Overheidsinformatie openbaar met Wet open overheid

Bij de overheid kunt u een verzoek indienen om overheidsinformatie openbaar te maken. De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op toegang tot deze informatie.

De Wet open overheid vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vanaf 1 mei 2022 en is een belangrijke stap naar een transparantere overheid. Uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Een Woo-verzoek aan de Belastingdienst kunt u alleen schriftelijk indienen bij het Belastingkantoor waar u onder valt.

Waaraan moet een verzoek voldoen?

  • in het verzoek staat zo precies mogelijk waarover u informatie wilt
  • de informatie waar u om vraagt moet in documenten zijn vastgelegd
  • het gaat om informatie waar de Belastingdienst over beschikt

Binnen 4 weken na de datum van uw verzoek ontvangt u een reactie van ons. Is uw verzoek zo groot en/of ingewikkeld dat het ons niet lukt om binnen 4 weken te reageren? Dan kunnen wij de beslistermijn met 2 weken verlengen (artikel 4.4, lid 2 van de Wet open overheid). Als wij die extra tijd nodig hebben, krijgt u daar bericht van.

Informatie over (rechts)personen maken we niet openbaar

Informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen valt onder de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Die informatie maakt de Belastingdienst niet openbaar. Vraagt u met een Woo-verzoek om dit soort informatie openbaar te maken? Dan wijzen wij dit verzoek altijd af.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.