Voor particulieren: inkeerregeling, uw aangifte verbeteren of alsnog aangifte doen

Hebt u niet al uw inkomen aangegeven? Of hebt u helemaal geen belastingaangifte gedaan terwijl u dat wel moest? En u wilt dat alsnog doen? Dan kunt u misschien nog aangifte doen. Of uw aangifte nog verbeteren. Ga daarvoor naar Mijn Belastingdienst. Gaat dat niet meer? Bijvoorbeeld omdat uw aanslag onherroepelijk vaststaat. Maak dan gebruik van de inkeerregeling. Dat doet u met het formulier Melding vrijwillige verbetering.

Let op!

U kunt vrijwillig aangifte doen, uw aangifte verbeteren, of gebruikmaken van de inkeerregeling, zolang wij niet weten of vermoeden dat u uw erfenis, inkomen of vermogen niet hebt aangegeven.

Doet u alsnog vrijwillig aangifte? Dan is de boete vaak lager dan wanneer wij achterhalen dat u inkomen verzweeg. Bij een juiste inkeer, zoals hierboven beschreven, krijgt u zelfs helemaal geen boete. Behalve als het gaat om inkomen uit aanmerkelijk belang, of sparen en beleggen.

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Geen of minder boete bij vrijwillig alsnog aangeven, verbeteren en bij de inkeerregeling

Gaf u eerder een inkomen niet aan? En doet u alsnog aangifte, verbetert u uw aangifte of gebruikt u de inkeerregeling? Dan krijgt u soms geen boete. Als u wel een boete krijgt, is die vaak lager dan wanneer we erachter komen dat u meer inkomsten had dan u aangaf. Want we houden bij het vaststellen van een boete rekening met het feit dat u vrijwillig alsnog, al is het te laat, aangifte doet.

Voor inkomstenbelasting

Deed u geen aangifte voor 1 mei volgend op het jaar waarin u inkomsten had? Terwijl u daarvoor geen uitstel hebt gekregen? Dan verzwijgt u inkomsten. U kunt daarvoor een boete krijgen. Geeft u deze inkomsten alsnog vrijwillig aan? Dan houden we daarmee rekening bij het bepalen van de boete.

Verbetert u vrijwillig uw eerdere belastingaangifte binnen 2 jaar na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Dan krijgt u geen boete. Behalve als het gaat om inkomen uit aanmerkelijk belang of sparen en beleggen. Daarvoor krijgt u wél een boete - de inkeer geldt dan als strafverminderende omstandigheid.

Aangifte over alle inkomsten, vermogen, erfenissen en schenkingen

U moet belastingaangifte doen over al uw inkomen en vermogen: loon, inkomen uit spaargeld of belegging, uit erfenissen of inkomsten uit overig werk. Waar u dat ook verdiende of kreeg.

U krijgt een aangiftebrief waarin staat hoe u aangifte kunt doen.

Voorbeeld

U doet in 2020 aangifte inkomstenbelasting over 2019. Dat kan vanaf 1 maart, met als uitgangspunt dat u voor 1 mei uw aangifte doet. Als u geen aangiftebrief hebt ontvangen, moet u vóór 14 juli aangifte doen.

Krijgt u een erfenis? Dan moet u daarvan misschien een aangifte erfbelasting doen. Krijgt u bericht dat u aangifte moet doen? Dan staat in dat bericht voor welke datum dat moet. Krijgt u geen bericht? Doe dan zelf aangifte met de digitale aangifte erfbelasting. Lees meer hierover bij Erven en erfbelasting.

Woont u niet in Nederland?

Dan moet u aangifte doen over uw inkomen uit Nederland of het vermogen dat u in Nederland hebt.

Soms moet u aangifte erfbelasting doen als u een erfenis kreeg van buiten Nederland. Lees meer hierover bij Ik heb een erfenis gekregen uit het buitenland. Waar betaal ik erfbelasting?

Soms moet u aangifte schenkbelasting doen als u een schenking kreeg van buiten Nederland. Lees meer hierover bij Ik krijg een schenking uit het buitenland – moet ik aangifte schenkbelasting doen?

Wat is inkomen en wat is vermogen?

