Uitstel van betaling

Als u uw belastingschuld niet op tijd kunt betalen, kunt u ons verzoeken om uitstel van betaling. Voor uw periodieke rekening motorrijtuigenbelasting krijgt u géén uitstel. Maar voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting kunt u misschien wel kortlopend uitstel krijgen.

Betalingsproblemen komen meestal voor als:

 • u in korte tijd meer belastingaanslagen kreeg
 • u (tijdelijk) onvoldoende middelen hebt om uw belastingaanslag op tijd te betalen

Wanneer geen betalingsregeling?

Soms staan wij geen betalingsregeling toe, bijvoorbeeld als:

 • u al uitstel kreeg in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen
 • een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen
 • het om een voorlopige aanslag van het lopende jaar gaat

Als u uitstel krijgt, sturen wij u daarvan een bericht.

Hoe vraagt u uitstel?

U kunt op 2 manieren uitstel van betaling aanvragen:

 • Telefonisch
  Bel hiervoor met de BelastingTelefoon. U kunt dan 4 maanden uitstel krijgen.
  Hebt u een dwangbevel voor een belastingschuld? Dan krijgt u geen telefonisch uitstel.
 • Schriftelijk
  Gebruik hiervoor het formulier Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren. U kunt dan maximaal voor 12 maanden uitstel van betaling krijgen.

Onder welke voorwaarden kunt u uitstel krijgen?

Wij kunnen aan het verlenen van uitstel van betaling verschillende voorwaarden verbinden. In ieder geval geldt dat u belastingaanslagen die na een betalingsregeling worden opgelegd, wel op tijd moet betalen. Ook kunnen wij vragen om zekerheidstelling (een onderpand) voordat wij uitstel verlenen.

U moet een vragenformulier invullen. Dat hebben wij nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.

Kunt u ook uitstel krijgen als u vermogen hebt?

Hebt u vermogen? Dan krijgt u in de regel geen betalingsregeling voor een belastingaanslag. Als de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog blijken, kunnen wij toch uitstel verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • de overwaarde van het huis waarin u feitelijk verblijft
 • het saldo dat in het kader van een spaarloonregeling op een geblokkeerde rekening staat

Hoe lang kunt u uitstel krijgen?

Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen kunnen wij u een langere termijn gunnen.

Wat is kortlopend uitstel?

In bepaalde gevallen kunt u kortlopend uitstel van betaling krijgen, voor een periode van 4 maanden na de laatste vervaldag van uw aanslag. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon. Natuurlijk kan dit ook bij uw belastingkantoor.

Voor kortlopend uitstel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw totale belastingschuld is minder dan € 20.000.
 • Voor deze of een andere schuld is nog geen (kortlopend) uitstel van betaling verleend.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag die in meer dan 1 termijn betaald mag worden.
 • U bent geen ondernemer.
 • Er is nog geen dwangbevel betekend.

Wat als u ook via een betalingsregeling niet alles kunt betalen?

Blijkt uit uw verzoek om uitstel dat u over onvoldoende betalingscapaciteit beschikt om uw belastingschuld binnen 12 maanden te betalen? Dan komt u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking. Bij onze beoordeling kijken wij naar uw totale belastingschuld, u hoeft niet opnieuw een vragenformulier in te vullen.

Moet u rente betalen als u uitstel krijgt?

Staat na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog open? Dan moet u invorderingsrente betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek wordt afgewezen?

U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar:

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra wij uw beroepschrift ontvangen hebben, stellen we de invordering uit totdat wij hierop beslist hebben.U ontvangt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.

Uitstel betaling, terwijl u ook nog geld (teruggaaf) van ons krijgt

Moet u een bedrag aan ons betalen, maar verwacht u binnen afzienbare tijd een teruggaaf of een ander bedrag van ons? In afwachting daarvan kunt u dan uitstel van betaling krijgen. Wij kunnen uw aanslag verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt. Voor toeslagen geldt dit niet.

Hoe moet u uitstel vragen als u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Uitstel van betaling bij een verwachte teruggaaf moet u schriftelijk aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Onder welke voorwaarden kunt u uitstel krijgen als u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Uitstel is mogelijk als:

 • het belastingjaar of -tijdvak voorbij is waarop de teruggaaf betrekking heeft
 • uit  uw aangifte over deze periode blijkt dat u een teruggaaf kunt verwachten
 • over deze teruggaaf geen verschil van mening bestaat tussen u en ons

In uw brief moet u aangeven voor welke aanslag u uitstel van betaling wilt. Ook moet u een berekening geven van het bedrag dat u terug verwacht.

Wat kunt u doen als u geen uitstel krijgt, terwijl u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Geven wij u geen uitstel? Dan kunt u in beroep gaan. Stuur dan binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing een brief. Geef hierin aan waarom u het niet met ons eens bent. In onze beslissing staat aan wie u uw beroepschrift moet richten en naar welke adres u het moet sturen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.