Uitstel van betaling

Hebt u de antwoorden op deze veelgestelde vragen al gelezen?

Voor particulieren:

Voor particulieren en ondernemers: 

Ondernemers en uitstel van betaling

 Lees verder op de pagina: Belasting betalen of terugkrijgen (ondernemers)

Particulieren: Op deze pagina uitgebreide informatie over uitstel van betaling

Inleiding betalingsregeling

Kunt u uw schuld aan de Belastingdienst niet op tijd betalen, of niet in 1 keer betalen? Dan kunt u ons vragen om uitstel van betaling of een betalingsregeling.

 • Voor uw periodieke rekening motorrijtuigenbelasting krijgt u géén uitstel.
 • Maar voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting kunt u in sommige gevallen wel 4 maanden uitstel krijgen.

Wanneer geen betalingsregeling?

Soms staan wij geen betalingsregeling toe, bijvoorbeeld als:

 • het gaat om een voorlopige aanslag over het lopende jaar
 • het gaat om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het lopende jaar
  Lees verder bij: In 4 stappen zelf online uw voorlopige aanslag wijzigen
 • u al uitstel kreeg in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen
 • een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen
 • u geen aangifte hebt gedaan, terwijl wij menen dat u dat wel had moeten doen, en wij u daarom een belastingaanslag sturen
  (formeel: wij leggen een ambtshalve aanslag op)
  U kunt dan alleen een kort uitstel van betaling krijgen om de ontbrekende aangifte in te dienen.
 • u onjuiste gegevens hebt verstrekt
 • u voldoende betaalcapaciteit hebt om zonder bezwaar het volledige bedrag te betalen.

Vraagt u uitstel van betaling aan? Dan krijgt u van ons altijd bericht of u wel of niet uitstel van betaling krijgt.

Alle onderwerpen op deze pagina

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan? Wat zijn de voorwaarden?

Lees verder onder: Ik kan mijn belasting niet op tijd betalen - kan ik uitstel of een betalingsregeling krijgen?

Wij kunnen aan het verlenen van uitstel van betaling verschillende voorwaarden verbinden. In ieder geval geldt dat u belastingaanslagen die na een betalingsregeling worden opgelegd, wel op tijd moet betalen. Ook kunnen wij vragen om zekerheidstelling (een onderpand) voordat wij uitstel verlenen.

Om uitstel van betaling te krijgen vult u een formulier in.

Wij hebben het door u ingevulde formulier nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.

Kunt u ook uitstel van betaling krijgen als u vermogen hebt?

Hebt u vermogen? Dan krijgt u in de regel geen betalingsregeling voor een belastingaanslag. Als de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog blijken, kunnen wij toch uitstel verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • de overwaarde van het huis waarin u feitelijk verblijft
 • het saldo dat in het kader van een spaarloonregeling op een geblokkeerde rekening staat

Alle onderwerpen op deze pagina

Hoe lang kunt u uitstel van betaling krijgen?

Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen kunnen wij u een langere termijn gunnen.

Wat als u ook via een betalingsregeling niet alles kunt betalen?

Blijkt uit uw verzoek om uitstel van betaling dat u onvoldoende betalingscapaciteit hebt om uw belastingschuld binnen 12 maanden te betalen? Dan komt u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking. Dat beoordelen we gelijk bij uw verzoek om uitstel van betaling. U hoeft niet opnieuw een vragenformulier in te vullen. Bij onze beoordeling van uw verzoek om uitstel van betaling kijken wij naar uw totale belastingschuld.

Alle onderwerpen op deze pagina

Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?

Staat na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog open? Dan moet u invorderingsrente betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?

U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar:

Belastingdienst/Landelijk incasso-centrum
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra wij uw beroepschrift ontvangen hebben, stellen we de invordering uit totdat wij hierop beslist hebben. U ontvangt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.

Alle onderwerpen op deze pagina

Uitstel van betaling, terwijl u ook nog geld (teruggaaf) van ons krijgt

Moet u een belastingbedrag aan ons betalen, maar verwacht u binnen afzienbare tijd een teruggaaf of een ander bedrag van ons? In afwachting daarvan kunt u dan uitstel van betaling krijgen.

Wij kunnen uw belastingaanslag verrekenen met het belastingbedrag dat u nog krijgt. Belastingen die u nog moet betalen verreken wij niet zonder uw toestemming met toeslagen die u nog krijgt.

Lees verder op de pagina: Hoe kan ik betalen, onder de kop: Krijgt u een toeslag of een aanslag uitbetaald? Dan is verrekenen mogelijk.

Hoe moet u uitstel van betaling vragen als u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Uitstel van betaling bij een verwachte teruggaaf moet u schriftelijk aanvragen.
Lees verder op de pagina:  Hoe kan ik betalen, onder de kop: Hoe vraag ik zo’n verrekening aan?

Alle onderwerpen op deze pagina

Onder welke voorwaarden kunt u uitstel van betaling krijgen als u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Uitstel is mogelijk als:

 • het belastingjaar of -tijdvak voorbij is waarop de teruggaaf betrekking heeft
 • uit  uw aangifte over deze periode blijkt dat u een teruggaaf kunt verwachten
 • over deze teruggaaf geen verschil van mening bestaat tussen u en ons

In uw brief moet u aangeven voor welke aanslag u uitstel van betaling wilt. Ook moet u een berekening geven van het bedrag dat u terug verwacht.

Wat kunt u doen als u geen uitstel van betaling krijgt, terwijl u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Geven wij u geen uitstel? Dan kunt u in beroep gaan. Stuur dan binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing een brief. Geef hierin aan waarom u het niet met ons eens bent. In onze beslissing staat aan wie u uw beroepschrift moet richten en naar welke adres u het moet sturen.

Zie ook 

Alle onderwerpen op deze pagina

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.