Inkomen is alles wat u verdient met werken, bijvoorbeeld uw loon of winst. Ook een uitkering die u krijgt, is inkomen.

Vermogen is bijvoorbeeld het saldo op uw bankrekening(en), spaarrekening(en), deposito's en andere spaarvormen, effecten, een 2e woning of contanten.

Hoe werkt de inkeerregeling bij inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkbelasting?

U kunt uw aangifte inkomstenbelasting, erfbelasting of schenkbelasting op verschillende manieren verbeteren.

Hebt u uw aangifte ingediend, maar nog geen aanslag ontvangen? Dan kunt u uw aangifte waarschijnlijk nog wijzigen. Dit doet u in Mijn Belastingdienst. Gaat wijzigen niet meer? Bijvoorbeeld omdat uw aanslag onherroepelijk vaststaat. Gebruik dan het formulier Melding vrijwillige verbetering.

Hebt u nog geen aangifte gedaan voor de erfbelasting of de schenkbelasting?
Doe dat dan alsnog.

Hebt u al wel aangifte gedaan voor de erfbelasting of de schenkbelasting?
Gebruik dan het formulier Melding vrijwillige verbetering.

Procedure na ontvangst formulier 'Melding vrijwillige verbetering'

Na ontvangst van uw formulier krijgt u van ons hiervan een bevestiging.

Daarna krijgt u een brief met het verzoek al uw inkomsten en vermogensgegevens (bijvoorbeeld bankstukken of een overzicht van een boedelverdeling) op te sturen. En een overzicht te maken van het verloop van uw banksaldo's. Ook moet u een toelichting geven op grotere opnamen en stortingen.

Met deze gegevens berekenen we de belasting die u moet betalen. En we berekenen de rente die u moet betalen omdat u te laat betaalt. Deze berekening leggen we aan u voor met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken over de te betalen belasting en rente.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over de vaststellingsovereenkomst, dan lichten we deze overeenkomst in een gesprek toe. Zo nodig passen we de vaststellingsovereenkomst aan. Gaat u akkoord met de berekening? Dan tekent u de overeenkomst. U krijgt kort daarna de aanslag(en).

Inkeer is een vorm van vrijwillige verbetering. Keert u in na 2 jaar, of gaat de inkeer over inkomen uit aanmerkelijk belang of inkomen uit sparen beleggen? Dan bevat de vaststellingsovereenkomst afspraken over de boete.

Niet betaalde belasting, rente en boete betalen bij vrijwillige verbetering of inkeerregeling

Geeft u verzwegen inkomen of vermogen aan? Of een erfenis? Of andere zaken of geld dat u kreeg en niet eerder aangaf?
Dan betaalt u:

  1. de belasting die u ten onrechte niet hebt betaald
  2. rente over de niet betaalde belasting
  3. een boete
    U betaalt niet altijd een boete. En als u alsnog vrijwillig aangifte doet, is de boete vaak lager dan de boete die u krijgt als we ontdekken dat u iets niet aangaf.

U krijgt daarvoor meestal een navorderingsaanslag.

1. Belasting betalen

Hoeveel belasting u moet betalen? Daarop is het antwoord: de belasting die u had moeten betalen, maar niet hebt betaald.

Bereken daarvoor de belasting die u had moeten betalen. Trek daarvan af de belasting die u hebt betaald. En u weet het bedrag dat u alsnog moet betalen.

Hebt u binnenlands inkomen of vermogen verzwegen?
Dan kunnen we u over de laatste 5 jaar een navorderingsaanslag opleggen.
U betaalt dan alsnog de belasting die u over de laatste 5 jaar niet hebt betaald.

We mogen belasting navorderen tot en met 5 jaar na het belastingjaar waarover u iets niet aangaf.

Voorbeeld

In 2020 is een navorderingsaanslag mogelijk over 2015. Had u uitstel voor het doen van uw belastingaangifte over 1 van die jaren? Dan wordt de periode dat u uitstel had, opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Hebt u buitenlands inkomen of buitenlands vermogen verzwegen? Dan kunnen we u over de laatste 12 jaar een belastingaanslag opleggen. En betaalt u alsnog de belasting die u over de laatste 12 jaar niet hebt betaald.

