienst’.
Dan maakt u daarmee wel gebruik van de inkeerregeling.
Maar u krijgt ook een boete.
Want u meldt pas vrijwillig na 2 jaar dat u inkomen hebt verzwegen in uw inkomstenbelastingaangifte.
De wetgever vindt dat u de verzwegen inkomsten en vermogen wel eerder had kunnen aangeven.
Toch is de boete vaak lager ten opzichte van een boete die u krijgt als de Belastingdienst ontdekt dat u iets niet aangaf. Dus te laat aangifte doen van inkomen en vermogen levert u toch nog voordeel op.

Persoon die inkomsten heeft is verantwoordelijk

De persoon die geld, goederen of andere zaken van waarde krijgt, moet zelf zorgen dat daarvan aangifte bij de Belastingdienst wordt gedaan. Hij is daarvoor zelf verantwoordelijk. Hij moet zorgen dat de belastingaangifte wordt gedaan. En dat de belastingaangifte juist en volledig is, en op tijd is ingediend. Dat is ook zo als anderen de aangifte voor hem indienen. Dit geldt voor alle belastingen.

En bij erfbelasting

De gezamenlijke erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het juist, volledig en op tijd aangifte erfbelasting doen. Is er een testament waarin iemand is aangewezen die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de erfenis (de executeur)? Dan is de executeur verantwoordelijk.

Erfgenamen mogen de aangifte erfbelasting die is gedaan inzien. Als zij erachter komen dat de aangifte niet juist is, zijn ze verplicht om alsnog een juiste aangifte te doen. Gebruik daarvoor de melding vrijwillige verbetering (formulier).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.