Begrippen

(Douane-)entrepot
(Douane-)entrepot

Een (douane-)entrepot is een opslagruimte die onder toezicht van de Douane staat.

Accijnsgoederenplaats
Accijnsgoederenplaats

Plaats in Nederland waar accijnsgoederen worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen. Zolang de accijnsgoederen in de accijnsgoederenplaats zijn opgeslagen, hoeft u daarover geen accijns te betalen. U betaalt de accijns pas op het moment dat de goederen de accijnsgoederenplaats verlaten. Voor een accijnsgoederenplaats is een aparte vergunning nodig. In andere landen wordt een accijnsgoederenplaats ook wel belastingentrepot genoemd.

Authorised Economic Operator
Authorised Economic Operator

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Het AEO-certificaat biedt allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de Douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status.

Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

 • certificaat Douanevereenvoudigingen
 • certificaat Veiligheid
 • gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid
Communautaire goederen
Communautaire goederen

Communautaire goederen zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden. Bijvoorbeeld omdat de rechten bij invoer over deze goederen zijn betaald of omdat de goederen binnen de EU zijn geproduceerd, geoogst of gewonnen. 

De douane beschouwt de tijdelijke uitvoer van goederen als een vorm van uitvoer. Dit betekent dat de regels van de Douaneregeling uitvoer ook gelden voor tijdelijke uitvoer.

Communautaire goederen die u binnen 3 jaar na de tijdelijke uitvoer weer invoert in het vrije verkeer van de EU, zijn vrijgesteld van rechten bij invoer. De goederen moeten op dat moment wel in ongewijzigde staat in het vrije verkeer worden gebracht. U mag de goederen tijdens deze periode van 3 jaar wel behandelingen laten ondergaan om ze in deze staat te behouden.

Douanewaarde
Douanewaarde

Het bedrag waarover u btw berekent bij import uit niet-EU-landen. De douanewaarde bestaat doorgaans uit:

 • de vergoeding of transactiewaarde van de goederen
 • de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering)
 • de belastingen (geen btw) en heffingen bij invoer uit niet-EU-landen

 

EORI-nummer
EORI-nummer

Door Europese wetgeving hebben alle in Europa gevestigde en actieve Economic Operators (marktdeelnemers) een Economic Operators Registration and Identification-nummer (EORI) nodig. 

Met dit EORI-nummer kunnen marktdeelnemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. 

Een marktdeelnemer is 'elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die in het kader van zijn bedrijf activiteiten uitvoert waardoor hij een relatie heeft met de Douane'.

U bent verplicht om in de hele Europese Unie dit EORI-nummer bij alle douanehandelingen te (laten) gebruiken als identificatienummer in de gegevensuitwisseling met de Douane.

Entreposeur
Entreposeur

Een entreposeur is de (natuurlijke of rechts)persoon aan wie de vergunning tot het beheren van een douane-entrepot is verleend. Dit is de vergunninghouder. Bij een vergunning vrije zone controletype 2 wordt de vergunninghouder de 'beheerder' genoemd.

Entrepositaris
Entrepositaris

Een entrepositaris is de persoon die de verplichtingen moet nakomen die voortvloeien uit de aangifte tot plaatsing van de goederen onder het stelsel van de douane-entrepots. Dit betekent onder andere dat hij aansprakelijk is voor verschillen. 

Voorbeeld: Als bij een controle van het douane-entrepot minder goederen in het douane-entrepot aanwezig zijn dan volgens de administratie aanwezig zouden moeten zijn, dan is in principe de entrepositaris verantwoordelijk voor deze minderbevinding. Hij moet de verschuldigde rechten bij invoer en andere belastingen bij invoer betalen.

Bij een vergunning vrije zone controletype 2 heet degene die verantwoordelijk is voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van de goederen in de vrije zone, de 'operateur'.

Europese Unie (EU)
Europese Unie (EU)

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van een groot aantal Europese landen. Welke landen en gebieden tot de EU behoren, leest u in EU-landen en -gebieden

Export Accompanying Document (EAD of UGD)
Export Accompanying Document (EAD of UGD)

Dit is het document waarmee de goederen worden vrijgegeven voor de regeling uitvoer. En het document dat de goederen begeleidt van het kantoor van uitvoer naar het kantoor van uitgang. Als afkorting wordt EAD gebruikt.

Een ander woord voor Export Accompanying Document (EAD) is Uitvoergeleidedocument (UGD).

Export Control System
Export Control System

Het systeem dat toezicht houdt op het uitgaan van de goederen. ECS is geen geautomatiseerd systeem of applicatie, maar meer een proces. Het proces wordt wel grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd.

Extern douanevervoer
Extern douanevervoer

Bij extern douanevervoer gaat het om het vervoer van niet-communautaire goederen. Niet-communautaire goederen zijn goederen die zich nog niet in het vrije verkeer van de EU bevinden. Over deze goederen moeten dus nog de rechten bij invoer worden betaald.

De term 'extern' heeft dus niets te maken met het gebied waarbinnen u de goederen vervoert, maar alles met de status van de goederen: het gaat om niet-communautaire goederen.

Inslag
Inslag

Inslag is het moment waarop goederen in een douane-entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) worden opgeslagen of in de voorraadadministratie worden ingeschreven. Tussen het moment van inslag en uitslag, de periode waarin goederen zijn opgeslagen, kan houder van de regeling en/of vergunninghouder verantwoordelijk zijn voor de opgeslagen goederen.