Voorbeeld

Had u buitenlands inkomen of inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland? Dan mogen we dat 12 jaar navorderen. In 2020 is dus nog een navordering mogelijk over 2008. Had u uitstel voor het doen van uw belastingaangifte over 1 van die jaren? Dan wordt de periode dat u uitstel had, opgeteld bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Hebt u een erfenis niet aangegeven binnen 1 jaar na het erven? Dan betaalt u de belasting over het verzwegen deel van uw erfenis. Daarvoor geldt geen verjaring. En dat kan ook gevolgen hebben voor het vermogen waarover u inkomstenbelasting had moeten betalen.

Let op!

We geven uw veranderde inkomensgegevens door aan Belastingdienst/Toeslagen en aan instanties zoals het CAK en de DUO. Dan worden ook daar uw inkomensgegevens aangepast. Hierdoor kunt u van hen ook een reactie krijgen over een aanpassing in uw inkomen en vermogen. En moet u misschien wel onterecht gekregen geld aan hen terugbetalen.

2. Rente

Over de belasting die u niet op tijd hebt betaald, betaalt u belastingrente. Krijgt u ook een boete, en betaalt u die op tijd? Dan betaalt u over de boete geen rente. Hoe hoog het rentepercentage leest u bij Overzicht percentages belastingrente.

3. Boete en andere sancties

Inkeer moet plaatsvinden vóórdat we op de hoogte zijn van wat is verzwegen. De hoogte van de boete hangt ook af van hoelang geleden u geen, of onjuist aangifte deed.

Geeft u verzwegen inkomen of vermogen aan, dat u meer dan 2 jaar geleden had moeten aangeven? Of gaat het om inkomen uit aanmerkelijk belang of uit sparen en beleggen? Dan krijgt u een boete. We verlagen deze boete, omdat u alsnog vrijwillig aangifte hebt gedaan.

Gebruikt u de inkeerregeling niet? Of niet volgens de voorwaarden. Dan zijn ook andere sancties mogelijk naast een boete over het nagevorderde bedrag.

Hebben we u bijvoorbeeld om informatie gevraagd, maar geeft u deze niet? Dan kunnen we aan de rechter vragen om u een dwangsom op te leggen voor iedere dag dat u ons geen informatie verstrekt. Ook kunnen we een zaak voorleggen voor strafrechtelijke vervolging.

Voorbeeld: vrijwillige verbetering inkomstenbelastingaangifte na 2 jaar

U doet uw belastingaangifte 2017 op 15 maart 2018. Daarin verzwijgt u inkomsten.

Op of na 15 maart 2020 ontvangen we uw 'Melding vrijwillige verbetering' (of: u past, als dat nog kan, uw inkomstenbelastingaangifte aan in ‘Mijn Belastingdienst’). U maakt daarmee gebruik van de inkeerregeling.

Naast dat u belasting moet terugbetalen, krijgt u ook een boete. Want u meldt pas na 2 jaar vrijwillig dat u inkomen hebt verzwegen in uw aangifte. Verzwegen inkomsten en vermogen die u eerder had kunnen aangeven.

Toch is de boete lager dan wanneer wij ontdekken dat u iets niet aangaf. Het is dus altijd gunstiger om inkomen en vermogen alsnog te melden.

Wie is verantwoordelijk?

Krijgt u geld, bezittingen, goederen of andere zaken van waarde? Dan moet u zorgen dat u daarvan aangifte bij ons doet. U bent daarvoor zelf verantwoordelijk. U moet juist en volledig aangifte doen, én dat op tijd doen. Dat geldt ook zo als iemand anders dat voor u doet.

En bij de erfbelasting?
De gezamenlijke erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het juist, volledig en op tijd doen van de aangifte erfbelasting.

Is er een testament waarin iemand is aangewezen die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de erfenis (de executeur)? Dan is de executeur verantwoordelijk.

Erfgenamen mogen de aangifte erfbelasting die is gedaan, inzien. Zien zij dat de aangifte niet juist is? Dan zijn ze verplicht om alsnog een juiste aangifte te doen. Daarvoor gebruiken zij het formulier Melding vrijwillige verbetering

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.