Intern douanevervoer
Intern douanevervoer

Bij intern douanevervoer gaat het om het vervoer van communautaire goederen. Dit zijn goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden, omdat ze: 

 • in de EU zijn geproduceerd, of
 • vanuit een niet-EU-land zijn ingevoerd en de bij invoer de verschuldigde rechten zijn betaald

De term 'intern' heeft dus niets te maken met het gebied waarbinnen u de goederen vervoert, maar alles met de status van de goederen: het gaat om communautaire goederen.

Movement Reference Number
Movement Reference Number

Het unieke - aan een zending gegeven - nummer waarmee de zending geïdentificeerd kan worden. Het Movement Reference Number (MRN) staat in cijfers en in barcode op het Uitvoergeleidedocument (UGD). Dit is het document waarmee de goederen worden vrijgegeven voor de regeling uitvoer. En het document dat de goederen begeleidt van het kantoor van uitvoer naar het kantoor van uitgang.

Opslaginstituut
Opslaginstituut

Een opslaginstituut is een verzamelnaam voor:

 • ruimten voor tijdelijke opslag
 • douane-entrepots type B, C, D en E
 • vrij entrepot en vrije zone

Plaatsen of ruimten waar de douane-entrepots, vrije entrepots, vrije zones of ruimten voor tijdelijke opslag zijn gevestigd, worden door de Douane goedgekeurd. Alleen een douane-entrepot type E kent geen goedgekeurde ruimte. Een douane-entrepot type E kent meerdere opslaglocaties die samen het douane-entrepot vormen. Bij dit entrepottype hoeft de Douane alleen de opslaglocaties te kennen.

Particulier douane-entrepot
Particulier douane-entrepot

Bij een particulier douane-entrepot ligt de verantwoordelijkheid voor de opslag van de goederen bij de entreposeur. In Nederland zijn dit de douane-entrepots van de typen C, D en E. Hiermee hangt samen dat een douane-entrepot type B door iedereen die goederen wil opslaan gebruikt kan worden. De douane-entrepots van de typen C, D en E kunnen alleen gebruikt worden voor de opslag van goederen door de vergunninghouder (entreposeur) zelf.

Publiek douane-entrepot
Publiek douane-entrepot

Een publiek douane-entrepot is een douane-entrepot waar de verantwoordelijkheid voor de opslag van de goederen in principe bij de entrepositaris ligt. In Nederland is dit het douane-entrepot type B.

Toezicht
Toezicht

De Douane oefent toezicht uit op douanegoederen. Ook bij de opslag onder douaneverband is dit het geval. In de regel bestaat het toezicht door de Douane uit een mix van fysieke controle enerzijds en administratieve controle anderzijds.

Bij fysieke controle is de Douane aanwezig bij de in- en uitslagen van douanegoederen en controleert zij de in- en uitslagen van de goederen. Ook controleert de Douane regelmatig de opgeslagen goederen.

Bij administratieve controle vormt een vooraf goedgekeurde (voorraad)administratie de basis voor de controle door de Douane. Aan de hand van deze administratie controleert de Douane in- en uitslagen en de voorraad van de goederen.

Trader at Exit
Trader at Exit

TaE is geen wettelijke term. Hiermee wordt de (rechts)persoon aangeduid die formaliteiten verricht bij de Douane. Bij ECS kan dit een aankomstmelding zijn. Of het indienen van een manifest als het aantonen van het uitgaan van de goederen is.

Voorwaarde voor het verrichten van deze handelingen is het beschikken over de goederen op het moment dat de formaliteit wordt verricht. Als de formaliteit elektronisch wordt verricht, is een vergunning noodzakelijk.

Uitslag
Uitslag

Uitslag is het moment waarop de goederen het douane-entrepot of de ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) verlaten of uit de voorraadadministratie worden uitgeschreven, omdat ze een andere douaneregeling krijgen of worden wederuitgevoerd.

Uitvoergeleidedocument (UGD of EAD)
Uitvoergeleidedocument (UGD of EAD)

Dit is het document waarmee de goederen worden vrijgegeven voor de regeling uitvoer. En het document dat de goederen begeleidt van het kantoor van uitvoer naar het kantoor van uitgang. Als afkorting wordt UGD gebruikt.

Een ander woord voor Uitvoergeleidedocument is Export Accompanying Document (EAD).

Wederuitvoer
Wederuitvoer

Wederuitvoer is als niet-communautaire goederen die het douanegebied van de EU zijn binnengebracht, dit gebied weer met dezelfde status verlaten. Van wederuitvoer is alleen sprake in de volgende gevallen:

 • De goederen zijn binnengebracht, maar ze hebben nog geen douanebestemming gekregen.
 • De goederen zijn binnengebracht en geplaatst onder een van de volgende douaneregelingen: extern douanevervoer, douane-entrepot, actieve veredeling (schorsingsregeling) en tijdelijke invoer.
 • De goederen zijn opgeslagen geweest in een vrije zone of in een vrij entrepot.

 

Zekerheidstelling
Zekerheidstelling

Hebt u goederen in de Europese Unie in beheer:

 • waarover de belastingen bij invoer nog niet zijn betaald of geregeld (ingevoerd)?
  of
 • waarover u al belastingen hebt teruggekregen, terwijl de goederen de Europese Unie nog niet hebben verlaten?
  Dan kunt u - dankzij verschillende regelingen - die goederen wel vervoeren, opslaan en bewerken binnen de Europese Unie.

Bij die regelingen moet u bij de Douane de zekerheid stellen. Dat kan vaak met een financiële borg (bankgarantie of maandkrediet). Zijn de goederen binnen een vastgestelde periode niet ingevoerd? Of hebben de goederen de Europese Unie binnen een vastgestelde periode niet verlaten? Dan kan de Douane de belastingen bij invoer innen uit die borgstelling.

Nadere informatie Zekerheidstelling

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.